םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תוריפ קרמב רומח ומכ
רפל דידק 'גניא תאמ
24.1.97 "ריעה" ןותיעב עיפוה
רמאמה תא םסרפל ונל הרשפיאש לע "ריעה" תכרעמל םידומ ונחנא
(דילקהש דדועלו רמאמה תא חלשש ילאל הדות)

םא ,ל"זח תא ירזינב המלש ןיבמ הככו ,עדמה םלוע תא ל"זח וניבה הככ
וא זא .(םתוא ןיינע שממ הזש אלו) עדמה יקנע ויה םהש בשוח תמאב אוה
ריזחמל בישהל המ ועד .םהינש וא .עובצ אוהש וא ,גשומ ןיא ירזינבלש
.הבושתב


ראשיהל השק .תיטפמיס אל דאמ היווח ,הווקמ ינא ,רבעש 'א םויב ןושארה ץורעב הפצש ימ
ברה תסנכה רבח ,תואירבה רש ןגס דובכ ,טרסה בכוכ לש ורובידו ותוגהנתה לומ שפנ הווש
ןח אצומ וניאש המ לכב תוחלתשהה םג ומכ ,ולש תואשנתההו תונצחשה .ירזינב המלש
?ס"ש לש "תיטנתואה תוברתה" גיצנ אוה חורה סג ןתוואגה .תוכיבמ שממ ויה ,ויניעב
ףדגמו ,הנב ןודריח דגנ תממוקתמה ,רלמ תרבג ומכ השא לע לפנתמ וניא יתוברת םדא
.התוא

לע טרופו ותדע יאצוי להק ינפל הזה שיאה דמוע .עובצ ףיטמב דחוימב םמוקמ והשמ שי
םתוא ריבעהל וסינו םהיגהנמו םתשרומ תא שוטנל םתוא וחירכה דציכ .םיעודיה םימינה
שובל ומצע אוהו ,תיאקירפא ןופצה תוברתה סרה לע םמוקתמו שיאה דמוע .הרז תוברתל חכב
!תיאטילה תעבגמה תא ,תויתנגפהב ,שבוחו "םידגנתמ" לש הפילחב

שפחתהל םוקמב ותשרומב האגתיו ,ושובלב םג תאז אנ חיכוי ,ול הרקי ויתובא תרוסמ םא
וילע ךכ ,ירודכ ברה לש ותפנצמב טיביש ,ושאר לע םישל המ שפחמ אוה םא .יזנכשאל
קר אוה הזה ןיינעה .תועיבצ ילבו השוב ילב .תיחרזמה תוברתה תלחג רמושכ תואריהל
.הלוכ הסיעה לע דיעמה דחא ןממס

,לודגה םלועה תויוברתב ןיינע םוש ול ןיאש רשה ןגס ונל עידוה םינושמה וירבד רתי ןיב
לש וירבדב תצק לפטל שקבמ ינא הז רשקהב .הרותה ירבד ינפב תולטובמו תותוחנ ןלוכ רשא
.ולש םיקיתה ןורא תועצמאב תאזו ,דבכנה כ"חה

יקית שודג ןוראה .(ותיב וא) ודרשמבש ןוראה תא ,הוואגב ,ברה דובכ הארמ םיעטקה דחאב
לכ תא וליג הכרבל םנורכז ונימכחש תוחכוהה ןנשי הפ" :זירכמו םהילע עיבצמ אוהו ,דרשמ
ידייצ ידיב עובק ןפואב תשמשמ איה .השדח הנניא וז הנעט ".תובושחה תויעדמה תוילגתה
ימכח המכ תוארהל הנעטה תרטמ .תעדמ םירעבנה עונכשל "הבושתב םיריזחמ"ה תושפנה
ךכ לכ םהש ,םיעדמה ימוחתב וליפא תאזו ,םלועה תומוא ימכחמ רתוי םיחלצומ םידוהיה
."םייוג"ל םיבושח

Ha'ir

עדוי וניא םא .בטיה תאז עדוי אוהש ירזינב רמב דשוח ינאו ,רומג לבה איה תאזה הנעטה
תואמ שי ('וכו םישרדמ ,ארמג ,הנשמ) תורוקמב :תינרותה ותלכשהב קפקפל רתומ ,תאז
.תויעדמה תוטישב םולכ וניבה אל םידוהיה ימכחש ךכל תואמגוד

הינשה האמהמ לחה :רתוי וא תוחפ הנש 600 לש הפוקתב ויח ,הכרבל םנורכז ונימכח ,ל"זח
לש ףסוא ויה ל"נה ל"זח .תירצונה הריפסל תישימחהו תיעיברה תואמה דעו הריפסה ינפל
תחאב ויחש ,(תינרות הלכשהמ ץוח) הלכשה לכ ירסח ,הכאלמ ילעבו םירכיא ,םינובנ םישנא
תאזו ,םירומג םייעדמ םירוב ויה תועד יגוהכ .תימורה הירפמיאה לש תוחדינה תוניפהמ
עדמב וניבהו םינושמו םינוש םייתד םיאשונב וקסעתה םה .היפכמ אלו הרכהו הריחב ךותמ
.תוריפ קרמב ןיבמ רומחש ומכ

- ולכויש המכ דעו ,םמצע תא םיענומה ,וירבחו ירזינב ןודאל דאמ םימוד םה ,בגא ,ךכב
םנמזו םצרמ לכ תא ושידקה ל"זח .תויעדמ תויעבב יטנגילטניא קוסיעמ ,םתביבס תא םג
תושיא יניינע ,םינהכה תויוכז ,שדקמה תיב ינחלופ ,הרהוטו האמוט לש תולאשב קוסיעל
תא תוכפוהה תומכחותמ תוטיש תאצמהל שדקוה םחומו םחוכ רקיע .םירחא םייטפשמ םיניינעו
.("תווצמ"ה) עוציבל תודוקפו תוארוה לש יפוסניא ףסואל ,הרותה דחוימב ,ך"נתה ירפס

,םיאמט ויהנ םלוכ ,וקספנ תונברוקה ,רבודמ הבש הפוקתה עצמאב לילכ ברחנ שדקמה תיב
םידוהיה ימכח וכישמה תאז תורמל .תואיצמב הזיחא התיה אל רבכ ל"זח ירבד בורלו
ךכב םיקסעתמ םהו ,תורשעמו תורהטו םינפה םחלו תרוטקו םינהכה תדובעו תונברוקב קסעתהל
.הזה םויה םצע דע

Ha'ir

םעפמ ."תויעדמ תוילגת" ארוק ירזינב ןודאש המל קשחה היה אל ל"ז ונימכחל ,רוציקב
ינאו ,םייתכלה םיחוכיוול תורישי הרושק התיה אלש הרימא וזיא םיטלופ ויה םה םעפל
לבא .ויקיתב קייתמ אוה ןתואשו ,ויתואצרה תא רשה דובכ הנוב הלא תורימא לעש חינמ
ידכ .קייתל אלש דאמ לדתשמ אוה ל"זח לש "תויעדמ"ה תורימאה בור תאש קפס לכ יל ןיא
לש "תויעדמ"ה תורימאל (תובר תואמ ךותמ) תואמגוד המכ הנה ,רבודמ המב ונלוכ עדנש
:דומלתהו הנשמה ימכח

ובשח ונימכח) םימשל תחתמ תמדקתמ שמשה םויה ךשמב :םירמוא לארשי ימכח" :הימונורטסא
,שמשה "...םימשל לעמ תמדקתמ איה הלילה ךשמבו (שארל לעמ הזכ ריק ןמ םה םימשהש
תיעדמ תילגת תמאב וז !הלילב הלאמשו םויב הנימי זזש הזכ "רשיו" ןימ איה ,רוציקב
.ד"צ ףד ,םיחספ תכסמ ,ילבב דומלת ,ארמגב עיפומ הזה שוקשקה .השיערמ

לע אתפסותב עיפומ) "השבי שילש ,רבדמ שילש ,םי שילש :ולוכ םלועה לכ" :היפרגואיג
רודכ לש םישילש ינשמ הלעמל הסכמ םיהש איה תמאה .קתרמ יוליג .(םיחספ תכסמ
.ץראה

םיל ךפשנו חלמה םיב רבוע ...סאינב תרעממ אצוי ןדריה" :לארשי ץרא לש היפרגואיג
לבב ץראב ובשי םימכחהמ המכ .והזו חלמה םיל ךפשנ ןדריה ?לודג םי הזיא ."לודגה
.לארשי ץרא תיארנ ךיא גשומ םהל היה אלו

תא לבקמו "?שחנה לש ןוירהה ךרוא המ" :עשוהי יבר תא לאוש לאילמג ןבר :היגולואוז
ירועישמ החוקל שממ איה .תיעדמ החכוה שי .דאמ טושפ ?המל ."םינש עבש" הבושתה
אוה המהבה ןוירה ,םוי םישימח אוה בלכה ןוירה :וירבחו ירזינב ןודא לש הבושתב הרזחה
ןמז הז רורא ."הדשה תייח לכמ התא רורא" שחנה לע בותכ השודקה הרותבו םישדוח 12
...בלכהמ הרורא המהבהש סחיה ותואב ?המכ יפ המהבהמ רורא שחנה .(הככ ?המל) ןוירהה
שחנה ןוירה זא ,(בלכה) היחה ןוירהמ עבש יפ אוה המהבה ןוירה .טושפ ןובשח הז וישכע
.םינש עבש :רמולכ !המהבה ןוירהמ עבש יפ אוה

שי הזה שוקשקה לכל .םייחב שחנ תוארל ילב שחנה ןוירה ןמז והמ קיודמב תעדל רשפא הככ
קר ,םיציב םיליטמ ללכב םישחנה בור) םישדוח השולש אוה עבטב שחנה ןוירה :תחא היעב קר
!לכתסהל קר ךירצ ירה .(...םיצירשמ םיטעמ םישחנ יגוס

Ha'ir

חטשב תוקידב ,יעדמ רקחמ לש ןויערה לכ ,ונימיב "תובישי"ה ינלטב לצא ומכ לבא
הלאש איה שחנה לש ןוירהה ןמז לע הלאשה .ל"זח לש תינחכווה הרובחל רז היה םייוסינו
ושפיח םה ,םישחנ לע תרדוסמ תיפצת תרזעב ,תיעדמ הבושת אוצמל םוקמב לבא ,תיעדמ
.תודגא ירופיסו ך"נתב םיקוספ

ינפל הנש םייתאמ .הפוקת התואב םייק היה אל ,תומיוסמ תולבגמב ,יתימאה עדמהש אלו
םהידימלתו וטסירא ,ןוטלפא ,סטארקוס .הקיתעה ןוויב תיעדמה הבישחה החרפ רבכ ל"זח
תונוכנ תולאש ולאש וליפא םה .תויזכרמ תויעדמ תולאשב רידא ןורשכבו תוניצרב וקסע
הקיטמתמ דע היפוסוליפמ .םויה דע םייח ונחנא ןהמ קלח םעש תויעדמ תובושת ונתנו
ןויגהב תוירואית ועבקו וקדב ,ולאש ,וננובתה הלאה םישנאה ,הנידמה עדמ דע הקיזיפמו
.לכשבו


,הכורא הפוקת ךרואל ושגנתה תונוויהו תודהיה .ינוויה עדמה תא בטיה וריכה םידוהיה
תא ורידגה םינוויהש ןמזב .םינוויה ימכחמ הברה דומלל אלש ושקעתה םידוהיה ימכחו
,עורזה םאה הלאשב םידוהיה ימכח וקסע ,"הלשמ הביס הל ןיאש םירבדה תביס"כ םיהולאה
...ל"וחב םג וא ץראב קר םינהוכל תוכייש ןברוקה תמהב לש הביקהו םייחלה

דובכ לש הטלחהה ומכ קוידב .הטלחה לש ןיינע ,ונימכח לש םדיצמ ,היה םייעדמ תויהל אל
לכ לש ותוכז ."הרות דומלת"ל אלא ילמרונ רפס תיבל וידלי תא חולשל אל ירזינב ברה
םהל רוסא ,ךכ וטילחה םא לבא ,שוקשקה ךרדב תכלל (המלש הדע לש התוכז םג וזו) םדא
תמאה תא םיעדוי וירבחו ירזינב ןודא .םולכ םיניבמ םניא ןהבש תויעדמ תוצונב רדהתהל
.ךפהה תא רמול ,םהלש תוביסמ ,וטילחה לבא ,ל"זח לש "עדמ"ה לע

היה םויה יח היה וליא .יאני רדנסכלא ךלמל תסחוימה תמסרופמ הרמיא התיה ל"זח ימיב
אלא ,םינוליחהמ אלו םייתדה ןמ ודחפת לא" :ךכ תעמשנ התיה איהו ,תצק התוא הנשמ הארנכ
"...ץמאמה תפסות תא םכמ םיבוג דועו םכתעד תא בונגל םיצמאתמש ,םיעובצה ןמ קר
"ריעה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ
Ha'ir
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא