םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

- "קפסירד אקשא"
םייחה יכרוצל תיתכלהה הרמוחה ןיב
ינברה דסממה דגנ רמו ץרמנ םחול - ןודרוג ל"י לש תיפאה ותריש לע

יקחצי הידידי תאמ
רמוע - ףדה תא ךרע

."תישפוח תודהי" לש יתורפס ךרוע ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,תורפס רקוחו רקבמ ,יקחצי הידידי ר"ד
.1992 ןליא-רב 'בינוא תאצוה ,"עשוהי.ב.א לש ותריציב םינויע - ןיעה ןמ םייומסה םיקוספה" ורפס

,ויה םיגהונ .רתיב הברח [הבכרמ לש דתי לע] קפסירד אקשא
םיאושינ תעשבו ,הטיש ולתש - תקונית ,זרא ולתש קונית דלונשכ
רסיקה-תב הרבע םעפ .הפוח םואשעו תונליאה תא םיצצוק ויה
[םידוהי] ואב .ונקיתו זרא [הידבע] וצצק .התבכרמב דתי הרבשנו
ךב ודרמ :רסיקל ורמאו [םיימורה] וכלה .םוכיהו םהילע ולפנו
.זנ ןיטיג .םהילע הלע .םידוהיה


ג"לי - ןודרוג ביל הדוהי
1892 גרוברטפ - 1830 הנליו
הלכשהה תפוקתב םיירבעה םיררושמה שאר

יתדה דסממה ידיב ףדרנש תופידרהו ,םישקה וייח ףא לע ,(1830-1892) ןודרוג בייל הדוהי
רתכוה אוה .םייחב םדועב הליהתלו םוסרפל וכזש לזמ ירב םיררושמ םתואמ היה ,ידוהיה יתליהקהו
קוחר אל ,םינמזה לכב לארשי תרישב םילודגה דחאו ,ויתורודב רתויב לודגה ירבעה ררושמה רתכב
האמה תיצחמ .םימי םתואב רידנ עוריא ,ותרישל לבויה תיצחמב רואל ואצי ויריש לכ .יולה הדוהימ
הדרי ךכ רחא לבא ,היבושחמ דחא תוחפל וא ,תירבעה הרישה ילודגמ דחאל בשחנ ןיידע ותומ רחאל
ותייטנ ללגב רקיעב לבא ,תיטתסאה הניחבהמ םג ,רומג לוטיבל דע טעמכ ,ותריציל הכרעהה
,תירישה התושיגר לבא ,תיגולואידיא ,תיתוגה איה ותריש .םירבד תאצרהלו הקירוטרל תיביססבואה
רקחמבו תרוקיבב ,ג"לי תריש לש היצטיליבהירל םידע ונא הנורחאל .תקפסמ הניא ,הירקבמ ונעט
.ימדקאה

םידוהיה לש םהיתויעב לכב םישאה ותוא ,ינברה דסממה דגנ רמו ץרמנ םחול היה ג"לי
רבדל דומלל םיכירצ םידוהיהש בשח אוה ,תיליכשמה היגולואידיאה יפ לע .תוידוהיה תוליהקה לשו
ךמת לשמל ךכ .תויביטקודורפ תודובעב קוסעלו ,התלכלכבו תיסורה הרבחב גזמתהל ,תיסור
אלו םינקותמ רפס יתבב ודמלי םידוהיה ידליש עבת אוה .היסור םורדב תיאלקח תידוהי תובשייתהב
המע שיש תוללובתהל ףיטה אל תאז םע .הלאכ רפס יתב לש םתמקהב ףתתשה ףאו ,הבישיבו רדחב
ידוהיה םנויבצ לע רומשל םיבייח םידוהיהש רבסו ,יתד שיא היה ומצע אוה .תידוהיה תוהזה ןדבא
תרגסמה ךותב ,תרוסמבו תדב םימיאתמ םינוקית םעו ,ינברה דסממה אלב םנמא ,ימואלהו יתדה
הב השעו ,דואמ הבחרו הקומע התיה תירבעה הפשה תא ותעידי .תיסורה הירפמיאה לש תיללכה
דבל ,םידוהיה לש תירקיעה םנושל תויהל תבייח תירבעה הפשהש בשח אוה .ותריציב אלפומ שומיש
לבא ,םיינשדח וא םיירוקמ ויה אל וירישבו וירמאמב אטיבש תונויערה .תיסורב ימוי םויה שומישהמ
.יתדה דסממה דגנ הלכשהה לש הקבאמב הבר תיטנאטילימ הפונת םהל ןתנ ג"לי

דחוימה הסחימ ,לכ םדוק ,תרזגנ הנושללו תיארקמה תורפסל ג"לי לש ותקיז
תוברתה לש תירקיעה התריצי תא ך"נתב התאר ,עודיכ ,הלכשהה .ך"נתל הלכשהה תעונת לש
ןושל תא הצמיא הלכשהה תעונת .ילבבה דומלתל הז םוקמ הנתנש תיתדה הסיפתל דוגינב ,תידוהיה
םעה לש ודועי לעכ "םיאיבנה רסומ" לע העיבצהו ,הלש תיתורפסה העבהב תיביטמרונ ןושלכ ארקמה
שחשכ לבא ,תקייודמו הרישע תיארקמ ןושלב ויריש תא בתכ ג"לי .םימעה ןיב ומויק תילכתו ידוהיה
ענמנ אל ,ולש "תיטסילאיר"ה הרישב דחוימב ,וז ןושל לש היתולובג תא ץורפל ענמנ יתלבה ךרוצב
,םירפס רכומ ילדנמ תא ךכב םידקהו ,םימזישידיאב םג םיתעלו םימזימראב ,תיאנשמ ןושלב שומישמ
ריכה לבא ,בר שומיש הב השעו םיאיבנה ןושל תא ץירעה ג"לי .הייחתה תורפס לש "חסונה רצוי"
תורפס תא וקיסעה םייארקמ םיאשונ .התשמגהו התבחרהל ,הפשה לש התוינויחל םרתו ,היתולובגב
בר שומישל היררושמו הלכשהה ירפוס תא האיבה ארקמה ןושלל תורכמתהה .הבר הדימב הלכשהה
םינמורה ,ל"כימ לש תומאופה ,לזייו ץרה ילתפנ לש "תראפת יריש" לשמל ומכ ,םייארקמ םיאשונב
ט"יה האמה לש םישימחה תונש ףוסב קר .דועו ,ופאמ םהרבא לש "ןורמוש תמשא"ו "ןויצ תבהא"
.ג"לי לש וכרד םג התיה וז .םתנבהו םתסיפת יפ לע ,םנמז תואיצמל תונעיהל הלכשהה ירפוס ולחה

עפשוהש יטנמור ררושמ ןודרוג היה וכרד תישארב .הקיפאה םוחתב היה ג"לי תריש לש החוכ רקיע
םינושארה ויריש .ןורייבו רליש ,בוסארקנמ םג לבא ,ל"כימו ןהכה ם"דא הלכשהה יררושמ לש םתריצימ
הרישב ."ערפיטופ תב תנסא"ו "לכימו דוד תבהא" ,םייארקמ םיאשונ לע תויטנמור תוילידיא ויה
תומאופב .וסור חסונב עבטה קיחב םיוולש למע ייחל ףיטה "יליזרבו דוד" הכוראה תילידיאה
םתמחלמב םיאנקה לש םפוס ומכ ,םייגארט םיאשונ םג הלעה ,רתוי רחואמ ועיפוהש ,תוירוטסיה
לש םרופיס לע תססובמה הדלבו ,("םי תולוצמב") דרפס ישרוגמ לרוג ,("תוירא יניש ןיב") םיאמורב
םיאשונב הקסעו "יטסילאיר" ןוויכ ותריש הלביק רתוי רחואמ .("הידליו השיאה") הינב תעבשו הנח
ומכ תומאופב .תיתדה הגהנההו הכלהה םע תומיעב ידוהיה טרפה לש ויתויעבב דחוימב ,םיילאוטקא
יתליהקה דסממה תא רקיב תורחאו "ךגחב תחמשו" ,"קפסירד אקשא" ,"םבי תרמוש" ,"דוי לש וצוק"
תא בתכ וימי בורעב .םישק תוקפס ליטה התקדצבו המצע הכלהב ףאו ,יתרוסמה םייחה חרוא תאו
ךלמל איבנה ןיבש יארקמה טקילפנוקה תא הלעמש ,"תודוקפה תיבב והיקדצ" תיארקמה המאופה
.היתופוקת לכב ,ידוהיה םעה לש הירוטסיהב ,ימויק טקילפנוק לש הגרדל
.הרמו השק הינוריא םע
,תבקונו הקומע התייה ונמז ןב יתדה דסממה תא ותרוקיב
השביה הכלהל םיפופכה םייחה תוחרוא תא ותסיפת רקיע לבא ,וירואיתב דואמ םיזגה םיתעל
המאופה .קפסב תלטומ הנניא ונימיל התובישח .תיתימא התייה 'םיקסופ'ה לש םבל תורירשלו
תדגא האר ,ךכב המ לש רבד - הבכרמ לש דתי) 'קפסירד אקשא' התייה ולש הנושארה 'תיטסילאיר'ה
לש ותחפשמ ,היינע החפשמ לע בסנ המאופה לש הרופיס .(הבכרמ לש דתי ללגב רתיב ןברוח לע ל"זח
תא ןיכהל ידכ ויצמאמ תא ליפכה חספבו ,ותחפשמ תסנרפל השק הדובע דבועש ,הלגעה לעב טלפילא
:גחה יכרוצ

הלע בוט בלב ותבסה תטימ לע

.הלגעה לעב טלפילא םג

וחוכ הניע ךיא ,עגי תועיגי המכ

;וחספ יכרצ לכ קחרממ איבה םרט

,ךרפ תדובע דבע לילו םמוי

.ךרדב הניע ויסוס םג ושפנ םג

:םירגרג ינש ףא תרחמלו ,קרמב םירועש רגרג הרש ותשא האצמ חספה תדועסב לבא

,התמיא התקעצ לוק עמשנ םואתפו

.םייריכה ןמ תיבה-תלעב לוק

?התיהנ המ ,ירמא ,הרש ,םש ךל המ -

!קרבו םער ,רבשו דוש ,ההא -

!קרמב יתאצמ םירועש ריגרג

תא לואשל ותשא לע רסאו ,בר עגיב ןיכהש חספה ילכ תאו םילכאמה תא ףירטי ברהש ששח טלפילא
:אטחה דחפב הדמע אל וז לבא .ברה

התאלנ םירועש יתש דבוכ ,הה

,הילע תאשל הללמואה הרש

תשקמ ץחכ ץרתו הרהימ ןכבו

התלאש לואשל הארוה הרומ תיב

תסנכה-תיבמ השיא אובי םרט

.הענמיו - שמא השע רשאכ

תיבבש וילכו גחה ילכאמ לכ תא ףירטה ,הכלהה לש השביה תואל קר ויניעש ,בלה רסח ברה ןכאו
:טלפילא

תבאוד שפנבו הקזוחב קפוד בלב

:תבצנ הרש ברה תיב ףס לע

,היקודקד לכ םע התלאש ול הרפיס

,היניע וילא אשת םמוד ליחת התע

םימ יקיפא לע גורעת ליאכו

.םייניע ןוילכב וירבדל גורעת ןכ

*

:הארוה-הרומה לוק - רבוד לוק עמשנ זא

,םילכה ץמח ,לכואה ץמח !ץמח

,האנהב רוסא ,הליכאב רוסא

.םילרעל ותוא רוכמל םג רוסא

ברה חלש ,הליהקה ינסחממ ןוזמ היינעה החפשמל תתל םוקמב ,זאו .התיבה בושל הדחפ השיאה
:הנכסמה השאב עגפי לבל ,לעבה תא רוצעל ידכ םירטוש

תרשה-יכאלמ ינש וחלשיו הויצ

;הרטמה רצחב טלפילא תא םושל

:טג הל ןתנש דע םימיה וכרא אלו ,ותשאב ויתוכמ תא לעבה אילפה גחה ירחא לבא

- טלפילא תא וסנק אושל ,ורצע אושל

.טלמת אל ודימ הללמואה הרש

רמש רבדה ובלבו המטש יכ

רבג וילייח ןיי סוכ ישפוח ותאצבו

,רמא רשאכ הרש תא דקפ טלפילאו

.רבד רשאכ הרשל טלפילא שעיו

המש ולדח אל אוהה חספה םעמ

,המחלמ תואושתו םירורמו תוצמ

תומולהמו תוכמ

,תומוהמו תוכובמו

תיבה םולשו

.תישו רימש היה

תותירכ רפס הל ןתנ הנורחאבו

.תותימצל ותיבמ החלשיו

:התיב ןברוח תא השאה התכיב באב העשתב

,יבא יהולא לא

רתב בירח קפסירד אקשא

.יוונ ובירחה םירועש יניערג ינשו

,ןפוד אצוי הרקמב ןאכ רבודמש החנהל םיכסמ ונניאו ,דדוב הרקמל לפטנ ונניא ג"לי
םינותנ םה ,'םילבה רסומ ,אווש ילבכ'ב םינותנה ,םידוהיה לש םבצמל תוא ןאכ שי ותעדל .ינוציק
:םינפבמ תעבונה תודבעל

?התע ונחנא המו ...ונייה םידבע
?הטמ הטמ הנש הנש דרנ אל םאה
?םילבכב ונרסוא םויה דע אל םאה
?םילבה רסומ ,אושה ילבח המה
,ונישגונ ונמ ךא - ונופדרי אל םירז
;ונשפנ לזרבב - תורוסא אל ונידי
הנשה תומי לכ לכאנ ינוע םחל ןכ לע
:ןירוק ונחנאו - דבאנ ונתודבעבו
,אנתהבא ולכא-יד אינע אמחל אה"
"!ןירוח ינב האבה הנשל ,ידבע אתשה

שגרה תוהק תא הלעמ אוה ג"לי לש תורחאה 'תויטסילאיר'ה תומאופב םג
אוה 'דוי לש וצוק'ב .םייחה יכרוצ לע הכלהה ירפס לש התמה תואה תפדעה תא ,םינברה לש
המאופב .בל רסח בר לש תרתוימ הרמוח ללגב ,קפסב תלטומ ד"וי ללגב החפשמ תדבוא דציכ ראתמ
'םבי תרמוש'בו ,תוליהקה יסנרפ תא םג אלא ,םינברה תא קר אל רקבמ אוה 'ןועמש ןב ףסוי ינש'
תבייח איה ,וב הצור הניא םאו ,ויחאל אשנהל תמה הלעבל הדלי אלש הנמלא תבייח היפל הכלה)
הז קוח .לדגייש דע ןיתמהל תבייח איה ,ןיטק ןיידע חאה םאו ,'לענ תצילח' לש ליפשמ ךילהת רובעל
.הלשממה םעטמ םינברה לש םתותיחש תאו הכלהה םצע תא רקבמ אוה (ונימי לש תונברב םג ףקת

דוגינב ,הדוסיב תימואל התיה ידוהיה םויקה תוהמ תא ג"לי לש ותסיפת
הימונוטוא לש תרגסמב ידוהיה םעה תא האר אוה .תינמרגה הלכשהה לש תיתדה הסיפתל
הימונוטוא םג ילואו ,(בונבוד ןועמש לש ודוסימ םזימונוטואה תאו "דנוב"ה תא םידקה ךכב) תיתוברת
ףוחד ךרוצ היה ותסיפת לש התמשגהל .תיסורה הירפמיאה לש םיברה הימעמ דחאכ ,תילאירוטירט
ושרדנ."ימואל טועימ"כ ,םירזכ םכותב תויחלו םימעה לכמ לדבתהל םידוהיל המרגש ,תדב םינוקיתב
ךוניחב רקיעבו ,ויפבש תונושלב ,ויקוסיעב ,ידוהיה םעה לש םייחה תוחרואב תכל יקיחרמ םייוניש
ץראב וארנ רבכ הינצינש ,תונויצה ,תימואלה העונתה לש הכרד תא ג"לי ללס הלא לכב .םידליה
.םימי םתואב

,ותרישב בחר יוטיב הל ןתנ ג"ליש וז דחוימב ,הפוריא חרזמ לש הלכשהה
,םויכ וב תולעופה תועונתה לכל תמוצ ,שדחה ןמזב ידוהיה םעה תודלותב תירקיע הנפמ תדוקנ התיה
לש ימונוטואה ןויערה .תיטסילרולפ תוהמכ תודהיה לש התומד תא הבציעש וז התיה איה ןכש
קוסיע לש ךרדב "תימואלה הארבה"ה ןויער ,תוידוהיה תויטסילאיצוסה תועונתה ידיב ץמוא הלכשהה
תועונתה .תירבעה הפשה לש התייחת ןויער םג ומכ ,תינויצה תוגהב הניפ ןבאל היה תוינרצי תודובעב
הרקיעש ,תידוהיה תוללובתהה .תדב םינוקיתל הלכשהה תעיבת תא ומישגה תיביטברסנוקהו תימרופרה
,תידוהיה תוהזה לע רותיו אלל לבא ,םבשומ תוצראבש תידוהי אלה הרבחב םידוהי לש םתוברועמב
.יליכשמה ןוזחה לש האלמ המשגה איה ,תורחא תוצראבו תירבה תוצראב םויה ונל תרכומ איהש יפכ
ינפל ללכ תמייק התייה אלו ,הלכשהה תעונתל תידרח הבוגתכ הרצונ תידוהיה היסקודותרואה וליפא
.ןכ

קודבל שיש הארנ .םויה ונל רמול המ הלכשהה תורפסלו ג"ליל ןיאש העדה תחוור תובר םינש הזמ
.שדחמ וז העד

:רישב םיחנומל םירבסה
.הטימ לע 'הבסה'ב רדסה תא ךורעל םיגהונ - ותביסה תטימ
.חספב רוסאו ,ץמחל בשחנ - םירועש ריגרג
.טקשב הכחמ - םמוד ליחת
םירוסאה םילכאמב שמתשהל רוסא - םילרעל ותוא רוכמל םג רוסא ,האנהב רוסא ,הליכאב רוסא
.םידוהי-אלל רוכמל וא ,םייח ילעב תלכאהל לשמל ומכ ,הרטמ םושל
.םיחילש - תרשה יכאלמ
.םירוסא תיב - הרטמה רצח
.טג - תותירכ רפס
.ליעל האר ,הבכרמ לש דתי - קפסירד אקשא


Hofesh - articlesףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא