םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


?םלועל תונערופה האב המלו ?הדאפיתניא שי המל

םימחר :רתאל חלשו םזי ,טקיל
דהוא :דביע

לכו הדאפיתניאה "יכ ףסוי הידבוע עבק תיעובשה ותשרדב"ש םינותיעב ונארק ןמזמ אל
:תבשה "תשודק" לע הרימש יא ללגב ,תורצה


הדאפיתניאהו תויונערופהו תורצה לכש ,רובס ,לארשי יהולאב והומכ ןיאמ ןימאמ ,הידבוע
התא ,הידבוע :וליבשב העתפה ונל שי זא .תבשב םיעסונ ונחנאש תועיסנ םושמ ונל ואב
אורקלו ,א"ע/טלק ףד ,תבש תכסמ ,ילבבה דומלתה תא חותפל ,לארשי תיב לכ םע דחי ,ןמזומ
:םש בותכה תא ונתא דחי


ללגב אלא האב אל םלועל האבש תונערופה לכש ,סרוג עשילא ןב יסוי יבר אינתה !ןיינעמ
ורוי ףסכ רובעבש לארשי ינהוכ ללגב ,(!םינייד :בוט ארקת - הידבוע) לארשי ינייד
ףסכבש (!םיאיבנ :בוט ארקת-הידבוע) היאיבנ לשבו ,(!םינהוכ :בוט ארקת - הידבוע)
ולתש הלא םה םיעשר !ונעשי 'ה לעש אלא - דבלב וז אלו (!בוט ארקת - ןמציל) ומוסקי
דומלתב תבש תכסמב עשילא ןב יסוי יבר אינתה רמא ךכ !!!םלועה היהו רמאש ימב םנוחטב
!!!ילבב

.ונעגרנ !ווואוו

הדאפיתניא ונל השע הידבועו ,ןומרחל ונלש תוינוכמב ונעסנ הרבעש תבשב יכ ?ונעגרנ המל
.דומלת שיש בוט המכ .הדאפיתניאה ונילע האב ,ונללגב ,תמאבש ,ונדחפ ךכ לכ המל ,ןטבב
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא