םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


םיהולא םשב רשכ :קלמע ,חבט ,הדמשה ,חצר

שפוח רתא תווצ רבח ,דהוא תאמ

ןיבל םייתד םינימאמ רפסמ ןיב ךרענש רעוס ןוידב יתנחבה זופתב שפוח םורופב ירוקיבב
,איבנה והילא ,קלמע ומכ תומש ולע ראשה ןיבו ,חצר אשונב "ומיא בלחב ידג"ו "ירדנא"
גרהו ,הנווכב תוומ תמירג אוה חצרש ,"וראט" ידיב יל המדנ ,קדצבו ,בתכנ םג .דועו
רדגב םה ,יקלמעה תדמשה ללוכ ,הרותב םיבר "גרה" ישעמש אלא .ןוכנ .הנווכב אלש אוה
.הנווכ ךותמ וווצ וא ושענ ןכש ,חצר

ושענ יול טבש ינבו יבשתה והילא ועציבש "תוגירה"הש םושמ ,"ימ לש הנווכ" איה הלאשה
ונימאהש םושמ םידוהי 400 טחש והילא :"םיהולא" לש בוטה ומש לע ןגהל הנווכ ךותמ
."םיהולא םשב חצר" ןאכ הזל ארקנ .חצר אוה חצר ?המ לבא .םילילאבלעבה יאיבנ תא חצור והילא
1872-1794 ,רונש דלפסלורק תאמ רויצ


לבא ."החפשמה תרהט" םשב חוצרל םהל אב יכ ,םכשב םירבגה לכ תא וטחש יול טבש ינב
םמצעל ונבש םושמ קר םידוהי 3000 ,םיהולא םשב ,וחצר יול טבש ינב .חצר אוה חצר ירה
היה הזש ,עגרה יל ריכזמ םרוי ,בגא) ונעמלו םיהולא םשב חצר היה הז ,בוש .בהזמ לגע
.(!?יתחכש ךיא !"חצרת אל" טפשמה תא השמל ןתנש תירבה תוחול לע תרחש םיהולא ותוא

םהילע חלש םיהולאשכ ,רבדמב םיהולא ידיב וחצרנ ללמוא ידוהי םע ותואמ םיפסונ םינומה
.רבדמב םהל ערש וננולתה לכה ךסב ?םיעשופה ושע המ המל .(5 א"כ רבדמב) םיפרשו םישחנ
ילב ,לכוא ילב ,םינש ,רבדמב ךתוא בבוסו והשימ ךתוא חקל ול ,ןנולתמ תייה אל התא םאה
...רשיפ רוטקוד לש 32 'סמ הנגה םרק ילב וליפא ,שארה לע לצ ילב ,םימםיהולא םהילע איבהש הפיגמב ודמשוהש םידוהיה תופוג
"לארשימ בר-םע תמיו םעה תא וכשניו םיפרשהו םישחנה תא םעב הוהי חלשיו"
(6-5 א"כ רבדמב)
1594-1518 ,יקלטיא רייצ ,וטרוטניט ופוק'ג תאמ ןמש רויצ


טבש ינב ידיב (!וטחשנ) וחצרנ (!!24,000) םידוהי ףלא העבראו םירשע :םולכ דוע הזו
,םשארב ןורהא לש ונב ,ןהוכה סחנפו (??םייתרדס םיחצור ?ןאכ הז המ ?יול םעפ בוש) יול
ובשיחו ואצ .חצר םשל חצר הז םג .(שפוח רתאב סחנפ תשרפ האר) אולס ןב ירמז תשרפ רחאל
,שנוע אל !סרפ הז לע ולבק דועו !םיהולא םשב - !םייוולה - יול ינב וחצר םדא ינב המכ
המכו) !םימלוע-ימלועל הנוהכה תרשמ - סרפ קר - תוריש תודובע אל וליפא ,רהוס תיב אל
תיב ליבשב בהז ךכ רחא םהל היה הפיאמ ,חטב ונ !בהזו ףסכ לש תוטכוב !ףסכ אלמ !ףסכ
המ - יתחכש ,םרוי ,דיגת) חוצרל אלש הוויצש הז ןעמל חוצרל ףיכ המכ !ףיכ המכ (?שדקמה
.(?"תועיבצ" לש הרדגהה וז

ךלמ ,ד-י-ו-ד ותוא הז ?םירכוז לארשי ךלמ דוד תשרפב םלוכ לע הלע םיהולאו
חצר אוה ד-ו-ד לע סעכ םיהולאשכ זא = ךלמ ד-ו-ד ם-א-אי-ק-ו י-ח ,י-ח ,ל-א-ר-ש-י
םג הז ,גרה אל הז .15 ד"כ ,'ב לאומש האר - !!ףלא םיעבש - הפיגמב םידוהי 70,000
לכו .שדוקמ ףלק יבג לע רוחש בותכ !תושעל המ ?םיענ אל !םע תדמשה וז - חצר אל רבכ
המב ?היה המ ליבשב ,חוצרל אל ונל הוויצש הז - םיהולאה ידיב םויאה לוסיחה ,הזה חצרה
הללאו .םעה תא (..דועו םינש דועו דחא ,ןיינמ השע ,הנמ) רפס אוה לכה ךסב ?דוד אטח
המכ .םידוהי ףלא םיעבש הרובעב ולסחיש היה יואר תמאב !הארונו המויא ,הריבע תאז-המ
!הזה "גרה"ה ירסומ המכ !שדוקמ המכ !אלפנ הז

וחצרנ אל ךלמה לואש לש ותמחלמ זאמ ,השעמלש ,וראט קדוצ ,ןוכנ .יקלמעה ןיינע ףוסבלו
הנומא דגנ רבד םוש הל ןיאש ,תישונא-תיטסינמוהה הנעטה .הנעטה ךכ לע אל םג .םיקלמע
הווצמה דגנ םצעב איה - ינומכ םיבשוחה םייתד השולש-םיינש אוצמל חמשאו - םיהולאב
,תירזכא ,תעשורמ הארוה יהוז .יקלמעה תא דימשהל ידוהי לכ לע הווצמה ,תיהולאה
,ה"כ םירבד) "חכשת אלו םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמת" :לילעב תיקוח-יתלבו תינעזג
.(19

,תוחמל אל ,דגנתהל אל ,לחלחתהל אלו הז גוסמ הארוהל ןיזאהל ןכומ ידוהיש ,רבדה םצע
רמא ימדש הכשי ףולאהשכ ,םסאק רפכ תשרפב .בושו בוש יתוא עזעזמש אוה אוה - רערעל אל
תיב קספ ,עשפמ םיפח םיברע וחצרו הנושלכ וז הרימא ושריפ וילייחו ,"ומחרי הללא"
ףא התיה הועציבש םילייחה ידיב התלבקו ,"לילעב תיקוח יתלב" התיה וז הארוהש ,טפשמה
תא לסחל הוויצ ידש םיהולא ףולאה ,ונלש הרקמב .הדימ התואב תיקוח יתלב הריבע איה
וז !דוע אל !ןאכ דע :רמא אלו םק אל וינימאמ רוביצמ שיאו ,ףטהו םישנה לע ,יקלמעה
!לילעב תיקוח יתלב הדוקפ

וילע רפסל ,ףטו םישנ ללוכ ,םע חצר עצבל יוויצ הזש ,םורופב ירדנא בתכ קדצב
טוטיצ האר) םירבד רפסב םיהולא רמא קוידב ךכש םושמ ,תורודה ץק דע וילע תואגתהלו
,(14 ,ז"י תומש) "םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמא החמ" - השמל הוויצ םג ךכ ,(םדוק
לכ תא םתמרחהו קלמע תא תיכיהו ךל התע" - לואש ךלמה תא הוויצ םיהולא ותואש יפכ וא
דעו למגמ הש דעו רושמ קנוי דעו ללועמ השיא דעו שיאמ התמהו וילע לומחת אלו ול רשא
.(3 ,ו"ט ,'א לאומש) "רומח

- ג"ירתה תרגסמב ידוהי לכל חצנ-תווצמכ - שיבמ המכ ,עיתפמ המכ - סנכוה הז יהולא וצ
הז אשונב שפוח רתא ךרעש רקחמה האר - םייקל ידוהי ןימאמ לכ ביוחמ ןהב תווצמה 613
.("הכלה" ךרעה תחת) רתאב םירמאמ רודמב

,יל אובת לאו .הלבקמ תאו הרמוא תא הזבמה הריבע הב שי תמייוקמ הווצמה ןיא םא םג
ואלבש ,וז הווצמ םימייקמ ןיאש ןעטתו - רחא ןימאמ לכ וא וראט - םיהולאב יתד ןימאמ
לשמל) םייקל לוכי ונניא םג אוהש תווצמ שישו ,םייקל ידוהי בייח ג"ירתה לכ תא אל יכה
הנניא ?תיטנבלר הנניא וז הווצמ :הנוע ינא ךכ לעש .(שדקמה תיב תדובעב תורושקה תווצמ
שדוקמה םיקוחה ץבוקהמ התוא ואיצוה - השקבב זא ?תירסומ אל ?תישונא אל איה ?תיקוח
תחא התומכ םיירסומ-אלו םיעשורמ םיוויצ ולטבו DELETE שקמ תא הילע ושיקה ,םכל
תויקוח-יתלב ןהש ,ןולק ןמיע שיש תווצמב רבודמ םכלש רסומה תמא יפ לע םג םא !דימתלו
יקנ רמוח םע וראשיהו ,550 -ל וא ,600 -ל 613 -מ שודקה רפסמה תא ותיחפה - לילעב
!תוישונא -יטנאמו רסומ-רסוחמ רדענ ,עשרמ רוהט ,ןוועמ

םיהולא םשב לוכיבכ בתכנש המ לכ םכלצא .שודק הז םכלצא .ךלוה אל הז םכלצא .אל לבא
.ילילפ ידכ דע לוספו סואימ ידכ דע הצקומ אוה םא םג .חצנל ,שודק ראשייו שודק אוה
.ןיציקה לכ ץקל דע םירחא םעו םכמצע םע לפלפתהל םינכומ םתא אמטה תא רישכהל תנמ לעו

.םינכסמה ,םיאירב יל ויהתש
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא