םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


קוסעיש רמואה םדא לכ" :ם"במרה
"םשה תא לליח ...הרותב קרו ךא


Rambam


:ףיסוהל ונתיאמ שקיב םיארוקה דחא

קיודמה טוטיצה הנה .קיודמב ירמגל לודגה רשנה תא וטטיצ אל םיעשרה םיינוליחה
:'ט הכלה 'ג קרפ ,הרות דומלת תוכלה ,הרות הנשממ

תא לליח הז ירה - הקדצה ןמ סנרפתיו הכאלמ השעי אלו הרותב קוסעיש וביל לע םישמה לכ"
יפל :אבה םלועה ןמ וייח לטנו ומצעל הערל םרגו תדה רואמ הביכו הרותה תא הזיבו םשה
! "הזה םלועב הרות ירבדב תונהיל רוסאש

לע הרות םידמולה םיטיזרפ לע הבשחמה .ןאכ אוהש יפכ ם"במרה ףצקתמ תוקוחר םיתיעל קר
(!) םשה לוליח :תוינוציק הלילש תורוצ שמחב השעמה תא רידגהל ול תמרוג רוביצה ןובשח
רשפא יא .(!) אבה םלועל תוכזה ןדבואו ימצע קזנ ,(!) תדה רוא יוביכ ,הרותה ןויזיב
.ךכמ רתוי ינוציק תויהל ללכב

תא םלשה) "....ב לבא ...ב םירומא םירבד המב"מ לחה .םיצורת קיפסמ שי ?המ זא ,ונ
."ךיתרות ורפה 'הל תושעל תע" ב הלכו (רתוימה

?דובעל הצור ונניאש טיזרפ ינפב שימלח התא המו רוצ התא המ יכ
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא