םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


בוט אל הז המל

לט ימולש תאמ

.ותטלחה תא דבכ"
.ויתובא ךרדל רזוח קר אוה
.תדה לא הרזחב קיזמ רבד םוש ןיא
.םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד
.תוחיתפ לע רומש
.בוט רבד איה תדה
".הבושתב רזוח אוהש הזמ ףרשיי אל םלועה

- תישעמ אלו תינורקע אל - תורשפא ןיאו ,בוט רבד הנניא תדה !אלו אל
.הזה רמאמב ריבסא הביסה תא .הנידמו םדא לש םתוינוליח תדימ לע ןתמו-אשמל

:םירבד המכ ריהבהל ךירצ

.םיכפה ןה היטרקומדו תד .1
.ינשה דצה ןמ רותיווב הנתומ רותיו לכ .2
.םינימאמה לש לופונומ םניא "תושגרב העיגפ"-ו "שודק םעז".3


.םיכפה ןה היטרקומדו תד .1

.הרוטטקיד אוה היטרקומדמ ךפהה אלה ?דציכה ?םיכפה

.הרוטטקיד התויה לשב ?היטרקומדה ךפה תדה דציכ .ךלש הלאשה לע תינע ,הפי
,תומדא ילע ויגיצנ םע קויד רתיל וא) םיהולא םע ןתמו-אשמ להנל רשפא םאה
םהרבא לש ןוידה לע הרותב רפוסמ םנמא ?תרחא וא וז הווצמ םויק לע (םינברה
ההובג הגרדב היה םהרבאש רוכזל שי לבא ,םודס תדמשה לע םיהולא םע וניבא
.ונומכ חור-ינטקל רוסא םהרבאל רתומש המו ,תחופו ךלוה רודהו ,ונממ

קחצי ןונמא יפמ יתעמש היטרקומדו תד ןיב הריתסה לש רתויב הבוטה הגצהה תא
:רמוא אוה ."תונויצ וא ךוניח" תטלקב

.תדה תלילש הז ?היטרקומד הז המ םיעדוי םתא .היטרקומד םתוא םידמלמ"
תבשה םוי תא רוכז' ,תורבידה תרשעמ ךתעצה :אוה-ךורב-שודקל םירמוא
"!םימש תוכלמב דרמ הז .ונילע תלבוקמ הניא ,'ושדקל

הלגע תרבוע .(לשמל) םינימה ןיב ןויוויש לש תחא הלגע תרבוע רצ רשג לע
השא" םא אלה ?םוקמ הנפת וזיאו רובעת וזיא ."תודעל הלוספ השא" לש תרחא
םייח םיהולא ירבד ולטבתי אל יאדו ,םייח םיהולא ירבדל בשחנ "תודעל הלוספ
דבכל םכילע" .םייוגה לש הער תוברתמ ללכב אוהש ,םינימה ןיב ןויוויש ינפב
."תודעל הלוספ השא" תוברל - "תדה תא

םג ירה ,תד יהשוזיאמ קלח ןכ-םג אוה םיניינב לע םיסוטמ ץוציפ םאו ?תמאב
ףרוטמ ןויער לכ דבכל רומא אל ינא .אל שממ ,אל ?דבכל רומא ינא הז תא
."םיהולא" םשב םיאיבמש

תויועט ןיא תדב וליאו ,תיאמצע הבשחמלו תויועט ןוקיתל םוקמ שי היטרקומדב
וא ךכ םאה" יאמצע ןפואב בושחל רוסא םגו ,(תדה ימכח לצא אלו םיבותכב אל)
םיהולא תונובירל תייצל םוקמב ומצעל ןוביר היהנ םדא זאש ,"תושעל ןוכנ ךכ
.ויגיצנו

ןובשח לע אל לבא ,השקבב ?יעבט-לעל תודבע לש םילבכב ךמצע לובכל הצור התא
.ןאכ רוצע ?תודעל הלוספ השא .רדהנ ?רופיכ םויב םוצל הצור .םיישפוחה


.ינשה דצה ןמ רותיווב הנתומ רותיו לכ .2

שמשל םישנל השרתש :דחא יאנתב לבא ,רומג רדסב ."תבשב ילש בוחרב עסת לא"
?הז תא תושעל (הצור) לוכי ךניא .םיינברה ןידה יתבב תוניידכו תודעכ
.ךלש בוחרב תבשב העיסנמ ענמיהל לוכי אל ינא םג זא ,רדסב

תוירוביצ םיכרדב רבודמ .ילש העונתה שפוחב עגופ "תבשב ילש בוחרב עסת לא"
ריחמ םלושי םא קר העונתה שפוחב העיגפ לובסל ןכומ ינא .םייטרפ םיתבב אלו
םיינבר ןיד יתבב םידיקפתל םישנ יונימש ןעוטה ןעטי םאו .תאז תרומת ןגוה
.ףוס לכ ףוס ילש השגרהה תא ןיבמ התא הנה :רמאיי זא ,ולש תדה שפוחב עגופ


.םינימאמה לש לופונומ םניא "תושגרב העיגפ"-ו "שודק םעז".3

,תאז תמועל .הז לע רתוול לוכי התא ,תויחונ לש ןיינע הז תבשב עוסנל ,עמש"
קר ,ליגרכ ."ייתושגרב עגופה השעמ אוה ינבר ןיד תיבב דיקפתל םישנ יונימ
.דבלב תוואת םיישפוחלו ,תושגר שי 'ה ידבעל

םג רבקה לע "םימחר אלמ לא" תרימא .ילש תושגרב תעגופ "תודעל הלוספ השא"
םג ,םימ סוכ לע "לכהש" ךרבמו הפיכ םע יתיבל סנכנ והשימשכ .יב תעגופ איה
םידוהי לש םתרבדהל םיכסהו קתשש הז תא ?םיכרבמ ימ תא .יב עגופ יד הז
לארשי םעב שמתשמ אוהש ירה ,םייק אוה םא ,רשא הז תא !תורוד ירוד ךשמב
אל םגו ,יתיבב הפיכה תא ריסי שיאהש שקבמ אל ינא לבא !ולש תוטבח קשכ
רשפא-יא המל זא .תושגרב העיגפה תורמל ,"לכהש" ךרבל ילב םימ התשי אוהש
לובסל םינימאמה לע .יל רצ ?עגופ .תבשב םיל עוסנל הצור ינא ?תוידדה תצק
העיסנמ ענמיהל םמצע ליבשבו ,תובר תועיגפ םילבוס םירפוכהש םשכ שממ העיגפ
.רחאה לע תאז תופכל אל לבא תבשב םיל


בירקמ אוה .ךושח ןוימד לש םלועל הפי תואיצמ לש םלועמ רבוע הבושתב-רזוחה
ליצהל חרט אל וליפאש דחא) םייק וניאש רבדל הדובעה חבזמ לע ותוישיא תא
םמצעל םישרמה םישנאל רוויע תויצ תייצמו (!תוירוטסיהה תופוקתה לכב םידלי
סוריס ךמס לעו ,םיקוספה דחאל שוריפב בותכ ,"האמ אלא המ ירקת לא" .לכה
תוכרב האמ רמול םירומ (!"ףיסות אל" לע הריבע !תוא תפסוה) בותכה לש הז
דמלל זעא םא ,ינא וליאו .םישודק םישנא לש םישוריפ הלא לבא .םויב
ףסוי לש וינב ויה השנמו םירפאש יפל ,הרותה ןמ םירתומ היוגל םיאושינש
תוויעכו תונצילכ תאז ועיקוי דימ ,ירצמה ילילאה ןהכה לש ותב ,תנסא ותשאמ
הריבע היה אל ילש םינברה תא לכמ רתוי זיגרהש רבדה ,םכל רמוא ינא .בותכה
ןתמ אלא ,הכלהה םויקב לושיר וא ,ןמויק לע תורשפתה וא ,תווצמה לע
.הרות ירבדל םייאמצע םישוריפ

יאבצ תורישמ טמתשמש ךרבא לכ .םייק אל אוהו ,רומשי אל אוה ,ליצי אל 'ה
תאזה הנכסה .חבט ונב וחבטיו ונתוא וסיבי םימלסומהש םייוכיסה תא ריבגמ
"םיניבמ" תויהל םיאשר םניא םינוליחה ןכ-לע ,שפנ חוקיפ רדגב איה
ונל ולעי וללה תובשחתההו הנבהה .הבושתב הרזחה תעפות םע "םיבשחתמ"-ו
.רקויב
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא