םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכםיטסיאתא םע רבדל ךיא

ןידרבייס


,"רקחמו הקיטגולופאל תירצונה תושרה" לש טנרטניאה רתאל רושיק יתלביק רפסמ םימי ינפל
םינועיט ,םהיתולאשל תונעל ךיא רמולכ - םיטסיאתא םע רבדל ךיא (ראשה ןיב) םידמלמ םש
ןוגרא לש הבושתב םיריזחמל סרוק ןיעמ ,וצרת םא .הזב אצויכו םידדצה ינש לש םיצופנ
ןונגסב הירטנקיפ םש אוצמל ןבומכ רשפא יא רתאה לש ותויבמופ תאפמ .םירצונל קר ,"םיכרע"
קידצמ םהינועיטו םידוהיהו םירצונה תושפנה ידייצ ןיב ןוימדה ךא ,"הלאשל אלו לאושל הנע"
םהש יפכ תובושתהו םינועיטה תא רוציקב םכסא הז רמאמב .ירצונה רתאה לש תקדקודמ הקידב
.ילשמ תונקסמו תופסות םע ,רתאה יפדב םיאבומםייתד םע תוחישב םישוע םיטסיאתאש תויועט .1
.םייתד םע תוחישב יטסיאתאה דצהמ תוצופנ תויועט 4 טרפמ הז ףד

תיעדמ ךרדב םיהולא שיש חיכוהל יתדהמ שקבמ טסיאתאה .א
םאה ?החכוהה תרגסמ תא תידדצ דח עבקי טסיאתאהש עודמ ,עדמל דובכה לכ םע :רתאה רמוא
?השיאו רבג תבהא תא וא ,העיקשה יפי תא תמיכ םאה ?לכה ריבסהו חיכוה רבכ עדמה

לכב .המל שחנל םיארוקל ריאשאו ,הלאכש תוישגר תואמגוד אקווד רתאה איבה הרקמב אל
יניעב קר אוה יפויה ירה ?ישגר והשמ לכה ךסב אוה םיהולא םאה - הלאשה תלאשנ ,הרקמ
רשק ילב ,ץוחב םש םייק תמאב םיהולאה ,יתדה ןעטי, אלש רורב ?םיהולא םג ;ןנובתמה
תא עובקל הסנמ טסיאתאה ,ןוכנ .עדמה לש ומוחתל ונסנכנ ,הפי .םדאה ינב לש םהיתושוחתל
עבטמ ליטנ טושפ ילוא ?תרחא הליבק החכוה תרגסמ תויהל הלוכי םאה לבא ,החכוהה תרגסמ
תושעל הנוכנ תחא ךרד קר שי ,תוניצרב והשמ חיכוהל םיצור םא ?םיהולא שי זא "ץע" אצוי םאו
טסיאתאה דצמ תועט הניא וז ,ןכ םא ,יתעדל .עדמה ,רבד לש ופוסב ,טקונ הב ךרדה וזו ,הז תא
.ןיטולחל תימיטיגל השיג אלא

תומשב האירקו תוללק .ב

דצהמ םג ,קיספמ ןויגיההשכ םיליחתמ תונובלעהש קדצבו בתוכ רתאה .ריבסהלו טרפל ךרוצ ןיא
רצונ רבכש הדבועהמ םלעתהל רוסא ,תאז םע ,ילארשיה טסקטנוקב .יטסיאתאה דצהמ םגו יתדה
ךירצ זא .ןובלעו לוזלזכ םהיניעב האריי ןיטולחל ינויגה ןועיט םגש ,םייעוצקמ םיבלענ לש ןז
.ופוגל הרקמ לכ ןוחבלו היצרופורפב םירבדה תא תחקל
תזרפומ הוואג .ג
היה רתוי םכח היה ולש רמואו ,ןימאמ אוהש םושמ טוידיא וא יביטימירפ יתדל ארוק טסיאתאה
.תיטסינורכנאה ותנומא תא ןמזמ רבכ שטונ

םהב םיאור םייתדהו ,תושפיט-ךותמ-םינשקע םייתדב םיאור םיטסיאתא הברה .השק היעב ןכא
...ובשנש תוקונית לכה ךסב םה ירה .ןבומכ ,םיעוט םידדצה ינש .תונתנהנ-ךותמ-םינשקע

שק ינועיט .ד
רמול ,לשמל .תד התואל ךייש אל ללכבש והשמ לע ססובמה ,תדה דגנ ןועיט הנוב טסיאתאה
ללגב וא ,הלילה עצמאב םיצעל םירבדמ בלסרב ידיסחש ללגב םינוהמת תד הלוכ איה תודהיהש
הזכ ןועיטש ןבומכ .יח ןיידע רבקנו תמש םהלש יברהש ףקותב םינעוט ד"בח לש םיטסיחישמהש
.יתדה דצה תא ןבצעמ קרו ףקת וניא

הרוק תובורק םיתעל ,אמגודל .בכרומ רתוי הברה אוה חטשב בצמה ,ןוכנ הז לודגב יכ םא
םיעשפ דוסי לע (םית"בחמה םירייצמש יפכ) תדה לש תמלשומה הנומתה תא ףקות ינוליחש
םה וללה םיעשפה יכ ,שק ןועיטב רבודמש רמול לולע הבושתב-ריזחמה .םייתד םישנא םיעצבמש
,ןבומכ .תדה לע ךכמ שיקהל ןיא ןכלו - יתד וניא םתוא עצבמש ימ אליממו הרותה ירבדל דוגינב
ראש לכ ומכ קוידב םיינוליח םיראשנ הנידמה יקוח לע םירבועש םיינוליח ,םתסיפת יפל
זא .חונ המכ .םירוהט םיקידצ םייתדה לכו םיעשר םיינוליחה לכש לוכיבכ עבונ ןאכמו ,םיינוליחה
.ת"בחמה לש הזולנ תוקמחתהל יתימא שק ןועיט ןיב לידבהל בושח


"לאה םויקל תענכשמ החכוה האור ינניא" .2
.ליעל תיטסיאתאה הנעטה םע דדומתהל םיכרד עיצמ הז ףד

םיהולא ןיאש רמוא אל הז .א
התאו ,םיהולא שיש החכוה תיטרואית ןכתית ,רתאה רמוא ,לכה תא תעדל לוכי ךניאש ןוויכ
םוקמ שי ,ךכ הז דוע לכ .ןיאש רמוא אל וזכ החכוה ריכמ ךניאש הז .התוא עדוי ךניא טושפ
ןקיטסונגאל ךופהלו (לא ןיאש רמואה) טסיאתא תויהל קיספהל ללכב ךירצ התאו הנומאל
.(ןיא וא שי םא תעדל רשפא יאש רמואה)

םויקל תענכשמ החכוה האור ינניא .הפקת ןיידע איה לבא ,ארז דע הסועל הזל הבושתה םנמא
?םילורטו םינוקרד לש ןקיטסונגאל ךופהל ילע םאה .םילורטו םינוקרד

?לבקל ןכומ היהת החכוה ןימ הזיא .ב
ךניאש יאדווב ,ךתוא קפסיש החכוהה גוס והמ תוריהבב חסנל לוכי ךניא (טסיאתאה) התא םא
עיצהל ונל שיש תוחכוהה עודמ ,תוריהבב חסנל לוכי ןכ התא םאו .וזכ החכוה ןיאש רמול לוכי
?ךתוא תוקפסמ ןניא

.עדמה שפחמ ןתוא תוחכוהה גוס קוידב אוה תישיא יתוא קפסיש החכוהה גוס ,אלפה הברמל
התא םא :רתאה לש תמכוחמה תוילגעמל בל ומיש ?הנושארה תיטסיאתאה תועטל ונרזח םאה
סומינב ךתוא םילאוש וישכעו - יתדה דצה לע תוסחייתה תרגסמ הפוכ התא ,תיעדמ החכוה הצור
.םייפכ תואיחמ .לבקל ןכומ התא תוסחייתה תרגסמ הזיא

לע יהשלכ תיפצנ העפשה היהת ,יתניחבמ ,םיהולאה םויקל תקפסמ החכוה :תוניצרב וישכעו
הארנ םא .םיהולא םויק ידי לע אלא תרחא ךרד םושב תרבסומ תויהל לכות אלש יזיפה םוקיה
ןמ אוה םיהולאש ןימאמ ינניא עודמ וניבת יאדווב ,תיטרואית תירשפא יתלב השקב וזש םכל
לוכי וילע םירבדמ םהש רבד לכש איה םית"בחמה לש "תוחכוה"ל ןימאמ ינניאש הביסה .רשפאה
שי םאש ריכזהל בושח .ינויגה וא/ו רכומ ,יעבט רתוי הברה רחא והשמ ידי לע בטיה רבסומ תויהל
אלש אוה ךירצש המ .הביסה אוה םיהולאש רמוא אל ןיידע הז ,ול הביסה תא עדוי ינניאש והשמ
.רחא רבסה לכ ,דיתעב םג ,תיעדמה הבישחהו עבטה יקוח תרגסמב ןכתיי

?תויטסילאיר אל ןה החכוההמ ךלש תושירדה םאה .ג
,הרקי הז םא ?שא דומע ךותמ ותראפת לכב ךינפב עיפוי םיהולאש ,לשמל ,ןיינועמ התא םאה
?תואיצמ וא היזה וז םא תעדל לוכי התא ךיאו ?היזה ךל התייהש בושחתש וא וב ןימאת םאה

וזכ העפוהש ןייצל חרכומ ינא יכ םא ,שפחמ ינא הלאכ תוחכוה אל הללגבש הביסה קוידב וז .הפי
.תוביסנל םאתהב לכה - קאזורפל וא .תדל טעמ ברקתהל יל םורגת טלחהב יינפל םיהולא לש

רוציי םיהולאש הצור התא םאה ,לשמל ?המצע תא תרתוס ךלש השירדה םאה :רתאה ךישממ
וניא ןכלו הקיגולה יקוח תא רצי אוה ,םייק םיהולא םא ?םירהל לכוי אלש ןבא וא ,לוגע עוביר
.[!הלימב הלימ ךכ] םתוא רפהל לוכי

רמא ימ .ןויגיה רסחל ךפוה יתדה םדאה ,תמאב תויטירקה תולאשל עיגמ הזשכ ?הא ,םיהדמ
הזב ןיא ?רצי ומצע אוהש םיקוח ידי לע לבגומ אוה םואתפ המו ?הקיגולה יקוח תא רצי םיהולאש
רבעמ אוה םיהולא") ונלש םית"בחמה לצא הצופנה הבושתה ,הז הרקמב אקווד .ןויגיה םוש
.הדימ התואב ךרע תרסח ,ןיידע ךא - בוט רתוי הברה תעמשנ ("ונתנבהל

?תיביטקייבוא הרוצב תוחכוהה תא ןחוב התא םאה .ד
.יביטקייבוא ךניא ,שחרתהל םילוכי םניא םיסנש וא ,םייק וניא םיהולאש שארמ חינמ התא םא
םויק תא לסופ התא דוסי הזיא לע ,תאז דבלמ .תיטסיאתאה הדמעב שארמ ךמצע תא רגוס התא
לסופ התא ,לכה ריבסהל לוכי עדמהש חינמ התא םא ?תוחכוהב תננובתהש ינפל ,םיסנ וא לאה
!החנה חינמ לכה ךסב התאש חכשנ אל אובו - החכוהל תורשפא לכ שארמ

תררועתמ הלאשה .ללכב תוחכוהל קוקז ינניאש רורב ,םיסנו םיהולא שיש שארמ חינמ ינא םא
ינפל גצומ תעכ ."אל וא םיירשפא םיסנ םאו ,ןיא וא םיהולא שי םא עדוי ינניא" הדמעה יבגל
,תחא :תויורשפא יתש קר שי ?ותוא קודבל רומא ינא לזאזעל ךיא .םיהולא םויקל החכוהכ עוריא
תויורשפאה לכ תא לוספל ,הינשהו - (אל וא) ןימאהל ליחתהלו "חיכומ הז ,ןכ" רמול םתס
,וישכע .םייגולוכיספ ,םייגול ,םייטמתמ ,םייעדמ םירבסה ?תורחאה תויורשפאה ןהמ .תורחאה
אוהשכ ,םיהולאב ןימאמ וניא שארמש םדא השועש המ קוידב אל הז םאה .הז לע ובשחת
הבושתה שופיחב ןורתי שי ןימאמ וניא שארמש םדאל אקווד ,ללכב םא ?"החכוה"ה םע דדומתמ
עבטה יקוח תרגסמב הבוט הבושת הל אוצמלו היעבה רקחל תדרל רתוי ץמאתמ אוהש ךכב
השיגב ךלוה אוה םא .היתפלט שי תמאב םא קודבל הצורש םדאל תאז לישמהל רשפא .םיעודיה
םדא ומכ הנקסמ התואל עיגי אוה םאה ,רשכומ םסוק לש עפומ האורו "שיש תויהל לוכי" לש
?"ינויגה רבסה הזל תויהל בייח" רמואש


םיטסיאתא םע תוחישב םישוע םייתדש תויועט .3
ידכ אלא ,חוכיוב חצנל ידכ קר אל" הלאכש תויועט עונמל ,ותליחתב בותכש יפכ ,שדקומ הז ףד
?ןוכנ ,קותמ שממ ."וננודא ושי םע העושי לש רשקל ברקתהל טסיאתאל רוזעל

םיהולא ןיאש חיכוהל טסיאתאהמ שקבל .א
לע הדילגל תשורח תיב ןיאש חיכוהל ךממ םישקבמ ויהש" יתדה ארוקל בתוכה רמוא ,"בושחת"
!דובכה לכ :רמוא ינאו ."קדצ תכלה בכוכ

םיטסיאתא גייתל .ב
לבא ,ןוכנ הז ,הלאכ םנשי .'וכו תירסומ םיינקיר ,םישפיט ,םיעשר םה םיטסיאתאה לכש רמול אל
האירקו הללכה ,גוית .םישפיט םניא םיטסיאתא ,רבחמה ןייצמ ,יללכ ןפואב .םלוכ אל טלחהב
.גולאידה תא םימדקמ םניא יאנג תומשב

זא לבא ,םישפיט ,יללכ ןפואב ,םניא םיטסיאתאש יוליגל עגונב תיניצ הרעה וזיא בותכל יתנווכתה
המכ ,ךתוא חבשלו ללהל םנמא םילוכי םה ,תישיא ךתא םירבדמ םהשכ .ונלש םית"בחמב יתרכזנ
םירבדמ םהשכ תאז תמועל .'וכו תויהל לוכי התא יוליע הזיא ,הריהמ הסיפת וזיא ,ה/מכח ה/תא
,םיטסיאוגא ,םהלש שארב םיו םיקטוקסיד קר ,םיינרמוח ,םיממוסמ םלוכ - ללכב םיינוליחה לע
.םירצונהמ דומלל המ דוע שיש רבתסמ .'וכו 'וכו רסומ ירסח

תועטב תודוהל אל / תולאשמ תומלעתה .ג
הלאשמ תומלעתה .רוזחתו אשונה תא דמלת ,ךלת .והשמ עדוי ךניא םא תודוהל שייבתת לא
.האלה ךישמתו הדות :ריהי היהת לא ,תיעט םאו .קיזהל קר הלוכי

םיעדוי םניאש רמול וא םלעתהל םוקמבו ,רתוי םימכחותמ ונלש םית"בחמה ,לזמה עורל .ןוכנ
.הלאשה התייה המ ונחכשש דע ,שיגרנש ילבמ ,תימומרע הרוצב אשונה תא םיטיסמ טושפ םה
,רמול יביב גהנש יפכ .ופשחנש תוריתס וא םירקשמ תוקמחתהב םהלש תויחמומה לע רבדל אלש
.ירצונה רתאה ןיינעב ןאכ דע ."הלאשה וז אל"
ימיטיגל-אלה עונכשה לע

ול תוארהל אוה יחרכההו ןושארה בלשה ,וב ןימאמ וניא ןיידעש והשמב והשימ ענכשל ידכ
דוגינב .רתוי הבוט תעצומה הביטנרטלאהשו ,קיפסמ הבוט הניא קיזחמ אוה הב הדמעהש
לע תוססבתמה ולא ,תוימיטיגל ןטועימ .ועצבל תונושו תובר םיכרד שי ,הזה ןורקיעה תוטשפל
,תוימיטיגל ןניא בורה .תוביטנרטלאה לשו תקולחמב יונשה אשונה לש תויתימא הקידבו הרהבה
,הכובמ ,סעכ ,תובהלתה ,דחפ :ויגוס לכ לע שגר רמולכ ,ןויגיה-יפקוע םימרוג לע תוססבתמו
וליפאו ,םירקמה בורב רתוי תוליעיה אקווד ןה תוימיטיגל-אלה תוטישה ,לזמה עורל .'וכו הצרעה
.עוציבל רתוי תולק

רבודמשכ המכו המכ תחא לעו ,אוהש םוחת לכב עונכש ןויסינ לש היצאוטיסל סנכנש םדא
תוקינכט תא ריכיש יואר ,םירז םיסרטניא םג םהב בלתשהל םילולעשו םייתוהמ םיאשונב
,םינוש תוריכמ ישנא .חפב הליפנמ ענמיהלו ןתוהזל לכויש ידכ ,הלאה תוימיטיגל-אלה עונכשה
תא (הווסמב וא יולגב) םתוא תדמלמש הנכה תובורק םיתעל םירבוע ,םללכב הבושתב-םיריזחמו
איה ךכל העונצ אמגוד .ןתוא ףושחל םיסנמש םישנא םע דדומתהל ךיא םגו הלאה תוקינכטה
הבושתב םיריזחמה רנימס ןוגכ ,רתוי הברה תוטוב תואמגוד םג ןנשיו ,ןאכ טטוצש ירצונה רתאה
.חוכ אוה עדי .ונמצעב אשונה תא דומלל אלא הרירב ןיא ,וזכש הנכה לומ .רכזוהש "םיכרע" לש
."שפוח" רתאב םינושה םירמאמב אוצמל רשפא ימיטיגל אל עונכשל תובר תואמגוד

ןכתיי .םימכוחמו םיימומרע םירוטלופינמ םה םית"בחמה לכ אלש רוכזל בושח :םויסל הרעה
םוש ול ןיאו (עמשמ יתרת) ןיטולחל יביאנ אוה ןיליפת חינהל ךתוא ענכשל הסנמש קינד"בחהש
.וניא אוהש והשמ ונממ תושעל םעט ןיא .ךילע ליעפהל עדומ ןפואב הסנמ אוהש עונכש תוקינכט
.רמשמה לע דומעל :טושפ אוה ללכהףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא