םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


הקירוטרה לש הדובאה תונמאה
הבושתב םיריזחמ םע תוחישב הישומישו

- Cyberdin -

Email: ןידרבייס - 'וכו תורעה ,תובוגת ,תולאשל
(הז תא שי WORD לכב) RTF גוסמ טסקט ץבוק ףרצל וא תילגנאב
(רמאמל רשקב הרעהב ןאכ ונייע אנא)

רבעמ - ללוכ הז .חוכיווב חצנל ידכ םירשכ םיעצמאה לכ ,היפל .ךלכולמ קסע איה הקירוטר
אל תולאשב הרחתמה תפצה ,רוביד ןוט ,אשונה לש תוטסה ,תוישיא תופקתה - הקיגולל
רבדה ןיבל םניב ןיחבהל השקש םייגול-ודואספ םינועיטב שומיש ,תויטנוולר אלו תונגוה
לש םיבוט םינועיטמ תוקמחתהו תומלעתה ,(ןבומכ ,בטיה בשוחמ) ביריב לוזלז ,יתימאה
ותוא עונכש תורטמלו להק תוחכונב השענ חוכיוהשכ דחוימב תישומיש איה .דועו ,ביריה
.ןויגיהב בושחל תוחפ לגוסמ םהמ דחא לכ ךכ ,דחיב םיצבקתמ םישנא רתויש לככ .להק

.הבושתב םיריזחמה לש םקוח-םחל איה הקירוטר

ישפוח בובז ךועמל ןויסינל לושמ דבלב םייגול םיעצמאב ןקירוטר םע דדומתהל ןויסינה
.חוכיוב ותוא חצנל רתוי השק ךכ רתוי עשורמו ימומרע ,ןרקש אוהש לככ .רזודלוב תרזעב
םג ץמאמ הווהמ תיגול הנגה .הננגמל סנכיהל ץלאנ ןקיגולה :הטושפ איה ךכל הביסה
השק ,תויוטשב הסומע וא ,תבכרומ הפקתההש לככ .ןמז תחקול איהו ,םירשכומ םינקיגולל
אוצמל ,תויסיסבה תוחנהל דע ןועיטה ירחא בוקעל ,לפטהמ רקיעה תא דירפהל ןקיגולל רתוי
ןקיגולל ןתיי אל ןקירוטרה .ביריל התרבסה ךות הלעמל ךרדה לכ רוזחלו היוגש ןהמ ימ
לאוש ןקירוטרה תא ?הז לכמ להקה האור המ .תופסונ תולאשב ותוא ףיקתי אלא ,ללכ רבדל
ןמז ירחא קר ,ןכ םא וליפאו - ךירצש ומכ ןהמ תחא ףאל הנוע אלש ןקיגולה תאו ,תולאש
!"תונקסמ"ו "תוחנה" לע קר אלא ןיינעל רבדל לגוסמ אוהש הארנ אל ללכבו ;בר

:םירקמ ינשב קר ירשפא ,תרחא בשוחה םדא לומ םתס וא יתד םדא לומ םא ןיב ,יגול חוכיו
ינשש יאנתב קר הז םגו .םייניע עבראב השענ חוכיוהשכ ,םיינשו בתכב השענ אוהשכ ,דחא
הלא םירקמב) םישוע םהש המ הזש םירמוא קר אלו ,תיגול הבישחל תמאב םילגוסמ םידדצה
,להק שישכ .(!םה קרו ,"החישל םייסיסב םיללכ העברא" רמאמב וגצוהש םיללכה םיפקת
יגול חוכיו תעב םג ,ןכאו .תעדומ יתלב הרוצב השענ הז םא םג ,לוקישל תכפוה תוירלופופ
בורש ןתניהב .הבשחמ יפצרו םיאשונ ןיב םיגולידלו תעדה תוחידבל הייטנ שי םימכח ןיב
רושימב ןוחצינש ירה ,תיגול החכוה לש התועמשמ תא סופתל םילגוסמ םניא םדאה ינב
דצה לש ןוחצינ גשוה םא םג ,םיבר יניעב טלחומ ןוחצינכו החכוהכ בשחיי חוכיוב ירוטרה
.יגולה רושימב ,ינשה

יפואלו ביריה יפלכ דובכל ותמגודכ ןיאש דוק וחתיפ ,םיינפיה המחלמה יליצא ,םיארומסה
וסיבה ,יארומסה ןבומב דובכ ירסח םתויהב ,םימסרופמה ה'גנינה ימחול ."יליצא" המיחל
ידכ דע דובכ רסח היהי ביואש ןימאהל ולכי אל ,לשמל ,םיארומסה .הלקנ לע םיארומסה תא
ונל רוסא .וזה תושקונה לשב םהייח תא וחפיק םיבוטו םיבר םימחול .רוחאמ םתוא ףיקתהל
לוכי וניא םנמאש ,שימגו לק ינדי טבחמ םע דוכלנ ונלש בובזה תא .תדוכלמ התואל לופיל
.בוט אוה םיבובז תכיעמל ךא ,רזודלובה ומכ םיצע רוקעל

היהי אל םיחוכיוב חצננ ותרזעב קשנה .ונמצעב םיבובזל ךופהנ אלש בל םישל קר ונילע
תרוסמה ונל איבת ןוחצינה תא .תצק רפתשהל קר ונילע הז ןבומב .הפידעה תירוטרה תלוכיה
וריאשת חוכיוה לש םייגולה םילופלפה תא .ונלש םינועיטה ירוחאמש תיבקעה תיטסינמוהה
רסח להק ינפב תוכיראב םהילע רוזחל םעט ןיאו ונתאמ םימכח ידי לע רבכ ושענ םה ;תיבב
םילוכי םה .םהלש סליכא בקע הז ;הבושתב םיריזחמה לש תויבקעה רסוחל בל ומיש .תונלבס
הרותה ירבד םיאצוי םהוזמ יכה שפרהמשו ,תאמטמו תסרוה תונוליחהש המישנ התואב דיגהל
,הבוטל דיימ ונתשי םכייח לכ ,ןיליפת וחינת םאש ןועטל םילוכי םה .רתויב םיבוטה
,םיבשוח ונחנא המו תחא תבב אב אל ונילע עיפשמ ה"בקהש בוטהש דיגהל ךכ רחא דיימו
םילוכי ,ןבומכ ,םה !?הזה םלועב ןדע ןג לבקנ רשי םעפ ןיליפת םיחינמ ונחנאש ללגבש
ןתינו המצע תא תרתוס תדה ירהש ,הלאה תורהצההמ תחא לכל םהיתורוקמב ןיכומיס אוצמל
.וכופיהו רבד הב אוצמל

הזש ודיגי םה םא .ירשפא הז ךיא וריבסיש !קמחתהל םהל תתל אל .םתוא סופתל םוקמה הז
םינתונ םה המלו ,ותעד תא הנשמ םיהולא םאה ,םיעדוי םה ךיא ולאשת ,ילאודיבידניא
דליל לוגלג ידי לע תאז השוע ןוקית הכירצש חצור תמשנש הז ךיא ולאשת .ומשב תוחטבה
המ תמועל ספאכו ןיאכ םה הזה םלועה לש רתויב םיעורגה םייוניעהש ןמזב ,הזה םלועב תמש
ךכל ךירצש תויגולה תוחכוהה לכ תא םהל שי םירנימסבש ,הז ךיא ולאשת !םוניהיגב ךלוהש
ודיגיש םינכסמ םיטסיטוא םידליל םיקקזנ םה ןמז ותואבו ,תמא השמ תרותשו םיהולא שיש
!רמוא םיהולא הככ יכ תווצמ םייקל םהל

אל ןכש ,תאז תושעל רתומ הבושתב םיריזחמל .םייוגש םינועיט טולפל אלו רהזיהל בושח
אל ןועיט הלעיש ינוליח תאז תמועל .וילע הז תא ססבל רוקמ םהל היהי ,ודיגי המ הנשמ
תריזב ודבל ראשייו וינועיט לש יטסינמוה-יפוסוליפה בגה תא דבאי ,אמגודל ,יגול
דוגינב .השעש תועטל בל םישי אל ביריהש הווקתה איה ול רתונש המ לכשכ ,חוכיוה
תולובגה תא ונל שי .ינשה דצה תא ענכשל ידכ לכה דיגנ אל ונחנא ,הבושתב םיריזחמל
.ונלש

!תירוטר דגנ תפקתמל םיאצוי ונא !םינוליח
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא

>