4.11.1998 לש וחצרהל ישילשה הנשה םויב
,ןיבר קחצי ,לארשי תלשממ שאר
,רתאה תכרעמ ירבח לכ ,ונחנא
.ותומ תא םיכבמ

.רתאב םסרופש "ןוכנ אלה חוכיוה" רמאמה תא אורקל רתאה ירקבמ תא םינימזמ ונחנאSubject Koach Hiloni Home