4.11.2002

לש וחצרהל יעיבשה הנשה םויב
,ןיבר קחצי ,לארשי תלשממ שאר
,רתאה תכרעמ ירבח ,ונחנא
.ורכזל שאר םיניכרמ

ןיב .ורכזל ושאר ןיכרמ שפוח רתאו ,ל"ז ןיבר קחצי הלשממה שאר חצרמ ופלח םינש עבש
ירוחאמ ,יח רתונש הז תא םיחכוש ונניא העמדלו דפסהל ,הליפתל ,רנ תקלדהל רנ תקלדה
סיסבה תא אלו ותוא אל םיחכוש ונניא .םיינמואל-םייתדה ויעינמ תאו ,חירבו גרוס
הכרבהו הנווכהה ,הכימתה תא אל יאדווב ,לדגו חמצ ,ךנחתה וילע ינוציקה יתדה יכוניחה
.םיטעמ םה ןיאו ,םימייוסמ םינברמ לביקש

עשרה שיא לש בעתנה והשעמב םיאור םיבר .ונרעצל ,סוסתל ךישממו םייק תונערופה ערז
לע ,תיתכלהה תשרומהו םיהולאב הנומאה - ףתושמ הנכמ הלא לכל .ותושעל היה ךירצש השעמ
.סואימה תמחמ םיצקומה םיישונא-יטנאהו םיינעזגה ,םיינוציקה היקלח

.תיתד-תינויערה םתשרומ תאו ויחצור תא חוכשל ונל רוסא ל"ז ןיבר קחצי תא ונרכזב
.הפלח אל םישואבה היתוריפמ הנכסהו ,סוסתלו שוחרל הלדח הנניא וז תשרומ.רתאב םסרופש "ןוכנ אלה חוכיוה" רמאמה תא אורקל רתאה ירקבמ תא םינימזמ ונחנא

ישארה ףדל הרזח