ודיע לש ףדה

דיסקית חופש

אין לנו על מי לסמוך מלבד אבינו שבמילואים

החופש הגדול ראש השנה שבועות

Hofesh Hofesh

Hofesh Hofesh Hofesh

Hofesh Hofesh Hofesh

Hofesh Light Logo Hofesh TV logo Hofesh base logo

Hofesh bending Hofesh rusty logo Hofesh transparent logo

Hofesh army Hofesh diskit logo
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא