םיחלצומ רתוי תצק םירנב םיכירצ ונחנא

לבא ,דוע םסרפל הצרנ דיתעבש ןכתיי .טנרטניאב רתאה םוסרפב ונשמתשה הזה ףדבש םירנבב
...םיחלצומו םייעוצקמ רתוי תצק םירנב ונל ויהיש םיצור ונייה

: םיכירצ ונחנא
תואמגודבש םירנבל ההז טסקט םע םירנב -
130x60 200x55 408x60 683x60 םילדגב םירנב -
םיטייבוליק םומינימ םיספותש םירנב -
שאלפב וא היצמינאב שמתשהל רשפא -

.םירנבה תיינבב רוזעל םילוכיש images המכ םע zip ץבוק דירוהל םילוכי םתא ןאכמ

.רורדל zip ץבוקב חולשל אנ םירנבה תא
...הדות


:םהב ונשמתשהש םירנבה הלא


ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא