תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


הנוכשל עיגת השודקה המילגה

תלוויאה ץראב שפוח בתכ תאמ


הגלימה הקדושה תגיע לשכונהףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא