תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


הנוכשל עיגת השודקה המילגה

תלוויאה ץראב שפוח בתכ תאמ


הגלימה הקדושה תגיע לשכונהףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא