תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


הנוכשל עיגת השודקה המילגה

תלוויאה ץראב שפוח בתכ תאמ


הגלימה הקדושה תגיע לשכונהףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא