םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Subscribe!


תישפוח תודהי
לארשיב תינוליחה תודהיה לש דיחיה תעה בתכ
2000 ויתס ,20 'סמ ןויליג

Yahadut Hofshit 20

Yahadut Hofshit 20


Yahadut Hofshit

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא