םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Subscribe!


תישפוח תודהי
לארשיב תינוליחה תודהיה לש דיחיה תעה בתכ
2000 ויתס ,20 'סמ ןויליג

Yahadut Hofshit 20

Yahadut Hofshit 20


Yahadut Hofshit

ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא