םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Subscribe!


תישפוח תודהי
לארשיב תינוליחה תודהיה לש דיחיה תעה בתכ
2000 ויתס ,20 'סמ ןויליג

Yahadut Hofshit 20

Yahadut Hofshit 20


Yahadut Hofshit

ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא