םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Subscribe!


תישפוח תודהי
לארשיב תינוליחה תודהיה לש דיחיה תעה בתכ
2000 ויתס ,20 'סמ ןויליג

Yahadut Hofshit 20

Yahadut Hofshit 20


Yahadut Hofshit

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא