םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

טרפה תושרו לארשי דיתע

הנבל דדוע תאמ

"תדה אלא ,םייתדה הנניא היעבה"
ינורהא ןור רוספורפ

אובמ
ךכב ילע םמוקמו ,םידרחה םע םיכסמ ינא תקולחמה לש דחא ןייפאמ לע
:םיילרבילה ידידי בור תא
אוה ןיטולחל ינוליח בושיב השוע ינאש המ .טרפה תושרב תקולחמ הנניא וז
אוה הבישיב םישוע םידרחהש המו ,םידרחה לש םניינע םג םימעפל
.יניינע םג םימעפל
:ש הזה רמאמב ןעטא וררועי ירבדש תודגנתהב הרכה ךותמ
תוכז הנידמל שי .ךיניע תוארכ ךידלי תא ךנחל תוכז ךל ןיא ,אל ·
.ךידלי תא ךנחמ התא םהיפל םיכרעב ברעתהל
הכימתה תכרעממ סנרפתהלו הריחבמ ינע ראשיהל תוכז ךל ןיא ,אל ·
.תיתלשממה
.הבישחב םידרח ריזחהל בושח ·

Hofesh - articles

היטרקומדב ומויקו יסאלקה םזילרבילה לאידיא
עגתשהל ישפוח שיא לכ"
(םירואנה םירטשמב)
עגופ ונועגש ןיא דוע לכ
"םירחאה םיעגתשמב
.ןמכייר היננח

.םדאה לע םייקוח םירוסיא ולטוי אלש הצור תיכרנאה הסיפתה
ומכ תורחא תויוכזו שפוח ללוכ) תויוכזה ברימ סרוג ,התמועל ,םזילרבילה
.םישנאה ללכל (תואירבו ןוחטב
םע ההדזמ םזילרבילה ובש הרקמ שי תיסאלקה תילרבילה הסיפתה יפל
:םיהדזמ םניא םה ובש הרקמו היכרנאה
,תולבגמ םוש וילע ליטהל ןיא - רפס ארוק לשמל ,ויניינעב קסוע םדא רשאכ
.היכרנאב ומכ
ליטהל שי ,הגיהנ ומכ ,תלוזה לע עיפשהל וב שיש השעמ השוע םדא רשאכ
.תומייוסמ תולבגמ וילע
םדא ךכ .ותלוז לש תויוכזל םדאה לש שפוחה ןיב ןזאל דעונ תולבגמה ףקה
.ותלוז ןוחטב תוכז תא ןכסל אל ידכ ,חוטב ןפואב שיבכב גוהנל בייח

םגש לדתשנו ,לאידיאב) היטרקומדה ומכ יתואיצמ ילרביל רטשמב
:טרפה ישעמב תינוטליש תוברעתה לע תולבגה שולש דוע תופסונ (תואיצמב
הקיזמ איה .ער השעמ איה תינוטליש תוברעתה לכ :היפכה תרוקת ·
,הנטק איה תוברעתהמ היופצה תלעותה םא .הרוכע הריואל תמרוגו
םירקמב קר ברעתהל לוקשל ןוטלשה לע .תוברעתהה לע רתוול ףידע
ערה תמועל לודג קיפסמ אוה תוברעתהה ידי לע ענמנה ערהש
.תוברעתהבש
םיעדוי אל םה .םישנא םידבוע ןוטלשב :תוקהבומהו הנובתה תלבגמ ·
.יוקל אוה םהלש תעדה לוקיש םיבר םירקמב .לכה םיניבמ אלו ,לכה
םייאדוו-יאה םיבצמה בורב םמצע תא ןסרל הלא םישנא םיבייח ןכל
.תוברעתהב ךוסחלו ,(דאמ הבר הנכס םבוחב םינמוטה הלאל טרפ)
.ברעתהל לוקשל שי - קהבומ הרקמה רשאכ
.ןגוה המ דימת עובקל לוכי רשא םזינכמ ןיא :הערכה ןונגנמ ·
טופיש םע בורה תערכה תא בלשמ רשא םזינכמ אצמוה היטרקומדב
לש וא בורה לש תירשפא בל תורירש ינפמ יהשלכ הנגה םעו םיחמומ לש
איבמ הז םזינכמ .(ץ"גבה הז לארשיב) בורה םעטמ םידיקפת ילעב
ותוביציב אלא תואצותב וניא ירקיעה ונורתי ךא ,תוער אל תואצות
ירחא םג תולפונ אל תויטרקומדה בור - ביצי אוה :ותוטשפב תיסחיה
םישנאה בור - תיסחי טושפ אוהו ,הלשממ שאר חצר ומכ םיעוזעז
.קייודמב וחסנל םילגוסמ םניא םא םג ,רתוי וא תוחפ ותוא םיניבמ

Hofesh - articles

ןויבצה גשומ :םזילרבילה רבשמ
תא הרתפו החתפתה םדאה תויוכז לש תוגהה"
.ןויבצה תייעב :תחאמ ץוח ,הלש תויעבה בור
לע םיבר םיקבאמ לש םסיסבב אצמית וז היעב
".הבורקה האמב םדא תויוכז
ןוגריא לש ןוילג ךותמ לע רמאמ לש תיצמתה
תויוכז לע "יטסנמא" ימלועה םדאה תויוכז
.21 -ה האמב םדאה

ןויבצ תלעב הרבחב תויחל הצור דחא םדא רשאכ תרצונ ןויבצה תייעב
םיכייש םהינשו ,רחא ןויבצ תלעב הרבחב תויחל הצור רחא םדאו םייוסמ
.הרבח התואל

:ןויבצ לע קבאמבש ישוקה תאו םירחא םיטקילפנוקב תולקה תא םיגדנ
תא הצור יתלוז םגו ןועשה תא הצור ינא :םייניינק תועד יקוליח ·
עובקל רשפא םיירוטסיהה םיעוראה יפלו הינקה תדועת יפל .ןועשה
יקוליחו ,םדא לכל תינקומ ןיינקה תוכז ונלש הרבחב .ןועשה ךייש ימל
.רותפל םירקמה בורב רשפא םייניינק תועד
הצור יתלוזו שיבכ לע הנופצ עוסנל הצור ינא :רבעמ לע תועד יקוליח ·
.ונתיאמ דחא קר ליבוהל לוכי שיבכה .המורד שיבכה ותואב עוסנל
תוכז ןיא םא .ינש ימו ןושאר וב עסי ימ ועבקי המידקה תוכז ירורמת
וא ,תורבדיהב רדסהל עיגהל םירקמה בורב רשפא ,(רפע ךרד) המידק
.ןושאר עסי ןושאר עיגהש ימש
תורחא תוינכות שי יתלוזל וליאו ,יתלוז תא גורהל הצור ינא :םיעשפ ·
תא םישגא אל ינאש קוספל היעב ןיא ונלש םיכרעה תכרעמב .ירמגל
.יתוינכות
וזיא עומשל לוכי דחא לכ ובש םוקמב רוגל הצור ןבואר :א ןויבצ ·
.הצור אוהש םוילוו הזיאבו הצור אוהש יתמ ,הצור אוהש הקיסומ
ושעי וינכשש ול עירפמ אלו ,תולוק ילוקב הקיזומ עומשל בהוא ןבואר
טקש םוקמב רוגל הצור ןועמש .ול דמחנ הז ,ךפיהל .רבדה ותוא תא
ףאל חונ אלו ,םינכש ןועמשו ןבואר .ותלוזל עירפמ אל דחא ףא ובש
.תרחא הרידל רוקעל םהמ דחא
תלעב תיטרקומד תילרביל תירבע הנידמב רוגל הצור ינא :ב ןויבצ ·
הנידמב רוגל הצור יתלוזו לארשי ץרא ימוחתב תמדקתמו הרואנ הריוא
דוע .לארשי ץרא ימוחתב תיתד הריוא תלעבו הכלה תרמוש תירבע
הריוא תלעבו תיטרקומד תילרביל תיברע הנידמב רוגל הצור תלוז
תיברע הנידמב רוגל הצור יעיבר תלוזו לארשי ץראב תמדקתמו הרואנ
ץרא ימוחתב תימלסומ-תיתד הריוא תלעבו םלסיאה יקוח לע תרמושה
לע לבא ,רדתסהל והשכיא דוע רשפא "רוגל" לש קלחה לע .לארשי
איה זא תילרביל איה הריואה םא :יוכיס םוש ןיא הריואה לש קלחה
.תיתכליה אל

Hofesh - articles

תויטירק תושגנתה תודוקנ
ןימאמ ינאש אל הז :ירטמיס וניא ... בצמה"
ךירצש ןימאמ ינא ...והשמב ןימאמ התאו והשמב
התא .שיבכ םיצוחש ינפל םידדצה ינשל לכתסהל
.היגולורטסא רפס אורקל ךכ םשל ךירצש ןימאמ
".םילבחב דחי םירושק ונינשש איה הרצהו
.ינורהא ןור רוספורפ

תושרבו ,ויניע תוארכ השעי דחא לכ טרפה תושרבש סרוג םזילרבילה
.תונגוה תורשפל עיגהל רשפא םיברה
אשונב ןורתפל תונתינ ןניא רשא תויושגנתהה תא ןוחבל הצור ינא הז ףיעסב
.וידלי תא ךנחמ םדא הבש ךרדה :דיחיה תושרל בורה יניעב בשחנ רשא


לרבילה לימ םע ינוימד חיש וד - ךוניח
.ותיא תושעל המ יל דיגי אל דחא ףאו ,ילש דליה הז :לימ
.ותוא חוצרל ךל רוסא .ךל דיגא ךיא דועו :דדוע
.קוחה הז .רורב :לימ
םיקוח ברעל האיגש וז .רוסא היה ןיידע הז ,הזכ קוח היה אל םא םג :דדוע
המ לע חוכיובש םיכסנ אוב .תויהל קוחה היה ךירצ המ לע ןוידב םימייק
.םייקה קוחל סחייתנ אל לוספ המו יואר
ילבו ,תסנכה ירבח ולביק םיקוחה תא לכה ירחא .םיקוח ילב .םיכסמ :לימ
רוסאש םיכסמ ינא .תויוטש םג םישוע םה ,תסנכה ירבח תא בילעהל
.לכה הז לבא ,קזנ ול םורגל םג רוסא .דליה תא חוצרל
.ןכוסמ םוקמב שיבכל דרי אלש וילע רומשל בייח םג התא :דדוע
.קזנ ול םורגל אל ומכ קוידב הז :לימ
ךל רוסא הפו ,הלועפב ול קיזהל ךל היה רוסא םש .הנוש הז ,אל :דדוע
ךרדב לועפל בויח ךילע שי ,תורחא םילימב .הלועפמ תוענמיהב ול קיזהל
."השעת לא" סופיטמ בויחל "השע" סופיטמ בויח ןיב לדבהה הז .תמייוסמ
.לדחמב וא השעמב ול קיזהל רוסא זא ,רדסב :לימ
?תויוכז דליל שיש בשוח אל התא :דדוע
.ןוחטבל תוכזהו שוכרל תוכזה ומכ ,תויוכז שי םדא לכל .חטב :לימ


?םדאה לש תויוכזה תא קפסל בייח ימו :דדוע
עוגפל הלשממלו םירחא םישנאל רוסאש הז .בייח ימ קוידב אל הז :לימ
.ןוחטבל תוכזהמ קלח ומכ ,תאלממ הלשממה תויוכזהמ קלח .תויוכזב
?דליה לש תויוכזה תא קפסל בייח ימו :דדוע
.רתוי תצק בייח הרוהה ןאכ ,בוט :לימ
.תובוח שי הרוהלש וניאר זא :דדוע
,ןוחטיבל דליל גואדל םג ,ןוכנ .ולש דליל גואדל בייח הרוהה ,רדסב :לימ
ףא ןיא ויתויוכזל הגאדו דליב העיגפמ ץוח לבא .לכואל דליל גואדל םגו
.ילש דליה לש ךוניחב ברעתהל ךל רתומ ובש הרקמ
?חוטב התא :דדוע
דליה לש ךוניחב ברעתהל ךל רתומ ובש הרקמ לש אמגוד תתל הסנת :לימ
.ילש
ילש דליה תא חוצרלו ,חצור תויהל ךלש דליה תא ךנחמ התאש חיננ :דדוע
.יתוא וא
!יקוח אל הז לבא :לימ
ץוח .חצרל ךוניחה תא רידסמ רשא קוח ןיא .יקוח אל הז חוצרל :דדוע
.הזה ןוידב לוקיש וניא קוחהש ונרמא ,הזמ
.רהוס תיבב בשי ילש דליה הככ :לימ


ךממ עונמל יל רתומ .ספתיי אלש ךכ חוצרל ותוא ךנחמ התאש חיננ :דדוע
.הזכ ךוניח דגנ קהבומ סרטניא יל שי יכ ,הזכ ךוניח
?עגופ ךוניח דגנ ברעתהל רשפאש םדוק ונרמא אל :לימ
תאצות ללגב םירחאל שיש סרטניא לע ונרביד אל .ךלש דליב עגופ :דדוע
.ךלש ךוניחה
.ברעתהל הביס אוה חצרל ךוניחש םיכסמ ינא ,רדסב :לימ
.סנואלו לזגלו דושל ךוניח םג :דדוע
רוסאו ותוא חינזהל רוסא ,דליב עוגפל רוסאש םיכסמ ינא ,רדסב :לימ
ולש םידליה תא ךנחמ אל הפ דחא ףא לבא .םירחאב עוגפל ותוא ךנחל
.םידדוש תויהל
.תוליפטל ךוניח םג :דדוע
?המ :לימ
הכימתה תכרעמ לע ךמתסהל ךלש דליה תא ךנחמ התא םא :דדוע
.ברעתהל תוכז יל שי זא ,תיתלשממה
תרזוע איהו ,תמייק תיתלשממה הכימתה תכרעמ ?םואתפ המ :לימ
.םיינע םישנאל
התוא םינמממ ונחנא .םתס תמייק אל תיתלשממה הכימתה תכרעמ :דדוע
תוחפ םימלשמ ונייה זא תיתלשממ הכימת תוחפ םימלשמ ויה םא .ונפסכמ
.ינומכ םיחרזאמו ינממ עיגמ הביצקמ הלשממהש ףסכה .םיסמ
התא !הבושח תכרעמ איה תיתלשממה הכימתה תכרעמ לבא ,ןוכנ הז :לימ
.תיתלשממה הכימתה תכרעמ תא לטבל עיצמ אל


הלטמו תוקדצומ תורטמ יתש שי תיתלשממה הכימתה תכרעמל :דדוע
תשרו תלוכיה ירסחב הכימת ןה תוקדצומה תורטמה .תקדצומ אל תחא
רשא םיליפטל ןיטע תויהל איה תקדצומ אלה הרטמה .םילשכנל ןוחטיב
לגוסמ וניא םידי רסח הכנ םא .לבקל םיפידעמ לבא סנרפתהל םילוכי
םדא םא .קדצומ הז .וב תכמות תיתלשממה הכימתה תכרעמ ,סנרפתהל
לוכי וניאו רטופ זאו םינש ךשמ סנרפתהש וא ,לשכנ סנרפתהל הסינ רשא
אל תיתלשממה הכימתה תכרעמ לבא ,קדצומ בוש הז - הדובע אוצמל
.הרירב רסוחמ קר אלא הריחבמ הילע ונעשיש ידכ הדעונ
יקוח רבד השוע הריחבמ תיתלשממה הכימתה תכרעמב רזענש ימ :לימ
.ןיטולחל
תויהל היה ךירצש המ לע רבדמ ינא .קוחה לע יל רבדמ התא בוש :דדוע
.קוחה
הכימת לע ךומסלו דובעל תוסנל אל רדסב אל הזש םיכסמ ינא ,רדסב :לימ
רשא םידרחהש רמוא ילוא הז .דובעל רשפא רשאכ הריחבמ תיתלשממ
?ךוניחל רושק הז ךיא .רדסב אל םה םידבוע םניא
הכימתה תכרעמ לע ןעשיהל םהידלי תא ךנחל םירוהל רוסא :דדוע
.םמצעב סנרפתהל םהידלי תא ךנחל םיבייח םירוה .תיתלשממה
?המל :לימ
םתוא ךנחל הז תיתלשממה תכרעמה לע ןעשיהל םתוא ךנחל יכ :דדוע
תוסנל םישנא וכנחי אלש תוכז יל שי .ילש םידליה לש םיפסכ לע תויחל
תרזעב וא הליעמב ,הבינגב םא הנשמ אל ,ילש םידליה לש ףסכה תא לבקל
.הלשממל תופרטצה
?הרות דומלל וידלי תא ךנחל םדאל רוסאש הז רמוא התאש המ :לימ
.ינובשח לע תויחל וידלי תא ךנחל םדאל רוסא .ונובשח לע - רתומ :דדוע
.סנרפתהל רשכוה ךכ לכ אל םימעפל תידרחה הרבחב יחש ימ לבא :לימ


.סנרפתהל וידלי תא רישכהל בייח םדא :בויח דוע הזו :דדוע
."השעת לע" בויח אל ,"השע" בויח רבכ הז :לימ
,םמצעב סנרפתהל ולכויש ךכ םידליה תא לדגל "השע" בויח שי .ןוכנ :דדוע
.םירחא לש םתסנרפ לע םיליפט ויהי אלו
?סנרפתהל חילצי אל דליה םאו :לימ
הכימתה תכרעמ תמייק ,םיליפט ליבשב אל ,םילשכנ ליבשב :דדוע
.דעב ינא .וב וכמתיש זא ,סנרפתהל חילצי אל דליה םא .תיתלשממה
וידלי תא רישכהל תלוזה תא בייחל ךתוכזש הז רמוא התאש המ :לימ
?סנרפתהל
רתוי ינממ וחקיי אלש :ךכב קהבומו ימיטיגל סרטניא יל שי יכ ,ןכ :דדוע
קוחהמ םימלעתמשכ םג) ינממ ובנגי אלש ילש סרטניאל המוד הז .ףסכ
רעזמל לוכי אל ינא זאו ,היופצ יתלב איה הבינגהש בושח לדבה ראשנ ןיידע
.(וקזינ תא רעזמל ןנוכתהל רשפאו ,יופצ סמה וליאו ,קזנה תא
ךל רתומשו ,ימיטיגל ילכלכ סרטניא ךל שיש םיכסמ ינא זא ,רדסב :לימ
תא בייחל ךל רתומ םגו דבל סנרפתהל םהידלי תא ךנחל םירוהה תא בייחל
.יכרע ךוניח לע םג רבדמ התא לבא ,סנרפתהל םידליה תא רישכהל םירוהה
.הבינגל וא חצרל ךנחל רוסאש ונרמא רבכ :דדוע
.ינוציק הז לבא ,ןכ :לימ
.תונויצה דגנ ךנחל רוסאו היטרקומדה לוסיחל ךנחל רוסא םג :דדוע
?המל :לימ
תיטרקומד הנידמכ םייקתהל ךישמת לארשי תנידמש תוכז יל שי יכ :דדוע
.תינויצו
?המ זא :לימ


היטרקומדל ךנחל ובייוחי ץראב רפסה יתב לכש גואדל יתוכז זא :דדוע
הל ןיאש היטרקומד .טטומתת אל היטרקומדהש חיטבהל ידכ ,תונויצלו
.תטטומתמ - בור
.םיידרחה רפסה יתב לע הז תא תופכל לכות אל :לימ
.שומימה לע אל ,יוארה לע םירבדמ ונחנא :דדוע
?םיידרחה רפסה יתבב וכנחי המל ךל תפכיא המ :לימ
הרישי העיגפ וז ,תונויצה דגנ וא היטרקומדה דגנ םש וכנחי םא :דדוע
לש רוד דימעמ הז .תינויצו תיטרקומד הנידמב תויחל ילש דליה לש תוכזב
תויוכזה לש םויא רצויו ,היטרקומדה תא לסחל םיצור רשא םיחרזא
.הלאה
םהלש דליה תא ךנחל םהלש תוכזה לע םויא רצוי התאש דיגהל רשפא :לימ
.הכלה תנידמב תויחל
.הכלהה יפל תויחל ולש תוכזה לע םייאמ אל ינא לבא ,ןכ :דדוע
אל הכלהב האור רשא ,ול םיפתוש םלוכ םידרחהו ,הכלהב םרז שי :לימ
איה ךידלי תא ךנחמ התא הבש ךרדה םג זא .ירוביצ ןיינע אלא ,ישיא ןיינע
.םידרחה לש םניינע
.הז תא םיאור םה ךכ ןכא :דדוע
.םיברה תושרו דיחיה תושר ןיב בברעמ התא :לימ
ןיב .םימעפ דאמ הברה תושגפנ םינוש םידיחי לש דיחיה תויושר :דדוע
ףסכ הלשממה חקית יממ הלאשבו ,היחנ הנידמ ןימ וזיאב הלאשב רתיה
.ותוא הצקת איה המלו

Hofesh - articles


יכרע קבאמ

,חכוותהל רשפא יא םיכרע לע"
".קבאהל קר רשפא םיכרע לע
ץיבובייל והיעשי רוספורפ

ןיעמב יל הרמאו ילש תועדה תא העמש לעי םשב תיטנגיליטניא הרוחב
עיגמש ימ לכל שדקומ הז ףיעס ."םהומכ קוידב עורג התא" :המהדת
םלוע תסיפתמ םא ןיב ,תיטסיכרנא הדמעמ םא ןיב ,וזה הנקסמל
היטנמ םא ןיבו (טפושה ינאו ,ולש העדהו דחא לכ) תאשנתמ-תיטסיויטלר
םיעיגמ םירבדהש ינפל תירוביצה תקולחמב ברעתהל אלש תיטסיניטסיא
.תוקהבומל
לע קבאמ םגו םלוע תסיפת לע קבאמ אוה םידרחב ילש קבאמה :הככ זא
ןחבמ והשזיאב זחאהל בייח ינניא :תואשנתה אלל קבאמ הז .םיכרע
תסיפתבש ןימאמ ינא םא םג) םיעוט םהו קדוצ ינאש חיכומה יביטקייבוא
ןפואב תאז ןוחבל רשפאש ןימאמ ינא םא םגו ,קדוצ ינא םלועה
תונוש תוינכות שי דחא לכל רשא קבאמל םידדצ ינש ונחנא .(יביטקייבוא
.הנידמה דיתע יבגל
םניא ללכ ךרדב הלאכ םיקבאמ .םלוע תוסיפת לש קבאמו יכרע קבאמ והז
דצב םיליעגמ םישנא שיו ינשה דצב םידמחנ םישנא שי .תוקהבומל םיעיגמ
תא קלחל םג השק .םיערו םיבוט םישעמ שי םידדצה ינשב .ךפיהלו ,ךלש
םינוליח הברה שיש ללגב םג ,םילרביל םינוליחלו םידרחל םישנאה
תוכחל .דצ ףאל םיגוותסמ םניא םיימואלה םייתדהש ללגב םגו ,םיכושח
ןריאב יניימוח תכיפהמ ומכ עוראל תוכחל ושוריפ םירורב ויהי םירבדהש
םירבדה תא עונמל ךירצ .קבאמל ררועתהל רחואמ רבכ זא .ןיבר חצר וא
.תלחות ןיא רבכ ךכ רחא יכ ,םירוק םהש ינפל הלאה
.העוט ינשה דצהשו קדוצ ינאש ןימאמ ינאש ךכב םידרחה ומכ קוידב ינא
אוהש םינימאמ םהו ,ללכ ןוחטיבל ליעומ וניא הבישי דימלתש ןימאמ ינא)
םה דועב ןכתסהל םירחא חולשל םתוכז אל וז .ינלוגב לייחמ רתוי ליעומ
.ןוסאל ונתוא םיכילומ םהש בשוח ינאש ךכב םהומכ קוידב ינא .(םיחוטב
.קבאמל ילש תובייוחמבו חצננש ילש תוימיטפואב םהל המוד ינא
תא םישגהל רשפא יאש עדוי ינאש ךכב םהומכ קוידב ינא ,ךכמ רתוי
יטנא םישנא הברה ךכ לכ שי רשאכ תילרבילה תונויצה לש תורטמה
לכ םע הכלה תנידמ םייקל רשפא יא - הכופה איה השיגה םלצא .םיילרביל
ריזחהל ךירצו בושחש העדב םהומכ קוידב ינא םג ןכל .םינוליח הברה ךכ
.הבישחב םידרח
ךיראהל ילב רמוא הזה לדבהה תאו ,םידרחה ןיבל יניב ירקיעה לדבהה
הנידמה תא איבהל ףאוש ינאשו ,םיעוט םהו קדוצ ינאש אוה ,ריבסהלו
.רתוי ער אוה וילא םיפאוש םהש דיתעה וליאו ,רתוי בוט דיתעל

ילש תישיאה בוטה תסיפת לבא ,םייביטקייבוס םיגשומ םה ערו בוט
לכ םה ,םלועב יל שיש יכרעה דויצה לכ םה ילש תישיאה ערה תסיפתו
דויצה לכ םה השעמלו ,םיירסומ םיטקילפנוקב טילחמ ינא ותיאש דויצה
.תויכרע תויגוס ןוחבל ידכ ךירצ ינאש

םיאור םהש םג יל רורב .ינממ ךופה םירבדה תא םיאור םהש יל רורב
.ןוכנ אל םירבדה תא

Hofesh - articles


ךלש ןורתפה המ זא
- טסיפיצפ התא םא"
"םיטסירטילימב םחליה
ץיבובייל והיעשי רוספורפ

.בצמ ראתל יתאב ,ןורתפ עיצהל יתאב אל
שי הבש ךרדל ןוויכ עבונ ךא ,טושפ ןורתפ עבונ אל הזה בצמבש תויעבהמ
:"השעת לאו בש" הנניא וזה ךרדהו ,תכלל
.ונידלי לש ךוניחה לע רשפתמ יתלב קבאמ ·
תויביטקודורפל ,היטרקומדל ,תונויצל ידרחה ךוניחה תא תונשל קבאמ ·
.הלא םיאנת יולימב םיביצקת תיינתה ללוכ .דבל סנרפתהל הרשכהלו
.הבושתב הרזחהה דגנ ינויער קבאמ ·
.הבישחל םידרח תרזחה ·

Hofesh - articlesףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא