"עונת עונ ןכ יפ לע ףא"
הכלהו הימונורטסא לע

2002 לירפאב 5 ,ישילשה שפוח סנכ ,ןצינ לש האצרה

:הנומתה לע וא ןאכ וקילקה ("pps" - "slide show" טמרופב ץבוק) האצרהה תא דירוהל

Astronomy and halachaףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא