Subject Koach Hiloni Home

- הנכסב םכלש תדה שפוח
תימלשורי תידרח תומילא

םתור

.םייח קקוש םוקמ ,םילשוריב הדוהי-ןב בוחרדמב יתדמע .יב וטיבה םייניע תוגוז 100 -כ
..תויונח ,םיגוסה לכמ םילארשי ,םלועה לכמ םיריית

תתומעו "שפוח" רתא לש ,םיסרטנוקו םירמאמ ,םירייאלפ ,םירקיטס תואמ חורב ופע יביבסמ
.םימומה ,םידמוע םישנא יביבסמו ,ונלש ןבלה ןכודה ךופה היה ילגרל ."תמא תעד"

תעדו "שפוח" יליעפ 7 ונסנכתה .28.7.ס"שת -ה ,ישיש םוי רקובב 11:00 העשב ליחתה לכה
.הבותכה ונתרות תא םיבשו םירבועל קלחל ונלחתהו ,שדוקב ונלגרהכ ,תמא

תורבוח תא םינוליחלו ,תמא תעד ירמאמו יסרטנוק םינתונ ונא םייתדו םידרחל ,בור יפ לע
םיריבסמש םירייאלפ וא ,רתאה תבותכ + רצק רסמ םע םירקיטס ,(המודאהו הלוחכה) שפוח
ןיינעתמש ימש ןבומכ .ינועבצ רתויו רוחש תוחפ היהי ונדיתעש ידכ תושעל רשפא המ הרצקב
.םירבסה ףוריצב ,שקבמש המ לכ לבקמ

ישנא לוהינב כ"דב ,ןיליפת תחנה לש םינכוד םג עיפוהל םיליחתמ 12:30 העשה תוביבסב
תורבדהה קוידב ,םויק-וד קוידב ,םזילרולפ קוידב הז ,םהלש ןכוד דיל ונלש ןכוד .ד"בח
,םיחוכיו ףאו תוחישל דימת הליבומ תיזיפה הבריקהש םושמ - הילע םירבדמ םלוכש
תודחא םוש רצווית אל תיבב הבישימ .ףתושמה תאיצמל םגו ינשה דצה תנבהל םג םיליעומש
.םעב

.םד תוארל הצר אוה .החיש הצר אל םעפה והשימ .תרחא טילחה םעפה והשימש אלא


ועיגה ,(היאר דעמ דבעידב ונל עדונ ךכ) ןיליפתה יחינממ דחאמ ךורדת ולביקש ירחא
ונילע ולפנתה םה .45 ןבכ דחאו 20 ןבכ דחא ,תורוחש תופיכ ישבוח ,םידרח ינש ןכודל
ןכודה לע ןעשנש ונלש םיליעפה דחא .ןכודה תא ונל ךופהל הסינ םהמ דחאו ,תוקעצו תוכמב
אל אוה .ותלוכת לכ לע ןכודה תא ךפהש ריעצה ידרחה י"ע םשמ ףדהנ ,תאז עונמל ידכ
,םקיחרהלו םתוא זוחאל וניסינשכ .חרצו ונתוא הכיהש רגובמה ורבחל ףרטצהו ,ךכב קפתסה
םיזפחנ ,דבלב ילולימ חוכיוו ונתא וחכוותה עגר ותוא דעש ,םיפסונ םידרח תוארל ונמהדנ
לוכי היה הז ,תומילאב םיבישמ ונייה םא .ונמצע לע ןגהלמ ונתאמ םיענומו םהל רוזעל
.ער רתוי הברה רמגיהל

עיגתש ינפל םשמ טלמיהל רהימ ,קוחה תועורז םע עגמב הסונמ רבכ הארנכש ,ריעצה ידרחה
תא ךל איצוא ינא" רמוא אוהש ךות ילא ברקתה ,דבל רתונש הארש רתוי רגובמה .הרטשמ
.תוקעצב קחרתהו ובג תא הנפה םסחנשכ ךא ,"םייניעה

היה אל ילש המ תא ושע םה ,םהל דובכה לכ" :(רתיה ןיב) ונל ורמא םוקמב וחכנש םידרח
.יתעמש אל תומילאה לש יוניג ."תושעל ץמוא

.םימלשורי ,םילארשי ,םיריית .םימומה םידמוע םישנא תורשע יתיארו ,יביבס יתטבה
:םיחכונל יתרמא .םיעבצה לכב םיפד ופפועתה ,תיטסילאירוס הנומתב ומכ ,ונביבסמ
."!!ורהזיה .םוי לכ םירוק ולאכ םירבד .הנכסב םכלש תדה שפוח ,םישנא"

הגיצמש הנומת בוחרב תולתל תוכזה ,בר אלל ןתחתהל תוכזה .תדמ שפוח םג אוה תד שפוח
םינבר לש םנקז תחת רבע אלש ,םיעטו אירב לכוא לוכאל תוכזה ,הריכמל דמועה שדח דגב
.םיכרבאו םינקסע ,םיחיגשמו

יטלשב תוצלוחה ילוורש .הסיגנ דועמ לתפתמ ,הרוש דוע דבאמ םכלש תדה שפוח םוי לכ
.םילבקתמ םיקוח ,םירגסנ םישיבכ ,םירטופמ תרחא תד ורחבש םישנא ,םיכראתמ תוצוחה

.םיקתוש םתאו

םינויד לש המחלמ ןיידע וז .הב דיספיש אוה הילא שחכתמש ימ .ןמזמ הלחה תוברתה תמחלמ
תייהנו הפירחמ המחלמה - ונתערל לעופ ןמזה .לכשה רושימ לש ,תועד תפלחה לש ,םיינלוק
.ונתוא הלכת איה ,תוצרפתהל הכחנ םא .םויל םוימ חכ םירבוצ םידרחהו ,םויל םוימ המילא
.ילכש יפוא תלעב היהת תוצרפתההש ידכ - וישכע בוחרל תאצל ונילע

daatemet@netvision.net.il -ל ונפ ?הקולחב "תמא תעד"ל רוזעל םיצוררמוח תקולחמ ןה תואבה תונומתה
:ןכל םדוק תועובש רפסמ

:תורבדיה תוארהל הכירצ הככ
ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home