הנכם צופים בגירסת הדפסה של הדף/מאמר הנוכחי.
לחצו כאן לגירסה המקורית

והננו מורים לכן להמשיך בסירובכן

בית הדין לעניני העם והמדינה
ב"ה י'א אלול תשס"ה

לבנות ישראל בבית המעצר
ה.מ.
ה.ב.א
ל.ה.

ברוכות אתן לה'

קבלנו את מכתבכן בענין הסירוב להיות נידונות בבתי המשפט, אלא בבית דין רבני.

אכן, יפה עשיתן, שכך פסק הרמב"ם בהלכות סנהדרין כו, ז: 'כל הדן בדייני עכו"ם ובערכאות שלהן, אע"פ שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע וכאלו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו, שנאמר: ואלה המשפטים אשר חשים לפניהם! - לפניהם - ולא לפני עכו"ם - ולא לפני הדיוטות!' וכך מובא בשולחן ערוך חושן משפט כו, א

ומובא בתנחומא (משפטים סימן ג,ג): כל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני עכו"ם כפר בהקדוש ברוך הוא תחלה ואחרי כן כפר בתורה... ובחוקות עכו"ם נאמר... וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם (יחזקאל כ). אבל לישראל נתתי להם מצות וחוקים טובים, שנאמר (ויקרא יח):

ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם... אמר הקב"ה לישראל: אם עשיתם את הדין ואין אתם מזדקקין לפני עכו"ם, אבנה לכם בית המקדש וישבו בה סנהדרין שנאמר (ישעיה א):

'ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה'

אין לנו, אפוא, אלא לחזק את ידכן, והננו מורים לכן להמשיך בסירובכן

ומתיר אסורים הוא יתירכן ממאסרכן, ככתוב: ה' מתיר אסורים. ויתקיימו בכן ובשאר אסירי ציון דברי ישעיה: 'לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח קוח'

בברכת חיזקו ואימצו
ובאנו על החתום
חברי בית הדין

הרב ישראל אריאל  אב בית הדין
הרב דב שטיין  מזכיר בית הדין
הרב יהודה אדרי

ולמי שטרם נפל לו האסימון: 'עכו"ם' (עובדי כוכבים ומזלות) זה אנחנו.

בישראל ההילכתית מכנים זאת "הוראת בית הדין". במדינת ישראל האמיתית קוראים לזה "שיבוש הליכי חקירה".


אוקטובר 2005