לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

ןנור לש יאפיח םיעוריא ןמוי
1999 רבמבונ-לירפא

תיתד הייפכו הנידמ-תד יאשונב עדימ ףסאש ,שפוח רירגש אוה הפיחמ ןנור
ףוסאלו ,ןנור לש ויתובקעב תכלל םינמזומ שפוח ירירגש .הפיח לש םינומוקמב
םיעטקה תא ונילא ריבעהלו ,םהירוגמ ירוזאב םינומוקממ עדימ "שפוח" רובע
ןותיעה םש תא עטק לכ לע םושרל ודיפקה אנא .םישדוח 3 -ל תחא םירוזגה
.העפוהה ךיראתו

תא דימת אלו ,ךכמ תוחפ םג םיתעל ,םויב דחא ןותיע םיארוק וניניבמ םיבר
אוהו ,ירקמה רקבמלו עובקה ארוקל לכ םדוק דעוימ "שפוח ןמוי" .ןותיעה לכ
שדוח ידמ ץראב הנידמ-תד םוחתב השענה לש תללוכ הנומת םהינפב גיצמ
,דימלת לכל יתרגש אל ןויכרא הווהמ "שפוח" ינמוי זוכיר ,ךכל רבעמ .ושדוחב
ןיכהל ,ץראב הז םוחתב השענה לע דומלל םישקבמש ,יאנותיע םג וא טנדוטס
הגצה וליפא וא תינוירנימס הדובע ,רפס תיבל הדובע ,רועיש ,האצרה ,הבתכ
דחוימה ףסואב ןייעלו ונלש עבקה רודמל סנכיהל השקבב וסנת .טרסו
...ונעתפוהו ,םש ונרקיב ונחנא םג .רתאב הז םוחתב רבטצהש

ןנור .םייללכה םיימויה םינותיעה תשולש תא רקיעב םירקוס "שפוח" ינמוי
לש (?בושח הז המ לבא ,יביטקאורטר תצק םנמא) ףסונ ןמוי חתופ הפיחמ
!אבהל םג ךישמתו לצעתת לא !ןנור הדות .הפיח ינומוקמ

ונלוכ לש הבוחב םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב


ףקות טנרטניאב "שפוח" רתאש ,םינעוט םייתד םימרוג :"הפיח תועידי" 9.4.99
לש רוקיס עיפוה רתאב ,םתנעטל .תרחא הסריג רתאה ישנא יפב .םידרחה תא תושק
המלש םשב ידרח בר יפמ הבושתב הרזח לש האצרה ללכש ,ידרח ירנויסימ עוריא
,ןיבהל רוביצה יניע תא וחקפ רתאה םעטמ םיניזאמ יפב ולאשנש תולאש .רפוע
בטומ ,"םיהולא לש וגיצנ" אוה םאו ,תויהל רמייתמ אוהש המ וניא רפוע המלשש
תיתדה הייפכה תונגב תובר תועידי דוע "שפוח" רתאב ...ופילחיו רהמי םיהולאש
ןושלב ,תואימחמ ןניאש ,ס"ש תודוא תועידי ןכו ,הבושתב הרזחה תוליעפ תונגבו
.הגלפמל ,הטעמהעטק ןטק דלי ארק הרובגלו האושל ןורכיזה םויב תרצעב :"הפיח תועידי" 16.4.99
."םיארונ םימי םתואב םיהולא היה הפיא" התיה תיסיסבה ותלאששכ ,םיהולא לע
לע האחמ עיבהו ,ריעה שארל האחמ רגיש ,ןהכה בושי ראש ,הפיחל ישארה ברה
םינימאמה לש םהיתושגרב עוגפל ידכ םהב שיש ,"םשה" יפלכ ףודיגו הריפכ ירבד
?ןימאמה תושגרב עוגפל ידכ דליה לש ותלאשב היה עודמ .ברע ותואב ופתתשהש
תיניינע הבושת בישהל דאמ ול לק ירה ,םיהולא לש ומויקב ןימאמ תמאב אוה םא
סגלקהשכ ,האושב םיהולא היה ןכיה ןטקה דליל ריבסהלו תקדוצ ךכ לכ הלאשל
אוהש וא ,םיהולאב ןימאמ אל אוה םאו .םידוהי ינוילימ 6 תוירזכאב טחש יצאנה
עגפנ המ - ןכ םא .עגפיי אל אוה יכה ואלב - ןמז ותואב רטפא חקל םיהולאש ןיבמ
!"םישדחה ךלמה ידגב" ינפמ דחפה ןאכ עגפנ !תועיבצה ןאכ העגפנ ?ןאכתחיתפל קבאמה תא תשדחמ הפיחב יוניש תגלפמ :"הפיח תועידי" 16.4.99
.תבשב םוירוטידואהו ןורטאיתה
תונגב רמאמ "תוחרזא" ןולעב המסריפ תיתדה הצעומה :"הפיח תועידי" 16.4.99
לש רופיסב רבודמ .רתויב ילילש רואב תידרחה החפשמה תא גיצמה ,ידרחה רוביצה
םע רשק לכ הקתינ איה תודרחתהה ךלהמב .הדרחתהש ,תיתרוסמ החפשממ הריעצ
.יווד שרע לע הבכש הלש אמא רשאכ קר התאיגש לדוג תא הניבהו ,התחפשמו הירוה
םיקתנתמש ,תודרחתמו םידרחתמ יפלא שי הומכ ?ןפוד אצוי רופיס הז םאה
השענ לכהו - החפשמה ינב רתיבו םהירוהב םיעגופו םיבילעמ ,םהיתוחפשממ
אל הז דחא ףאל זא ,תוינוליח תוחפשמב עגופ הז לבא .םיידרח םיגיהנמ לש הנווכהב
!תידרח החפשמב גנרמוב ומכ ועגפ םהשכ ?םיעובצה ,וקעזנ םה יתמ .זיזמראשה ןיב .יזורדה רזגימב ןחוכ תא וליפכה תויתדה תוגלפמה :"וב לכ" 20.5.99
!םינוליח םידוהיל תוח"וד םימשורש תבש-יסגלקכ הער אל הסנרפ םהל םינתונ
םש וגצוה .םייתדה תא זיגרמ םייביטנרטלא םיאושינ דירי :"הפיח תועידי" 4.6.99
?תיטסילופונומה םתסנרפ לע םימייאמשכ וזגרתי אלש .ינברה דסמימה תא ףוקעל םיכרד
:דועו
רבד לכ .םיסכדותרואה תא זיגרמ ימרופר ןיאושינ דירי :"הפיח תועידי" 26.11.99
.דיה לכ תא םיצורו עבצא םילבקמ םידרחה :ילאיתוקי ןנרוא .םתוא זיגרמ
?םינתונ ונחנאש לבא ,םיצור אלימ
תוכימתה אשונב טפשמה תיבל היינפב םייאמ ןח ףשר ד"וע :"הפיח תועידי" 5.6.99
.םינוירטירק אלל תד תודסומב הפיח תייריע לש תויפסכה
,"םתוא תאנוש אל ינא" :םשב ןהכ ויז תאמ הכורא הבתכ :"הפיח תועידי" 11.6.99
הרבחב םייחה תא םיראתמה םיבר םירפס המסרפש ,ןגר ימענ תידרחה תרפוסה לע
האצרה תאשל הרומא התיה ןגר ימענ םישדוח רפסמ ינפל" .תידרחה החפשמבו
היה אל אוהו) ןויערה תא בהא אל דאמ והשימש הארנכ .םילשוריב הלואג תנוכשב
םא ןיינבה תא ףורשנ" :תימינונא ןופלט תחיש העיגה תואצרהה םלואלו ,(ינוליח
המ תא דיגהל ךירצ והשימ" :תרמוא ןגר ימענ ."הלטוב האצרההו .רבדל הל ונתת
תא םיללקמ םהש וליאכ הז תדב יניצ שומיש םישועשכ .םידרחה לע תרמוא ינאש
.םליבשב םוקמה אל הז .הקיטילופב ברועמ תויהל ךירצ אל בר ףא ...ילש אבא
אלו ולאה םירבדל רבעמו לעמו ההובג יכה הרוצב ינחור גיהנמ תויהל ךירצ ברה
"ינלטק שממ אוה תדו הקיטילופ לש הזה בולישה .חוכו ףסכל העיגנב ומצע ךכלכלל.תותבשב םראפ-רפוס יפינס תריגסל קבאמב וחתפ םייתדה :"הפיח תועידי" 11.6.99
?קנע תנגפה םתיאר םתא .קנע תונגפהב אצנ ,המחלמ ריזחנ :יוניש ר"וי
:קרבל םיארוק ל"הצב עבקה תוריש יאלמיג תדוגא :"הפיח תועידי" 25.6.9
."תובישיה ירוחב תא סייגל ךתחטבה תא םייק"
ןתקוצמ תא לצנל םיסנמו תולוכש תוחפשמל םינופ םילכונ :"הפיח תועידי" 99 ינוי
- תמה תמשנ יוליעל הליפת יתוריש םהל םיעיצמ ראשה ןיב :םיחוור תיישעל
1500 תרומת המשנה יוליעל םויב םימעפ 6 וללפתיש "םימכח" הרשע לש "הליבח"
.תידוהיה הכלהה תא דגונ הז :ס"ש לש ריעה תצעומ רבח ."דבלב" לקש
תא דגונשו ,םייתד ידיב השענש דיחיה השעמה וא ,דיחיה יתדה השעמה אל הז
האר) דועו דועו םינוגמ םישעמ ,םידלי סוניא ,תואמר ,הבינג םג .תידוהיה הכלהה
הכלהה תא םידגונ םלוכ םה ("שפוח" רתאב תידרחה הרבחב תומילאו העישפ ינמוי
.תידוהיה
לש תמדוק הטלחה לטבל גוז ינב תשקב החד ינבר ןיד תיב :"הפיח תועידי" 2.7.99
לטיבש לוטיבה תא לטיב .ןיסירפקב וכרענש םהיאושינ תא לטיבש ינבר ןיד תיב
.םיאושנכ םירכומ םניא גוזה ינב :הנותחתה הרושב ?םתלבלבתה .םדוק לוטיב
:וארת .ןיד תיב ותוא תרגשמ קלח הארנכ הז
ןהכ בושי ראש יזנכשאה ישארה ברה ןיב חוכ יקבאמ :"הפיח תועידי" 26.11.99
םוי הגוז ןב םע השורג השיא לש היאושינ לוטיבל ואיבה שולש המלש ידרפס ברהו
בושי ראש ישארה ברה לש ומעטל ,ןורחאה עגרב הנותח לוטיב .הנותחה דעומ ינפל
!תושגרב העיגפ ןכ הז ןורכיז סכטב דלי לש האירק לבא ,"תושגרב העיגפ" ונניא ,והכ
:תינתשמ הנומתה ,צ"גבל עיגמ הזשכ
.תוכמס רסוחב ונתינש ינבר ןיד תיב לש תוטלחה לטיב צ"גב :"הפיח תועידי" 9.7.99
.צ"גבל רערעל ךירצו ,תויוגשה םהיתוטלחה תא לבקל רוסא ?םיאור םתא !יפוי
תא לטבל ץמאמ לכ םישועו ,צ"גב תא םיאנוש םה עודמ םיניבמ םתא וישכע ,בגא
!ותוכמסךפשיי דוע הזה תסנכה תיבמ" םשב רורד הירא תאמ הבתכ :"תוירקה דה" 9.7.99
,לאומש תירקב תויתד תונוכש ונבנ וביבסש ,ינוליח טועימ לע רופיס - "םד
תיב ונבי הפש יל ורמא םייתד םינכש" .םינוליחה םיבשותה ייח לע תומייאמש
,תודחפה לש תכרעמב יחש ,ינוליח בשות רמא ,"הפמ ךלאש יל בוט אל םאשו ,תסנכ
.הבושתב הרזחל םידליל תופטהו תומילא ,םימויא
תיבב םיללפתמש ,םינעוט אתא תירקמ םיינוליח םיריעצ :"תוירקה דה" 9.7.99
.םימייאמו םיללקמ םיללפתמהש ,רמאנ הרטשמל הנולתב .םהל םילכנתמ ריעב תסנכ
?תידוהיה הכלהה תא דגונ אל הז :דיגת ,הייריעב ס"ש גיצנ
סובוטואב עסנשכ ,14 ןב ידרח רענ ופקת םיינוליח םירענ :"הפיח תועידי" 9.7.99
תא בר סעכבו תופיקתב הנגמ "שפוח" רתא !ןויזיבו הפרח .התיבה רפסה תיבמ
.השק דיב םדגנכ טוקנל הרטשמל ארוקו ,םיינוליח ידיב תישענש תומילאה
לש תירנויסימ תוליעפ לע םיננולתמ "םיחאל בל" ןוגרא :"הפיח תועידי" 12.11.99
רתומ םיידוהי םיפיטמל קר !זוחא האמ םיקדוצ .למרכה זכרמב תוירצונ תותכ
!רוסא םירחאל !תוירנויסימב קוסעל,"ןוינק דנרג"ב תבשב םייקתהש ,דירי תובקעב הרעס :"הפיח תועידי" 12.11.99
.העינמ וצ איצוהל ושקתה םייתדה .םינציל עפומו םיקסע תחיתפ ללכו
?תסנכב וא ,הבושתב הרזחל םינוירנימסב םינציל ליעפהל רתומ םהל קר ?הרק המ
קפסיש רוטרנג תמקה םימזוי רדה תנוכשב םידרחה :"הפיח תועידי" 12.11.99
ריווא רוציל תללכושמ הנוכמ םהל עיצמ שפוח רתא .םידרחל רשוכ טאלג למשח
.תוללמואה םהיתומשנ תא אפריש ,רשוכ-טאלג
.םינוינקב תבש לוליח ללגב יתדה רזגימב הרעס :"הפיח תועידי" 19.11.99
."יוניש הסינכהש הערה חורה תא רוגסל" :םישרוד םייתדה
.תונטחסל העינכה דגנ קבאמל אצנ :םינוליחה
ךומס הניגפה ישפוח םע תתומע לש האחמ תרמשמ :"הפיח תועידי" 26.11.99
.תיתדה תונטחסל ענכיהל אלש ענצמ ריעה שארל הארקו "ןוינק דנרג"ל
קוסיעב םיכרבא תלבק הנתמ למרכה תריטב "ללוכ" :"הפיח תועידי" 99 רבמבונ
.הבושתב הרזחה תוליעפל הרומתב שדוחל רלוד 1150 .הבושתב הרזחהב דימתמ
!ונלש סיכהמ הז :וחכשת לא
בורש תובישי תיביצקת ןממל הטילחה הייריעה :"הפיח תועידי" 26.11.99
םהש הז לבא ,ם"שבז םיאפיח אל ןממל וטילחה םהש הז .םיאפיח אל ןהידימלת
!ונ"שבז רבכ הז - תובישי ןממל וטילחה

 

חופש - יומן ארועים

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית