Subject Koach Hiloni Home

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 ילוי :12 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
,("הבושתב םיריזחמה") םיידרחה םיפיטמב המרוח דע םחליהל
!תידרחה תוטלתשהלו תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,הריש :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע  

!ויכרוע תווצלו "שפוח" ןמויל הבוט הנש

תא תועיבקב רקסמ אוה זאמו ,"שפוח" לש ןושארה ןמויה דלונ 1998 ילויב
הייפכ ,הנידמ-תד לש םינושה םימוחתב לארשיב םישחרתמש םיעוריאה תיברמ
תרגסמב םיגשיה ,תיתדה הייפכה םוחתב טרפה תויוכז תנגהל קבאמה ,תיתד
תויואטבתה ,תידרחו תיתד העישפו תומילא ,חטשב קבאמ ,טפשמה תוכרעמ
,הבותכה תרושקתב ומסרפתהש יפכ - דועו ,םיידרחו םייתד רוביצ יגיהנמ לש
תא רישעהל םיבדנתמ שפחמ "שפוח" ןמוי .םיימויה םינותיעה תעבראב רקיעב
.רתאל ובתכ ?םיבדנתמ .ץראה יבחר לכב םינומוקמה ךותמ םג וירסמ

האבה הנשה ךשמבש ,ויארוק רוביצל לחאמ "שפוח" ןמוי תווצ
.רוחש ספדומה קלחה םומינימל םצמטציו ,םודא ספדומה קלחה רבגי
!ןמויב וארק ?םיניבמ אל
!הבוט הנש

!לארשיב השדחה הלשממל םג בוט לזמ
.הלשממה בכרה םע רשואמ ונניא "שפוח" רתא
םידרחהו ס"ש תא םויה םג האור "שפוח" רתא
.וירחובל קלחו דח קרב חיטבהש םייונישה שומימל לושכמכ
ינוליחה רוביצל רוזמרו לוקמר תויהל ךישמי "שפוח" רתא
הנידמ-תד םוחתב תויותיחשו תולווע תעקוהל וכרדב
.יתדה ותימע לש הייפכה לועמ ינוליחה חרזאה רורחשל תואל אלל קבאיהלו
ינוליחה רוביצה תויוכזב הרכהל וקבאמב ךישמי "שפוח" רתא
תינוליחה תידוהיה תוהזה לש התוהמו הכרעב הרכהה רובגתל םיצמאמבו
- לכל לעמו
,יופכה רוביחהמ דרפיהל ,רגובהו ריעצה ,רוביצה תעד סויגב ךישמי "שפוח" רתא
.לארשי תנידמב היתונחלופלו תדל םייטרפה םייחה ןיב יקוח יתלבהו קדוצ יתלבה
.תדמ שפוחל וקבאמב ךישמי "שפוח" רתא

ףדה תליחתל   ס"ש   ךוניח יללכ  

:(ןועבט ןומוקמ) "יוצמו יוצר" :(ינוי שדוחמ םירייש) 11.6.99
."ןועבט ילג" תכירבב םינוליח םימלשמ רשאמ הליל תצחרב תוחפ םימלשמ םייתד
ץעייתהל הלש תושקעתה ללגב הייח תא הדביא טעמכ תפצב תדלוי "ץראה" 23.6.99
הצע לבקל השקעתהו ,המחרב הרתונש היילש ללגב בר םד הדביא תדלויה .בר םע
.ועוציב תא רשיא ברהש רחאל קר עצוב חותינה .םילשוריב לבוקמ ברמ
םילשורי ריעה תצעומ תבישיב ,רלימ םייח ידרחה :"תונורחא תועידי" 1.7.99
."ומוה התא" :ול הבישה ינולא ."הצורפ תא" :ינולא ינור תינוליחה הגיצנל
,עבש-ראבב ירוזא ינבר ןיד תיב לש ןיד קספ לומתא לטיב ץ"גב :"ץראה" 1.7.99
תונוזמה תא לידגהל ידכ יזוחמה טפשמה תיבל התנפש לע השורג השיא שינעהש
.הידליל םלשל בייח רבעשל הלעבש

ללוכמ םיכרבא יכ ,ןעוט תורדש תיריע שאר ,לאיומ ילא ד"וע :"בירעמ" 1.7.99
לוטיב לע טילחהש םושמ תאז ,"ארונ'ד אסלופ" סכט ודגנ וכרע "שודקה יראה רוג"
.בושייב תדה תודסומל תוכימתה לכ
םינוליח בורמ םימעפל" :ןרוק הדוהי לש ותבתכ :"תונורחא תועידי" 2.7.99
שדחה דעיה ,ןרוק רמוא ,רתיה לכו ודוה ירחא ." 'שיט'ב םוקמ םידיסחל ןיא
,תועש 6 ךשמנ רוקיבה :תבש ברעב םירעש האמ תנוכש אוה םינגרואמ םילויטל
הב ,ר"ומדאה/יברה םע החוראה איה "שיט" - עדוי אלש ימל ."שיט"ב אוה אישהו
םה רמוג אוהש עגרבו ,לכוא יברה ךיא םילכתסמ ,ןחלושה דיל םידיסחה םיפפוטצמ
םש תורסח אלו ,ר"ומדאה לש ונחלושל תחתמו לעמ לכוא ירייש לע םילפנתמ
.תוטטקו תופיחד

תורייעב םיינרות םיטקיורפ 30 ןמממ ךוניחה דרשמ :"תונורחא תועידי" 4.7.99
.םיבושח םייכוניח םיטקייורפב ץצקמו חותיפ
תרוקיב ובג לע אשונ" ,ןהד םיסנ ,ס"ש לש דעוימה תותדה רש :"ץראה" 4.7.99
רתויב םירומחה תוח"ודה דחא" ח"וד וילע הבתכש ,הנידמה רקבמ לש השק
."םלועמ דרשמה לע םסרופש
לומתא ורתע ילאיתוקי ןנרואו "ישפוח םע" תתומע :"בירעמ" ,"ץראה" 6.7.99
תועשב ןליא-רב בוחר תריגס לע םייתנשמ רתוי ינפלמ ותטלחה תא לטבל ץ"גבל
.הלא תועשב םג ותחיתפ לע תורוהלו ,תותבשב הליפתה

םע ההוזת אלש ידכ - שדח םש תשפחמ ל"חנה תביטח :"תונורחא תועידי" 6.7.99
.ידרחה ל"חנה

התוכזב לומתא ריכה ןוילעה טפשמה תיב :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 7.7.99
לע תורפסב התריטפו התדלוה ימי תא החונמה המיא תבצמ לע טורחל השיא לש
רואל לבקתהש ,םדוק ןיד קספ ןוילעה ןידה תיב לטיב ךכב .ינאירוגרגה חולה יפ
הייפכ הווהמ תדבש םימעטמ יזעול בותיכ לע רוסיא" .
אשידק הרבח תודגנתה
.ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ועבק ,"ויבורקו רטפנה לש ןוצרה שפוחב עגופו תיתד
רתעיהל הבריס ןויצל ןושארב אשידק הרבחש רחאל האב טפשמה תיב תוברעתה

!שפוחה יחי .תרטפנה לש התב לש םאתהב השקבל

תודרחתהה אל - רמגית ל"דפמה םינש 4 דועבש תויהל לוכי" :"ץראה" 7.7.99
יאנותיעה ?הז תא רמוא ימ ."ןוליחה תמגמ תורבגתה אקווד אלא ,ךכל םורגת
.גלש ריאי יתדה
םידוהי םירענ הדיבעהש המשאב העשרוה ס'דלנודקמ" תרבח :"בירעמ" 7.7.99
.תיתד הייפכ תרשמש ינעזג קוח והז :ס'דלנודקמ .רעונה תדובע קוחל דוגינב ,תבשב
,ירזינב ,ןשיה הבושתב ריזחמה ,שדחה תואירבה רש :"תונורחא תועידי" 8.7.99
:אבה בלשה .םילוחה יתבב תורשכ יחיגשמו םינבר לש םינקת ףיסוהל ןיינועמ
.אלמ רכשב הבושתב ריזחמ קסעוי םילוח תיב לכב
תויאבצ םדקה תוניכמה" :"הפיכל הנכה" :גלש ריאי לש ותבתכ :"ץראה" 8.7.99
תא םימייסמש םיריעצה לש םיהובגה ןוליחה יזוחאב שאונ טעמכה קבאמל תומתרנ
םהלשמ תוניכמ ומיקה םינוליחה םג ,םייתניב .תילמרופה תיתדה ךוניחה תכרעמ
.תובשייתהלו אבצב תורישל היצביטומה תא ריבגהל ידכ
!םוקיש ?םיהולא ןיאש רמא ימ

םייקתי אבה עובשב :"םיהולאל רחא לוק" :גלש ריאי לש ותבתכ :"ץראה" 9.7.99
דמעמ"-ב קוסעיש ,תויסכודותרוא םישנ לש ןפוד אצוי ימואלניב סנכ םילשוריב
הקיחרמה ,םישנה תרזע" :תהק הנח ,סנכה תנגראמ ."תודהיב השיאה לש יתייעבה
הקוחר שוחל הל תמרוג ,תסנכה תיב לש םיירוחאה ירוחאל תיתדה השיאה תא
."יתימא ןויזיב תשוחתב הוולמ םישנ תרזעב תוהש תובר םימעפ .םיניינעה זכרממ

הכירצ ןויזיבה תשוחתש עדוי "הכלהב השאה דמעמ" לע רמאמה תא ארקש ימ
.הלודג רתוי הברה תויהל

ירבקל םכרדב וגרהנ םיריעצ 3 :לילגב הדירחמ הנואת !ןוסא :"בירעמ" 11.7.99
,הרות ידמול רתוי ויהיש לככ :ףסוי דוד ברה" :ןותיע ותואבו םוי ותואב .םיקידצ
."ןונבלב םיגורה תוחפ ויהי
?רמוא התא המ זא ?ונ :א
.ןונבלב אל םה םיקידצה ירבק :ב

ינוליח שובלב תוינוליח תורענ :"רעונל בירעמ" לש ריקחת :"בירעמ" 14.7.99
םותח "ןתנומא" לע דיעמה ךמסמ תולבקמו ,תויתד ןהש תוריהצמ ,תונברל תועיגמ
ךסב הזו .אבצל סויגמ רוטפ תולבקמו ("ןייד תילו ןיד תיל" - רמאנ ךכ לע) ןייד ידיב
?הנועה ףוס תריכמ ?הרק המ .םילקש 35 :לוז לכה
?לתוכל בר ךירצ ימ .לתוכל בר יונימ לע םייתד ןיב חוכיו :"ץראה" 14.7.99
תיבמ קלח אל םג ,תסנכ תיב היה אל אוה םלועמ ?יתד םוקמ לתוכה ךפה ללכב עודמ
בר ךירצ אל" :רמואו "שפוח" תדמעב ךמות ידרפסה ישארה ברה ,ןכאו !שדקמה
."לתוכל
.תטיישה יללח תופוג יקלח יוהיזב התעט תיאבצה תונברה :"ץראה" 16.7.99
םגש ןמזה עיגה ?עדמלו םהל המ ?תופוג יוהיז לע תיארחא תונברה םואתפ המ
עדויש ימל וריאשי םיבושחה םירבדה תאו ,תוזוזמ ןוקיתב וקסעי םינברה אבצב
.דובעל

.הקוסעתה תוריש ל"כנמל וברוקמ יונימל לעופ ףסוי הידבוע ברה :"ץראה" 16.7.99
רקבמ תקידבל - הידבוע ברה יבורק לש םייונימה :"תונורחא תועידי" 18-19.7.99
ברה לש ותחפשמ ינבמ הרשע תוחפל םויכ םידבוע הלשממה ידרשמב .הנידמה
לולע החפשמ יבורק לש םייונימ יוביר" :רמוא הלשממל יטפשמה ץעויה .הידבוע
!יטפשמה ץעויה ,ןידע אוהש המכ ."יקוח אל תויהל
?הכושח תכ םה םיאטילה םאה :טבלתמ הילטיאב טפשמ תיב :"ץראה" 16.7.99
!יולגו רורב לכה ירה ?םיטבלתמ םה המ

הרובק תושר תמקהל קוח םוזיי (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח :"ץראה" 18.7.99
םיטלוש םייתדשכ הרוק המ וארת !םימעה לככ םע היהנ ףוס ףוס .תיתכלממ
12 תב לש הרבק לע הבצמ םיקהל תרסוא אשידק הרבח :"בירעמ" 23.7.99 :קסעב
!!ףסכ הל םיבייח הירוה יכ
לש תויוכז ןויוושל תוקבאנש ,תוינויצ-תויתד םישנ סנכ - "ןלוק" :"ץראה" 18.7.99
?הרושבה אצת ןאכמ םאה ?ירוטסיה עגר .תיתדה השיאה
תוח"וד םושרל םיחקפ חלש ישי ידרחה רשה :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 18.7.99
.לאומש-ןגב תבשב הדובע לע תוח"וד ומשר םיזורד םיחקפ .םיצוביקב תויונחל
,"בירעמ" 19.7.99 :השוע וניאש םייאמה - ודגנכו .השוע אוה - םייאמ אל אוה
םידרח םינוינקל חלשא :םייאמ ,הישעתהו רחסמה רש ,ןהכ ןר :"תונורחא תועידי"
!ךתוא הארנ !השע - םייאת לא - רקיה ןר ."ינוגסס שובלב" תויחקפ
בצינ ,םילשורי זוחמ דקפמ ,הרטשמה בצינ :םולצת :"תונורחא תועידי" 18.7.99
.ומעז יונישו צרמ יכ"ח .ףסוי הידבוע ברה לש ודי תא קשנמ ,יקחצי ריאי
.שדקמה תיב ןיינבל ףסכ סייגתש התומע המקוה :"ץראה" 20.7.99
הייפכ היהת אל - םידרחל רוזעי אל" - ןילייב םיטפשמה רש :"בירעמ" 20.7.99
- דגנמ לבא !ומש ןילייבו ,םיהולא שי ."תיתד
.הרמהה קוח רושיאל קבאמה תא םישדחמ םידרחה :"בירעמ" 20.7.99
,םינפה דרשמ לש תרוקיבה ףגא ידי לע בתכנש ,ח"וד :"תונורחא תועידי" 20.7.99
ירחא אלא ומסרפל אל טילחהש רשה ידי לע זנגנ ,הסיווס םדוקה רשל שגוהו
,ס"של םיברוקמ םבור ,תונוממ תוצעומ ישאר 7 םימשאומ ח"ודב .תוריחבה
.ןיקת להניממ תורומח תוגירחב
צ"דבה לוקב העמשש ,"הבונת" דגנ העיבתב הנפ ןכרצ :"תונורחא תועידי" 21.7.99
םיעיבגה תדרפהמ ענמיהל אנ" :האבה תבותכה תא "לשא" יעיבג לע הבתכו ידרחה
.ינוליחה רוביצב הזיגרמ העיגפ וזש ןעט ,"ףסוי ימרכ" בשות ,ןכרצה ."תבשב

ימיב וליפאש ,עדונ שפוח בתכל .טפשמה תא קחמת "הבונת" ,הלבקתה ותשירד
.תבשב לשאה יעיבג תא םידירפמ ויה םייניבה
הנוכשב "ללוכ" תיינב רצועה יאנת לע וצ לומתא איצוה ץ"גב :"ץראה" 22.7.99
ושיגה הריתעה תא .התטלחה תא קמנל תובוחר תיריעל הרומו ,תובוחרב תינוליח
.(םימרופרה) ידוהי םזילרולפל זכרמהו "ישפוח םע"

.ימע-ןב רשה תשקבל לתוכב הליפת לע הרתיו תיביטברסנוקה העונתה 22.7.99
םידרחהש תחא םעפ םישקבמ אל עודמ !ורתוויש םידרח םניאש ולאל םינופ בוש
,םתדספה זא .ורתווי ןכ םירחאו ,ורתווי אל םידרחהש םיעדוי יכ ?ורתווי
דיל הליפת לע םתרתיו תחא םעפ םא :םכל ודיגי האבה הנשב !םירקי םיביטברסנוק
!רתוול וכישמת זא - ךכ לכ םכל שדוקמ אל הזש ןמיס ,לתוכה

וחתפנש קסע יתב לע (באב העשת ליל) שמא ולטוה תוסנק 250 -כ :"ץראה" 22.7.99
שדקמ תיב ןברוח לע לבאלו ,הנש 50 ינפל המק לארשי תנידמ !הפרח .הליל ותואב
רתוי םיבושח םיניינע שי ונל !ונתאמ ופרה .יתדה רוביצל קר ךרע שי הנש 2000 ינפל
!ונברוק לטבו ונמז רבעש לבאמ

ינרותה ךוניחה תשרל יתכלממה עויסה ףקיה תקידבל ןמאנ תדעו :"ץראה" 22.7.99
,תונטק תותיכ הליעפמ תשרהש ,העבק הדעוה .תיללכ המרופר לע הצילממ ס"ש לש
הניחבמ תוליעי ןניא ןהו ,הנידמה לכב רשאמ התיכב םידימלת תוחפ - רמולכ
,הנידמב םידימלתל סחיב םירפושמ םיתוריש םידימלתל הקינעמ תשרה .תילכלכ
םידימלתש ,ךורא םידומיל םוי ,םהל םיכוז םניא םירחא םידימלתש העסה יתוריש
תשרה יכו ,ןהל םיכוז אל הנידמב םידימלתש םירהצ תוחורא ,ול םיכוז אל םירחא
,םידימלתה ירוהמ םירחא םימולשתו דומיל רכש ימולשת הבוג אל
.הנידמה ידימלת רתי לכ לש םירוה ידיב םימלושמש םיפסכ

.םייתדה םילוחה יתבב םירביא תומורת ספא :"ץראה" 23.7.99
.םייתד םגו םיינוליח םג שי םירבא תומורת תלבקל רותב לבא
רוכמל םימדוקה םיזרכמה לכב הדיספהש ,סוברייא :"תונורחא תועידי" 23.7.99
!אלפנ ןויער .תסנכ תיב םע סוטמ "לע-לא"ל תונבל םעפה העיצמ "לע-לא"ל םיסוטמ
תא םג ןממי (צדמש צדב) םידרחל ןוזמה לכ תא ןמממ אליממש ,ינוליחה רוביצה
.טקשב רבד לכ עלבי ינוליחה רוביצה .םיסוטמב תסנכה יתב תיינב
:(ןועבט ןומוקמ) "יוצמו יוצר" 11.6.99 :הז ןמויב הנושארה הבתכה תא ואר
."ןועבט ילג" תכירבב םינוליח םימלשמ רשאמ הליל תצחרב תוחפ םימלשמ םייתד
??הדות הפי םירמוא דועו לכה םיעלוב םימטמוטמה םינוליחהשכ ?אל המל

לבא ,תוח"וד םימשור :"קיר לע םידבוע" הדובעה דרשמ יחקפ :"בירעמ" 27.7.99
.ןורחאה שדוחב תועיבת שיגה אל דרשמה
םה רבד לכמ .1.1.2000 -ב תבש לוליחמ םיששוח םידרחה :"בירעמ" 27.7.99
(-: םתס ,םתס ."םידרח" םמש ןכל ,םקוח םחל אוה ששחה .םיששוח
.ןזרט תא שיבלהל םישרוד םידרחה :"בירעמ" 27.7.99
?למיירטש שבלי אוהש ?םיצור המ :"תונורחא תועידי"
הרוצב םצמצל "קזב"מ שרוד (ידרח רש) הדובעה דרשמ :"ץראה" ,"בירעמ" 28.7.99
.םיגחו תותבשב הדובעה ףקיה תא תיתועמשמ
.תובישי ינב סויגל הדעו םקות םיבורקה םימיב :"ץראה" 28.7.99
.ירזינב רשהו שורופ כ"ח ,ץיבר כ"ח ויהי הדעווה ירבח םא אלפתנ אל
הפק תיב לעבל ריתה םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב :"תונורחא תועידי" 28.7.99
הלעמ תייריע לש ףרוג רוסיאל דוגינב ,תבשב קסעה תיב תא חותפל םימודא הלעמב
.םימודא
תדמשהל ארוקש קחצי ןונמא הבושתב ריזחמה" :"תונורחא תועידי" 30.7.99
."תוברתה לכיהב עיפוי םינוליחה
הרות ןידל ףסוי הידבוע ברה תא תעבות ירודכ תחפשמ :"תונורחא תועידי" 30.7.99
.רשל ירודכ לש ודכנ תא תונמל ןתנש החטבה םייקמ אל אוהש הנעטב
קיסעהל םהל רוסאש ,םירשל העידוה קרב תלשממ :"תונורחא תועידי" 30.7.99
.ףסכ תצק הזמ החיוורה הנידמה לבא ,םידרחל קקלל ןווכתה קרב .תבשב דרש יגהנ

ףדה תליחתל   ס"ש   ךוניח יללכ  

הדעווה םע ץעוויהל ילב ד"בח לש ס"היבל קנעוה ךוניחה סרפ :"ץראה" 1.7.99
.הצילממה
םיגיאדמ םיטרפ ןליא רחש ףשוח "מ"עב םידמולה תרבח" ותבתכב :"ץראה" 1.7.99
םידרפסה-םידרחה רועיש לדג ס"ש תמקה זאמ יכ ,הלגמ שדח רקחמ" :ס"ש לע
םידלי ינשב לדג וז הצובקב הדוליה רועיש םג .54% -ל 38% -מ הבישיב םידמולש
לש םדיתע תא ס"ש תמדקמ הככ ."םלועב הליבקמ הל ןיאש העפות ,החפשמל
.האבה האמב קט-ייהה תורבחב ובלתשיש ,היכמות
:חיטבמ דירש ךוניחה רש :"תונורחא תועידי" 16.7.99
Read my lips! .ס"ש לש תוטלתשהה תא םולבנ
יצח ךותב ךוניחה ימרז לגל הימונוטוא קינעהל ןווכתמ דירש רשה :"ץראה" 18.7.99
??ינוליחה םרזל םג ?תמאב ?המ .הנש
.תוינוכיתה תובישיה ידימלת לש תויתדב הדירי :"ץראה" 21.7.99
,"םייתד יד" םהש ורמא 15% ."םייתד" םמצע ורידגה םידימלתהמ 69% קר
."םייתד אל" 4% -ו "םייתד ךכ לכ אל" 12%
שי יתד-יתכלממה ךוניחב :םולהי יתדה ,ךוניחה רש ןגסל דעוימה :"ץראה" 22.7.99
!םולהי ,הפי .םידימלתה תוקפסב ןודלו שדוקה ידומיל תא תונשל
ןהל תוגלפומ תובטה ףשוח ןמאנ תדעו ח"וד :"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" 22.7.99
.ס"ש לש ךוניחה תשר ידימלת םיכוז
ליבקמבו ,הנומידב הבורקה הנשב וחתפי אל םידלי ינג הנומש :"בירעמ" 22.7.99
.ידרחה ךוניחהו ד"בח ,ס"ש לש םידליה ינגל םימשרנה רפסמב הדח הילע הלח
.ונלש ךוניחה תודסומב היטרקומדו תוחרזא ירועיש ףיסונ :ס"ש :"בירעמ" 23.7.99
םהיסיכל םרז ףסכה תמדוקה ןוטלשה תפוקתב !ףסכל תעכ םיקוקז םה !יאדווב
:עגר עגר :רמוא ,קסע ול שי ימ םע ריכמה ,דירש רשה לבא .הרגאינה ילפמב ומכ
!ףסכ ךכ רחא - רדס םדוק
.הידוהי אל ומא יכ םחוריב רפס תיבל לבקתמ אל ןייטצמ דימלת :"בירעמ" 23.7.99
.הניבג בהוא אל ולש אבאש ללגב לבקתה אל אוהש ,ונבשח ונחנאו !לזמ הזיא
רפס תיבל ודלי םושיר לטביש ימל תיפסכ הכימת םילקוש צרמב :"בירעמ" 25.7.99
??םינתונ אל המל ?"םילקוש" קר המל .ס"ש לש
.םידרח - םילשוריב ירבעה ךוניחה ידימלתמ 50% :"ץראה" 27.7.99

ףדה תליחתל   ס"ש   ךוניח יללכ  

= "קינלדסש" :גנלסב השדח הלימ עבט ךברוא ירוא :"תונורחא תועידי" 2.7.99
.ס"ש עיבצמ לבא - ל"הצב תרשמ ,הגורס הפיכ שבוח ,חרזמה תודע ןב ,ל"דפמ שיא
.תיתדעה תוהדזהה ללגב ?המל
יכ ,לומתא עידוה ס"שמ ןהד קחצי שדחה תותדה רש :"תונורחא תועידי" 8.7.99
יוניש היהי אלש ןעטש ימ .ס"ש תודסומל םיפסכ ריבעהל ץחליו יערד םע ץעייתי
.וילעמ תעכ ,ןחלושל תחתמ היה הז םעפ !לודגב העט - ס"שב
,תוצמשה" :ס"ש לע שולא יבצ לש ותבתכ :"תונורחא תועידי תבשל ףסומ" 9.7.99
.ס"שב עובשה הלהנתה םירצי תייוור המרד ,םיימינונא םיבתכמ ,םיצחל

ףדה תליחתל   ס"ש   ךוניח יללכ  

חופש - יומן ארועים

Subject Koach Hiloni Home