Subject Koach Hiloni Home

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 יאמ-לירפא :10 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
,תידרחה תוטלתשהל ענכיהל אל
!תיתד הייפכלו הבושתב הרזחה תויוליעפל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,ןצינ ,םוחנ ,םעונ :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס

:הווקתה :17.5.1999
!השדח לארשי
!דוע היהי אל היהש המ


:תכרעמה רבד

םלעתהל לוכי ונניא ,רחא רבד םוש אלו ,ןמוי ותויה ףא לע ,"םיעוריא ןמוי"
םילמנ תדובעבש ,'תינמויה הרגיש'ב ךשמהש ,ונל הארנ םיתעלו ,ןמזה יעוריאמ
העש ,תוטוזב קוסיע ,הרואכל ,הב שי ,דחאל דחא םילודגו םינטק םיטרפ תפסוא
תוליעי תלאשבו ,וכרד ךשמה יבגל ןמויה טבלתמ תחא אל .הלודג שא תרעוב ץוחבש
ןכא םה םא ,ויגשיהמ "רוכיש" ונניא םגו ,ויתוערגממ םלעתמ ונניא אוהשכ ,ומויק
,ויכרועמ קלח ולטנש תושפוחשכ ,םעפה ןמויה ךרענ וז הכפכפה חורב .םימייק
תיישע תא תיווז ןרקל וקחד ,תוריחבה תכרעמב םירחא לש תצרמנה םתופתתשהו
.ןמויה

ןמויב לולכל ,1999 יאמ שדוח ףוסב ,םויה ונאובב תויטנבלר רסוחו ךוחיג הברה שי
,הצקל הצקה ןמ הנתשה יטילופה ךרעמהש םושמ ,לירפא שדוח תליחתמ תועידי
.ךפיהלו ,ןאכמ דוע םיאור ונניא םשמ וניארש םירבדו
הנידמו תד יאשונב תוירקיעה תועידיה זוכירש םיבשוח ונחנא ,תאז תורמל
.ונומכ םיבשוח םתאש םיווקמ ונחנא .הטעמ אל תובישח וב שי ,דחא םוקמב 
.הבחר תינוליח הלשממ תמקה :שדוחה תווקת
חבט) סרפ ןועמש ?קרב תלשממל ס"ש ףוריצב ךמות "תחא לארשי"ב ימ
.(20.5.99 ל"הצ ילג) לאקזחי יבאו ץכ יסוי ,(חירסמה ליגרתה

:הנשה עטק


.םייתסה 1 יערד הירא לש וטפשמ
,ןולק ןמיע שיש תוריבעב עשרוה יערד
.לעופב רסאמ תונש עבראל ןודנו
.2 יערד טפשמ :קרפה לע
,לע-גיהנמ ינוליחה רוביצה יגיהנממ קלח ידיב יערד בשחנ ןיידעו
.ןוטלשב ופתשלו ,ותצעבו ולוקב עומשל שיש
."יאכז" יערד ,ויגיהנמו ס"ש רוביצ תעדל
.תוריחבב ריכהל ונדמל תאזה הדמעה תאצות תא

 
 
!ןנאש ראשיי אלש שיא
(28.5.99 ,תונורחא תועידי ףסומ) רקצולפ רבס
"הכלה תנידמ םיצור" רמאמב
.ס"ש לש ןוחצינה תועמשמ תא הדיחפמ הרוצב חתנמ
!םיינוליחה וניגיהנמ דוחייב ,תונקסמ וקיסהו וארק

רפסמ :הבו ,הל הצוחמו תודהיב םידרחתמ לע הקיטסיטטס תצק :"ריעה" 31.3.99
הביס ילב שאייתהל םיטונש הלאל
.5330 :1997 תנשב לארשיב הבושתב םירזוחה
ארק אל ןיידעש והשימ שי) הלאשב םיאצוי רתוי הברה שיש קפס ונל ןיאש רמאנ
קבאמל ףרטצהלו אורקל ןמזה הז ? "ידרחה הפטהה ךרעמ תא םימלוב" ףדה תא
(.והשמ השעיו תחא ךרד אצמי דחא לכש קיפסמ ,עייסל םיכרד ןומה שי !הזה

.יתד סקט אלל תודהיל הסינכ :"ינוליח רויג" גיהנהל עיצמ ןילייב יסוי כ"ח :"ץראה" 2.4.99
!ךתעצה שומימל הפצמ ינוליחה רוביצהו ,רש היהת רחמ !ןילייב יסוי ווארב
ףא לע יכו ,"לואש ןמז לע םייח םידרח"הש ,ןעוט רלסרטש הימחנ :"ץראה" 2.4.99
.תענמנ יתלב איה תידרחה תוטטומתהה ,ינוליחה בורה לש תימיספה השוחתה
.אובל הבורק תידרחה הלפמה יכו ,קדוצ רלסרטשש קפס "שפוח"ל היה אל לירפאב
.קפואב הארנ אל רבדה ,ס"ש לש המיהדמה התחלצהו ,תוריחבה רחאל ,םויה
החפשמל ןב ,תילארשיה היזיוולטה בתכ ,ןח ןצינ לש ותבתכ :"םימי 7 ףסומ" 2.4.99
הידבוע יפמ תכחוגמהו השיבמה הרעגל "הכז"ש ,רבעשל הפיכ שבוח ,תיתד
תויהל לדחו ושארמ הפיכה תא דירוה דציכו ,ורבע לע רפסמ ןצינ ."ץוחב אצי" ףסוי
.ץלמומ .יתד
ללגב םיפויתא םידימלת םילבקמ אל ד"בח לש ךוניחה תודסומ :"ץראה" 4.4.99
.ךוניחה דרשמ חוקיפב םייוצמו הנידמה י"ע םינמוממ הלא תודסומ :ריכזהל ."םתודהיב קפס"
.הדיגבב ןמצייו הנידמה אישנ תא םישאמ "עובשה" ןודרחה :"ץראה" 4.4.99
יסוי ד"וע ."ביואל עייסו הנידמ תודוס ריגסה אישנה"ש ,ןעוט ןודרחה :"בירעמ"
םייטפשמ םידעצ תטיקנ שרד (יוניש םעטמ תסנכ רבח םויה ,"ישפוח םע") יקצירפ
ךילה לכ לטבת ןויצמ ינשה לש תחא הארוה .םולכ םושל ופצת לא .ןודרחה דגנ
ותריקח לע רבודו ןוילעה טפשמה תיב תא ץימשהש הידבוע תא םירכוז .יתרטשמ
.ךכ ןאכ םג זא ?ונ ?הרטשמב

ונוצרל דוגינבו ותמכסה אלל םלוצש ,ליגע םע ריעצ :"תונורחא תועידי" 4.4.99
תוארהל הרטמב ,"הרותה תודהי" לש תוריחב רידשתב "תילילש אמגוד" שמיש
ףלא 20 ךסב הצופי ,"הרותה תודהי לש ךוניחה אלל לדגש ינוליח רעונ הארנ ךיא"
תלטהו םירבדה ןכות" :רמא שקרפ ןורהא טפושה ."הרותה תודהי" ידימ םילקש
."רתויב רומח וניה םשובלו םארמ בקע םישנא לע תויוות


רחאל" ,הלשממה תושארל דג-אב ףסוי ברה לש ותודמעומ הלספנ :"בירעמ" 5.4.99
."תורשכ ןניא ותודמעומב הכימתה תומיתחמ רכינ קלחש דבכ דשח ררועתהש
יאנת לע וצ לומתא וגישה תובוחרב לבויה תנוכשב םיבשות 118 :"בירעמ" 5.4.99
לטובת אל עודמ םוי 30 ךותב קמנל הייריעה שארל הרומש ,הייריעה שאר דגנ צ"גבב
םתנוכש יכ ,םיבשותה ונעט םתריתעב .הנוכשב ד"בח תודסומל עקרק תאצקה
.םניינקבו םהייח חרואב רומח ןפואב עגפת הכותב תידרח ךוניח תיירק תמקהו ,תינוליח
!םישוחנה לבויה תנוכש יבשותל דובכה לכ
תאז הקיסמ איה ."הלוע תוינוליחה ףר" :תנעוט דמלמ-זפ לעי :"בירעמ" 5.4.99
טאש תא ךכב ועיבהו ,ל"וחל חספב ואציש - םילארשי יפלא תואמ - לודגה רפסמהמ
.תיתדה הייפכהמ םשפנ
ףירח ןיד קספב"ש ,רבעש שדוחה ןמ צ"גב תטלחהל רזוח ןליא רחש :"ץראה" 5.4.99
תא םיצממ םניאש תובישי ירוחבל תוריד 600 ריכשהל ןוכישה רש לע רסא רתויב
.תדסוממה תידרחה תוליפטה תא לסחל ןמזה עיגה ןכא ."תורכתשהה רשוכ
ותושארב ס"ש םע הלשממב בשת אל צרמ" :צרמ ר"וי ,דירש יסוי :"ץראה" 5.4.99
.".1999 ינויב קודבנ .ןמויב ומשיר" :ונבתכ לירפאב ."ותעשרה רחאל ,יערד הירא לש
םע בשיי אל אוה יערד ילב םגש ,חיטבה םנמא דירש יסוי :םירמוא ונחנא םויה
.הארנו הכחנ לבא ,ס"ש
הכימתה סנכ תא ןממל םאה קודבי תותדה דרשמ :"תונורחא תועידי" 6.4.99
,"צרמ"ב הכימתה סנכ תא םג ןממיו קודבי תותדה דרשמש הפצמ שפוח רתא .ס"שב
,"היילעב לארשי"ב הכימתה סנכ תאו ,זכרמה תגלפמב הכימתה סנכ תאו
תא ונממתו וקדבת ."תחא לארשי"ב הכימתה סנכ תאו ,"יוניש"ב הכימתה סנכ תאו
!ונלש םיפסכ םה ולא !ס"ש תא קר אל ,םלוכ
יחילשש ,םימעה רבח תוצראמ םיריעצ תורשע לע הבתכ :"םימי 7 ףסומ" 9.4.99
םה ךילהת לש ופוסבו ,יוסיכ תורסח תוחטבהב ,ץראל תולעל םיתפמ "חמש רוא"
.והשלכ רזע וא עויס ,תיב ילב ,בוחרב םמצע םיאצומ

ןיא תוביתנב "רתסא לכיה" תסנכה תיבב :"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" 12.4.99
רבכ ינא םיסור" :הדומ תסנכה תיב לע תיארחאה .היסורו היפויתא יאצויל הסינכ
."םיפויתא סינכהל אל יל הרוה ברה וישכעו ,הסינכמ אל ןמזמ

הרובחת תלעפה דעב הנידמה יחרזאמ 70% :רקס :"תונורחא תועידי" 14.4.99
.תבשב תירוביצ
תותכ םע" :קחצי ןונמא ןיינעב "הדבוע" תינכת לע רצינש ריאמ :"בירעמ" 15.4.99
."םיקחשמ קחשל ןיא
םע רבדיהל ןכומ :תובישי ינב סויג יבגל ותדמע תא ךכיר קרב :"ץראה" 15.4.99
.קוחה תשגה ינפל םידרחה
פילק םלצל ןויזיווריאב הינמרג יגיצנל בריס תותדה דרשמ :"בירעמ" 15.4.99
םא ימ ?"ונדספה" .תוריית םודיקל זפ תונמדזה ונדספה :םילשוריב םימרוג .לתוכב
?לתוכב הטילשה תא םידרחל ונתנ ,ונידי ומב ,ונחנא אל
תא גצייל םידרח םירשמ עונמל עבות יוניש ר"וי :"תונורחא תועידי" 18.4.99
.תוטמתשהה תא םיגציימ םה :הביסה .ןורכיזה םויב הלשממה
.הרובקה סכט יפוא תא עובקל תולוכש תוחפשמל רשפאי ל"הצ :"ץראה" 19.4.99
םיצחל לש האצות וז .רואנ ינוליח ןיצק לש הכורב המזוי וזש םכמצע תא ולשת לא
.םיכוראו םירמ םיקבאמו
ירודיש לש םויב םייתעש םישרוד רודישה תושרב םייתדה יגיצנ :"בירעמ" 19.4.99
 ."הבושתב הרזח"ל הפטה הליחתמ ךכ !ורהזיה :םכל ודיגי ןויסינ ילעב .ןושארה ץורעב תרוסמ
.חספב רשכ לוכאל וחרכוה םילוח-יתבב ןטרס ילוח םידלי :"בירעמ" 19.4.99
לע תולפנתהה :הרמא ,יזוחמה טפשמה תיב ,רוא תור תטפושה :"בירעמ" 20.4.99
.ךכ קוידב הז .ריכזמ קר אל הז ."תוימשיטנא תוערפ הריכזמ םילשוריב םירצונ
לש ומיאל תוחרזא קינעהל בריס בוש םינפה דרשמ :"תונורחא תועידי" 20.4.99
.דדוב לייח
.קרב ינבב תואמצעה תליגמ לש םיקתוע הקליח "יוניש" :"תונורחא תועידי" 22.4.99
."לארשי לגד ונלומ ופרש הבישי ידימלת גחה ברעב" :ריעה תבשות
ןרטש רזעלא ל"את :ל"הצב ןושאר יתד ךוניח ןיצק :"תונורחא תועידי" 25.4.99
תדה ןיצק לש ויכרדב ךלת לבל ,ןרטש ל"את ,ךל רמשיה .ישאר ךוניח ןיצקל הנומי
ל"הצ תונחמל סנכיהל ד"בח יפיטמל ריתה ותעשבש ,ןובנ דג ברה ףולאה ,ישארה
!םילייחב תומש תושעלו
."תוינוליח רדסה תובישי" לש שדח לולסמ תמקהל דגנתמ ל"הצ :"בירעמ" 25.4.99
  .םייתדה לש תידעלבה םתוכז אוה רוטפה .דחא תוריש םוי לע וליפא רתוול רוסא םינוליחל
90 ךותב קמנל ול הרומה ,םינפה רש דגנ יאנת לע וצ איצוה צ"גב :"ץראה" 26.4.99
.התרבח לש הנב םאכ תיבסל םושרל ובוריס תא םוי
תא בייחל צ"גבל רתע (יוניש ןעטמ תסנכ רבח םויה) יקצירפ ד"וע :"ץראה" 28.4.99
.םידרחה ךוניחה תודסומ לכל דוסי תינכות עובקל ךוניחה רש
ןויסינ - יערד לש תוטלקה תצפה :לברא הנידמה תטילקרפ" :"ץראה" 30.4.99
לקשית :ןותיעב דועו !הדבוע וז ?םיטדנמ 17 דיב ול שישכ ?ןויסינ ."חומ תפיטשל
.ןימאמה ירשא .תטלקה יציפמ דגנ תילילפ העיבת
תוגוזה רפסמב הילע תמייקש ,תנעוט תימרופרה העונתה :"בירעמ" 3.5.99
.תונברב ןתחתהל אלש םירחוב תוגוזהמ 20% -מ רתוי יכו ,םדי לע םינתחתמש
היבאש דשחב תקוניתב תומקר תקידב עצבל שרוד םינפה דרשמ :"ץראה" 3.5.99
!ונעגה תישונא יתלב העווז תמר וזיאל .ידוהי וניא


הייחנה לטבל םינפה דרשמל הרוה צ"גב :"ץראה" ,"תונורחא תועידי" 5.5.99
ינבמ םישדוח רפסמל דרפיהל ,םילארשיל םיאושנה ,םירז םיחרזא לע התפכש
 !לובג ןיאש ,רבתסמ :העט ,םייתד הררש ילעב לש תועשרל לובג שיש ,רבסש ימ .םגוז

ידוהיכ ריכמ ונניאש הנעטב ,םינפה דרשמ דגנ צ"גבל השגוה הריתע :"ץראה".5.5
.ץראב דמלש רחאל ל"וחב רייגתהש ימב
תונורחאה םינשב ץצקמ (ידרח רשה) החוורהו הדובעה דרשמ :"ריעה לכ" 7.5.99
ןומימב הדירי בקע רגסיי ידנק-טרוא .םייגולונכט רפס יתבל הנפמ אוהש םיביצקתב
ךכ רחא ?קירטה תא םיניבמ םתא .ידרח דסומל רבעוי הנבמהו ,דרשמה ול ריבעמש
.הבישי םוקמ לכב הל הצצ ,רפס תיב םוקמבש ,םיאלפתמ םתא
עוריא רובע 'ש ףלא 250 הייריעהמ לבקת "תורוא תיב" תבישי :"ריעה לכ" 7.5.99
הרבסהה זכרמ םעטמ יזכרמה עוריאה תולע - האוושה םשל .םילשורי םוי ןויצל
.אשונה תא קודבל הרוה הייריעל יטפשמה ץעויה .דבלב ףלא 108 איה
ןויבצ תלעב הנוכשכ 'א שמש תיב תמר לע זירכי ןוכישה דרשמ :"ריעה לכ" 7.5.99
ךכ רחא ?קירטה תא םיניבמ םתא .תברועמ הנוכש תויהל הננכותש תורמל ,יתד
.תידרח הנוכש הל הצצ םוקמ לכבש ,םיאלפתמ םתא
תא ןכסמ םילהומה לע יוקל חוקיפ .היוולהב םייתסה הלימה תירב :"ץראה" 6.5.99
םיפצמ םתא המל .(רתאב "הלימ תירב" רודמ 'ר) םילומינה לש םתואירב
?הבושתב רזוח ידרח אוה ולש רשה ןגסש ,תואירב דרשממ
אישנ ופתתשי וב סקטב רישל ושרוי אל תינפוג תוחתופמ תודלי :"בירעמ" 7.5.99
ליגבש ,דחא ןכסמ ישאר בר לש הנולת ללגב הרק לכה הז .םיישאר םינברו הנידמה
תוחתפתה תמטיפ רוקיזו ,תוריעצ םישנ לש הוורע תולוק ללגב ותעימש תא דביא 93
.םישדוח הנומשו 99 ליגב ידיימה ונורוויעל המרגו וניעב העגפ 12 תב לש הפוג
ראות ןתמ :ס"ש לש שדח עצבמ לע הכורא הבתכ :"תונורחא תועידי ףסומ" 7.5.99
2400 ריחמב ,עובשב תועש 3 לש העקשהב יצחו הנש ךות שדוק ידומילב ימדקא
"BA םיאמדקא" ןוילימ 2 ס"של ועיבצי 2003 לש תוריחבב םא ,ואלפתת לא .םילקש
.שדוק ידומילב
תושרה תצעומ ר"ויל הנומי "יח לוק וידר" לש להנמה :"תונורחא תועידי" 9.5.99
.היינשה
צ"גבל רתע ,םייחרזא םיאושינב ץראב אשינש ,"ברועמ" גוז :"בירעמ" 10.5.99
.םיברועמ תוגוז לש תובשה תוכזב רזוח ןויד םייקל
ינפ לע םירזופמה ,רוחש ינקירפא טבש ינב :תילגת :"ץראה" ,"בירעמ" 10.5.99
םה .יטנג רקחמ עבוק ,ידוהי אצוממ םה הקירפא םורדו הוובבמיז ,הנאווסטוב
זרדזהו רהמ :קרב דוהא .םהידלי תא םילמ םהו ,םינהוכל "ידוחיי" ןג םיאשונ
רעפה תא ולידגיו ,ד"בחו ס"ש ךתוא ומידקיש ינפל ,םילארשיכ םתוא טולקל
.2003 תוריחבב
ללגב התיבה חלשנ יתד-יתכלממ רפס תיבב דימלת :"תונורחא תועידי" 10.5.99
ךישמי ילש ןבהש ,תלהנמל יתעדוה :לובטובא ו'זו'ז ,באה ."םייוג ומכ רפתסהש"
דימ ריזחהל ךוניחה להנימ שארל הרוה רקליצ ריעה שאר .תרופסת התואב דומלל
.רפסה תיבל דליה תא
לובג ןיא ."הרותה רפסב תויתוא םיברעל תרכומ ס"ש" :"תונורחא תועידי" 11.5.99
.תדה אוה דרוסבאהשכ דוחיב ,דרוסבאל
תא 1995 -ב הוושיה ,בוטנב השמ ברה ,והינתנ לש תוזוזמה קדוב" :"ץראה" 12.5.99
,והינתנל ברוקמה ,בוטנב ברה" :"בירעמ" 12.5.99 ."ותומל לחייו רלטיהל ןיבר
."ןיבר חצרל רבעב תיסה
האצי תידרח תונכרצל הדוגאה :"תונורחא תועידי" 14.5.99 ,"בירעמ" 13.5.99
הארק איהש םושמ ,םולבנזור הנינפ לש הירצומ תא םירחהל םידרחל האירקב
.תובישיה ירוחב סויגל
לע השק תרוקיב הלעמש יאתיג סומע לש שדח טרס :"תונורחא תועידי" 14.5.99
.ןאק לביטספב תיבויח תרוקיבל הכז ,םידרחה
!רבדמש ימ ."ב"הראב םינעזגה ומכ - דיפל לש הלומעתה :ץיבר :"בירעמ" 17.5.99
!רבילוג דצל דמגכ םדיל דיפל .תידרחה תונותיעה תא ,םתסה ןמ ,ארוק וניא ץיבר
תירבל לעפנ :דיפל יסוי .יערד ילב וא םע ,ס"ש אל קר :דירש יסוי :"ץראה" 19.5.99
וליא !וואאוו .םידרח םע תופתוש לכ לולשת יוניש ,זכרמהו צרמ םע תינוליח
!!הנשממתתש קר !תווקתםייקתה ידרח ל"חנ ןיערג ילייח לש תונוריט םויס סכט :"ץראה" ,"בירעמ" 20.5.99
.הדוהי רבדמבש ןוידורהב לומתא
ברה .הקוח ןנוכתש היצילאוקל ופרטצי אל תוידרחה תוגלפמה :"ץראה" 20.5.99
."תדה דגנ דאהי'ג איה הקוח" :ץיבר
ןיב ומקוה ללוכו תסנכ תיב :ס"ש חסונ "לדגמו המוח" :"ביבא-לת ןמז" 20.5.99
.ס"ש יליעפ ידי לע תרש-הוונב ס"נתמה לומ בצוהש סובוטוא ךותב הליל
שאר םתחש םכסהה יפ לע :םייתדל בוט יאדלוח :"ביבא-לת ןמז" ,"ריעה" 20.5.99
םיביצקתו םהלשמ ףסונ ףוח םהל ןתיי לארשי תדוגאו ל"דפמה םע הייריעה
"ץראה" :לבא .תותבשב תירוביצ הרובחתו קסע יתב תלעפה ענמיו תותומעל
רסח יאדלוח םע ינויצילאוקה םכסהה :םידומ א"תב תיתדה תיזחב :23.5.99
?ןאכ קדוצ ימ זא .םייניש
.תותדה דרשמ תא לטב :קרבל םיישארה םינברה :"תונורחא תועידי" 24.5.99
.תיאמצע תושרל דרשמה תא ךופהל םישקבמ םה תאז םוקמב
ידבוע .הדובעל ןידה יתב לש םמויקב הריכמ הניא ס"ש תעונת :"ץראה" 24.5.99
.ינבר ןיד תיבב קר הדובע יכוסכס בשייל םיבייוחמ ס"ש לש ךוניחה תשר

תא זזג ,הבושתב רזח ילעב :הרטשמב הננולתה הפיחמ םא" :"בירעמ" 25.5.99
לש קש איהשו ןטש איה השיאש ונבל רמא ,םידליה לש םידגבה תא רזג ,יתב תורעש
."איבנה והילא ירבד תא אורקל יתב תא בייחו ,םישחנ
ימואל חוטיבל דסומב םיריכבה םידיקפתה תא תרמוש ס"ש :"ץראה" 25.5.99
.םירבגל
.ס"ש לש ןוכית רפס תיב תמקה הנושארל רשיא ףסוי ברה :"ץראה" 25.5.99
ובצייתי אל םה :תובישי ירוחבל רוטפה לע חוקיפב הלקה :"ץראה" 26.5.99
.םידבוע םניאש ריהצהל
דגנ תומילאו סנוא לע הנולת לטבל השיאל הרוה ינבר ןיד תיב :"ץראה" 26.5.99
.םישוריג םכסהמ קלחכ הלעב
.תונברה י"ע םינתחתמה תוגוזה רפסמב הדירי :"תונורחא תועידי" 26.5.99
.תרוסמל רוזחל םיטונ ב"הראב םימרופרה םינברה :"ץראה" 28.5.99
אישנ לש ותיבב הידבוע רוקיב - עבצב םולצת :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 31.5.99
.הרוחש הפיכ - אישנה לש ושארלו ,םודא חיטש שרפנ וילגרל .הנידמה

Ovadia

הדבעש םושמ הרטופ יכ ,תנעוט ס"ש לש יכוניח דסומב תדבוע :"ץראה" 30.5.99
הפיכ שבח אוה !ןמצייו רזיע לש שארה תא יתנבה וישכע !הללאוו .שאר יוסיכ אלל
!ותרשממ רטופיש ששחש םושמ ,ותיבב הידבוע לש רוקיבב- Cyberdin : ןמויה לש HTML תסרג -


Subject Koach Hiloni Home