Subject Koach Hiloni Home


הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 סרמ :9 'סמ
(ראורבפמ םיריישו)

.הזה ןוילגה תעפוהב ברה רוחיאה לע םילצנתמ ונחנא
,תירבעב html יפד תכירעב ןויסנ הברה ךל שי םא)
(רורד ל בותכ/יבתכ ,רתאב םיפד ךורעל הצור ה/תאו


:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרח-תיתדה הייפכלו תונטחסל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,ןצינ ,םוחנ ,םעונ :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס


:1 רפסמ שדוחה עטק

:יערד טפשמב ןידה קספ ירחא אטבתמש ס"ש לש שיא טטצמ "בירעמ" 23.2.99
."לוכי יערד םג - אלכהמ גיהנהל םיחילצמ סאמחה ישאר םא"


:2 רפסמ שדוחה עטק

לע גרובצק יבצ לש תטרופמה ותבתכ :(הווקת-חתפ ןומוקמ) "סבאלמ" 26.2.99
טלוב םלוכ לעמ לבא" :לארשיב יתד-ינוליחה קבאמה םוחתב טנרטניא ירתא
ןפואב ליעפ רתאה (www.hofesh.org.il) שפוח :דחא רתא
תרחא וא וז ךרדב רושקש ןיינע לכל עדימ תורוקמ קפסמו ,ףטוש
."תינוליחה םייחה ךרדלו תיתד הייפכל תודגנתהל


:דרוסבאה תניפ

םיאולימ תורישמ ימרופר בר ררחיש ל"הצ :"ץראה" ,"תונורחא תועידי" 11.3.99
םהילע רומשיש וברס ,רהצי בושיב ותורישב ברה רמש םהילע ,םילחנתמש םושמ
.ימרופר ותויה םושמ

:לבהה תניפ
:יערד לש ותלצה ןעמל ושענש לבה תונומא ראשו תוליפת לע

ליפי םשה" :יערד הירא תא ךריב ירודכ ירוא :"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" 10.3.99
."ךתוא וכזיש םיטפושה לע המיא
;"הריזג לכ רובשל הלוכי תוקונית לש םתליפת" :תונורחא תועידי" 12.3.99
;"דחוימ ףסכ עימק ול ןיכה ירודכ ברה"
;"ורובעב םיליהת םוי םוי םיארוק םירענ יפלא"
;"ןילופו וקורמ ,היסור ,םירצמב םיקידצ תורבק לע חטתשה אוה"
לש תוצוצינ םהב שי שודק לבוקמ יפלש ,םייחלב םג ןקז יצינא לדגל לחה אוה"
;"םיקיזמ ראשו ןטשה תא םימסוחש השודק
.יערד יוכיז ןעמל לתוכב וללפתה רעונ-ינב תואמ :"בירעמ" 15.3.99

םידימלת ,"רודה יקידצ ,םירקי" םילבוקמו םינבר ,המ זא ???ו-ו-ו-ונ
לכל "הבושת" דימת שי הלאלש אלא !לודגב םתלשכנ - םישבכ רדע ,םימימת

,דחא בר שקיב חספה גח תארקל :ןצינ המלש עובש ינפל ('ב תשר) וידרב רפיס ךכ לע .רבד
התלע .ץמחה רועיבל םילכה תא ןוראה לעמ דירות ,תקדצה תינברה ,ותשאש ,לודג קידצ
.ךריה קרפ תא הרבשו הלפנ ,םילכה תא דירוהל הדי הטישוה ,אסיכ לע תינברה
הווצמה :ברה םהל הנע "?קוזינ וניא הווצמ חילש" רמאנ ירה ?ךאיה :ברל ול ולאש
הרבשו ,התכז .שארה תא רובשתש ,םימשמ הל עבקנ הליחתכלמ ןכש ,הל הדמע ןכא
.ךריה קרפ תא קר

ומצע אצמ ותבוטב אלש" :ולשמ ףיסומ (19.3.99 "תונורחא תועידי") ולש ריאמ
דרטוה ,תוליפתב זגפוה אוה .יערד תשרפב ראווצ דע ברועמ םימלועה ןוביר
םה המ !םיהולאה ןכסמ ."םיליהת יקרפב ץצפוה ,תושרדב םדרוה ,רפוש תועיקתב
!ול םינתונ םה ןיא טקשב ןושיל וליפא ?ונממ םיצור

:תוירזכאהו תועשרה תניפ

,ריווא ליח סיסבב תרשמה ,ןיקנול'ז ינגבי ,דדוב לייח" :"תונורחא תועידי" 23.3.99
ץראה תא בוזעל הצלאנ םאה .הידוהי הנניא איה יכ ,ץראב ומא םע תויחל לוכי אל
."תוחרזא הל קינעהל ברס (ס"שמ ידרח רש) םינפה דרשמש רחאל:1999 ראורבפמ םיחיפס - תישאר .ומצע ןמוילו

,"תמא תעד" םשב תורבוח תודוא "םיענכשמה" םשב הבתכ :"ריעה לכ" 26.2.99
.רתאב האר .דועו םילשוריב ,קרב ינבב םייתד םיחרזא ברקב ץיפמ הז םשב ןוגראש

:טורנייו בקעי ידרחה ןידה ךרוע לע הבתכ :"תונורחא תועידי םימי 7" 26.2.99
תא ערקיש ונדצמ .רתאב האר .ינוליחה רוביצל רמוא אוה "העירק םכילע יתערק"
"םי-תב-ןולוח" ןומוקמ 5.3.99 .לבאתנ אל וליפא וילע ונחנא .עורקל הצור אוהש המ
,תיטרקומדהו תינויצה ךרדב ותריחב לע טרחתמ טורניו בקעי ד"וע :רפסמ
יל ערקת לא !האנש ץיפהל קיספת קר !דרפינ אוב :ול רמוא בוט-םש יאנותיעהו
!ימשיטנא יל ארקת לאו תועירק
הנגפהה ליבומ ,שורפ םחנמ ברה" :הבתכב רשיפ לאנור :"בירעמ עובשפוס" 26.2.99
!רבג ,הללאי ."קרב טפושה דגנ ישפנ תא רוסמא :רמא הלודגה תידרחה
תסנכ יתב רטופה קוחה יונישל לעופ דירש יסוי כ"ח :(ןולוח) "המקשה" 26.2.99
.םימו הנונרא ימולשתמ

לש "עימק"ה דגנ תוריחבה תדעוול הנולת שיגת ס"ש :"תונורחא תועידי" 26.2.99
!"רוטפ בנגמ בנוגה" ויפל ,ללכ םייק לבא ."צרמ
:תויטאריפה-תוידרחה וידרה תונחת לע ןליא רחש לש ותבתכ :"ץראה" 26.2.99
."רשכהה יאנתב תודמוע אל תונחתה"
וצל דגנתי אלש ,צ"גבל עידוה הלשממל יטפשמה ץעויה :"תונורחא תועידי" 26.2.99
רקובה ןודי צ"גב :"ץראה" 8.3.99 :ךשמהבו ."7 ץורע קוח" תא םשייל רסואש
תא איפקה צ"גב :"בירעמ" ,"ץראה" 9.3.99 .7 ץורע תרשכהל קוחה דגנ תוריתעב
.בחרומ בכרהב ונודיי קוחה תליספל תוריתעה ."7 ץורע תרשכהל קוח"ה םושיי

אלל תבשב דבע "2000 רוטסגארד" טקרמרפוסה :"תונורחא תועידי" 28.2.99
.םדרנו ,הארנכ ףייעתה ,תופסונ תועש דבעש ,יזורדה .תוסנק
.ימרופרה גיצנה תוחכונב הסנכתה ןועבטב תיתדה הצעומה :"בירעמ" 28.2.99
.םהמ הדרי אל שאו ,םירוגס ורתונ םיימשהו

:1999 סרמלו

ןוילעה טפשמה תיב דגנ קרוי-וינב וניגפה םידרח יפלא :"תונורחא תועידי" 1.3.99
?העבצהל יאמב 17 -ב הצרא ורבעוי תוהז תודועת המכ :הלאש .לארשי לש
הלשממל יטפשמה ץעויל תורוהל השקבב צ"גבל רתע הינתנ בשות :"בירעמ" 1.3.99
.ןוילעה טפשמה תיב יטפוש דגנ ותואטבתה לע ףסוי הידבוע ברה תא ןידל דימעהל

םידרח סנרפנ אל :תסנכל תיאמצע ץרש ,זרופ כ"ח :"תונורחא תועידי" 1.3.99
!ןכ - וניסיכמו ךסיכמ ףסכה לבא ,אל התא ."םיליפט"
ףקוע קוח" תעצה לע ומכיס םיישארה םינברה :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 2.3.99
."תד יתורישל םילהנמ"ב תויתדה תוצעומה תפלחה - "םימרופר
הרובחת ריתמ :ווק-סוטטסה תא לטבמ דמימ-הדובע םכסה :"ץראה" 2.3.99
םינוליחל עיגמש יביטקאורטרה יוציפה םע המו .םייחרזא םיאושינו תבשב תירוביצ
?1948 זאמ
תנכוסמכ םיינוליח-םייתד תקולחמה תא גרדמ הנידמב בורה :"ץראה" 2.3.99
םכתא הארנ .וילע טלתשהל ןווכתמ טועימהש ,ןיבהל בורה ליחתמ ףוס ףוס .רתויב
!םישידא םינלטב ,תוריחבה םויב
הליגמה תאירק סקטב ףתתשה םגו ןמזוה הלשממה שאר :IOL תושדח :2.3.99
ול אורקל עיצה ףאו והינתנ לע םיחבש ףיערה ברה .ףסוי הידבוע ברה לש ותיבב
,םיעשר םהש ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לע רמאש הידבוע הז ."יביבח יביב"
,םדא-ינב ומכ תחא הנשמ אורקל םיעדוי םניאש ,םיזחופו םיקיר ,תבש יללחמ
.טפוש ונניא יביבח יביבש לזמ .תבש יללחמ ,תודינ ילעוב םלוכ ,םירומו םיררוס

םינמאנ וראשנש ,םידרחה םה ונכותבש ביואה :תרופ עשוהי 'פורפ :"בירעמ" 3.3.99
!הקירמא תא הליג תרופ .םהלש תוימואל-יטנאהו תוינויצ-יטנאה תוסיפתל
ללגב םישענ םיינש ןיאושינש ,עבק לודגה ינברה ןידה תיב :"תונורחא תועידי" 3.3.99
.הבהאמ אלו ףסכ
םידלי תייעבל ןורתפ אצמש ןמקורד ברה לע רפסמ גלש ריאי :"ץראה" 3.3.99
רחאל םויו .גלש בתוכ ,"םירייגמ םיצורשכ" .יביטוורסנוק רויג ושקיבש ,םיצמואמ
.םדאל קיתמ רייגתמ ךופהל :םשב ("ץראה") ךורא רמאמ בתוכ אוה 4.3.99 ,ןכמ
ער היה םידוהיל בוט היהש ימ" :ד"בח לע הבתכב ןליא רחש :"ץראה" 3.3.99
."ד"בחל
ןימלעה תיבב הנושאר תינוליח הרובק םויה :"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" 4.3.99
!יפולח אל !יחרזאה !ירקיעה ?"יפולח" עודמ .עבש-ראבב יפולחה
ןימלעה תיבב תוחונמל ואבוה ינוליח הרובק סקט ושרדש גוז ינב :"ץראה" 5.3.99
.עבש-ראבב יחרזאה:ישש ימיב "ריעה" ןותיעב תדוכלממ ורהזיה !םישנ !תונב

איה "תרפא" ?יוצר אל ןוירהב תא" :ןווכמב העטמ תמוסרפ תעדומ :"ריעה" 5.3.99
,ןיבהל ןתינש יפכ ,ןוירהה תקספהל עויס תשגהב רבודמש םירובס םתא - "!תבותכה
.ןוירה תוקספה דגנ תמחולש תידרח התומע איה "תרפא" !לודגב םתיעט ?הרואכל
?והשמ השעתו יהשימ םוקת ילואו !תדוכלמהמ ורהזיה !םישנ !תונבדע רעונה תועונת יביצקת תא איפקמ (ידרח רש) ךוניחה דרשמ :"ץראה" 5.3.99
אל דחא ףא זא ?לכוי אל םאו .תוידרח רעונ תועונתל םג םיפסכ ריבעהל לכויש
.תובישיה יליפטמ ץוח ,לבקי
תיב םחתמב הרהט הווקמ םיקהל תנכתמ םי-תב תייריע" :"בוהצ" ןומוקמה 5.3.9
."םישקתמ םידלי 39 םידמול וב תוער רפס
ריזח רשב תריכמב לפטת תינוריע הדעווש הטלחהל תדגנתמ ס"ש :"ץראה" 7.3.99
?םדבל תאז לוכאל םיצור םה םאה .עבש-ראבב
תיב דגנ םהירבד לע דיעהל ונמוז שורפ םחנמו דוד ונב ,ףסוי הידבוע :"ץראה" 7.3.99
.לארשיב ןוטלשה תוכיאל העונתה י"ע םדגנ השגוהש הנלבוק תובקעב תאז .טפשמה

.דחפ בורמ םהינפמ ודער !ונתוא וקיחצת לא ?ונמוז
,הרמא ןייטשלקניפ הליג תרבג ,תסנכל ל"דפמה תדמעומ :"תונורחא תועידי" 7.3.99
תאזל .תאז תושעל הל ורוי םיישארה םינברה םא שאר יוסיכב תכלל הנכומ איהש
."ןוצרמ תודבע" םיארוק
.דבלב םירבג םילייד םע - ידרחה רוביצל תודחוימ "לע לא" תוסיט :"בירעמ" 7.3.99
תופצל ןתינ אל םהמ "םירשכ תומוקמ" ונמוסי "לע לא" לש תוליגרה תוסיטב
.םירבעמב ונקתוי הצצה ירוח .םיטרסב
תושארל ץורל שורפ ריאמ ידרחה הלעהש ןויערה לע ץיבר :"בירעמ" 7.3.99
לע וצילמיש םינציל ףלא 50 ריכמ אל ינא" :תומיתח 50,000 בייחמש רבד ,הלשממה
ךמות תוחפל רבכ שי שורפל לבא !םינציל לע רבדמש ימ ."הלשממה תושארל שורפ
:דחא
רורחישל רלוד יצחו ןוילימ לש תוברע ודיקפה םיר"ומדא ינשו שורפ :"ץראה" 8.3.99
דוע .רלוד ןוילימ 20 לש ףקיהב המרימב ב"הראב םשאנש ,רגרב םייח "דיסח"ה
.הלשממה תושארל תודמעומ שיגהל לכוי שורפו םימשאנ 49,999


ןולקשאמ 5 ןב דליל ךוניחה דרשמ רשיא תימידקת הטלחהב :"בירעמ" 8.3.99
."הווהי ידע" תליהקל תכיישה ,ומא תשקב יפ לע תאז ,תבש תלבק סקטמ רדעיהל
.ךוניחה דרשמ לע חרזאה תויוכזל הדוגאה הליעפהש ץחל רחאל הלבקתה הטלחהה

הרוה לכ יאשר םויהמו ,תויתד ןניאש לארשי תוליהק לכ לע הלח וז הטלחהש ,המוד
.ךכב הצור וניא םא תבש תלבק סקטב תופתתשהמ ונב/ותב רורחש שורדלןיב בירב ?הרק המ ."לודג םיהולא לוליחו ארונ ןויזיב היה הז" :"בירעמ" 8.3.99
תא םג וקעצ ,'זבינופ תבישי שארל ץיבוקרמ לאומש לש ויונימל םידגנתמו םיכמות
אל ודועמש ,המוד ."זוב" םיימש ילע םיהולא םש לוליח לש םויאהו ארונה יוטיבה
םילימה ,תאז תמועל !ךכ לכ םויאו ארונ םיהולא םש לוליח לארשי םע הווח
.םימש לוליח ןניא ףסוי הידבוע לש "הרו'גה"מ

.ידרחה ךוניחל - תותומעל תובצקההמ 37% :קנע תבתכב ןליא רחש :"ץראה" 9.3.99
םיקנעמל תושקב םישיגמ םכניא עודמ ?םכתמדרתמ וררועתת יתמ !םינוליח
???ךוניחה דרשממ םכל םיעיגמש

ףרטצה ,הפיכה שבוח "ינוליחה" יאנותיעה ,לאכימ 'ב :"תונורחא תועידי" 9.3.99
לש התוספא תא םיחיכומה ,הירטמיגה יקחשמל "הרוחש הירטמיג" ורמאמב
תוא" שממ ,"ףלאמ" רשק םייקש הארמ אוה רתיה ןיב .תיתדה "החכוה"ה
:הרותב םיטפשמ וא םילמל ונייחב תוידרח תויומד ןיב ,"םימשמ
;(500) "םימעפ וז ינבקעיו" = "יערד הירא" ;(355) "הערפ" = "קחצי ןונמא"
לרע רכנ ןב" = "ירזינב" ;(682) "וירוענמ ער םדאה בל רצי יכ" = "ירזינב המלש"
.(682) לאקזחי רפסב "בל
ןידה יתב אישנ .םיריסא ןתחל תברסמ הינתנב תונברה :וידרב תושדח 9.3.99
רמוא הזו ,םיניקת םייח הלעב םע תויחל לכות אל איהש רורב" :ריבסה םיינברה
"?ךכל ונידי ןתינ ונחנאש םואתפ המ .לודג אטח הז .םירחא םע היחת איהש
ףוס ףוסש הבוט הביס דוע .הנותחל גואדל הנכומ איהש העידוה ישפוח םע תעונת
.םייחרזא םיאושינ לארשיב ורכוי
תא לוספל הריתעה .7 ץורע תרשכהל קוחה םושיי תא איפקה צ"גב :"ץראה" 9.3.99
.בחרומ בכרהב ןודית קוחה
.7 ץורע תרשכה לע צ"גבב הארנכ ןגת אל הנידמה :"ץראה" 23.3.99

םלצב" הדימל תכרע לש הכורעתה תא ראתמ ןליא רחש :"ץראה" 10.3.99
ןגד רומ תיטנדוטסה .םילשוריב ימרופרה יתליהקה זכרמב הכרענש ,"םיהולא
ךיא דועו ."?קחציב ללעתה םהרבא םאה" הלאשל לדומכ קחצי תדיקע תא הגיצמ
,םהרבא רמעתה לאעמשי ונבב םג :וב קר אלו .קחצי ונבב םהרבא ללעתה
!לארשי םעל שי אבא הלחא .תוחנאל ותוא ריקפהו רבדמל ומא םע ותוא שריגשכ
קרב ןורהא רמ ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש הנושאר תוסחייתה :"ץראה" 10.3.99
תמקה דעב ןה :ףיסומ "שפוח" .היטרקומדה דגנ ןה :צ"גב לע םידרחה תופקתהל
.תיטרקומדה לארשי לש היתוברוח לע הכלה תנידמ
םואל" תוהזה תדועתב הרדגההש ,עבק הדובעל ירוזאה ןידה תיב :"בירעמ" 10.3.99
.תבשב דובעל לוכי ונניא הדועתה לעבש החיכומ הנניא "ידוהי

הקוצמ ללגב ינוריע ןגל םיכלוה םניא 3-4 ינב םידליהמ עברכ :"בירעמ" 10.3.99
,תויתד-אלה תוגלפמל הפרחו השוב .ס"ש לש םינגב ומוקמ תא אצומ םקלח .תיפסכ
תולע תא םלשל םהירוה חוכב ןיאש םידליל םייכוניח םיתוריש ןגראל וליכשה אלש
.תדה ידייצ ידיל תוחפשמה תא םהידי-ומב םיפחוד ךכבו ,ןגה


רוזאב םעפה - תבשב קרב-ינבב םירגסנ תובוחר דוע :"תונורחא תועידי" 11.3.99
.םיינוליח ירוגמ

.תבשב םילשוריב רוטסגארדה תריגסל קבאמ םזוי הדובעה רש :"ץראה" 11.3.99
:הנידמה קוחל םידרחה לש םסחי לע רמאמב ןודיס םירפא :"בירעמ" 12.3.99
!ולש םילמה ולא !ייחב ."אניד ןעאני - אתוכלמד אניד"
העינכה דגנ "שפוח" ירבח לש םקבאמב תכמות ןלוג המריבא :"ץראה" 14.3.99
ומכ ,תכפוה איה ,התוא םיריקפמ םא .ירוביצ ןיינע איה תונכרצ" :צ"דבה תויורשכל
ןיא :הטושפ הבושתה ...תוינוציק ץחל תוצובק ידיב קחשמ ילכל ,םירחא םימוחת
.(רתאב האר) "!םימולשת דרמ לולשל

.םינבר םע םישגפנ םיריסא :רהוסה יתב תורישב המזוי :"תונורחא תועידי" 14.3.99
רבעב אטבתה ךכ לע .ירוגז ןכוסמה ריסאה םע ןגרפיא ברה שגפנ ןורחאה ןמזב
.רהוס תיבב רשאמ הבישיב זפשאתהל ףידע :עודי רטאיכיספ
ךכ ,"רתויב לודגה דומילה תועש רפסממ םינהנ ס"ש ידימלת" :"בירעמ" 15.3.99
תועסהה אשונב םג .חופיק לע ס"ש תונעט תובקעב המקוהש הדעוו לש ח"ודמ הלוע
זאו ,ןנולתהל ךישמת ס"ש ליגרכ לבא .הבוטל ס"ש ידימלת םילפומ רפסה תיבמ
.תפסונ תפסות לע התא "ורשפתי"
הרו'גה-הפה הידבועו קוחל לעמ איה תישארה תונברה ,לכל לעמ אוה קוחה 16.3.99
לארשיל תישארה תונברה תצעומ :"תונורחא תועידי" :תישארה תונברל לעמ אוה
םע תבשל ןיא ,תויתדה תוצעומה אשונב שדחה קוחה תורמלש ,לומתא הטילחה
.תויתדה תוצעומב םיביטברסנוקו םימרופר םיגיצנ
ותוא םלוהה יוניכב "ץראה"ב סוקרמ לאוי יפב הנוכש) ףסוי ברה :"בירעמ" 16.3.99
,םינלאמש ,םיזנכשא קר םיבשוי ןוילעה טפשמה תיבב" :("הרו'גה הפה"
."דחא ידרפס טפושב םיטשקתמה
:םילשוריב תובישי ידימלת ינפל םואנב הידבוע ברה" :"תונורחא תועידי" 19.3.99
:חמצ בקעי טפושה תא ףקת" אוה ."םינוליחה םיטפושה יניעב ץוק ומכ איה הרותה
."ונורגמ תעפעפמ האנש

:יערד רודמ

."הגירה אודיו יל ושע םיטפושה :יערד" :"בירעמ" 21.3.99
יפל - םיטפושה ןיד תא לבקי אל יערד םא" :ינולא תימלוש :"בירעמ" 21.3.99
."התימ וניד הכלהה
:סוקרמ לאוי) ףסוי הידבועה לש ותוצרפתה לש אלמה חסונה :"בירעמ" 19.3.99
;"ורכזו ומש חמיי ?תאזה הלבנה המ" :ןח ןצינ היזיוולטה בתכ לע (הרו'גה הפה
הז ,ול הנעת אל" . . ."יקנו ךז ,יאכז הירא יבר ,ןיד פ"ע . . ."לזאזעל וכליי ,ומלציש"
!ץוחב אציש !השוב ?הז בר הז "!ול הנעת אלש ךילע רזוג ינא ,ןיוע
חמיי :לליקו טפוש לע קרי הפיחמ םשאנ" היפל ,העידי םסרפ 25.3.99-מ "בירעמ"
קר ?המ הרק המ :רמא ותנגהל .ותוא ורצע טפשמה יתב רמשמ ישנא ."ךמש
?ללקל הככ רתומ הרו'ג-הפ הידבועל
.ס"ש תא רקסא אל ,ייח לע ומייא :ןח ןצינ בתכה :"תונורחא תועידי" 21.3.99
םיסג םיחלתשמל ,הרו'גה תויפל ,ס"של - םהל תתל עודמ !תונברודכ םילימ
!ספאו ןיא םה ונלש תרושקתה אלל ירה ?ונלש תרושקתב יוסיכ ,םימילאו

2 ץורע בתכ תא םירחהל רזג הידבוע ברה :"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" 22.3.99
רבחו הידבוע תא ומירחתו "םיציב" םכל שי םא ,2 ץורע ,םכתא הארנ .ןהכ יתמ
!ויערמ
אצמו יערד היראל הרות ןיד יפל טפשמ ךרע ףסוי הידבוע ברה :"בירעמ" 21.3.99
הלימה תא עבוקש ימ" :הבוגתב ,ישי ילא ,החוורהו הדובעה רש .יאכז ותוא
!קדוצ אוה ."ףסוי הידבוע ברה תושארב ,העונתה לש םימכחה תצעומ וז הנורחאה
,רמאש לע והורטפיו הינמרגב ונלש רירגשל תינש וארקיש !הבטימב היטרקומד יהוז
ןיבו הנידמה קוח ןיב הריחבה ולומ דומעת םא לאשנשכ" .היטרקומד ןיא ס"שבש
,הלש םיגיהנמה לכ ,הלש תסנכה ירבח לכ ,ס"ש תעונת" :הנע הרותה ימכח קוח
ברה םשארבו ,הרותה ימכח תצעומש המו ,הרותה ימכח תצעומ וז הנורחאה הלימה
:היטרקומד ןיינעב דועו ."םישוע ונחנאש המ הז ,קסופו רמוא ףסוי הידבוע
לש הייחנה לכל תייצל םדי תמיתחב וביוחי ס"ש יכ"ח :30.3.99 םוימ "בירעמ"
.היטרקומיתח הזל םיארוק ."םימכחה
.יערדב הכימת סנכב ופתתשי הנידמ ידבוע םינבר תואמ :"תונורחא תועידי" 23.3.99
הירא ויפל ,ףסוי הידבוע לש הכלהה קספל םיפרטצמ ונלוכ" :רמא םיניידה דחא
ןייטשניבור תארוהב :"ץראה" 24.3.99 :ןובנ יטפשמ ץעוי ונל שיש לזמ ."יאכז יערד
.יערדב הכימתל םינבר סנכ לטוב
יערד םג - אלכהמ גיהנהל םיחילצמ סאמחה ישאר םא :ס"ש" :"בירעמ" 23.3.99
!דדיה !סאמחכ יערד !התוא ונישע ונא אלו ,תחלצומ האוושה וזיא ."לוכי
דמעש םדא ,ןיירבע אוה יערד הירא :ןתיא לאכימ רשה ןגס" :"בירעמ" 25.3.99
,רבג הלחא .יערד םע רשק לכ קתנל ארוק ןתיא לאכימ :"ץראה" ."עשפ ןוגרא שארב
!הלשממב םיציב םע רבג ףוס ףוס !ןתיא לאכימ
."םהלש ןידה קספ לע םיטפושל חלסי אל םשה :ףסוי ברה" :"ץראה" 25.3.99
.םתא וטילחה ?םש הזיא .םשה םע עדי-יפוליח םכסה שי הידבועל

:ליגרה ןמויל הרזחו

ןויצל ןושארו םי-תב ,ןולוחמ רפס-יתבו םינג ידימלת :"המקשה" ןומוקמה 19.3.99
.ד"בח רפכב ד"בח יריעצ לש יתרוסמה "חספה תויווח דירי"ב עובשה ופתתשה
וז היווח םייתסת םינש 8-10 דועב םא ואלפתת לא :םימטמוטמ וא םיביאנ םירוה
!"בקעי תונב"ו "הרותה שא" ,"חמש רוא"ב םכידלי לש

לאומש :"םי-תב ןולוח תועידי" ,"םירע יתש" ,"המקש" םינומוקמה 19.3.99
.ןולוחב ינוליח תורבק תיב םיקהל עיצמ ןולוחב הייריעה תצעומ רבח ,ןייטשנטרב

םי-תבב םייתד-םייתכלממה רפסה יתבב םירוה :"בוהצ" ינולוחה ןומוקמה 19.3.99
.רפסה יתבב תונבל םינב ןיב דירפהל ךוניחה דרשמ תטלחה דגנ קבאמב וחתפ
ךרד אצמ ,אנהכ דוד יכדרמ ברה ,אניפסמ ר"ומדאה" :"תונורחא תועידי" 19.3.99
אוביש ימ לכל רלוד 50 עיצמ אוה :ותציחמב ללפתהלו אובל םישנא דדועל תירוקמ
:רתוי התפמ העצה שי דלפשריה רנוילימל ."ןיינמ םילשהל
תא ץמאתש הגלפמ לכל יפסכ עויס עיצמ דלפשריה רנוילימה :"בירעמ" 24.3.99
."ףסכ ינממ ולבקתו עצמכ הרותה תא וחק" :ונבר השמ תרות
הביס הווהמ עמקב שומישש ,העבק הנידמה תוטילקרפ :"תונורחא תועידי" 21.3.99
אל תוטילקרפה הידבוע תא םא !ןימאמה ירשא .תוריחבה תליספל
תא לטבת םולכ ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש תוסג תוצמשה ללגב ןידל הדימעה
?תוריחבב תועימקב ס"שב ושעיש שומישה

הרשכ וידב ומתחויש ,םיציב הנשה קוושת לולה תצעומ :"תונורחא תועידי" 21.3.99
לכ לש ןימה יחתפו ,צ"דבה ידיב הרשכוה תולוגנרתה תאוצש רחאל תאז .חספל
.ל"הצמ הז ךרוצל וררחושש ,תורשכ יחיגשמ ידיב הלעגה ורבע לארשי תולוגנרת
.ךוניח-ישק םידליל דחוימה ךוניחה תודסומ ביצקתמ חקלנ ךכל ביצקתהוריהצהש תובישי ידימלת ןחב יכ םיאוליממ ררחוש ןיד ךרוע :"ץראה" 21.3.99
ותמיתחב רשאל ול הרוהש םיאולימ וצ לבק ץמנייטש ד"וע ."םתונמוא םתרות"
בור" .תובישי ינב םתוא תניחבל תולאש תאז ךרוצל רביח אוה .תובישי ינב יריהצת
ולשכנש םידימלתה .רמא ,"תויסיסב תולאש לע תונעל ועדי אל יתנחבש םידימלתה
ןיד ךרועהו ,סויגה תכשל דקפמ תא וקיעזה הלא ,םהלש תובישיה ישארל ורשקתה
לש שנוע ול עיגמ .תיאבצה תוטילקרפל הנולת ודגנכ השגוה םג .םיאוליממ ררחוש
רוטפ אציש ,ףסוי הידבועה אוהש ?ומצעל בשוח אוה המ .תוחפל םוי 30 -ל שובחמ
?םשה לוליח לש הרומח הכ הריבע לע שנועמ


רויג ןפלוא :הירוטסיה לומתא התשענ תרושקתה ירוקרזמ קחרה :"בירעמ" 23.3.99
חישמה תומי .לאימרכב םיביטברסנוקו םימרופר ,םיסכודותרואל ףתושמ ,ןושאר
!ועיגה
ונממ רסות - ץמח רוכמיש לוכרמ :הפיכאה תא ריבגת תונברה :"ץראה" 23.3.99
ונחנאו ,ריסת תונברהש :"תורשכ"ה דגנ דרמתהל ןמזה הז .הנשה לכל תורשכה
!םש קר הנקנ

ושיגהש הריתעב לומתא הנד םינפה דרשמ לש תיזוחמ הדעו :"ץראה" 24.3.99
שרדמ תיב תמקה לטבל ריעה תצעומ תטלחה דגנ ביבא תמרב םירגה םייתד םיבשות
הסנכתה וב ןיינבה לומ וניגפה צרמ ישנאו ביבא תמר יבשותמ םיניגפמ .ביבא תמרב
.הדעוה
םה םידרחה" :רמא (ןוילעה טפשמה תיבב רבעשל) טפושה :"בירעמ" 24.3.99
,ול םדקש רודהמ עורג רתוי אוה אבש רוד לכו םיברו םירפ םה .ןוילע דסחב םינטחס
לכ םקופיס לע אובל ולכוי אל םלועל םידרחה . . .הצקל הצקמ תכלוה תוינוציקהו
:וירבדמ ףסונ טוטיצו ."ולית לע בשי ןוילעה טפשמה תיבש ןמז
ליבוהל הלולע םיטפושה דגנ התסההש ,ריהזמ ןהכ םייח טפושה :"ץראה" 24.3.99
.חצרל
תילטב ןיזחוא םיינש" :תילט שי םינוליחל םג ףוס ףוס :"תונורחא תועידי" 25.3.99
םייפשב םישפונה ירחא לומתא ורזיח ,םישדחה םיביריה ,דיפלו דירש :תינוליח
."שעגבו
לתוכב והינתנ לארשי תלשממ שאר לש םולצת :"ץראה" 26.3.99
.ץיבבולמ יברה לש קנע תנומת עקר לע ,יברעמה
Bibi

:ףילכ יכדרמ ,עבש ראבב הדובעל טפשמה תיב לש ישארה טפושה :"בירעמ" 28.3.99
תפיכאל יעצמאכ החונמו הדובע תועש קוחב שומיש השוע החוורהו הדובעה רש"
וניא רשה דובכ יכ תואדווב קיסהל ןתינ " . . .תווצמ ירמוש םניאש ימ לע תווצמ
הניאו תינויגה הניא קוחב 'וארוב ןיבל םדא ןיב' תרדסה ...דבועה לש ותחוורל לעופ
הדעונ איה םא הרוסא יתדה םייחה חרואבו תדה ילוקישב תובשחתה . . .תירשפא
תא תדה שפוחל תוכזה תא תדגונ תיתד היפכו ,םדאה לש תדה יכרוצל יוטיב תתל
."םדאה דובכ
ףיעס לע הרבע ןיגב םושיא יבתכ תואמ שיגה החוורה דרשמ עודמ ההת טפשמה תיב
ילאיצוס ףיעס לע הרבע ןיגב דחא םושיא בתכ אל וליפאו ,תבשב םידוהי תקסעה
ד"וע ,םימשאנה לש םטילקרפ .תיתנש השפוח ףיעס ,תד יניינעל רושק וניאש ,רחא
היפכש ןימאמ ינא ךא ,יתד םדא ינא" :ןידה רזג רחאל רמא ,תליאמ ןמפיש השמ
."םשה לוליח תקזחב איה תיתד
החוורה רש לש םייתד םייוואמ" יכ ,קספ עבש-ראבב הדובעל ןידה תיב" :"ץראה"
."החונמו הדובע תועש קוח תפיכא לע םיעיפשמ

."קוחה לע רובעל היצמיטיגל ןתנ טפושה" :ל"נכ "בירעמ" - ?רשה ךכ לע רמוא המו
,םילשורי תייריע וטילחה םיידרח םימרוג לש תוינפ תובקעב :"בירעמ" 29.3.99
םימ חספה גחה םותל דעו עובשה ליחתמ לחה קפסל "תורוקמ"ו "ןוחיגה" תרבח
גח םותל דעו אבה עובשהמ לחהש ,םילשורי ידרח ועידוה הדות לש הווחמב ."םירשכ
.רשכ היהי םהלש ןתשה םג חספה

המוציעב הזו .תויולחנתהו םייתדל ןוילימ 550 תרבעה הרשוא :"בירעמ" 30.3.99
.םידבועל תנגוה תפסותל רצואה תודגנתה לש
לגה דגנ ןגרואמ לוק עימשהל תובייח םישנה :ראואבלימ הדרו :"בירעמ" 30.3.99
???ו-ו-ו-ונ .ןדמעמל תישממ הנכס הווהמו ונתוא ףטושה יטסילטנמדנופה
.הנידמה דוסביסב תוריד םיכרבאל ריכשהל רסא צ"גב :"ץראה" 31.3.99
:רשה) ןוכישה דרשמ לע צ"גב לש הפירח תרוקיב :"תונורחא תועידי" ,"בירעמ"
יוניבה דרשמ י"ע קוחל דוגינב ונבנ תובישי ינבל הרכשהל תוריד :קספ צ"גב .(ידרח
לש הערל הילפא ךותו םייניע תזיחא וויהש םינוירטירקב שומיש ךות ,ןוכישהו

עידוה שורופ ריאמ ןוכישהו יוניבה רש ןגס :31.3.99 "ץראה" ?םהו .םיטנדוטס
םירבד) "ףודרת קדצ ,קדצ" הרמא הרותה .צ"גב תפקוע הקיקח םוזיי יכ ,הבוגתב
."ףוקעת קדצ קדצ" הרמא אל לבא ,('כ 16/ז"ט


Cyberdin : ףדה תא ךרע


Subject Koach Hiloni Home