Subject Koach Hiloni Home

םידרחה לש התיסמהו הסגה תוחלתשהה
ןוילעה טפשמה תיבב

1999 ראורבפ - תויואטבתה יטוטיצו םיעוריא

תנידמ לע טלתשהל םידרחה לש םהיתונויסינב 1999 ראורבפ שדוח לש אישכ היה אלש ,המוד
םתנווכ תא ףושחל ךכבו ,השארב םידמועה תא בילעהל ,היכרע תא תוזבל ,תיטרקומדה לארשי
תנידמ לש תישפוח-תיטסילרולפה התושיי תא לסחל - םימיה רבכמש תיסיסבהו תיתימאה
תוטנוח ידיב תטלשנש ,תרגפמו תלשחנ ,תיאכרא הכלה תנידמ היתחת םיקהלו ,לארשי
,דימת תררועמ םייתד תונחלופ תונגב טושפ ינוליח לש תואטבתה לכ .תוידרח תוירוטטקיד
תא ולליח !וניתושגרב ועגפ !דלאוועג" רבש תואירק קועזל תיתדה תכרעמה לכ תא ,דימו
לש היולגה םתסרתה ,הנהו !ןידל הדמעהלו השינעל השירד ידכ דע - !םישדוקמה וניכרע
,("תודינ ילעוב") ןתלבוס הנניא תעדהש תויוסגב םהיפ תא שדוחה ולבינש ,"הרות ילודג"
התנוג אלש דבלב וז אל ("תודהיה יביוא") תוטוב תוצמשהב וא ("םירוב") תוישיא תובלעהב
תיברמ לש ,םיישארה םינברה ינש לש םתכימתב התכז םגש אלא ,ידרחה רוביצה ללכ יפב
.לארשיב ("תוגורס תופיכ ישבוח") ימואל-יתדה רוביצה ןמ קלח לשו ידרחה רוביצה


התסהה יעוריאל שידקמ ,"ישדוח ןמוי"ב ושדוחב שדוח לכ יעוריא תא זכרמש ,"שפוח" רתא
תאש ,וניבי ,ויגיהנמ דוחייב ,ינוליחה רוביצהש ,הווקתב דחוימ ןמוי וללה יוזיבהו
ינפב םתולטבתהו םתודמגתה ,םתוננאשמ ,םינוליחה לש םתשלוחמ קרו ךא םידרחה ובאש םחוכ
תוצעומבו תסנכב םיינוליחה םיגיהנמה לש השיבמה םתעינכמ ,ןקז לדגמו הפיכ שבוח לכ
לש םמולש תחטבה לע ןוטלשב ינמז אסכ תרימש םפידעהב ,תידרחו תיתד המחג לכל תוינוריעה
.תיטרקומדו תישפוח ,תינרדומ קוח תנידמכ לארשי לש המויק םצע לעו םיישפוחה םייחה


לש ותרדגהכ ,םהיפמ שדוחה וטלפ םיידרח םיגיהנמש יאנגה ייוטיב םה המ
?"הרו'גה יפ" סוקרמ לאוי

:("ולש הרו'גה הפה םע הידבוע" :בתכ 12.2.99 םוימ "ץראה"ב סוקרמ לאוי)

יללחמ ,םיעשר םה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לכש רמא ףסוי הידבוע"
םיקיר ?הלאה םישנאה הלא ימ .םלועל םירוסייה לכ ואב םללגבו תבש
הנשמ אורקל םיעדוי אל םה .התריבג תא שרית יכ החפש ,םיזחופו
בוט רתוי עדוי םינש 7-8 ןב ונלש דחא דלי .םדא-ינב ומכ תחא
םיווש אל םה לבא ,ןוילע טפשמ תיב םמצעל םיארוק הלא .םהמ הרות
םיררוס םלוכ .אוה ביואו רצ םיטפשמה רש .ןותחת טפשמ תיב
יללחמ םלוכ .תודינ ילעוב םלוכ .ןיד אלו תד אל םהל ןיא .םירומו
תועידי" ,"ץראה") ."ונב ולשמ םידבע .ונלש םיטפושה הלא .תבש
.(11.2.99 "בירעמ" ,"תונורחא


:לואשל שקיב הלאה םירבדה תא עמשש ןטק ילארשי דלי
?ןויצל ןושארה והזה ?"הנשויל הרטע ריזחמ" והזה

:רמול שקיב הלאה םירבדה תא עמשש ןטק ינריא דלי
!יניימוחב האג ינא

:וירוהל רמא "ןייעמה לא" דימלת ,ןטק קינס"ש דליו
"!הדינ לעוב םתס התאו ,התריבג שרית יכ החפש תא"

תא הידבוע הניכ "העד הווחי" ורפסב 1981-ב :ףסוי הידבוע לש תומדוק תויואטבתה
;(12.2.99 "ץראה") (רתאב האר) "םיעשר" םיטפושה
;"עשר שיא והומכ היה אל ,עשורמ עשר ןוירוג-ןב"
;"תרוויע הזיע םשארב םימש :והינתנ ןימינב"
;"התשמ תושעל ךירצ תומת איהש םויב :ינולא תימלוש"
(12.2.99 "תונורחא תועידי") "עשורמ עשר אוה .ינחור ןטרס חומב ול שי :ןמאנ בקעי"

.(12.2.99 "ץראה) "תודהיה ררוצ אוה קרב" :רמאש "ותנגהל" ןעוט ףסוי דוד ברה

ומצע לע ליטי אל ץ"גב םא יחרזא ירמב םימייאמ םייתדה - תיטסילטנמדנופ הכיפהמל ךרדב"
.11.2.99 "ץראה" ,ישאר רמאמ - "הקיספב ןוסיר

,ןורימ החמש ברה רמוא ,"הרות ןיד םוקמב טפשמה תיב תא םלועל לבקי אל יתדה רוביצה"
.11.2.99 "בירעמ" - "םיינברה ןידה יתב ל"כנמ רבעשל

סופתת איהו ,96 תוריחבב ירודכ ירוא קליחש תועימקה לע הקקחנש המסיסה איה "נטש ערק"
.12.2.99 "ץראה" ,ןליא רחש - "צ"גב דגנ הליפתה תנגפהב יזכרמ םוקמ

תועידי") "םידליו םישנ וליפא ,םלוכ וסיוג צ"גב דגנ לודגה ברקל :המחלמ תזרכה"
.(12.2.99 "תונורחא

רשב שיאמ בושח רתוי הברה אוהו ,ךלהמ הרות רפס אוה הידבוע ברה ,אישנל דובכה לכ םע"
.(12.2.99 "תונורחא תועידי") הידבוע לש ותיבב רמאנ - "םדו

אוה המ לע עדוי אל רושיפו רושיג לע רבדמש ימ .רבשמ תדוקנל העיגה תילארשיה הרבחה"
,רניו ישי לש וירבד - "םויה דע ץרפתה אל הזש הרקמ קרו ,תוטנלפ יתש ונחנא .רבדמ
םיגיהנמה לכ ןויעב תאז ואריק) 12.2.99 "תונורחא תועידי" - תידרח םינומוקמ תשר ךרוע
ןויערב תיללכה תונותיעבו הנידמה תוצוחב קנע תועדומב םמצע םימסרפמש ,ונלש םיביאנה
.("סויפ" לבהה

,ידוהיה םעה תשודק לע רומשל ידכ אוה ךורב שודיקל םשפנ תא ורסמ םישודק םידוהי"
רועישב דרחתמ ירבד - "םעה לש םישדוקמ יכה םיכרעב םיעגופו םייוג םיטפוש םיאב םואתפו
.(14.2.99 "ץראה") ףסוי ברה לש

תועידי" - ינפג ברה ירבד "קפסב לטומ ץראב ימיטיגלה ונמויקש שיגרמ ונלש רוביצה"
םחנמ רמוא "צ"גב לש הרוטטקידלו תדה תופידרל ץק םישל ארקנ" .14.2.99 "תונורחא
!תופידר לעו חופיק לע רבדמש ימ .תקהבומ תידיאונארפ חומ תפיטש .שורופ

.15.2.99 "בירעמ" - "םילשוריב תידרחה הנגפהה ינגראמ ורמא "החיתפ תיירי קר התיה וז"
.15.2.99 "תונורחא תועידי" - ףסוי הידבוע לש ונב רמא "הלחתהה קר וז"

"תונורחא תועידי" ,םילשוריב תוידרחה תונוכשב םיזורכב בתכנ "?םישחמ ונאו !התסה"
דמעוי" םגו ,(15.2.99 "בירעמ") "הנגפהב םיטלשב בתכנ "צ"גב רשכהב התסה" .14.2.99
תועידי" - "םיניגפמל וקלוח ץ"גב דגנ םיטוטיצ" .(16.2.99 "ץראה") "ןידל צ"גבה
.15.2.99 "תונורחא

לע םעפ םתעמש .15.2.99 "בירעמ" - "ילש םיבוצעה םימיה דחא והז :יכבב ץרפ ואל ברה"
?ףלעתה םתס אל עודמ ?ואל ברה הכב עודמ :לאש (19.2.99) וידרב ןצינ המלש ?ןינת תועמד
.םדוק ףלעתה רבכ ץיבר ברהש םושמ

.15.2.99 "ץראה" - "המחלמ היהת ,בוטב ענכתשי אל ץ"גב םא :שורופ םחנמ ברה"

תושרופמ הדוה ךכ ,ןוילעה טפשמה תיב לע םימיא ךלהל :הרורב הרטמ התיה םידרחה תנגפהל"
.15.2.99 "ץראה" - "הנגפהה ןגראמ שורופ םחנמל ברוקמ

הנגפהה םותב ידרחה הנחמה ישאר ורמא ,השעי ץ"גב המ הארנ וישכע ,הנידמה תא ונעזעיז"
.15.2.99 "תונורחא תועידי" - "שמא

.15.2.99 "תונורחא תועידי" - "?ךומתל ימב :תוגורסה תופיכה לש המלידה"


ררחושמה ,ינוליחה ,ישפוחה רוביצה לש תובוגתה ןמ קלח ןה ולאו
:םילילא-תדובעמו תולפת תונומאמ

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ תילגרמ-ןמלוא הנדע 'פורפ תעבוק "שארה יוסיכ תוצירע"
.11.2.99 "ץראה" -

.11.2.99 "ץראה" - "םידרחהמ קתנתהל שי :הי'צקורפ 'פורפ"

רמוא ,ןוילעה טפשמה תיב לש טפוש חצרל ואיבי טפשמה יתב לע תופקתההש דבכ ששח יל שי"
.11.2.99 "בירעמ" - "א"תב יזוחמה טפשמה תיב אישנ רבעשל ,ןהכ ןימינב

דגנ םעסמב םיטנטילימה םידרחה תא רוצעל יוכיס שי םא :טלשמה תליפנ ינפל עגר"
ןומט אוה ילוא - תודהיב תושדחתהה דגנו קוחה ןוטלש דגנ ,היטרקומדה דגנ ,תונויצה
"תונורחא תועידי" - ץילגיטש ריאמ בתוכ - "םהב זחאש החלצהה ןורכישב אקווד
.11.2.99

םחנמ םינברה דגנ תיטרפ תילילפ הנלבוק טפשמה תיבל השיגה ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה
- ןוילעה טפשמה תיב אישנ דגנו טפשמה תכרעמ דגנ ערה ןושל תאצוה לע ףסוי דודו שורופ
.11.2.99 "ץראה"

.12.2.99 "ץראה"ב טמאס ןועדג םהילע רמוא "קושב תולבנ יטשופכ"

.12.2.99 "ץראה" ,ןמיזנב יזוע בתוכ "הירגלוו תנידמב" ונחנא

לומ וז תוענ ץפנ רמוח תונועט תובכר יתש" ,12.2.99 "בירעמ" - "תענמנ יתלב תושגנתה"
.(רנקנד ןונמא) וז

תא הענכהב לבקנ אל" :12.2.99 "תונורחא תועידי" ,לאכימ 'ב בתוכ ,"םכל רוזעי אל"
חלסנ אל ,םישלפתמ םתא הב בולעה תונלטבה םע םילשנ אל ,וניקרוע לע תיליפטה םכתציבר
םידדוש םתאש דושה תא הקיתשב עלבנ אל ,םדה לועב האישנה ןמ תינדחפה תוטמתשהה לע םכל
אל ,םשה םשב ונייח ךות לא םתאבהש תחלושמה תומילאה לע קותשנ אל ,תירוביצה הפוקה תא
םתאש תולשחנלו תורובל לגרתנ אל ,םיימש םשב םיקוושמ םתאש תרעוכמה תונעזגה םע ןיכסנ
."םכביבס םירוז

"תונורחא תועידי" - "םידרחה ישאר עובשה וננכתש ץוציפה לולסמב ירקמ היה אל רבד םוש"
.12.2.99

ידרחה םלועב" ,(14.2.99 "ץראה") ןליא רחש בתוכ ,"םיטפושה לע תוידרח תודגא שולש"
.ןידה יקספ לעו םיטפושה לע רעיש תורמסמ תועומש לש םלש םלוע רצונ

.(14.2.99 "בירעמ") ינולא תימלוש הרמא - "לסופ ומומב לסופה"

אישנל הנשימ רבעשל ,ןהכ םייח טפושה רמוא "היכרנאל ליבוהל םילולע ףסוי הידבוע ירבד"
.(12.2.99 "ץראה") ןוילעה טפשמה תיב

הנידמה תטילקרפ תרמוא ,"היכרנא לש התישאר אהת וז ןיד יקספ לע ועיפשי תונגפה םא"
.(14.2.99 "ץראה") לברא 'בגה

לש תונפקותהו תינלוקה המצועה תרבגהב רבגומ סרטניא שי תידרחה תוגיהנמה ישארל"
.14.2.99 "תונורחא תועידי" ,רקצולפ רבס - "םתערל לעופ ןמזהש םושמ ,טקילפנוקה

ןורי לש וירבד ,"הנידמהמ תדה תדרפה איה תיתד-תינוליחה שאה יוביכל הדיחיה החסונה"
.14.2.99 "תונורחא תועידי" ,ןודנול

.14.2.99 "ץראה" ארוק "םהיתודסומב - םינברה םוקמ"

אוה .שדח וניא קבאמה .םלועל עבש וניא ןינתה תועמדו תולודגה םייניעה םע הזה שארה"
.14.2.99 ,"תונורחא תועידי" ,תליג יכדרמ "עגרל קספ אלו הנידמה תמקה ירחא דימ לחה

"תונורחא תועידי" - "ןליא-רב תטיסרבינוא אישנ ,הווק 'פורפ רמא היטרקומדל בוצע םוי"
.14.2.99

םע םילשהל הל םרגו ,הל לומגל ילב הנידמה לש הדשל תא ידרחה רוביצה ץצמ הכ דע"
רתוי לבחה תא םידרחה וחתמ םתומיטאב .םיינוליחה היחרזא תויוריחב ועגפש רטשמ יתוויע
"ץראה" ,ןמיזנב יזוע - "דבלב ןמז לש ןיינע התעמ איה הנידמהמ תדה תדרפה .ידמ
.14.2.99

םניב היצילאוקה .הבר תובישח ךכל התיה אל טפשמה תיב דגנ םיאצוי ויה םידרחה קר םא"
המריבא - "ךכ לכ יתוהמ עוריאל םויה הנגפהה תא הכפהש איה ימואל-יתדה רוביצה ןיבל
.14.2.99 "ץראה" ,ןלוג

"ץראה" - "תודהיהו היטרקומדה יכרעב השק העיגפ - ץ"גב לע הפקתהה :ןליא-רבב םיצרמ"
.15.2.99

"ץראה" - "תינוליחה הנגפהב תובותכ וארק 'םירייארפ אל ונחנא - םירקי םינבר'"
!ןוכנה אוה ךפיהה ?ךכ לכ םירקי םה המ .15.2.99

."עוציב ינבו םיטושפ םה תונורקעה"ו ,15.2.99 "ץראה" - "הנידמהמ תדה דירפהל"

םישבכה תקיתש" ,15.2.99 "בירעמ" - יקסבלכר יפס בתוכ "םישבכה תקיתש :םינברה תמשא"
."היטרקומדב םישקנתמה תא תדדועמ םירומחה לש

םיבר םינוליח לש המלשה :(15.2.99 "ץראה") תילגרמ ןד עבוק "תוינוליח תואיגש שולש"
,םיאקיטילופה םיאשונ רבשמל תוירחאב ;תודהיה לע תידעלב הקזח שי םייתדלש ,החנהה םע
תלבקב םיאקיטילופה לש םתוסיפר ;תיתד-תינוליח הרשפל םימודא םיווק טטרשלמ ועתרנש
.הנידמ-תד םוחתב תוטלחהל תוירחא

לש רתויב בושחה גשיהה" :15.2.99 "בירעמ" - דיפל (ימוט) ףסוי בתוכ "ליחתה קר הז"
."יורש אוה הב תשאונה תושידאהמ ררועתה ינוליחה רוביצהש ,אוה תידרחה הליפתה תרצע

םתונטחס" - 16.2.99 "ץראה"-ב סוקרמ לאוי ארוק "הנידמה לש היניטעמ םתוא קתנל"
.ףיסומ אוה ,"םתונמוא

וילכ יאשונו הידבוע ברה" :17.2.99 "בירעמ" ,רשש לאכימ בתוכ "העובצ תיתד תונויצ"
."תרדרדימו תררגנ ל"דפמהו ,םשה לוליחל םימרות

תכרעמה לכ תנפתשמ םימי השולש ךותב ךיא וארת ?תיטפשמה הבוגתהו
:ונלש תיטפשמה

תיב אישנ תא וניכש דשחב הריקחל ונמוזי ינפגו ףסוי דוד םינברה :םייטפשמ םימרוג"
.11.2.99 "תונורחא תועידי" - "'םידוהיה ררוצ' ןוילעה טפשמה
.11.2.99 "בירעמ" - "ףסוי הידבוע ברה דגנ הריקחב חותפל םילקוש"
"הדרמה וא התסה םושמ שי םיטפושה דגנ הידבוע ברה ירבדב םא הלאשב ןויד םייקתי םויה"
.11.2.99 "בירעמ" -
.12.2.99 "ץראה - "ףסוי ברה דגנ הריקח חתפיתש םיכירעמ םיטפשמה דרשמב"
.12.2.99 "בירעמ" - "הידבוע ברה תא רוקחל ץלאינ :הרטשמה"
.12.2.99 "תונורחא תועידי" - "הריקחב חותפל םא טלחוי אבה עובשב"
.12.2.99 "בירעמ" - הכפהמ היהת - רקחיי ףסוי הידבוע םא :םימייאמ ס"שב"
תליג יכדרמ - "קרב טפושה יפדגמ םע ןידה תא תוצמל םיבייח :ורזע אל םידרחל תונתמה"
.12.2.99 "תונורחא תועידי"ב
"םיטפושב ויתויוחלתשה ןיגב ףסוי הידבוע ברה דגנ הריקחב חותפל םא הטלחהה לבקתת רחמ"
.14.2.99 "תונורחא תועידי" -
.15.2.99 "בירעמ" - "ףסוי הידבוע לש ונב דגנ הריקח חתפית :יטפשמה ץעויה"
.16.2.99 "בירעמ" - "הידבוע ברה תא רוקחל אל הטונ תוטילקרפה"
.16.2.99 "בירעמ" - "םיישארה םינברה תא רוקחל :ןייטשניבורל זרופ כ"ח"
.17.2.99 "בירעמ" - "הידבוע ברה דגנ הריקחב חתפת אל הרטשמה"
.19.2.99 "תונורחא תועידי" "רקחיהל יופצ אל ףסוי הידבוע ברה"

יאיצומ .הרטשמה ידיב וכוה וניגפהש םיטנדוטס .רבכע דילוה רהה .ףוס
לעמ ,םתסה ןמ ,אוה ?ףסוי הידבוע לבא .תויהש אלל ןידל םידמעומ הביד
.וידחופמ ידיב ,יובא ,םג .וינימאמ יניעב קר אל .קוח לכל


Subject Koach Hiloni Home