תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 רבמבונ :40 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרחה תוטלתשהלו תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,רחש ,דדוע ,ןצינ ,רורד ,הנפד ,זעוב

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס:הנשה תרהצה
םתייה המ" :23.11 ,בירעמ עובשפוס - ןמציל םע ןויאר
הכמ וזיא תעדוי תא ?הדובעל ואציי םידרחה םגש ,םיצור
"?קשמב היהת הלטבא לש ןמציל  םידרחל םיפסכ  תונוש  תידרח תוטלתשה  
 תלוויא     תומילא  תועשיר  
רפס יתב לעו םינג לע ,םילוע ידלי לע ,םידלי לע תידרחה תוטלתשהה


יפלא חלוש "םיחאל בל" ןוגרא - ידרחה ךוניחל םירבוע םידימלת יפלא :(ה) 6.11
ומקוהש תודחוימ ךוניח תותשרל םידימלת םושרל תוינוליח תונוכשל םיכרבא
.הבושתב הרזחהל רפס יתב :וז הרטמל

:קספ ןייטשרבליז ברה .םיזנכשא םידלי לש הבושתב הרזחהל עסמ :(ה) 8.11
לש הבושתב הרזחהה עסמ שארב ."תומכה הבושח הבושתב םידלי םיריזחמשכ"
.ןמייטש ברה דמוע םידליה

5000 .םיבשחמ םע "שדוק" ידומיל :םילועל תידרח ךוניח תשר - "ובוש" :(ה) 9.11
רפס יתב 16 ,םידלי 660 םע םידלי ינג 22 "ובוש"ל ."ובוש"ב םידמול םידימלת
הבישי ,םידלי 1000 םע םיינוכיתו םייניב תוביטח 13 ,םידימלת 3100 םע םיידוסי
תוימינפל םושירב החמתמה ,"וניחא" איה תפסונ תשר .(םידמול 60) תחא ההובג
.תודסומ 500-600 לע םיחוודמש ,תוידרח

רחש תאמ תובתכה :"הבושתב הרזחהב קבאמ" תכרעמ רמאמ :(ה) 11.11
תנגרואמ תכרעמ הפשח רבעש עובשב המסרופש "הבושתב הרזחהל ס"יתב" לע ןליא
ס"יתבמ םידימלת ריבעהל ידכ יזנכשאה ידרחה רוביצה םיקהש תפעוסמו
בל" אוה םלוכמ טלובה .תוידרח ךוניח תותשרל םייתד-םייתכלממו םייתכלממ
םילוע ידליל "ובוש" תשר תא המיקה הרותה תודהי .הרותה לגדל ברוקמה "םיחאל
ץמאמ .םייתרוסמו םינוליח םידליל "השמ תוביתנ" תשר תאו ,תונידמה רבחמ
.םישדח ס"יתב תחיתפל סיסב ושמשיש םידלי ינג תורשע תמקהב עקשומ דחוימ
הרזחהל ס"יתבל םימשרנה םידליהמ םיבר :תכל תקיחרמ הזה ךילהתה תועמשמ
לש ידרח לולסמל הדובעו אבצ לש יתרוסמ וא ינוליח לולסממ םירבוע הבושתב
ןושלמ וכפהיי תוידרחה תוגלפמה םינש רשע דועב .הדובעמו אבצמ תוטמתשה
ויה םינש ינפל רבכ תסנכב ורבעש םיקוח ינש .ןוטלשה לע הרחתמה םרוגל םיינזאמ
קוחו 3 ליגמ םניח ךוניח קוח :הבושתב הרזחהה תפקתמ תא ןתמל וא רוצעל םילוכי
.ךורא םידומיל םוי

בתוכש ,ןורבא יסוי יאקיסיפה תאמ רמאמ - "ךרדבש הכלהה תנידמ" :(ה) 12.11
,םיסמה ימלשמ יפסכב ךוניחה דרשמ חפטמש תורעבהו תורובה" :םוכיסב
יכ דע םיטסילטנמדנופה לש םחוכ לדגי אבה רודבש ךכל ואיבי ,םבורב םינוליחה
םולח םשגתיו ךלי הגרדהב .יללכה ךוניחה תורגסמל רודחי יטסילטנמדנופה ךוניחה
?ונידליל הכחמש דיתעה הז םאה .הכלה תנידמ לש תוהלבה

ידומיל םע ,םילוע-ינבל "ובוש" תינרדומ ךוניח תשר ומיקה םידרחה :(מ) 13.11
תשרה תא םיאלממ םישדחה םילועהו ,ההובג המרב הימיכו הקיטמיתמ ,הקיסיפ
.םהידליב

?רחואמ ךכ לכ המלו ,טעמ ךכ לכ המל - תינוליח הרטנוק

הסנמ א"ת תיריע .ס"ש ידלי תא ךושמל םיסנמ א"ת םורדב םיינוליח םינג :(ה) 1.11
,צ"החא עברא דע הייהש - םינגה דוסביס י"ע ידרחה ךוניחה תודסומל הפולח רוציל
.הלאכ םינג 80 רבכ םילעופ םויכ .לזומ ריחמב - המח החורא
 ןמציל  םידרחל םיפסכ  תונוש  תידרח תוטלתשה  
 תלוויא     תומילא  תועשיר  תונוש   


תויהל תבייחש ,קפס ןיא .ותמ םיפוטחה :קספ יאבצה ברה :(םינותיעה לכ) 4.11
הנותנ עודמ ,איה הלאשה .תמ וא יח אוה ,םדא וא ,לייח םא תעבוקה הנוילע תוכמס
תא ףקות (2.11 תונורחא תועידי ,תבש ףסומ) ולש ריאמ ?םייתד ידיב וז תוכמס
ןיבהש לצרה רודואית תא טטצמו ,תאזה תוכמסה תא םייתדה ידיב תנתונש השיגה
םוחתל ליבגהל שי םינברה תעפשה תאש ,עבק ורפסבו ,תדה ןוטלשבש הנכסה תא
.תסנכה יתב

לש ונב :(מ) .הידבוע ברה לש ףונ-רה טקיורפ תא הרשיא םילשורי תייריע :(ה) 8.11
.קראפל דעויש םוקמב םידרחל הנוכש םיקי ףסוי הידבוע

רשה דגנ ץ"גבל רתע ,הקוסעתה תוריש ל"כנמ ,סירכוב בקעי :(מ ,י) 9.11 ,(ה) 8.11
."זרכמ תוטהל ותשקבל יתבריס יכ יתוא רטיפ ירזינב"ש הנעטב (ס"ש) ירזינב

רומשל םיעבשנ םניאו קוחה תא םירפמ ץראה יבחרב תויתד תוצעומ ירבח :(י) 8.11
.היקוחלו הנידמל םינומא

םילייח תשירד יפל ןדיקפתמ וקלוס םינחתות תדיחימ תולייח עברא :(מ ,ה ,י) 8.11
.םידרח

הרזחהה ינוגרא לש םוצעה ןונגנמה לומ :רלסרטש הימחנ :(ץראה ףסומ) 9.11
םיצורש םידרח םיריעצל רוזעל הסנמש ,"ללה" ןוגרא ודבל טעמכ דמוע הבושתב
."ללה" לע רצק רמאמ - "הלאשב תאצל"

ןדריה תעקבב "ידרחה לחנה" סיסבב םיתרשמה םינוליח םילייח :(י ,מ) 13.11
אל םהלש תוהמא :תיתד הייפכ םדגנ םיליעפמ םידרחה םילייחה יכ ,םיננולתמ
ירלולס ןופלטב חחושש לייח ,"הנחמב םישנ תוחכונ לע רוסיא" ללגב סנכיהל ושרוה
ךוניח תואצרה ,דבלב "ןירדהמל תורשכ" ללגב לכואה לכ עיגמ אל ,שנענ תבשב
.תסנכ תיב םקוה היזיוולט ןודעומ םוקמב ,םינבר סיסבל ועיגה ןמוקמבו ולטוב
!ןירדהמל הכלה תנידמ

ינוגרא ןממל שוב תמזויל תדגנתמ ב"הראב תוידוהיה תוליהקה תדיעו :(ה) 14.11
תא ודיגת !קאפיכה לע םידוהי ,הללאוו .הנידמו תד ברעל אל :לשמימל תרמואו ,תד
!םכתא הארנ ,לארשיב לשמימל םג הז

תורבק תיבל םנוד 21 הצקיה לארשי יעקרקמ להנימ :(הלאוו תושדח ,י ,מ ,ה) 15.11
.הנש דועב לעפי .םילשוריב ינוליח


ילא :קספ הידבוע :(מ) 22.11 ."ס"ש תגהנהל רוזחי אל יערד" :הידבוע :(י) 15.11
ןושאר רועיש .ץוחב אצת יערד הירא :י"שר םוגרת .ותכלממ לע םימי ךיראי ישי
.הכלהה תנידמ לש היטרקומדב

ךירנייה ררושמה םש לע בוחר אורקל אלש םישרוד םילשוריב םידרחה :(י ,מ) 16.11
.רמומ היהש םושמ ,הנייה

םיטנדוטסה ןואטיבב םיאבה םירבדה תא בתכ רוגס-רה לאכימ 'פורפ :(י) 16.11
,"הרויה קראפל ונתנידמ תא םיכפוהש ,םירואזוניד םה םייתדה" :"טקלטניא"
טלקמ ואצמי דימת םה .לארשי תדמשהל םקלח תא םורתל םילדתשמ םידרחה"
םה םידרחו םייתד יכ ןעוט רוגסרה" :דוע בתכנ ,תוזח ימר תאמ הבתכב ."ןילקורבב
רוגסרה" ,"םתוא רוצעל ידכ לכה תושעל שי יכ ריהזמו ,יטסישאפו ןכוסמ רזגימ
,הדחפה תועצמאב םתמצוע חופינב םתוא םישאמו םייתדהו םידרחה תא ףקות
."תיזיפ תומילאו תונטחס

תתומעל העייס ןוסקד .ס"ש לש להקב העיקשמ ןוסקד תופורתה תרבח" :(ה) 17.11
עבקי (ס"ש ,ןהד רשה) תואירבה דרשמ ;ס"שב הרושקה "לארשיב םא תילגרמ"
."שדחה תופורתה לס תא בורקב

דרשמב םייתד םיאושינל יפולח םיאושינ לולסמ עיצמ תירטש רשה :(י) 18.11
.םיטפשמה


ותרשי םהב - דבלב םירכזל םידודג ומקוי םינברה ץחלב :תיאבצ העינכ :(מ) 19.11
.רדסהה תובישי ירכז

סויג תייחדל קוחה שוביגב תקסועה תירטנמלרפה הדעווה :(הלאוו תושדח) 19.11
יתרבח תורישב םיברעו םיכרבא בייחל הצלמה תשבגמ תובישיה (יטמתשמ) ירוחב
,תודחייתה ,ם"קש תשפוח ,הבוט תוגהנתה לע שילש ולבקי ףוסב .םישדוח 18 ךשמל
.הבישיב .םימי השולש ותרשיו

."ימואל תורישל בדנתהל תונבל רוסא" :והילא יכדרמ ברה לש הקיספ :(י) 19.11
."הנצקה איה ותקיספ" :ןהלש גיהנמה דגנ תואצוי "הנומא" תושנ

םניאש םיכרבא יפלא .םידרחה ?תותיבשהמ עגפנ אל ימ :(הלאוו תושדח) 19.11
ימואלה חוטיבהמ אלו תותדה דרשממ תורישי תואבציקה תא םילבקמ םידבוע
.(תבושה)

תוריש םש וגיהנה ךיא דומלל הינמרגל תעסונ םידרח סויגל הדעווה :(מ) 20.11
.הבוח ימואל

(הדותה תודהי) ינפג עיצהש קוח תעצהב םויה ןודת תסנכה תאילמ :(מ) 20.11
השק עגפיש ,קוחה דגנ תסייגתמ הדובעה .תבשב תוחותפה תויונחה תריגסל
.םיצוביקב

תא רטפל יבכמ ח"פוק לע רסואה ינמז העינמ וצ איצוה טפשמה תיב :(מ) 20.11
.ולש תולפוטמל ך"נתהמ טטיצש (זירפ-הד ר"ד) הוהי ידעמ אפורה

תבחרב הנשב הליפת תועש 11 -ב הנקפתסת ןהש ועיצה לתוכה תושנ :(מ) 21.11
.םיברסמ םידרחה לבא ,לתוכה

אוה תיטנג הניחבמ םידוהיל רתויב בורקה םעה יכ זמרמ שדח רקחמ :(ה) 21.11
יצח ןופצב ויחש ,םיפתושמ םינומדק תובא ויה םידרוכלו םידוהיל יכו ,ידרוכה םעה
.(םויה לש היכרותו קאריע ןופצ) הרופה רהסה

תואחמ תורמל הפיחב תבשב חתפנ "דנרג הנול" שדח םיעושעש קראפ :(מ) 25.11
.םידרחה


המשנה תנוכמ ;ךרד האצמנ :םינבר יפל דסח תתמה :(הלאוו תושדח) 26.11
ןווכי ימ לבא .םדא תוברעתה אלל הלועפה תא קיספת הנוכמה ."רמייט"ל תרבוחמ
?םיהולא ?רמייטה תא

האושנ השיא ןיבש םיסחיב "ריכה" םילשוריב לודגה ינברה ןידה תיב :(י) 27.11
!חישמה ימי ועיגה .שרגתהל התוא בייח אלו ,הלעב וניאש רבגל

"תוימשיטנא"ב ןלוג יתמ יאנותיעה תא םימישאמ םייתדו םידרח םיכ"ח :(י) 27.11
םיחצור הנידמה לע םיטלתשמ םיינוציק םידרח הבו ,בתכש "םוטא" הגצהה ללגב
.חישמה אוב תא ברקל הרטמב תיניערג האושל םיאיבמו הלשממה שאר תא

קוחה תעצה יפ לע .באב העשתב תודעסמ תריגסל קוח תעצהל תסנכב בור :(י) 29.11
.באב העשתב הפק יתבו תודעסמ רוגסל תוכמס היהת תימוקמ תושר לכל
 ןמציל  םידרחל םיפסכ  תונוש  תידרח תוטלתשה  
 תלוויא     תומילא  תועשיר  םידרחל םיפסכ   


דראילימב לודגל היופצ ביצקתב האצוהה :ס"ש תושירדל (ענכנ) הנענ ןורש :(ה) 4.11
.'ש

תרומת םיצוביקה תועקרק תרשפהל םתמכסה םינתמ םידרחה :(מ) 18.11
תובורמ תוחפשמ קוח תראשה תרומתו (םהלש) תושלחה תובכשל םילקש ידראילימ
.םידלי

גיהנמ הידבוע ברה" !הווקמ ןת ?ףסכ הצור :הטישה הפשחנ :(י) 23.11
הרמאו םימשמ האצי לוק תב ?םיעדוי הז המ) םיעדוי תויריעה ישאר :רמוא ס"ש
רשל תושקבב םיאב םהש ינפלש (?םמיא ןטבמ הזה עדיה םע ודלונ םהש וא ?םהל
חק - הווקמ ןת :הרות ידומלתו תואווקמ םיקהל םיכירצ םה ,(םינפה רש) ישי
."ס"ש תורטמ םודיקב םיביצקת הנתמ ישי :םינעוט תויושרב .."הנידמ ביצקת

"תילגרמ חצנ" תתומעל םילקש 200,000 הריבעה תימואל םילוח תפוק :(ה) 28.11
וז ףסכ תרבעה "ץראה" יפל .םיחטובמ סויג לע םהיניב םכסה תרגסמב ס"ש לש
.תואירבה דרשמ יפלכ הפוקה תובייחתהל דוגינב התשענ

סאמנ" :ירזינב לע קעצ "!םיטיזרפ" :םידרחל (הדובע) סניפ ריפוא כ"ח :(מ) 29.11
הפיא .ונדידי ריפוא ,ץמוא ףוס ףוס תרזא הקיר רבכ הפוקהשכ ."!םכתא ןממל ונל
?םיטיזרפ ויה אל םה זא - המ המל ?ףסכ היהשכ תייה
 ןמציל  םידרחל םיפסכ  תונוש  תידרח תוטלתשה  
 תלוויא     תומילא  תועשיר  ןמציל   

םתייה המ" :23.11 ,בירעמ עובשפוס - ןמציל םע ןויאר
הכמ וזיא תעדוי תא ?הדובעל ואציי םידרחה םגש ,םיצור
"?קשמב היהת הלטבא לש

םידרשמ לש םיביצקת בכעמ (הרותה תודהי) תסנכה לש םיפסכה תדעו ר"וי ,ןמציל :(ה) 27.11
םיפסכה תדעו לש םינוליחה םיכ"חה" :(מ) 27.11 .תובישיל ףסכ תרבעה-יא לע הבוגתכ םייתלשממ
קיפסמ שיגרמ אוהש אלפה המ .ןמציל ,ר"ויה לש וידיב ףסכה תא םיריקפמו םינוידל אובל םיחרוט אל
."טפשמ יתב תמקהלו ב"גמ תוגולפל ,ןגמ תוכרעל היהי אל ,תובישיל ןיא םא :זירכהל ידכ חוטב

הרומתב - ורשואי ןוגימה יביצקת :ןמציל כ"חל םולש רשה ןיב סויפ :(מ) 29.11
ךסיכמ ןממל םיכישממ לבא ,סאמנ סמאנ - סניפ ריפוא ,ונ .תובישיל ףסכל
!וניסיכמו
ןמציל הסנמ "ןגמה תוכרע ביצקת תא הבורע ינבכ דכלש ירחא" :(ה ,י) 30.1
דע םיילכלכו םייתרבח םיביצקת תרבעהב האפקה ותרטמ :הטיחסב ךישמהל
ירבח לכו סניפ ריפוא לבא .תובישיל לקש (ןוילימ האמ) 100,000,000 תרבעהל
ץמואב ול ודיגיו תוירוחאה םהילגר לע ודמעי םא .ול ונתי אל םינוליחה תסנכה
.חרביו ,להביי אוהו ,"טיזרפ התא" :ול ינש ןיאש

 ןמציל  םידרחל םיפסכ  תונוש  תידרח תוטלתשה  
 תלוויא     תומילא  תועשיר  תועשיר   


.ונימ תא ףילחה וייחבש ,רבג הזש הטילחהו השיא הרבק אשידק הרבח :(י) 5.11
.השיאכ תומל התצרו השיא התיה איה

ופתיש םימרופרה" :עבוק ,ס"ש ןואטיב ,"םויל םוי" :(י ,מ) 30.11 ,(Y-net) 29.11
םירשק"ב רתויו םימרופרב תוחפ קסוע הבתכה ףוג Y-net: ."םיצאנה םע הלועפ
לש תורכומ תומשאה לע רזוחו ,"תינויצה העונתהו םימרופר ,םיצאנ :שלושמה לש
התשע אלש תולועפלו התשעש תולועפל רשאב תינויצה העונתה דגנכ םידרחה
הריקחב חותפל שרוד תימרופרה העונתה שאר ."האושה תפוקתב םידוהי תלצהל
.תילילפ
 ןמציל  םידרחל םיפסכ  תונוש  תידרח תוטלתשה  
 תלוויא     תומילא  תועשיר  תומילא   


תאצוי תומילא .דרפנ ןמויב רתאב ללכ ךרדב תאבומ םייתד םידוהי לש תומילא
הז אשונ האיבה ,חצרל םיארוקה םיליווקשפ תצפה לש המרל דע העיגהש ,ןפוד
:יללכה ןמויל


הנעטב םילשוריב "ןלא וטופ" םוליצה תונח תא ותיצה םידרח :(מ ,ה) 16.11
עגפנש ,טמס ידרחה ברה תמ :(מ) 23.11 .תועונצ ןניא הב תורכמנה תוטלקהש
.םילשוריב ידרחה תייוולהב תויוערפתה :(ה) .ןלא וטופ םוליצה תונח דיל הטטקב
!המחלמל אצנ :םידרחה :(י)

תואמ :ברק הדש ומכ שמא התארנ םירעש האמ תנוכש :(טנרטניא בירעמ) 17.11
.הבעות תונומת םתנעטל הרכמש םוליצ תונח לע ולפנתה םיבשות

לע ,"חצרל הנמזה" תליג יכדרמ תאמ רמאמ :תונורחא תועידי תבשל ףסומ) 30.11
ילגלג תא העינה וז הלילעו ,ןכוסמ "חצור"ל םידרח ידיב ףדרנ ידוהי הכפהש הלילעה
המצע הרטשמהו" ,רקי דויצו תומלצמ וזזב ,שיאה לש ותונח תא ותיצהש ,תונוירבה
ימו" ."הינש םעפב תונחה התצוה ,שישקה תומ ירחא םג ,שממ הפאל תחתמו םייניע
לש הפאל תחתמ הז םג "?םילשורי תובוחרב ארונה ליווקשפה תצפהל יארחאה אוה
.הרטשמה
חצרל ארוקה ליווקשפה

לעב דגנ תיכוניח התסהב עובש ינפל דורט היה ץיבר ךוניחה רש ןגס" ?םידרחהו
גוגדפה עבק ,לפש חצור אוה .ןוקח ןב ןנחלא ,"ןלא וטופ" םילשוריב םוליצה תונח
תא רוקחל שרד טרפלה כ"ח ידרחהו ."הזה חצרה תא תונגלו רוקחל ךירצ ,קיתווה
."טמאס ברה תומ תשרפב הרטשמה תוגהנתה

 ןמציל  םידרחל םיפסכ  תונוש  תידרח תוטלתשה  
 תלוויא     תומילא  תועשיר  תלוויא   


לש "רתויב ההומת הטלחה" רקבמ ולש ריאמ :(תונורחא תועידי ,תבש ףסומ) 2.11
תיבמ תכבאתמה האמוט" ללגב ולולסממ סוטמ תייטס רשאל הפועתה תודש תושר
תופוג-יקש ךותב הסיט"ש ,בר לש העיבק לע תויניצב ךחגמו ךישממ אוה ."תורבק
לאוש "?תוסיטב קר המל" ."האמוטה ינפב סירת איה שארל לעמ הלופכ הרישק םע
הלופכ הרישק םע םש לדגיו ,תיקש ךותל ותדיל עגרב ןהוכ לכ סנכוי" עיצמו ,ולש
ונלוכ הזחנו ,דוד-ןב חישמ םע והילא אוביש דע ,םולשבו הרהטב ,שארל לעמ
ךממ יתשקיב םעפ אל ,םרוי ."ןמאו ןמא ,ותיקשמ ןהכ לכ חיגי זאו ,םיתמה תייחתב
קדוצ אל דאמ דאמהו בילעמה יאנגה םשב הלאכ םישעמ תונכל קיספהל
ןימאהל ןובנו ליכשמ ,ינרדומ םדא ןבל רבכ רוסא המ-המל ."םייביטימירפ"
?וז הבשחמב יביטימירפ רבכ המ ?םימשל העיגמו תמה ןמ דאכ הלועה האמוטב


וז .ךש םש לע לצרה בוחר םש תא תונשל הטילחה קרב ינב תייריע :(מ ,י) 8.11
אורקל הטילחה הירהנ תייריע לש תומשה תדעוו :(י) 23.11 :תקבדמ הלחמ הארנכ
.ילאס אבאבה לש ומש לע ,יבצ-ןב קחצי אישנה לש ומש לע םויכש בוחרה תיצחמ

סט םשמו ןיסירפקל ותוא סיטהש יטרפ סוטמ רכש ימלשורי ר"ומדא :(מ ,י) 8.11
.ןולוחב תורבקה תיב לעמ סוטל אלש תנמ לע ןודנולל

תשורי לע קבאמ תרגסמב קרב ינבב (הנטש יבתכ) םיליווקשפ תמחלמ :(י) 9.11
וקחרוה בישיילא ברה יברוקמו ,ןמייטש ברה תונגב זורכ ץפוה .ךש לש ומוקמ
.ךש לש ורבקמ

םיינוריעניב םישיבכב עוסנל רוסאש ,וקספ ידרחה רזגמב םינברה ילודג :(מ) 14.11
.תבש לוליחו םיקקפב תועקתיה ששחמ תבשה תסינכל ךומס

,םינעוט ולא .םידרחה ללגב סדייא דגנ ןייפמק ולטיב ןדו דגא :(י) 14.11
.רוביצה תושגרב עוגפל תולולע תומוסרפהש

שדוק ירפס סיפדמש סופד תיב לכ בייחל וטילחה םיידרחה םינברה ילודג :(מ) 15.11
הזינגל ועיגי שדוק יבתכ לש סופד תלוספש חיטבהל תנמ לע ,תורשכ תדועת גיצהל
ףלא םישימח דוע :בוט ןויער אקווד הז הלטבאה תניחבמ .הפשאה חפל אלו
.רוביצה ןובשח לע דובכב וסנרפתי םיידרח םילטבומ

!תועינצל הנכס !הארונ תוצירפ :קרב ינבב הירציפ לע םימעוז םינבר :(י) 20.11

"םירשכ"ה סובוטואה יווק רפסמ תא לידגהל רשיא הרובחתה רש :ה ,י) 27.11
םיסובוטואה לכ ולטובי ינש בלשב .םילשוריבו קרב ינבב ןושאר בלשב - םידרחל
."םירשכ םיסובוטוא" דוע םיצור םידרחה :(הללאו תושדח) 27.11 ."םירשכ-אלה"

ראורבפב קרוי-וינב ןדראג ריווקס ןוסידמ םלואב עיפוי קחצי ןונמא :(י) 30.11
אלשו עסייש ?הלוגב סנרפתהל עסונ אוהש ,לארשיב םיליוואה ורמגנ םאה .בורקה
.הלס ןמא .רוזחי


 ןמציל  םידרחל םיפסכ  תונוש  תידרח תוטלתשה  
 תלוויא     תומילא  תועשיר  


םיעוריא ןמוי - שפוח