לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2000 רבמבונ :28 'סמ

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
,יעור ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,ןיעמ ,לבוי ,םייח ,הנפד ,דוד :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןועמשו הריש ,יש ,רחש

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

םוטמטה אישו תלוויאה טיהל

הבושתב רזחוה הבסה רבעש לופונומ קחשמ :ס"שב שדח טיהל" :(מ) 23.11
תוסחב ץפומ קחשמה .'הירא יבר רורחשל קחשמה - יאכז אוה' תעכ ארקנו
םהיקוסיע לכמ לומתא ונפתה ס"ש תעיס ירבח ...ףסוי דוד ברה
ימ ,הסיווס כ"ח רמא ,קוחצ אל הז .שדחה קחשמב קחשל ידכ םיירטנמלרפה

אל תמאב הז ."הרות דומילכ םיימשב ול בשחנ רבדה קחשמה תא קחשמש
!התומלגתהב תלוויאה וז ,הסיווס ,קוחצ

:ןמויב שדוחה

 םוטמטהו תלוויאה תניפ  יללכ  םימלשמ ונחנאש ריחמה  


םימלשמ ונחנאש ריחמה   


'ןוחטיבה תשר' תרומת ס"ש לבקת המ ?ריחמה המ :לאוש ןותיעה :(י) 1.11
ךוניחה ןייעמ תשר" :(י) 2.11 :ומצעב בישמ אוהו ?קרב תלשממל השרפש
הנתינש ןוחטיבה תשר ריחמ הז :דוכילה .'ש ןוילימ 12 דוע לבקת ידרחה
...ומצעל שרפש תשרב לפנ - 28.11.2000 םויב רמאנ וז תשר לע ."קרבל

,'ש ןוילימ 20 ס"ש לש ינרותה ןיעמה תשרל ןתיי ךוניחה דרשמ :(ה) 2.11
12-ל ףסונב הז ןוילימ 20 -ה זא .ס"ש לש הארבהה םכסה םייתסה ךכבו
ץעויל הנפ (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח :(Ynet) 6.11 ,(ה) 5.11 ?אל וא ןוילימ
ןילייב םיטפשמה רש דגנ הריקחב חותפל השירדב הלשממל יטפשמה
תשר לע וליטה הסנכהה סמ תונוטלשש לוקיעה תרסהל לעפ ןילייבש ,הנעטב
תא םלשל תשרל הרשפיא לוקיעה תרסה ,יקצירפ ירבדל .ס"ש לש ךוניחה

לקש ןוילימ 70 רישפה ןילייב :(תושדח הלאוו) 20.11 .הירומל תורוכשמה
תשרב ךומתל םירומא ויהש םינבמה הארנכ םה ולא .תד ינבמ תמקהל
.ראשנ םייתדה לצא ףסכה לבא ,המלענ תשרה .ןוחטיבה

דליהמ םידליה תואבצק תלדגהל קוחה תא הרשיא תסנכה :(מ ,ה) 2.11
הבושתה ?ישימחה דליהמ אקווד המל :היווירט תלאש .ךליאו ישימחה
תסנכה ירבחמ ימ .כדי שהחילונים לא ייהנו מהמענק :ךופיהב ןאכ הבותכ
תזיב 2.11: ,ץראה ןותיע לש תכרעמה רמאמ .רתאל קניל ?דגנ ימו דעב עיבצה
-יטנאו תחשומ ,רקפומ קוח הז" :טחוש רשה :(מ) 2.11 !תירוביצה הפוקה
עמשנ אל רבכ הז ולש אסכה תרימשב רבודמשכ - תחשומש תחשומ ."!ינויצ
:תחשומ

רצואה דרשמ תשקב תא לומתא הרשיא תסנכה לש םיפסכה תדעו :(ה) 8.11
יסוי כ"ח .99-96 םינשהמ תובוח יוסיכל תד תודסומל 'ש ןוילימ 134 ריבעהל
תמכחותמ הלדגה השעמל יהוז :תרזוח העבצה שקבמו ,דגנתמ (יוניש) יקצירפ
תא רצואהמ לבקמ תובוח רבוצש דרשמ לכ םאה !תיחכונה הנשה ביצקת לש
?ןועריגה יוסיכ

הלפמש ,הסנכה תחטבה קוח דגנ צ"גבל הרתע יכורב ינ'ג 'בג :(ה) 10.11
9000 -מ רתוי ויפל ,סקודרפ ףשחנ הריתעב .ללוכב דמול ונניאש ימ תא הערל
םהש תורמל ,המעש תובטהה לכ לע ,הסנכה תחטבה םילבקמ םיכרבא
הלכשהל תודסומ םיבשחנ םה הסנכהה תחטבה קוח יפלש ,םיללוכב םידמול
הלכשה שכורל הסנכה תחטבה ילבקמ לע רוסיא קוחב םייקש העש ,ההובג
.ההובג


ןוילימ 6 םרכש תולעו ןקת אלל םינבר 100 קיסעמ תותדה דרשמ :(ה) 10.11
.הנשב 'ש

ס"ש" :(מ) ."לקש יצחו דראילימ תרומת ביצקתב ךומתנ :ס"ש" :(ה) 16.11
ס"ש :(תושדח הלאוו) 16.11 ."רלוד דראילימ 4 תרומת ביצקתה דעב עיבצת
.ביצקתב התכימת תרומת לקש דראילימ 4 תשרוד

לש ךוניחה תשרל לקש ןוילימ 16.6 תרבעה הלכיס הרותה תודהי :(ה) 16.11
לקש ןוילימ 8.6 הלבק ס"ש :(Ynet) 17.11 ??שארה לע ולפנ הלאוו .ס"ש
.הלטוב ןומא-יאה תעבצהו

סמ תיישרפב הסנכה סמ לש הקידב קיספהל תשקבמ ס"ש" :(ה) 17.11
רצואל ס"ש השיגהש תועיבתה תמישר תרגסמב העיפומ השירדה .הלודג
."ביצקתב התכימת תרומת


 םוטמטהו תלוויאה תניפ  יללכ  םימלשמ ונחנאש ריחמה  


יללכ   


התיה וז - "דודיב"ב ימולשב ידוהי ןימלע תיבב רבקנ ידוהי-אל לייח :(י) 2.11
ודבל ל"הצש ןמזה עיגה ?דודיבב תריש אוה ל"הצב םג םאה .םינברה תטלחה
.םינבר אלו ,וילייח לרוגב הלעי המ טילחי

םושמ הז" :השקה ינוחטיבה בצמל רבסה ואצמ יערד ידיסח :(מ) 2.11
םרגנ לכהש ,תסנכב עובשה ןעט שורופ כ"ח !רזומ ."אלכב לבוס יערד היראש
םיפח םישנא גרהל םרוג םיהולא :רזומ רתוי דועו .תבשב עסנש ןחשמה י"ע
?אלכב יערדש ללגב עשפמ

לע דלפ הפסא לש תבתכ - "הרותב הבותכ אלש הכמ" :(םימי 7 ףסומ) 3.11
השיא לש התאחמ = ןייטשריופ-רדה תירונ תאמ ,"תירונד אסלופ" הגצהה
רציה תוויעב תופיכה ישבוח תא המישאמ איה" :תיתדה הרבחה דגנ הייתד
."הבבסב תחקול איה םיהולא תא םגו ,ןנואל רוסא עודמ הניבמ אל ,ינימה
והשימל אצי ?לזאזעל הז תא איצמה ימ .הוורע השיאב לוק" :הגצהה ךותמ
עודי בר הזיא אובל לוכי דוע ?רתומ רבדל ,בגא ךרדו ...?הרש הוורע עומשל
קר הז םגו ,םיידי תפש קר םישנל רתומ םויהמ .הדוקנ ,לוק הז לוק שרפיש
."תופפכ םע

תיביטוורסנוקה תודהיה יגיצנ םע עוריא ונכשמב םייקי בצק אישנה :(ה) 3.11
יגיצנ תא לבקי יתמ ,ונ .לארשיב תודהיב םימרזה לכ יגיצנ בוריק תרגסמב
הנושארל :(י) 20.11 ?תינוליחה תודהיה - תודהיב רתויב לודגה םרזה
םידרחה .םיביטוורסנוקה לש עוריא וב םייקתה אישנה ןכשמ תודלותב
.םימעוז

דוע םייתש לע ץרש ,מ"ס 26 ךרואב לחוז לש ןבואמ הלגתנ הינמרגב :(ה) 3.11
??םיהולא ידיב םלועה תאירב ינפל ??המ .םירואזונידה ינפלש הפוקתהמ

לש ותעיסנ תא לומתא וחטביא םילשורי תרטשמ לש םישלב :(מ) 5.11
תובקעב תאז ,םירכובה תנוכשב תסנכה תיבב תיעובשה ותשרדל ףסוי הידבוע
קיספה רבכ םיהולא - המ-המל .הידבוע לע סאמח לש םימויא לע תונעט
?ולש הל'הידבועה לע רומשל

תתומע לש התוגהנתה תא רקוח רודישב ףשוח תניג יפר :(2-ה ץורעה) 6.11
תרפא תא בהוא אקווד ,בצק השמ ,הנידמה אישנ לבא .(רתאל קניל) "תרפא"
.התלועפ תא חבשמו

תוקונית החירבמ תולפה דגנ הדוגא" 2: ץורעב קטובלכ ריקחת :(מ) 7.11
ב"הראב הדיל רובע רלוד 50,000 תמלשמ - "תרפא" - הדוגאה :ל"וחל
:(ה) 27.11 :שדח אל הז .ב"הראב תצמאמ החפשמל קוניתה תראשהו
תלהנמ הבתכ "הנש 12 -מ הלעמל תמייקתמ תרפא תובדנתמ לש תוליעפה"
הדעוול תונופה לע היצמרופניאה" ,אפורה ףסא ח"היבב ילאיצוסה תורישה
הצעומה" :(ה) 27.11 = ?קסעב אוה םג םאה ?תותדה דרשמו ."לכל החותפ
עויס יחק :םייוצר אל תונוירה ךישמהל םישנ ענכשל תלעופ םי-תבב תיתדה
."הלפהמ יענמיה הרומתבו עובשב 'ש 250 לש

דגנ צ"גבל הרתע ריזח רשב תרכומה היינדעמ תלעב ,סומרו לגיס :(ה) 13.11
תא רוגסל התרוה הייריעה) התונח תא רוגסל הילע רוסאל ןג-תמר תיריע
.(הינדעמה


לע יניס יתור תאמ הבתכ :"שקבמ אוהש המ לכ הז המח החורא" :(ה) 13.11
רשכ לכוא ול קפסל לוכי וניא אבצה" לבא ,אבצל סייגתהש ידרח ריעצ
תויהל רשפאש וניבי םישנאש יל בושח " :ריעצה ירבדמ הטטיצ ."ןירדהמל
רשכ לכוא ונתיש קר ;סיסב לכב הווקמ ונביש שקבמ יניא .לייח םגו ידרח םג
המח החורא" ופורפא ."הרות רועיש תעש ילואו רקובב הליפת תעש ,ןירדהמל
לע תאזו ,תבשב הרק החורא םיחטשב ל"הצ ילייח לכ ולכא םויה דע :"ל"הצב
לש הכלה קספ תובקעב השדח הטלחה :(י) 24.11 :אקווד תינבר הארוה יפ
דע זא !!הוויו-האוואו .תבשב םג םילייחל םח לכוא :סייו ישארה יאבצה ברה
?תלוויא וזיא סיסב לע ?עודמו המל ?רק לכוא ולכא םיחטשב םילייחה וישכע
?תבשב רק לכוא לוכאל בהא םדוקה ברהש םושמ קר םאה

ד"ועו תירוביצ תרוקיבל םורופה ,תיצראה םיטנדוטסה תודחאתה :(מ) 13.11
תחא לארשי ןיב םכסהה ףיעסש ,ריהצהל השקבב צ"גבל לומתא ורתע רלסר
.יקוח וניא תובישיה יכרבא סויג ןיינעב ווק סוטטסה לש יוניש לע ס"שו

!החלצהב

- תועוצקמ ינש םידומילה תינכתמ איצוהל דמוע ךוניחה דרשמ :(מ) 14.11
תוברת" םשב עוצקמ םמוקמב ףיסוהלו ,לארשי תבשחמו הפ-לעבש הרות

.םשה ךורב :רמאנ ךכ לע ."לארשי

ירבקל תחתמ םדא ירביא תרבוק אשידק הרבח :(תושדח הלאוו) 15.11
.םירטפנ

יכרבא לש תורישה תייחד רדסהב הכרא תמזוי הלשממה :(ה) 19.11
הנשב ךראוי היפל ,הטלחה הלבק תסנכה תדעו :(י ,מ) 21.11 .תובישיה
אבות ןיינעב קוח תעצה .תובישיה (יטמתשמ) "ירוחב"ל ףרוגה רוטפה
.תסנכה תאילמל

םיטפושלש רחאל ,הנידמה לע תבקונ תרוקיב לומתא חתמ ץ"גב :(ה ,י) 20.11
תושנל רשפאל שיש עבוקה ,הנש יצח ינפל ןתינש ןיד-קספ תורמלש ,ררבתה
תורשפאה וליפא הקדבנ אל ןיידע - יברעמה לתוכה דיל ללפתהל לתוכה
.הליפתה תא רידסהל


.הקרופ הפיחב תיתדה הצעומה :(ה) 21.11

דבע כ"ח תא םישאה (ל"דפמ) םולהי לואש כ"ח" :(תושדח הלאוו) 23.11
ירוחב סויג לע ןוידה תא קוחצל ךופהל ןויסינב (מ"ער) השמאהד כלמלא
!אשונב םינוידה ולחה זאמ העורג החידב ירה וז ?ןויסינ ."תובישיה

תאנוה תא יולגב םידדועמ םיידרפס םינברו תובישי ישאר 16" :(ה) 24.11
."ידרחה ל"חנל סייגתהלמ טמתשהל ףידע :וקספ ירודכו ףסוי םינברה .אבצה

ברה לש ונב ,ךש םירפא םע ןויאר - "ךש ברה ,יבא" :(בירעמ עובשפוס) 24.11
דאמ ליעות תיללכ הלכשהש ,ןימאמו ל"הצב תרישש הגורס הפיכ שבוח ,ךש
?הנש םייתאמ רבכ םירבדמ ונחנא המ לע !םירפא בוט רקוב .םידרחל

תויתד םישנ דרמ לע איגש יפיצ לש התבתכ :(בירעמ םישנ ףסומ) 27.11
ראות תולעב לארשי תבשחמו ארקמ תורקוחו ןיד תכרוע" :תונברה דסמימב
חורב ,םירחא תונורתפ אוצמל ןתינש חיכוהל ידכ ירוביצ קבאמל תואצוי בר
."הטיחסל ענכיהל ילב תונוגע רורחשל ,הכלהה


 םוטמטהו תלוויאה תניפ  יללכ  םימלשמ ונחנאש ריחמה  


םוטמטהו תלוויאה תניפ   


ןונמא לש ותאצרהל ישילש םויב ועיגה שיא ףלאכ :(ביבא-לת ןמז) 17.11
הלומעת רמוח ולבק םה הסינכב םילקש 10 תרומת .םוזה ןודעומב קחצי
?םילקש 10 .םלועב ןונמא לש ויתועסמ לע םיטרסב ופצ ,הבושתב הרזחל
.םניחב הזכ לבז םיקלחמ הייריחב

רבעש לופונומ קחשמ :ס"שב שדח טיהל" :ףדה שארב םג האר - (מ) 23.11
.'הירא יבר רורחשל קחשמה - יאכז אוה' תעכ ארקנו הבושתב רזחוה הבסה
לכמ לומתא ונפתה ס"ש תעיס ירבח ...ףסוי דוד ברה תוסחב ץפומ קחשמה
כ"ח רמא ,קוחצ אל הז .שדחה קחשמב קחשל ידכ םיירטנמלרפה םהיקוסיע
."הרות דומילכ םיימשב ול בשחנ רבדה קחשמה תא קחשמש ימ ,הסיווס םוטמטהו תלוויאה תניפ  יללכ  םימלשמ ונחנאש ריחמה  


םיעוריא ןמוי - שפוח

 

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית