לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2000 רבוטקוא :27 'סמ


םוחתב קבאמהו ,תושק תושוחתב ונילע רבע רוחשה רבוטקוא שדוח
םצמטצה ,תרושקתב יוטיב ידיל אב אוהש המכ דע תוחפל ,הנידמ-תד
וז השק הפוקת ףולחב םגש ילארשיה רוביצל לחאמ ןמויה תווצ .םומינימל
.הז םוחתב םג ונברקב ןוכשי םולשהשו ,ינוליח - יתדה תומיעב לפשה ךשמיי

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

הנפדו הריש ,דהוא :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

:ןמויב שדוחה

 יללכ  ךוניח  


יללכ   


ירקיע .ןוזיבג 'פורפו ןדמ ברה תאמ הנידמ-תד יאשונב הנמאל העצה :(ה) 26.9
םשריהל לכוי ידוהי לכ ;ותרהצה יפ לע ידוהיכ םשריהל לכוי םדא לכ :הנמאה
תוכז ןיב הנחבא גהנות ;תידוהיה תדל הקיז לעבכ ומצע האור וניא םא "ירבע"
ךא ,רסאיי תבשב רחסמה ;םייחרזא םיאושינ ורתוי ;תוחרזא תלבק ןיבל היילעה
ומקוי ;םצמוצמ ףקיהב תבשב הרובחת רתות ;םיחותפ וראשיי תוברתה תודסומ
.תויתדה תוצעומה ולטובי ;םייחרזא תורבק יתב

ריזח רשב תריכמ רוסאל תויריעל רשפאל טילחה ןומר םינפה רש :(י) 28.9
רש .ריזח רוכמל רתומ :ןומר :הטלחה התוא לש רחא חוסינ :(מ) .ןהימוחתב
רשב תריכמ לע ןמצעב טילחהל תוישפוח תוימוקמה תויושרהש עידוה םינפה
.ריזח

םינוליחה לע טיבש הירוא תאמ הבתכ - "םיהולא שי" :(ץראה ףסומ) 6.10
םמצע תא םירידגמ לארשיב ידוהיה רוביצהמ 51% :םיהולא לעו לארשיב
לש תונוש תואסריגב ןימאהל עירפמ אל הז םהמ תיצחמל לבא ,"םינוליח"
.םינייאורמ 500 לש רקס סיסב לע רקחמ .םיהולא

לטבל ןילייב רשה תארוה תא לטבל ץ"גבל רתע ל"דפמהמ םולהי לואש :(מ) 16.10
.תויתדה תוצעומה ישאר רכש תא

"תד ירסח" תוגוזש ,תעבוק ןוילעה טפשמה תיב לש תימידקת הטלחה :(מ) 26.10
.('ש 875 ךסב) טפשמ תיב תרגא אלל שרגתהל םילוכי

םיארוק הרותה לדגו הרותה תודהי לש םינבר ,"הרותה ילודג" :(ה) 29.10
עוגפל אלש תנמ לע ,תידרח תונותיע ללוכ ,תרושקתהו תונותיעה לכ תמרחהל
אמט רישכמה" - וידר עומשל רוסא :שדח הכלה קספ אצי םג ."ןאצה יריעצ"ב
."ןיטולחל

.תפסונ השיאל אשניהל םיאושנ םיחא ינשל ורשיא םיינבר ןיד יתב ינש :(י) 30.10
.ןייד תילו ןיד תיל - רמאנ ךכ לע .הימגיב רסואה קוח םייק הב ,הנידמב הרוק הזו

-ראב בשותל ףסונ ןויד םייקל לומתא בריס ןוילעה טפשמה תיב אישנ :(מ) 31.10
טג תתל םיכסה אלש רחאל רסאמ תונש שמחל ותוא חלש ינבר ןיד תיבש ,עבש
תברוסמ ,ותשאל תרזוע אל טג-ןברס לעבל אלכב םינש שמח לש הבישי .ותשאל
עיגה .םיישיא םייחל הייוכיס תא תדבאמ איהו םינש שמח דועו םינש שמח .טגה
.ןברסה הלעב לועמ טג תברוסמ השיא ררחשיש קוח קקוחל ןמזה



 יללכ  ךוניח  


ךוניח   


םהב םימיל רוזחל (ןולקשאב ס"יבב) םיסנמ יתדה ךוניחב הנושארל :(ה) 4.10
.דחי ודמל תונבו םינב

- תחא הנוכש :וקסומ לאגי לש ותבתכ :(תונורחא תועידי רופיכ םויל ףסומ) 8.10
ס"יבב שמש-תיבב תרש-תעבג תנוכשב 'ה התיכב םידמול המכו המ - תומלוע ינש
ינוליחה ס"יבב התיכ התואב םידמול המכו המו ,ס"ש לש "המשל הרות"
16:00, העשל דע עובשב תועש 41 םידמול ס"ש לש ס"היבב ."יקסניטוב'ז"
30 ללוכ דומילה רמוח 12:00-13:00. העשל דע תועש 28 םידמול ינוליחה ס"היבבו
ס"היבב תודהי העשו הרות תועש 3 תמועל ס"ש לש ס"היבב תד ידומיל תועש
4 - ההז טעמכ ןובשח .ס"שב ספאו ,ינוליחה ס"היבב קר םידמול תילגנא .ינוליחה
ינוליחב רקחו םיעדמ תועש 6 .ינוליחב הסדנה העש דועו ,ינוליחבו ס"שב תועש
תועש 2 לומ ס"שב תירבע הפש ידומיל תועש 3 .ס"שב ולא םיאשונב ספא לומ
לומ ינוליחב ברק יגוח םייתעשו הרבח תעש ,היפרגואיג תועש 2 ,ינוליחב תורפס
הכאלמ העש ,ינוליחב םייתעשו ס"שב העש תולמעתה ,ס"שב ולא םיגוסמ ספא
.ינוליחב ולא םיגוסמ ספא לומל ס"שב תיב ירועיש תנכה העשו


תויעובש תועש 'סמ 
 ינוליח ס"יב  ס"ש ס"יב  דומילה אשונ 
-6הליפת
-8ארמג
-4הנשימ
32הרות
-1האירבה תואלפנ
-1איבנ
-4הכלה
-1עובשה תשרפ
-1לארשי ילודג
-1ןושל ינינפ
-1ןאצה יבקעב
1-תודהי
430תד ידומיל לכ ךס
44ןובשח
1-הסדנה
3-םיעדמ
3-רקח
-1קודקד
-1ביתכה ביט
-1ןונגסו רוביח
2-תורפס
4-תילגנא
21היפרגואיג
1-הרבח
-1הכאלמ
21תולמעתה
2-ברק יגוח
-1תיב ירועיש תנכה
2841תויעובש תועש כ"הס


םיגצומה לכ .תוקיתע ןג ךנחיי םילשוריב "ןויצ תב" תידרחה אנפלואב :(ה) 30.10
אלש חטב .םיירוטסיה-הרפ םיטירפ וב וגצוי אלו ,ינשו ןושאר תיב תופוקתמ םה
םישש תואמ עבש םיפלא תשמחל רבעמו ,הירוטסיה-הרפ ןיא ללכב ירה !וגצוי
!םולכ היה אל םינש דחאו




 יללכ  ךוניח  


םיעוריא ןמוי - שפוח

 

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית