לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2000 רבמטפס :26 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
,יעור ,תינור ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,םוחנ ,ןיעמ ,לבוי ,םייח ,הנפד ,דוד
ןועמשו הריש ,יש ,רחש

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

:ןמויב שדוחה

 ךוניח  םינוק דרמ  יללכ  
 ףדה תליחתל  םזיאו'צמו תלוויא  הטימש  רודה תיירורעש
ןממל הטילחה םילשורי תיריע לש םיפסכה תדעו :(מ) 25.9 ,(ה) 24.6
.קחצי ןונמא לש הבושתב הרזחה סנכ םילקש 50,000-ב


יללכ   


הרגפה םויס ינפל דוע ולטובי תויתדה תוצעומהש ,עידוה הלשממה שאר :(מ) 1.9
.הנש וזיאב ןייצל חכש קר אוה .תסנכב

דרשמ תא לטבל טילחה ןילייב תותדה רש מ"מו םיטפשמה רש :(ה) 6.9 ,(י) 3.9
אוה דרשמה .תותדה דרשמ קוריפ לע דחא הפ העיבצה הלשממה :(מ) 4.9 .תותדה
המירזמ תובישיה תקלחמ :תויתדה תוגלפמה לש םינמוזמהו הטילשה זכרמ"
ןוילימ 610 תואיצומ תויתד תוצעומ 131 .תד תודסומ יפלא לא םילקש דראילימכ

םהו ל"דפמה לש ץחלל וענכנ םיישארה םינברה :(י) 19.9 ."תורוכשמ לע םילקש
.תותדה דרשמ קוריפל םידגנתמ

דוע הז קר .תיבה-רה לע תסנכ-תיב תמקהב עובשה ןודל לחת תונברה :(ה) 3.9
.ונל רסח

וימויא לע (הדובע) ןהכ ןנער הדובעה רש תא לומתא ופקת צרמ ישאר :(ה) 4.9
.הילצרהב שדחה ןוינקב תויונח תחיתפ עונמל


ןמרמיצ .ןמרמיצ 'פורפ דגנ הביד טפשמב הכז יבאז םעבחר כ"ח :(י) 5.9 ,(מ) 4.9
תא רומשל חרזא לכל ץילממ שפוח ."םיצאנה לש קתעה" אוהש יבאז לע רמא
תעיבת דימ שיגהל "יצאנ" ץקושמה םשב ידוהיל ארקי ידרחש עגרבו ,וזה העידיה
.הזה םידקתה סיסב לע הביד


םיפידעמ לארשיב םידוהיהמ 61% :ןמרה רמתו רעי םירפא לש רקס :(ה) 5.9
.ס"ש תא הצור קרב קר .תוידרחה תוגלפמה ילב היצילאוק

:םימעוז םידרחה .הטרפהה ינפל דוע תבשב לע-לא תלעפה לקוש קחש :(מ) 6.9
!ינוויכ-וד תויהל לוכי םרח .תונמדזה לכב טעמכ 'םרח' ."לע-לא תא םירחנ"

םהמ שקיב לכה ךסב ??ףזנ .םימרופרל םסחי לע םינברב "ףזנ" אישנה :(י) 6.9
- ?םידרחהו .יביטברסנוקהו ימרופרה םימרזה םע רבדיהל

הז = אישנה :תויתועמשמ םילימ שולש .ונב דגב אישנה :םימעוז ס"שב :(י) 8.9
,עודי = ףסכ לביקש אישנ !שדח רבד הז ?דגב ;עודי הז םג = ס"שב = ונב ;עודי
םויב ןזואב אישנה ול שחל קוידב המ ירודכ ירוא תא לואשל ךירצ ?דגוב אישנ לבא

ברה לש ותלד !שנעיי בצק" :רמא ס"שב םרוג :(מ) .אישנל ורחביהל ןושארה
,קוביד בבותסמ אישנה תיבבש הארנכ" :אטבתה רחאו ,"ךורא ןמזל וינפב רגסית
."ףוצרפב הקיריב רבודמ" - רחאו ,"בצקב וישכעו ןמציוב סנכנ םעפש

תונויצה לש התודאתה :(7.9 ץראה) ןלוג המריבא
םעה תודחא לש םיפייוזמה םיננעה תא תרזפמ תיתדה
םינוליחה :םייתימאה םיששוגתמה ינש תא הריזב הריאשמו
תוברתה תמחלמ ףוס ףוס ליחתהל הלוכי וישכע ...םידרחהו
ראשיהל םהל עיגמ ,התוא וצימחי םינוליחה םא .תיתימאה
."בישיילא םע

בוט אל !דוכיל ."תינוליח הכפהמל ףרטצנ אל" :םידרחל ברקתמ דוכילה :(מ) 6.9
םכתא ולבקי םידרחה םג זא ,הבושתב ורזחת !תינוויכ-דח היהתש הבהאל הל
.הבהאב


יטפשמה ץעויה חתמ האושה אשונב הידבוע לש וירבד ירחא שדוח :(ה ,י) 7.9
תונברוקב ועגפ ףסוי ברה ירבד" :רמאו םירבדה לע הפירח תרוקיב הלשממל

אלו דימ ,עדוי ינומכ טוידה םג ?הלשממל יטפשמ ץעוי ךירצ הז ליבשב ."האושה
קר אל ועגפש ,םימויאו םיארונ םירבד םה הידבוע לש וירבדש ,שדוח ירחא
.םדא-ןב לכב אלא האושה תונברוקב


תיריע תא החניהו ריזח-רשב ירכומ טופשל אלש הרוה יטפשמה ץעויה :(מ) 7.9
.ריעה ימוחתב ריזח רכמימל תויונח ילעב 13 ןידל דימעהל אלש לאימרכ


,תיחרזא הרובק לע ןרוק הדוהיו בגנ תליא תאמ הלודג הבתכ :(םימי 7 ףסומ) 8.9
ץלמומ .תויוולה קושב הטילש הביחרמ (תיביטנרטלא) תיפולחה הרובקהשכ
לש רגובה תווצה .םייחה םויס :ירלופופ אל דאמה בלשה תא בטיה ןנכתלו אורקל
שפחל - 120 ליג לעמש וניארוק .הז אשונל דחוימ רודמ תחיתפ לקוש שפוח רתא
!רתאב


לש םתריתע תא לבק ץ"גבכ ותבישיב ןוילעה טפשמה תיב יטפוש 11 :(מ ,י) 8.9
3 ךותב רידסהל הדוקפב הרוהו ןיד יכרועו םיכ"ח ,ןוכית ידימלת ,םיטנדוטס
.ל"הצל תובישיה יכרבא סויג תייגוס תא םישדוח


,ל"דפמב רטוז ןקסע" ,טר קחצי לע רד ץיבוביל הרש לש הבתכ :(ץראה ףסומ) 8.9
יול קחצי ,זאד ךוניחה רש םעטמ הינשה תושרה תצעומ תא ודבל ביכרהש
:"ןיקת היה אל הריחבה ךילהת יכ וישכע עבק צ"גבו ,ל"דפמהמ

."הניקת יתלב הרוצב להנתה תותדה דרשמ" :הלשממל יטפשמה ץעויה :(מ) 13.9

דרשמה" :תותדה דרשמ לע ימלשורי םולש לש ותבתכ :(בירעמ תבשל ףסומ) 8.9
קוריפב קבאיהל ולחה תויתדה תועיסה :(ה) ."ףוסה - םיפסכ תוטיחס יניינעל
.תותדה דרשמ

ןידה יתב קוחל םינוקית רבעש עובשב הרשיא תסנכה לש הקוחה תדעו :(ה) 10.9
די ךיאו ,םייח ונחנא הנידמ וזיאב וארת .םהיתויוכמס תא םיביחרמה ,םיינברה
:השוע לאמש דיש המ תעדוי אל ןימי

םאה - הלאשב ותעד-תווחל הלשממל יטפשמה ץעויל לומתא הרוה צ"גב :(ה) 12.9
.הגוז תבל הידלי ןיב השיגפ םוזיל תיבסל גוז-תב לע רוסאל ךמסומ ינבר ןיד תיב
ושרדש ,חרזאה תויוכזל הדוגאה תועצמאב םייתשה ושיגהש הריתע רואל - תאז
ןיד תיבש ,רמוא שפוח לש יטפשמה ץעויה .ינבר ןיד ןיב ליטהש הזכ רוסיא לטבל
םושמ ,םיינימ-דח גוז ינז לש החפשמ יניינעב הליחתכלמ ןודל ךמסומ ונניא ינבר
רוסיא םייק ,ינברה ןידה תיב תוטלחה תא תעבוקה ,תידוהיה הכלהה יפ לעש

.(רתאב תווצמ ג"ירת האר) םיילאוסקסומוה ןימ-יסחי םייקל אתיירואדמ

ןפואב הערל םילפומ לארשיב םינוליחה - הפיכ שובח ?הריד הצור" :(ה) 10.9
134 :םילשורי תייריעב םישרגמ םיצקמ ךכ" :(מ) 25.9 ."דוסי יקוחל דגונמה
עונמל הסנמ ןוכישה דרשמ :(ה) 24.9 .םינוליחל םישרגמ 15 ,םידרחל םישרגמ
דגבב השיא םיארנ ןהב ,תורידל תומוסרפ י"ע שמש-תיבב תוריד שוכרל םידרחמ
הפיכ אלל רבג לש הנומת םא ,ונעגהש ןאל יובאו יוא .תופיכ אלל םידליו רבגו רצק
!!!והשמ דעב וא והשימ דגנ ןווכמכ שרפתמ הרצק הצלוחב השיאו

:וידרב םג - הכיפהמה .תיחרזאה הכיפהמה ןויער תא הלעמ קרב דוהא :(מ) 10.9
םייתדה .םזגומ תמאב הז םוי-םוי ."ך"נתב םויה יקרפ" תינכתה רודיש קספוה
אל הדובעה רש .תבשב עוגפל חילציש ינפל הברה ףועי הלשממה שאר :םיביגמ
םעז :(מ) 11.9 .Bussiness before Pleasure .תבשב םיחקפ חלש :בוט עמוש
רחסמה תקידבל הדעו םיקהל ןהכ ןנער הדובעה רש לש ותטלחה לע םיצוביקב
ףרטצה אל ץוביק ףא :וארת .דימת ומכ םינפש .השעמ ספאו םעז םעז .תותבשב
.צ"דבה תומתוח דגנ םיישפוחה םינוקה דרמל

םימעוז םיבלכה ."תדה לע המחלמ זירכה קרב" :תויתדה תוגלפמב םעז :(י) 10.9
.תרבוע הריישהו

תוסיט 1. :קרב דוהא לש ושרדמ תיבמ שדחה יחרזאה רדסהה תונורקע :(מ) 12.9
5. ;הקוח 4. ;ץראב םיאושינל תוגוז םושיר 3. ;תבשב םיסובוטוא 2. ;תבשב לע-לא
תינכת תריצי 7. ;תותדה דרשמ לוטיב 6. ;תוהזה תדועתב םואלה םושיר ןורתפ

םגו ,רוכזנ ,ונמשר .לכל ימואל תוריש 8. ;רפסה יתב לכב הדיחאו הבוח ךוניח
היה הז םייעובש ינפל .תושיגרו תודהי ,המדיק אלא הכיפהמ אל :קרב .קודבנ
יבגל םע-לאשמ :העיצמ רימת ילוי .הכיפהמ קר ,הכיפהמ םתס ,הכיפהמ אקווד
.הנידמו תד לש תויגוס

לועפל טילחה קרב :(י ,מ) 7.9 .תבשב סובוטוא יווק 300 ףיסוי קרב :(ה) 12.9
.תוהזה תדועתב םואלה ףיעס לוטיבל


הרובחת לע רוסיאה אקווד" !םלוכ לש תבש :יבגנ השמ :(בירעמ תבש ףסומ) 15.9
אקוודו ,תבשה לש הלענה ילאיצוסה הדועיי שומימב לבחמש אוה תבשב תירוביצ
שאר ןגס ,העור לאכימ :(ה) 19.9 .םלוכ לש תבש תויהל הל רשפאתש איה ותרסה
ןיינע הז" :הנעטב תבשב תירוביצ הרובחת תלעפהל םחול (צרמ) א"ת ריעה
."ינוליח אל ,יתרבח


הכיפהמה לבא ,דירש יסוי לע גלגלמ קרב דוהא" :(תועידי תבש ףסומ) 15.9
."צרמ לש עצמהמ החוקל ולש תיחרזאה

תומוקמל תבשב תירוביצ הרובחת ןעמל קבאמל םיסייגתמ רעונ ינב :(מ) 17.9
.יוליב


ןותמה יתדה רוביצה יגיהנמ לש םסחי לע יאגרש בדנ תאמ הבתכ :(ה) 17.9
.תינוליחה הכיפהמה יפיעסל

:ןונכתב .תוהזה תדועתמ אצוי םואלה :הליחתמ תיחרזאה הכפהמה" :(י) 18.9
לע-לא תוסיט שודיח - שדוח ךותב ;תותדה דרשמ תריגס - םייעובש ךותב
םילוכי םניאש גוז ינבל תיחרזא תויגוז םושיר - םיישדוח ךותב ;םיגחו תותבשב
.ז.תב םואלה ףיעס לוטיבל םידעצב לחה ןומר :(ה) 18.9 .הכלהה יפ לע אשניהל

הכפהמה ימי ירבד :ימלשורי םולש לש ותבתכ :(בירעמ תבש ףסומ) 22.9
לואשו יקסנרש ןתנ ,גרוב םהרבא ,דירש יסוי ,ןהכ ןר לש םהיתועד הבו ,תיחרזאה
.ונלשמ תוהז תודועת קיפננ :םימייאמ םידרחה יגיהנמ :(י) 21.9 .םולהי

םג החונמ םוי :עיצמ רואיכלמ רשה :ךרדל תאצוי תיחרזאה הכפהמה :(ה ,מ) 18.9
םירש תדעו ;וז הכיפהמב םיפיעסה בורל הקוחה תדעווב בור יופצ ;ןושאר םויב
תויוכז קוחו טפשמב תויוכז קוח :דוסי יקוח ינשב ךומתל הטילחה הקיקח יניינעל

תובישיה תא לסחמ קרב" :(ל"דפמ) יול קחצי ;יוטיבה שפוחו תונגראתהה
:ואל ברה" .תותדה דרשמ קוריפמ םתכימת וריסה םינברה :(מ) 19.9 ."תונפלואהו
הכפהמה :םיששוח הדובעב :(מ ,י) 21.9 ."קרב לש תותחנהה לומ ץ"פכש ךירצ
.ססומתהל הליחתמ קרב לש

.תיחרזא הכפהמ לש ךכורמ חסונ רשיא הדובעה תגלפמ זכרמ :(מ) 22.9

דצמ לפשומ ישאר בר דועו דחא דצמ תבשב חותפ ןוינק דוע" :ןוזיבג תור :(י) 10.9
תודבועה ,םוי לש ופוסב לבא .רצקה חווטב םילודג םיגשיה תואריהל םילוכי ינש
."תללוכו השדח תיתרבח הנמאל ףילחת ןיאו ,תונתשמ ןניא תויתרבחה

לודגה ינברה ןידה תיב לש ןיד קספ לע רוערע לבק ץ"גב :(Interlaw.co.il) 12.9
ןודל תוכמס הז ןיד תיבל ןיא ,ינברה ןידה תיב לש וטופישל המכסה רדעהב :עבקו

!םיהדמ םידקת !שי .הלעב תומ רחאל השיא השיגהש העיבתב רבודמ .העיבתב

ןונכתה תדעווש ,םילשורי תיריע דגנ ץ"גבל הרתע ישפוח םע תתומע :(ה) 11.9
.תינוליחה םרכה תיב תנוכש ךותב הווקימ תמקה הרשיא הלש


ףקותה ,רזעילא-ןבב בירי תאמ רמאמ - "רתוי האלמ הלגעה ימל" :(ה) 12.9
-תויכרעכ תושפתנ םייתדה םיגוחה תושירד" :םימייוסמ םינוליח לש תועיבצ
."רותיוו תוחיתפ ,הנבהל םידדצה ינש תא בייחמ םויק-וד ;רתוי

.םיינוליח-םייתד תורבדיהל הצעומ םיקת הלשממה :(ה) 12.9

.האושה רכז תועצמאב סויגב םימחלנ םיידרח םיגוח :(מ) 12.9

םילבוק םה וב ,בתכמ הלשממה שארל וחלש םיאולימ דודג יניצק 33 :(ה ,י) 13.9
םה "הנידמה לש הבוט תויפכ וז" :אבצב תורישמ תובישי-ינב רטופה קוחה לע
.ול ובתכ


תריכמ רושיאש ,ריבסמה תכרעמ רמאמ - "ןושארה היה אל קוק ברה" :(ה) 13.9
.1888 תנשב דוע ןתינ הטימש תנשב תועקרק

ביצקתמ 94% :לשמל :םינברל קתע-תורוכשמ םלשל סאמנ תויושרל :(ה) 13.9
תורוכשמ :דבלב תחא הרטמל םידעוימ לאימרכב (רוציקב ד"עומ) תיתדה הצעומה
= ד"עומ 147 -ב םהינגסו ד"עומ ישאר רכש .םינבר ינשלו ונגסל ,הצעומה ר"ויל
.הנשב 'ש ןוילימ 60 = ד"עומ 140 -ב םיימוקמ םינבר רכשו ,הנשב 'ש ןוילימ 63

דרשמב :(מ) 12.9 .תותדה דרשמ קוריפב םינברה םע ןד ןילייב רשה :(ה) 13.9
ךליש המ !ווואהווו .תותדה דרשמ לש תובישיה תקלחמ תא לבקל םיכרענ ךוניחה
!הפ

היזיוולטו וידרל הינשה תושרה תא יאנת-לע-וצב לומתא בייח צ"גב :(ה) 13.9
."יח-לוק" תידרחה וידרה תנחת לש ןויכיזה תא ביחרהל התטלחה תא קמנל


בצייתהל לוכי וניאש ימ" :"הטראחה ימי" רמאמב קחש-ןיקפיל ילט :(מ) 13.9
.הכפהמ להנל לכוי אל "הירא תגאש" תעפות דגנ

קר ,עובק אל .אישנה תיבב עובק תורשכ חיגשמ ךירצ אל :ריהבמ בצק "(מ) 13.9
.הנשב םוי 365 -ל תינמז

ןב תואנ תנוכשב ללוכ תיינב רשאל התסינ הייריעה :(ןולוח-בוהצ-ןפג-לג) 13.9
.ישפוח םע תעונת ןומימב ץ"גבל ורתעי הנוכשה יבשות .ףטחמב תינוליחה ןוירוג

ולעפ האושב םידרחה" :ףורוז םירפא ר"ד תאמ הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 15.9
.ירזינב לש ויתונעטל דגנ ינועיט - "תיכונא הרוצב

ליבקמ דמעמ תלעב - ההובג תינרות הצעומ םקות :ואל ברל קרב :(מ) 15.9
דוע ???וללה תוצעומה יתש ןיב שי ןוימד הזיא !תמאב .ההובג הלכשהל הצעומל
ןוכנ ,רבד ותוא קוידב הז .הטיסרבינוא לש דמעמ תסנכ-תיבל ןתיי קרבו טעמ
??ךורב


!ותוא וננמימ ינאו התא םויה דע .הריכמל עצומ "םויל-םוי" ס"ש ןואטיב :(י) 15.9
לעו ךנובשח לע תינש ןותיעה תא ונקי םה ,הלשממל (הלילחו סח) רוזחת ס"ששכ
.דימת ,ונתעינככו ,דימת םכרדכ .ינובשח


םילייחל רשפאל שקיבו ןוחטיבה רש ןגסל הנפ (יוניש) יקצירפ כ"ח :(י) 19.9
תונגועמ תורצעה :הבושתה .םיארונה םימיה לגרל תורצעמ רדעיהל ךכב םיצורש
."ץ"גבל רותעא - לטובת אל הדוקפה םא :יקצירפ" !!!!!!!ל"כטמ תודוקפב

ןוקיתל הריתעב תעכ רבכ עירכהל ץ"גבמ לומתא שקיב ןומר םינפה רש :(ה) 19.9
תוחנה תונתינ ויפלש ןוירטירקה הז ללכבו ,הנונראב תוחנהל םינוירטירקה
םע תתומע השיגה ןומר םינפה רש דגנ הריתעה תא .םיידרח תובישי ינבל תוגילפמ
.ישפוח

תוחנה לטבל השקיבש ישפוח םע תריתעב םויה ונד ץ"גב יטפוש :(Ynet) 21.9
הייסולכואב קלחש הקדצה ןיא" :ןישח טפושה :ורמא םה ךכו .םידרחל הנונראה
.רוסחממ םילבוסש םידיחיה םניא םיכרבאה :שינייב תטפושה ."רחא קלח ןממי

,י) !הדילמ םומ אל הז רוסחמ !דובעל וכליש ?רוסחממ םילבוס םה :רמוא שפוח
."םיטנדוטס תמועל הבוטל םילפומ םיכרבא" :ץ"גב :(מ

הצעומ ר"וי לכש ,תועבוקה תונקת לע לומתא םתח (ןילייב) תותדה רש :(ה) 20.9
.הלא םידיקפת ילעב תורוכשמ לטיב ךכב .תובדנתהב ונהכי ונגסו לארשיב תיתד

תכמ הנניא תוליעי !הל'מולהי ."תוצעומל תוומ תכמב רבודמ" :ל"דפמהמ םולהי
.תוומ-תכמ איה תותיחש .תוומ

לארשי תדוגאב םיידרח תודסומל םילקש ינוילימ ריבעהל ןנכתמ ןילייב :(ה) 21.9
די !תתל ןכיהמ ול שי תעכ ."ןילייב יסוי תותדהו םיטפשמה רשל םיברוקמה"
.תנתונ ןימי דיו ,תחקול לאמש

לומ הכוס תוכוסה גחב םיקהל תנווכתמ לארשיל הקוח תתומע :(י ,Ynet) 21.9
.היטרקומדהו ןויוושה קוח דעב וקבאיי הב ,היטרקומדה תכוס :והישעמ אלכ


תקלחמה הדיחיה תיטרקומדה הנידמה איה לארשי :ינולא תימלוש :(Ynet) 21.9
.תיתד-תיתדעה םתוכייתשה יפ לע היחרזא תא

.ימואל תורישל תויתד תוריעצ סייגל הנושארל לחה כ"בשה :(מ) 21.9

לע הריבע - תבשב הילצרהב ןוינקה תחיתפ :יטפשמה ץעויה :(מ ,י ,ה) 22.9
.קוחה

.רופיכ םויב תושפוחו תוסיט תנמזהב 100% לש הילע :(ענענ תושדח) 22.9

םידיסח ידיב ךפה הרות דומלתל םילשורי תיריע י"ע הצקוהש חטש :(ה) 22.9
.הינכרצל ץינ'זיו תודיסחמ

הגיצנ תונמל טילחה יכ ,ץ"גבל לומתא עידוה תותדה-םיטפשמה רש :(י ,ה) 22.9
הנידמה דגנ הריתעה תא .םילשוריב תיתדה הצעומל יביטברסנוק גיצנו תימרופר
.םילשורי תיריעב וישכע-םילשוריו צרמ תועיס ושיגה


תישארה תונברל" :םואד ךונח תאמ הבתכ - "ה"בקה לש םידיקפה" :(מ) 24.9
םהל שי ?םהל שי המ זא ."יתכלממ אלו יתכלה אל ,ירסומ אל - דמעמ לכ רבכ ןיא
.וננובשח לע תורוכשמ

קידניא ןיטרמ וליא :קוחהמ קוחצ םישוע" :בתוכ סוקרמ לאוי :(ה) 26.9
תובישי ידימלתו םידרח תובבר .תרחא הארנ היה ולש רופיסה לכ ,קינס"ש היה
אוה ,יאכז אוה" ןיטרמ 'ר לע רש היה תיבה רמז .הפועתה למנ תא םימסוח ויה
ץלמומ .'וכו 'וכו "ומש חמי ,ייא-יב-ףאה תא ףדגל אב היה ומצע ן"רמה ."-י-א-כ-ז
.ולוכ רמאמה תא אורקל

םילקש 2000 םלשו ונלצא ללפתה" :םיגחל "ליד" םישוע תסנכ יתב :(י) 26.9
!םניח !םניח איה - שפוחב ,ונלצא הליפתה !ליד ןכ םג .דבלב


 ךוניח  םינוק דרמ  יללכ  
 ףדה תליחתל  םזיאו'צמו תלוויא  הטימש  


צ"דב תויורשכ דגנ םינוק דרמ   


,םיישפוחה םינוקה ןוגרא - םינוליחה םינכרצה דרמ ליחתמ רקובה" :(מ,י) 21.9
לע וטשפי שפוח-.ה.ל.עו םמודה בורה לוק ,ישפוח םע ,צרמ יליעפ םירבח ובש
."לארשי תדוגא צ"דב לש רשכה םע םירצומ םירחהל רוביצל וארקיו תויונח
."תיתד-יטנא הייפכ וז :םימעוז םינרציה"


ףוס ינוליחה רוביצה" :(ישפוח םע) ילאיתוקי ןנרוא
."וייח חרוא לע םויאה דגנ םמוקתמו וילגר לע םק ףוס

.ץ"דבה רשכהב המחלמל םיאצוי לאמשה יליעפ :(Ynet) 23.9

הפקתמה הלחה :הנזצ המלשו טהר םחנמ ,רחש לאיליא תאמ הבתכ :(מ) 24.9
םירמ ינוליחה רוביצה .לארשי תדוגא לש צ"דב רשכה םע םירצומ דגנ תינוליחה
!שאר


תואמ :"תינוליח היפכל ןמזה עיגה :לט לייאו םייח ףסא תאמ קנע תבתכ :(מ) 27.9
לעש תורבח לש תומישר םע םוי ידמ םיאצוי "םיישפוחה םינוקה" תעונת יליעפ
.םתוא תונקל אל תוחוקלהמ םישקבמו ,צ"דבה רשכה תומתוח ןהירצומ ךוניח  םינוק דרמ  יללכ  
 ףדה תליחתל  םזיאו'צמו תלוויא  הטימש  


ךוניח   


,תובישי ירגוב תצובק לע - דמלת אל :רסוניג רחש תאמ הבתכ :(םימי 7 ףסומ) 1.9
ודמיל אל :הנעטה .ךוניחה דרשמו לארשי תנידמ דגנ תיגוציי העיבתל הנגראתהש
תויודיסח ירגוב 6 םשב רקל ד"וע שיגמ העיבתה תא .םייחל םתוא וניכה אלו םתוא
!תינוליח הכפהמ יהוז .תונוש


הלהנהה הטילחה הווקת חתפב "הנבי" יתד-יתכלממה רפסה תיבב :(י) 1.9
תותיכ יתש החתפו ,חרזמה-תודע יאצוי ןיבל םיזנכשאה םידימלתה ןיב דירפהל
ינב םהש םידימלת םהיניב ,יזנכשא אצוממ םהירוהש םידלי 17 -ל תחא התיכ :'א
,היירעש תנוכשמ םידימלת 24-ל הינש התיכו ,הייריעה ידבוע לש החפשמ
.חרזמה תודע התייסולכוא תיברמש

םידימלתה רפסמ לדג םינש 10 ךות :דדח-יסלברט רמת לש רקחמ :(י) 3.9
ךוניחב םידימלתה רועיש .לפכוה הרותה ידומלת רפסמ .130% -ב םידרחה
.67%-ל 73%-מ דרי יתכלממה

לש שדח רוד לע םתור רמת תאמ הבתכ - "חותפה סודה תא לדגל" :(ה) 13.9
,םיללפתמ" - יתדה ךוניחב החותפ השיג םישקבמש ,תיתדה הרבחב םירוה
ךכבו םינוליח םע דחיב םידומילו י'צ-יאטו היצטידמ םישוע ,הריש םיארוק
רבדה אוה הלאשב הרזחהש חוטב אל ."הלאשב הרזחל דגנ-תבוגת םיגיצמ
הבושתב הרזחה !דחפה איה ("הבושתב הרזח") תודרחתה :םתוא דיחפמש
הרבחב רשאמ רתוי הברה יתרוסמהו ןותמה-יתדה רוביצב הכמ תידרחה
!תינוליחה


הריתע תוחדל ץ"גבמ שקבל אלש טילחה הלשממל יטפשמה ץעויה :(ה) 13.9
סמ םולשתב תובישי ינכוש תמועל םיטנדוטס לש הערל היילפאב תקסועה

?ץ"גבב דיספתש שיגרמ התא ?ץעוי ,הרק המ .הסנכה

ןיעמל םיכיישה רפס יתב לע אחומ-רב יסוי תאמ הבתכ :(ץראה ףסומ) 15.9
ימ וא הווקתה תולימ תא עדוי אל םידימלתהמ דחא ףא" .ס"ש לש ינרותה ךוניחה
אוה ירודכו "רודה לודג" אוה ףסוי הידבועש םיעדוי םלוכ לבא ,לצרהו קילאיב ויה
."ס"ש קר" עיבצהל ךירצ תוריחבבשו ,"םילבוקמה ןקז"

.ןהכ ימע תאמ הבתכ - ףסכ םיכפוש יערד לעו ,םירגסנ םיללוכ :(ה) 20.9

ךוניחה דרשמ דגנ צ"גבל הריתע ושיגה תוידרח תונבל םירוה" :(Ynet) 21.9
,ןהיתונבש ךכב ,קרב-ינבב רפסה תיבב תיתדע היילפא לע קרב-ינב תייריעו
קרב-ינבב ךוניחה תקלחמ להנמ . הכומנ המרב רנימסל תונפומ ,יחרזמ אצוממ
."לספס ותואב םידרפסה םע תבשל םיצור אל םיאטילה יכ ,הדוה


 ךוניח  םינוק דרמ  יללכ  
 ףדה תליחתל  םזיאו'צמו תלוויא  הטימש  הטימשבש תלוויאה  

(תלוויאה רודמל הז אשונ סינכהל עיצה ךורב)


- "ירמגל סורקת תעטרקמה תואלקחה" :טהר םחנמ תאמ הבתכ :(מ) 31.8
אל םילשוריב תיתדה הצעומה תטלחה תא השק םילבקמ םיבשומבו םיצוביקב
.הבורקה הטימשה תנשב תרצות םהמ שוכרל

לבק"ל םייתדלו םידרחל םורגל אל עודמ ?השק םילבקמ
ףרטצהל םוקמב ,הארונ הכ תולקב םהל םיענכנ עודמ ???"השק
ללוכ דרמל תורייעהו םירעה ,םיבשומה ,םיצוביקה - םלוכ
להנתמ הנה ???לכוא אשונב תויתדה תוארוהה לכמ םלעתיש
עודמ - לארשי תדוגא צ"דבמ רורחשל םיישפוח םינוק דרמ םויה
םייתדהש ןתונש רייארפ ???לכה לע דרמה תא ביחרהל אל
!!!הקיפדה לע הכבי אלשו ןנתאה תא חקייש - ותוא וקפדי

תקולחמה לע ,הטימשה תנש לע הנזצ המלש לש ותבתכ :(בירעמ תבש ףסומ) 1.9
.םיאטילהו םידרפסה םינברה לעו תידרפס-תיזנכשא

ידרחה םרחב םויאהו ,"הטימש תנשב ותכימת" לע עידוה ןורוד-ישקב :(מ ,י) 5.9
םידרחל ןורוד-ישקב לש הליפשמה ותעינכ תא הנגמ ינא" :דירש יסוי .רסוה וילע
אצוי דירש ."לארשיל ישאר בר שמשלו ךישמהלמ ותוא תלסופש ,םיינוציקה
דבלב לארשי תרצותמ תוקריו תוריפ תונקל ןותמה יתדהו ינוליחה רוביצל האירקב
,ענכנ ישקב ?הרשפ הז המ .בירעמ בתוכ "הרשפ" .הטימשה תנש ךלהמב
.ער התא רחא םויו בר התא דחא םוי םלצא ."בר" ול אורקלו בושל ןכומ יאטילהו
םיאלקחל םייופצ הטימשה תנשב תיאלקח תרצות קווישל רושיאה לטובי םא :(מ)
.םילקש ידראילימ לש םידספה

.םיאטילה םידרחה דצמ םרחה ימויאל ענכנ ןורוד-ישקב ישארה ברה :(ה) 6.9
ינא" :(מ) 5.9 .(םיפוצ ינוילימ יניעל היזיוולטב םג) ןורוד-ישקב רמא "דחופ ינא"
אלא ,דחפ לש ןיינע אל הז" ,ישקבה רמא ,"םרחהמ דחפמ ינאו ,םרח הז המ עדוי
תא דירוהל יתשקיב ןכל ...הזכ םרח םע תויחל לוכי אל ינאש רוביצב יח ינא
גיהנמ הז ."אשונה םע תויחל דאמ השק יל היהי תרחא יכ ,ילעמ תאזה הרדגהה
דעוצה הז אוה גיהנמש ,וניגיהנמו ונירומ ונודמיל ךכו ,ונרבס ונמותל .ותנשמ וזו
.ךפיהל תמאב לכה םלצאש הארנכ .ךפיהל אלו ,וירחא רוביצה תא ךשומו ,שארב

םיקוושמו םילדגמ .גוהנל דציכ ותלוזל עבקי אל שיאש ,ץראה בתוכ ,ןמזה עיגה
בחרה רוביצהו ,םיחותפ םיקווש ליעפהל םינווכתמ הטיחסל ענכיהל םיברסמש
!םלצא אקווד תונקל רחביש ךכב תיתדה הייפכב קבאיהל לכוי


-ישקב ישארה ברה לע םרח ליטהל םיידרח םינבר לש םימויאה תובקעב :(ה) 6.9
לע םרחב םימויא רוסאיש קוח קקוחל ,היצילאוקה ר"וי ,סניפ ריפוא םזוי ןורוד
לש םיקוושמו תוישעת לע םרח םע המו ?רוביצ-שיא אל יבגל המו .רוביצ שיא
!אוהש גוס לכמ םרח רוסאל בייח קוחה ?יוליב תומוקמו ?םימיעט םילכאמ

."םישפחמ ףסכ קר - םיאטילה םינברה" :רמוא הידבוע ברה לש ונב :(מ) 6.9
דחפ וילע לפנ דימו םרח הלימה תא עמש קר ןורוד-ישקב לבא !רבדמש ימ וארת
לליח אוה םא .יתעגרנ ."םשה לוליחל יתמרג" :םיאטילהמ החילס שקיבו ,יארונ
ריכזמ .םידרחל יתענכנ אל :ןורוד-ישקב ברה :(י) .יתד-SUPER ינא זא - םשה תא
אוהשכ רמאו היזיוולטה לומ הבוט הניש רחאל ררועתהש ,3-ה ןב ה'לנורוד תא יל
." ...יתנשי אל ,יתנשי אל" :הכוב

ןיב בתוכ "יאטיל ךל השע" עטקב ולש ריאמ :(תונורחא תועידי תבשל ףסומ) 8.9
:ראשה

חרזא לכ ודמיל לארשיב םייחה"      
:תונערופ םרטב קחרמ סופתל יאדכ יממ      
תוארשרשו תמ לותח םע םירוחבמ      
בוחרדמב םח םוי-ירהצב םיממעושמ םירטושמ      
םייביטקארפיה הלשממ ישארמ      
העוצרה הצקב רלייוטור םע םינגרנ םיקיימ      
ביצהל שי תאזה תדבוכמה המישרה שארבש ררבתה עובשה      
:השדח הירוגטק      
."םינקז םיאטיל      


.םינקז םיאטיל םינבר :הענצב וליאכ ,ןאכ זמרנש המ תא שיגדהל שקבמ שפוח
.םינבר םתס םג :םירמואו םיפיסומ (הכרבל םנורכז ונינוליח) וניל"זחו


ןורחא..." :בתוכ "בר ברק" עטקה םויסב ןודיס םירפא :(בירעמ תבש ףסומ) 8.9
תונמא תא הלעהש שיאה .ואל לארשי ברה ,ינשה ישארה ברל הבוט הלימ ,ןורחא
הביג אל ברה .הפ-ירועפ ורתונ םיקיתו םיחפולצ םגש הגרדל תוקלקלחהו לותיפה
גהנמכ יבמופב ול קשנ םנמא אוה .הכרעמב דבל ישקב תא ריתוהו והער תא
."...םיעובצה גהנמכ קתש ךא ,םידרפסה

:ראשה ןיב ,בתוכ "ישיא םעט" ורוטב דלפנזור םולש :(בירעמ תבש ףסומ) 8.9

רזעילא רפוסה םעפ בתכש תומכח םילימ המכ לש לקשמ לע :השודקה המילגה"
םיגיצנה תא תפטועה השודקה המילגה ילושב :הזארפרפ ימצעל השרא ,ןמנייטש
.תומילאה תאמוט םימעפל תרתתסמ ,תומדא ילע אוה ךורב שודקה לש

לארשיל ישארה ברה תא היזיוולטה עקרמ לע יתיאר" :(בירעמ תבש ףסומ) 15.9
יוביגל הכז אל ןורוד-ישקב והילא .יניעב ווקנ תועמדו ,ותלפשהו ותובילעב
יכישממו וידימלת ,תיתדה תונויצה יגיהנמ .הדשב עוצפ ראשוה אוה .הכימתלו
ימכח לש םתקיתש - לכמ רומחהו השקה םלוא ,םוד ומלאנ ,קוק ברה לש וכרד
,עבש-ראב תיריע שארו טפוש רבעשל ,יוואנ והילא תאמ רמאמ ."םידרפסה
.רוטנ לא דואד יתורפסה ויוניכב םג רכומה

ולדוגי :הטימש תנשב תוקרי לדגל הטיש האצמנ :ילארשי טנטפ" :(מ) 21.9
."םילבכ תועצמאב הרקתהמ ולתייש ,סוקוק יזוגא תופילקב תואלוממ תוינדאב


 ךוניח  םינוק דרמ  יללכ  
 ףדה תליחתל  םזיאו'צמו תלוויא  הטימש  
יתד םזיאו'צמו תלוויא   


??????????? ."םיירוביצ תומוקמב דובעל רוסא םישנל :שדח וצ" :(י) 6.9
,ונייה ןאדוסל" - וניתורוקמב רמאנ ירה ךכ לעו !ןאדוסב הז !ונלצא אל הז :יתעגרנ
..."ונימד הרומעל


.תובישיב אל - םיירלולס םינופלט :וקספ םינבר :(י) 8.9

תמישרב םימייקה "םירזממ" 115 לע חוודמ םיינברה ןידה יתב להנמ :(ה) 11.9
אשניהל םהמ תענומ לארשי תנידמש ,ךומכו ינומכ םדא-ינב - "ןותיחה ילוספ"
ןמזה עיגה ??הז עשורמו יליבד לווע םייתסי ףוס ףוס יתמ !!ונכותב תיב םיקהלו
!"רזממ" חנומה לש תיקוחה תועמשמה תא לטבל


-תידרח הדעל םיכייתשמה םירוהל ןב ,םישדוח 3 ןב קונית :(Ynet) 13.9
םייאופר םילופיטל םידגנתמו םהידלי תא ןסחל םיברסמ ,תינועבט
םוחמ לבסש רחאל םייח-חור אלל תפצב םילוחה תיבל אבוה ,םיילאנויצנבנוק
.הובג

יכ םישנו םירבגל תדרפנ הכירבל םג םידגנתמ ןורימ בשומב םיבשות :(י) 17.9
."שודק םוקמה"

תוצחב םייקתתש ,םישותי דגנ הליפת ישימח םויב םייקי ירצב לבוקמה :(מ) 21.9
תליפת תא וללפתיש שקיב ירצב" .ןורימ רהב יאחוי-רב ןועמש לש ורבק לע הלילה
לע ונבר השמל ןתינ תרוסמה יפ לעש ,החנמו תירחש תליפתב "תרוטקה םוטיפ"
."הפיגמ תריצעל הלוגסכ תוומה ךאלמ ידי

הרותה יקוח לע דיפקמ וניאש גהנ יכ עבק ,תובוחר לש הבר ,קוק ברה" :(י) 26.9
"ףדרנה" תא גורהל םדא לכל ריתמ ףדור ןיד - עדוי אלש ימל ."ףדור ןיד וילע לח
ונניא יתכלהה ףדור ןיד ויפל ,קוח קקוחת לארשי תנידמש ןמזה עיגה .טפשמ אלל
.חצרל דדועמש ימ ןידכ וניד ותוא איצומה לכו ,וז הנידמב יקוח
!התוא ונישע הללאוו
!!תחא םעפ וליפא יערד הלימה תא ונרכזה אלו םלש ןמוי
[ (-: םעפהמ ץוח ]!הבוט הנש


 ךוניח  םינוק דרמ  יללכ  
 ףדה תליחתל  םזיאו'צמו תלוויא  הטימש  


םיעוריא ןמוי - שפוח

 

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית