לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2000 טסוגוא :25 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןועמשו הריש ,יש ,רחש ,יעור ,תינור ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,ןיעמ ,לבוי ,םייח ,דוד

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

,שפוח ינמוי לש תישילשה הנשה תא חתופ 2000 טסוגוא ןמוי
שקבמש ימ לכל הנידמ-תד יאשונב תינויכרא תיתשת רוציל םתרטמשכ
,תויתנש תודובע ךרוצל רפס יתבב םידימלת :ולא םיאשונב רמוח
הדומ שפוח .םיניינעתמ םתסלו ,תוינוירנימס תודובעל םיטנדוטסל
םירחאו םהש הווקמו ,םינמויל רמוח וחלשו ולמעו וחרטש םיברה ויארוקל
.דיתעב םג (
דהואל ובתכ) ךכב וכישמי םיפסונ
!הכאלמב םישועה לכל הדות

:ןמויב שדוחה

 יללכ  שדח ריסא ונל שי  שדח אישנ ונל שי  
 םילבהו תלוויא  ךוניח  תינוליח הכפהמ  
 ףדה תליחתל    םידדושה רשע-העבשו אבאב-ילע תולילע  


?ונל עיגמ הז המל   


שדח אישנ ונל שי


"ימשב ותוא וכרבת לא" -ו "םיברועה לצא ריזרזה ךלה"

.ם-ל-ו-ו-ו-ו-כ לש אישנה !לארשי יאישנ ןיינמב ינימשה !אישנ ונל שי !שי
רחאל ויפמ איצוה ם-ל-ו-ו-ו-ו-וכ לש אישנהש תונושארה םילימה המ םיעדוי
דע ונעיגהו ונאיבהש םלועה ךלמ וניהולא ינודא התא ךורב" ?ותריחב רבד עדונש
וארת םגו !םכל הרק המ ,םיהולאב ןימאמש ימל רתומש חטב !ול רתומ ."םולה

.(3.8 ץראה) ירודכ ירוא תא ?יבמופב קשינו ,אישנכ ןושארה ומויב רקיב ימ תא
הרק המ ,תולפת תונומאבו הלבקה תרותב ןימאמש ימל רתומש חטב !ול רתומ

וב ,יתכלממ-יתואישנ םולצת ונל םיקפסמ (3.8) תונורחא תועידיו ץראה !םכל
םולצת הארנ (3.8) בירעמב .ירודכה לש ודיל קשונ ם-ל-ו-ו-ו-ו-כ לש אישנה הארנ
ומוי תא לומתא חתפ בצק השמ אישנה" :ירודכה לש דיה ושאר לעשכ אישנה בצק
!הפ-פ-פוא ."יערדל הנינח קינעהל ונממ שקיבש ,םילבוקמה ןקז םע הליפתב
הנפ הארנכ (ירודכה) אוה" :בצק הנע ןודנב הלאש לע !הבושח הדוקנל ונעגה
-כ לש אישנכ ,ול הדוהו ןכל םדוק םוי בצק הנפ וילא םיהולא ותוא הז
."םיהולאל
,תמדקתמה ,הרואנה לארשי תנידמל !שי .אישנל ורחביה לע םל-ו-ו-ו-ו-ו
םיבתוכ המ וארת !ול היואר איהו ,הל יוארה אישנ שי תחתופמהו תיתוברתה
:הז אשונב םיבושח םישנא


:בתוכ 4.8 ,בירעמ ,תבש ףסומב "םיברועה לצא ריזרזה ךלה" רמאמב ,יבגנ השמ
קחציו ףסוי הידבוע םינברה לש םהיתבל בצק השמ אישנה לש לגרל הילעה"
הריפחמ תולטבתה יהוז .תימיטיגל תיטילופ הסיפת םע תוהדזה רדגב הנניא ירודכ
הז םילמסמש ימ ינפב ,הנידמה לש תיתשתה יכרע תא למסל רחבנש ימ דצמ
."םמצע וללה םיכרעה דגנ יטסילטנמדנופ-יטרקואיתה דרמה תא רבכמ

4.8 ,בירעמ ,תבש ףסומב ,"ימשב ותוא וכרבת לא" רמאמב ,רשכ אסא 'פורפ
,לארשי תנידמ לש ינימשה אישנל ,ימשב לוכיבכ ,ורסמנ תוכרב הברה" :בתוכ
םג רמוא הווה ,לארשי יחרזאמ דחא לכ םשב תוכרב ול איבהש ימ היה .בצק השמ
םע ךורא ןובשח יל שי .ימשב ךרבל דחא ףאל תושר יתתנ אל ינאש אלא .ימשב
לע תסנכב חוכיווב ,ןיבר חצר-םדק תפוקתמ הישרפ ראתמ רשכו ."בצק השמ
ןקנק תא הרודמה ךותל ךפוש" בצק השמ כ"חשכ ,תואמצעה תליגמ לש המוקמ
תסנכב םויה ריבעהל הסנמ היהו הייחתל םק היה ןוירוג ןב וליא" :"ולש ןמשה
!"בור ול היה אל ,תואמצעה תליגמ תא

םודיק לש המישמל םינבר סייגל ןנכתמ בצק השמ הנידמה אישנ :(מ) 9.8
תליבטל בצק אצי אישנל ותריחב ינפל םימי המכש ,עדונ לומתא .םעב תודחאה
.תפצב םיקידצ ירבקב תוליפת םייקו ,תפצב שודקה י"ראה לש הווקמב תוצח

ונייה ונילע תטלתשמ התיה תוינוליחה וליא" :בצק אישנה :(הלאוו תושדח) 14.8
ימ .דימלת היהשכ בצק ארק דומיל ירפס וליא ןיינעמ ."םירזופמו םיררופמ רבכ
וגיהנמ ,יקסניטוב'ז באז םגו ,השארב לצרה באז ןימינבו תינוליחה תונויצה אל םא
הרוזפל ןורתפכ לארשי תנידמ תמקה ןויער תא ושמימו ומלח ,בצק לש םדוקה
!!!הלוגב םעה תוררופתהלו יללכ  שדח ריסא ונל שי  שדח אישנ ונל שי  
 םילבהו תלוויא  ךוניח  תינוליח הכפהמ  
 ףדה תליחתל    םידדושה רשע-העבשו אבאב-ילע תולילע  


שדח ריסא ונל שי   


עצבמב חתפ רבעשל ס"ש ר"וי :םינוליח םידלי 1000 יל ונת :יערד" :(Ynet) 16.8
םינוליח םידלי 1000 םושרל :ס"ש לש וידרה תונחתב דחוימ רודישב זירכה וילע
תכרעמ תא שינעהל טילחה יערד .אלכב ההשי וב םוי לכל דלי - םייתד רפס יתבל
איש .םינוליח םידלי 1000 םה ,תונברוקה ,שנועה ימדו ,לארשי לש טפשמה יתב
הארנכ לכה ונלצא !טקשב רבע הזש ,הדבועה חכונל םומה שפוח רתא !תועשרה
!טקשב רובעי רבכ


.רקי אל ."לקש ףלא 280 הייוושש וולוו ישי כ"חל השכר ס"ש" :(מ) 27.8
.דלי לש וריחממ לוז רתוי .יערד לש רסאמ םוי לכל לקש 235


יערד תשקב תא החד ןוילעה טפשמה תיב אישנ ."אלכל יערד :תיפוס" :(מ) 24.8
,יערד לש ןרותה לדופה .הנידמה תא ריעבנ :םימייאמ יערד יכמותו ,ףסונ ןוידל
בגב םידרפסל העוקתש ןיכסה תא םיבבוסמ"ש ללגב ,תידרפס הכפהמב םייאמ
,שקרמ ,הקנלבזק ,זפ םירעה תא דרפסב ונשפיחו סלטא ונחקל ."הנש 52 רבכ
,הלפמ ,ינעזג ,ינוליח סלטא חטב .ונל שי סלטא ןימ הזיא .רזומ .ונאצמ אלו ,רידגא
ס"ש .אבאב-ילעמ םישודק םימ ומוקמב ונינקו ותוא ונקרז .יסחאנ ,ןטלתש
תא ומתסי בכר ילכ תואמו ,רהוסה תיבל יערד תא וולי םיפלא תורשע :תננכתמ
הזבמ ס"ש .חרזמה תודהי תא הזבמ ס"ש :רימע ילא רפוסה .קנע קקפב הנידמה
.תודהיל ךיישה רבד לכ

ס"ש תוליעפ לע ןייד הירא תאמ הבתכ - "רעש תליענ תעב ךתא" :(ה) 24.8
.יערד לש ותאילכ תארקל

.שקבל ךירצ אל םג אוה .הנינח שקבא אל םלועל :יערד :(בירעמ תבש ףסומ) 25.8
,שוחלל ןזוא וזיא לע עדוי ירודכ ירוא .ףסכ לש שגמ לע הנינחה תא לבקי אוה
.אישנ לש ןזוא תויהל הב רחב ימ ,ןזואל ,הל ריכזהלו


.הסיווס םוקמב "רסאמה םוי" יעוריא תא זכרי ,ס"ש ר"וי ,ישי ילא :(מ ,ה) 29.8
טפוש יאנותיע ינוליח יזנכשא הזיא הז ישי חטב ?בוט אל רבכ הסיווס המ המל
.דחא


כ"ח :(ל"הצ ילג) 31.8 .לקש ןוילימ תוחפל ולעי "רסאמה םוי" יעוריא :(י) 30.8
םילצונמ עודמו דציכה ,ררבל הלשממל יטפשמה ץעויל הנפ (יוניש) דיפל ימוט
.עשופב הכימת ךרוצל תוגלפמה ןומימ יפסכ


.אלכה תומוח לומ תורפוש :(י) 31.8

ןיירבע אוה :ןברוק ונניא יערד הירא" :סוקרמ לאוי לש הלועמ רמאמ :(ה) 1.9
."דעומ


 יללכ  שדח ריסא ונל שי  שדח אישנ ונל שי  
 םילבהו תלוויא  ךוניח  תינוליח הכפהמ  
 ףדה תליחתל    םידדושה רשע-העבשו אבאב-ילע תולילע  


יללכ


ץעוי .רבק תוקלח תריכממ 'ש ןוילימ 60 הרבצ הווקת חתפב אשידק הרבח :(ה) 1.8
ךשמב םיבשותה תא הקשע אשידקה תרבח"ש ,רמא תסנכה לש םינפה תדעו
ת"פ לש אשידקה תרבח" ןליא רחש תאמ הבתכ :ןותיע ותואב ."םינש תורשע
."םיזרפומ םיריחמ תייבגב תמשאומ

ר"וי ,ינולא דורמנ ר"ד תאמ רמאמ - תינוליח תויוויאנו תיתד תומילא :(ה) 2.8
תונחמל ידעלב אוה לארשיב יטילופה רורטה :יטסינמוה-יתכלממ ךוניחל תשרה
.ידרחהו יתדה


שולש ץראכ לארשי תא גיצמש ,ילארשי לוב זונגל םישרוד םידרחה :(מ) 2.8
יתבהא יכה" :םידרחה לע יעובשה ורוטב גלגלמ (4.8 ,תועידי) ולש ריאמ .תותדה
,יתימא רופיס - שאה תבכרמו רטופ והילא :והילא לש הרדסה תא (ך"נתה רפסב)
-וסוסל המותר שא תבכרמב םימשל אירממש איבנה והילא לע ,תואיצמב ןגועמ
.'וכו ,"שא

לע ועירתיש קנע ירפוצ השולש תשיכרל תומורת םיסייגמ הירבטב םידרח :(מ) 2.8
ונל תסנכנ איה יתמ המצעב תעדוי אל השודקה תבשה ?הרק המ .תבשה תסינכ
?המשנל

לע הנעטב תבשה תוריפצ תא קיספהל םישרוד םילשוריב םינוליחה :(מ) 2.8
.יתביבס עגפמ הווהמש שער תמצע


שדוחב שפוח לש ריקחת .צ"דב רשכה םע םירצומ םירחהל ארוק ם"קתה :(ה) 3.8
תמתוח אלל רצומ ותואמ ההובג צ"דב תמתוח אשונ רצומ תולעש ,הלעה רבעש
ןעמל הככ םתס םידרח ןממל ןכומ ונניאו ,רייארפ תויהל ןכומ ונניאש ימ לכ .תאזכ
םלשמ אוהש ינפל תונחב הנוק אוהש םירצומה תא קודבל שקבתמ ,ידרחה ףיכה
ךותב םינפשל הרוק המ וארתו !רתוי לוזב תונקל רשפא !ףילחת שי .םידרחל
:הממי


לש תובשייתהה תקלחמ ישנאב לומתא ףזנ ,לט ןתנ ,ם"קתה ריכזמ :(ה) 4.8
םהילעש םירצומ םירחהל העונתה יצוביק 167 -ל ארוקה ךמסמ וציפהש ,העונתה
."תידרחה הדעה לש (ץ"דב) קדצ ןיד תיב לש רשכה

-ינבבו םילשוריב תוידרח תונוכשב .תשוב-תיבל ל"הצ תא וושה םידרח :(י) 3.8
.ימואל תשוב תיבל ל"הצ תא םיוושמש ,(םידרח לש םיזורכ) םיליווקשפ ולתנ קרב

ימואל תשוב תיב = ל"הצ


ליווקשפה תא םליצש ,הלש םירירגשה דחאמ שפוח רתאל עיגה ןושארה עדימה
צרממ םיכ"חל האחמ םע קתוע חלשו ,ויכסמ לע תאז הלעה רתאה .רתאל ריבעהו
לש יטפשמה ץעויל העידיהו םולצתה תא ריבעה ןואליג ןליא כ"ח .יונישו

כ"ח" :ןותיעב .ןידל םדימעהלו םיעשופה תא רתאל ,רוקחל השירד ךות ,הלשממה
הריקחב חתפיש השירדב הלשממל יטפשמה ץעויל בתכמ לומתא חלש ןואליג ןליא
.םולכ ?הזמ אצי המו ?ונ ."הדרמהל דשחב ליווקשפה יציפמ דגנ

הריתסב םידמוע תורשכה יקוח :עבק קרוי-וינב ילרדפ טפשמ תיב :(ה ,י) 6.8
יקוח תא ףוכאל םיחקפה לע רסואה ,העינמ וצ איצוה טפשמה תיב .ב"הרא תקוחל
.קסע יתב לע תורשכה


אל" :אישנה תיבב םקויש תסנכה תיבב גוציי תשרוד תימרופרה העונתה :(מ) 7.8
תיבב םיגצוימ ויהי םלוכ ."ונתוא ףתשל ילב םעה תודחא לע תוניצרב רבדל ןתינ
.םינוליחהמ ץוח אישנה

וראשנש רחאל באב העשת לילב וסנקנ ביבא-לתב קסע יתב תורשע :(מ) 10.8
.םיחותפ


הנרוא לש התבתכ םגו ,ויללעמו ירודכ לע איבל דוד לש ותבתכ :(עובשפוס) 11.8
.הלוגאג - ףסונ קינס"ש לע שודק

תדעו םע דחי ,םילשוריב תינמרגה הבשומה תנוכש יבשות :(ריעה לכ) 11.8
.היצמא בוחרב ידרח דסומ םיקהל תידרח המזוי ודפריט ,םירותיאה


???המ לש תונוביר .םיהולא תונובירל - הקיתעה ריעה :עיצמ ןקיתווה :(מ) 13.8
.םולכ לש תונוביר !ההא

םיהולאו ןתנ םיהולא .להומ ידי לע תועטב תרכנ קונית לש ונימ רבא :(י) 14.8
:האבה העידיה תא וארת ...חקל

תא ושחנת וישכע .ולשכנ 60 - עתפ ןחובל ושגינ תורשכ יחיגשמ 70 :(מ) 23.8
.םילהומל ךרענ היה ןחבמה םא תואצותה

דוד ברה ש"ע ארקיי תרש השמ ש"ע בוחר יכ הטילחה קרב ינב תצעומ :(י) 14.8
םג .היישעתה רוזאב יפולח בוחרל "הכזי" ינשה הלשממה שאר וליאו ,יקסרבופ
.קרב-ינבב והשמ הז

-טאלג רשכה תלעב ,"לכה תא ןזה" גנירטייק תרבח לש םיררקמב :(י) 17.8
רשב ג"ק 450 ולגתה ,הווקת-חתפ רוזאב תיתדה הליהקל םיעוריא תכרועש ,רשוכ
תמתוח ןיב רשק םוש ןיא :דימת םירמוא ונחנאש אוה .הליכאל יואר ונניאש
םיפסכ לע "הלבק" איה תורשכה תמתוח .ןוזמה תוכיאל תידרח-תיתד תורשכ
!!הזל הרושק אל ללכב ןוזמה לש ותוכיאו ,םידרחל םימלשמ ונחנאו ינאו התאש
תורשכ תמתוח הצורש ימ :םיינשל הריכמל עצומש ןוזמה תא דירפנש ןמזה עיגה
.קלחו דח .תוחפ םלשי םיעט רתויו תורשכמ יקנ ןוזמ הצורש ימו ,רתוי םלשי


הצעומב .רשכ אל רשב רכמימל תונח לע הנח-סדרפב קבאמ :(הרדח עצמא) 18.8
.םינוירב ידיב הפקתוה רוא תירמש הצעומה תרבחו ,הריגס וצ ואיצוה תימוקמה

- "שמש-תיב תומדא לע שדוקה תמחלמ" :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 18.8
תועקרק תשיכרב םינוליחל םידרח ןיב קבאמ לע גרובסרטפ רפוע תאמ הבתכ
.שמש-תיבב

."תויגוז םושיר"ל םידגנתמ אל םייתדה :ןילייב תעצהל העיתפמ הבוגת :(ה) 22.8
םידרחה םינקסעה המל קודבל יאדכ :ןלוג המריבא תאמ הבתכ :(ה) 24.8 !תוריהז
.תויגוז םושיר גיהנהל ןילייב תעצה תא תאזכ תוביבחב םילבקמ

!רהזיהל םיינוליחה לע םיביבח םידרחהשכ
!הבושתב םיריזחמה לצא םג קוידב הז הככ


.םירבג גוז שיגהש םישוריג תשקבב ןודל בריס ינברה ןידה תיב :(מ) 22.8

ךכב .םילוח-יתבב םינבר ינקת ףיסוהל אל הרוה אולימ תואירבה רש :(ה) 22.8
,ונרעצל ,ןהיכש ,ירזינב הבושתב רזוחה ,ומדוק ינפל היהש בצמה תא ריזחמ אוה
!אולימ אלחא .(ונלזמל תינמז) תואירבה רשכ

םתוי :םדוקה רפסה) םסוקה שוטיק :ק'צרוק שונאי תאמ שדוחמ רפס :(ה) 23.8
לש המוציעבש ,ידוהי ךנחמו אפור היה ק'צרוק שונאי .ןתיב-הרומז 'צוה ,("םסקה
וב ,הקנילברטל תוומה עסמבו ,ידוהי םימותי תיב השרווב להינ הפוריא תאוש
תורמלו ,המישרב ללכנ אלש ףא לע ,תוומל םתא ךלה ,ויכינח-וידלי לכ וחצרנ
לש םתוגהנתהל עוושמ דוגינכ - תאז .ותיבל רוזחל ול ועיצה םייצאנה םיניצקהש
םריקפהב ,לארשי ץראלו ב"הראל םשפנ וטלימש ,םיר"ומדאו םינבר רפסמ
,ךשמהב האר) םהיתוחפשמ ינבו םהידיסח - םתיערמ ןאצ תא תוומל םווג ירוחאמ
.(10.8 ,םידדושה רשע העבשו אבאב ילע קרפב


קרבמ שרוד (יוניש) זרופ םהרבא כ"ח ,תסנכה לש הלכלכה תדעו ר"וי :(מ) 23.8
.תבשב לע-לא תוסיט תא שדחל


.הטימש תנשב תידוהי תרצותמ תוקרי תריכמ רוסאת םילשוריב תונברה :(ה) 23.8
תרצותמ תוקרי הזל וארקי .חספב ומכ ןורתיפ ואצמי ףסכ תרומת :וגאדת לא
.לכה תא הנעי ףסכה ?תודשב דבוע ימ ?ןוכנ אל הז ,המ .דנליאת


םיסנמ םייתד םימרוגש ךכ לע םיננולתמ תסנכב יאלקחה יבולה ירבח :(מ) 23.8
תישארב הליחתמה ,הבורקה הטימשה תנשב םיאלקחה ןובשח לע ףסכ חיוורהל
םיינוליחה ,םיסנמ םה :הנש 50 לש בוט ןויסינ שי "םייתדה םימרוג"ל .רבוטקוא
!ונוברח תא לכאיש רייארפ ?בושו בוש תוסנל אל המל זא ,םינתונ


.הטימשה ללגב ןורוד-ישקב ברה לע בישילא ברה לש הפקתמ :(ה) 29.8

תורסח תויואטבתה תללוכו ,הפירחמ הטימשה לע םינברה תמחלמ :(מ) 29.8
.'וכו "םלוע ןוארידל רכזיי" ,"עלב ירבד" - ןתרמוחב םידקת

ןורוד-ישקב ישארה ידרפסה ברה לש ותכשלל לומתא ורשקתה םידרח :(מ) 30.8
-טפוש-יאנותיע-יזנכשא-ינוליח הזיא חטב הז .תויהל לוכי אל .וייח לע ומייאו
.ןוילע

!םיאלקח ווארב .תונברה חוקיפ אלל תרצות קוושל םימייאמ םיאלקחה :(מ) 30.8
?תורשכה לע םג רתוול לכש רבכ םכל היהי יתמ !תושעל וליחתתו םייאל וקיספת
תא ליזוהלו תורשכה לע רתוול םייתד-אלה םיניישעתל םג ץמואו לכש היהי יתמ
?יתמ ?םינכרצל םיריחמה


קתע ימוכס חיוורת םידרח לש הרבח :םימישאמ תישארה תונברב" :(מ) 31.8
.תוזח ימר תאמ רמאמ םג האר ."הטימשה תנשמ

החוורה תגלפמ םג :תיקרוטה התוחאו ס"ש :ןומרכ ילא תאמ רמאמ :(ה) 23.8
.היטרקואיתל הכפוהל ידכ היטרקומדב תשמתשמ תיקרוטה

לכ טעמכ :םידבוע ןכ םידיסחה ןילקורבב :ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 23.8
יכ ,חוטב .30 ליג דע הדובעה קושל הבישיהמ םיאצוי תירבה תוצראב םידרחה
.םהייח לכ ףוס דע םהידלי תאו םתוא ןמממ אל שיא תירבה תוצראב

הנוכשב ידרח ללוכ תיינב רצעו ,םיינוליח םיבשות תריתע לבק ץ"גב :(ה) 25.8
.תובוחרב תינוליח


,םילשוריב תידרח הנוכשב םירומל ןוכמל ועיגהש ,םידרח םילייח :(מ) 25.8
.םיקובקבו םינבאב םידרח ידיב ופקתוה

"לתוכה תושנ" ןיד-קספ עוציב בכעל ץ"גבמ השקיב הנידמה תוטילקרפ :(ה) 27.8
.םינפש .םיחתמ תרבגהמ ששח ללגב (לתוכה תבחרב םישנ תליפת רשיאש)

הלוע םידרחה סויג יאש ,ןעוט רצואה דרשמב ךרענש שדח רקחמ :(י) 29.8
-יאו ,םידמול אל תובישיה ידימלת :ןה תוביסה .הנשב לקש דראילימ 5 הנידמל
רצותהו ,הדובע חוכ ךכמ דיספמ קשמה .םילייחה ללכל תוריש רוציק ענומ םסויג
.עגפנ ימואלה


שדחה ןוינקהש הטילחה ,(צרמ) הילצרה תייריע שאר ,ןמרג לעי :(י) 30.8
תא םוסחנו וניפלאב עיגנ !ןוינקב םחלינ :םימייאמ םידרחה .תבשב לעפי הילצרהב
.םוקמל תוסינכה

.ריזח רשב תריכמ ריתי עבש ראבב רזע קוח :(ה) 31.8

העיבצה הייריעה תושארל טרמלוא דוהא רחבנ זאמ הנושארה םעפב :(ה) 31.8
עייסל הרומאש ,תינוריע הארבה תינכת :אשונה .םידרחה דגנ ריעה תצעומ לומתא

ונלש תונותיעה הז לע םא ,ונעגה ללמוא בצמ הזיאל .היתונוערגמ ץלחיהל הייריעל
...החמש

אל םא .הלשמ יתנוכש בר תשרוד הרדחב תינמיתה הדעה :(הרדח עצמא) 31.8
הדעל קר ?המ המל .תינמית הכפהמב םייאת איה ,השקובמ תא הל ונתי
ךומתיש ,ריהצמ (צרמ ,הרדח ריעה תצעומ רבח) יסחנפ לארשי ?רתומ תינקורמה
אלש דחא הזכ ,ינוליח בר !ןויער אלחא .ינוליח בר םג ונמי םא קר ינמית בר יונימב
תואווקמ ,םידבוע םגו םידמול ,לידבהל ,ןהבש תוינוליח תובישי ,דחא ףא םע בר
,(תירבעב ןורטאית =) תותבשב םיינוליח תסנכ-יתב ,תוינוליח (היחש תוכירב)
,ןוירוג-ןב הפועתה הדשבו ריעב הניפ לכב םיינוליח (תעד רב ינוליח) דבח-ינכוד
.תונויער ןאלמ דועו יללכ  שדח ריסא ונל שי  שדח אישנ ונל שי  
 םילבהו תלוויא  ךוניח  תינוליח הכפהמ  
 ףדה תליחתל    םידדושה רשע-העבשו אבאב-ילע תולילע  


תינוליח הכפהמ   


דרשמ לוטיב ,םייחרזא םיאושינ קוח :ותינכת לע עידומ קרב דוהא :(י ,מ) 20.8
הז ףוסב לבא .אל חטב הנש ךותב .לכל ימואל תוריש ,הנש ךותב הקוח ,תותדה
!היהי

לש תינוליחה הכפהמה ירחא לארשי הארית ךיא :תינוליחה לארשי :(מ) 21.8
םימלוח םינוליחה :הנזצ המלשו רחש לאיליא ,םייח ףסא תאמ הבתכ - קרב דוהא
!הנתשיש חטב .הנתשי אל רבדש םיחיטבמ םידרחה ,ריעה שאר לצא הנותח לע
,תוברתה תאו המדיקה תא רוצעיש רבד ןיא .יתמו המכ ,הנתשי המ קר הלאשה
.הרוחש היגאמו לבה תונומא ,תורעב ,תורוב אל יאדווב


.תותדה דרשמ קוריפ :הדיחיה תילאירה תינכתה :(ה) 21.8

ידרחה ןועובשה ךרוע ,קלירג השמ ידרחה יפמ - תרחא תידרח העד :(Ynet) 22.8
םייחרזא םיאושינ תגהנהש םיבשוח אקווד ידרחה רזגמב םיבר" :"החפשמ"
ךתוא םיעמוש אל המל זא .הנידמהמ תדה תדרפהל ךרדב יוצר דעצ איה לארשיב
תועד עיבהל המב ךל ןתונ שפוח רתא ?קלירג השמ ,רתוי הברהו רתוי רורב
!!הלאכ תומדקתמ


."הרזחב קרבב הכנ ,תועוצפ תויח ומכ ונחנא" :שורופ כ"ח :(ה) 21.8

אסא .תינוליחה הכפהמה לע גרבימ ןור תאמ הבתכ :(בירעמ תבש ףסומ) 25.8
םילולכש םיאשונה תא רשכ 'פורפ גיצמ "היטרקומדל הגיגח" תרתוכה תחת :רשכ
,םייחרזא םיאושינ ,יחרזא ךוניח ,יתכלממ תוריש ,הקוחה תמלשה :וז הכפהמב
.םייחה לע הנגה


ןיאשכ - "תינוליח הכפהמ" חנומב םישמתשמ םלוכש ,שפוחל רזומ תצק
תואמצעה תליגמב ונעבקש תונורקעב ,ונייח תיצמתב רבודמ :הכפהמב ללכ רבודמ
ונתרבח ,ונתוברת ,ונתוימצע תמשגה יהוז !הכפהמ הנניא וז ?תאז םיעדוי ונניא
אבו ברק ,ןמתסמש לכו ,תאז אלא וניצר אלו תרחא ונבשח אל םלועמ !ונייח תונורקעו
,תוטלתשההו תואשנתהה ,תונעזגהו היילפאה ,עשרהו לוועה קוליסל יוכיסה אוה
!ונייח ימוחתמ תורעבנהו תורובה יללכ  שדח ריסא ונל שי  שדח אישנ ונל שי  
 םילבהו תלוויא  ךוניח  תינוליח הכפהמ  
 ףדה תליחתל    םידדושה רשע-העבשו אבאב-ילע תולילע  


ךוניח


לחהו ,ס"ש לש ךוניחה תשר תודסומב תורחתהל ךישממ ךוניחה דרשמ :(מ) 7.8
תועשב תומח תוחורא הקוצמ תונוכשבו חותיפ ירעב םידימלת ולבקי הנשהמ
.םירהצה


םמצע לע ןגהל םינגראתמ תרש-הוונב םיינוליחה םיבשותה :(ריעה) 10.8

תרש-הוונ


דגנ לומתא וניגפה ןג-תמרב הוונ-םורמ תנוכשמ םינוליח םיבשות תואמ :(מ) 16.8
.הנוכשב ס"ש לש תונבל ידרח רפס תיב םיקהל הייריעה תנווכ


יתד-יתכלממ רפס תיב :םימעוז ביבא-לתב ףסוי רדה תנוכש יבשות :(מ) 17.8
.הנוכשה בלב הינסכא םיקהל רוג ידיסחל הריתה הייריעהו ,רגסנ םוקמב
תנגפה םיבשותה םיננכתמ אבה עובשב .ףטחמב רבודמש םינעוט םיבשותה
.האחמ

תיריע שאר ןגס .םיבושיי 12 -ל קר - תוחורא םע ךורא ךוניח םוי ןומימ :(ה) 18.8
.ס"ש לש םינגל םהידלי םיחלוש םינוליח םירוה :הירבט


:ריעב ךוניח ינבמב ינוליח-יתדה ברקב םיחטשה לע קבאמה םמחתמ :(ריעה) 20.8
ןודעומ יכ םיבשותה םישרוד תרש הוונב ,רעונ ןודעומל ד"בח ןג ךופהי רזעילא הוונ
היופצ םולש תירקבו ,םיילוש רעונ תוליעפל שמשי ,ס"ש לש ןג לעופ ובש ,זוע
.ס"ש זכרמל עקרק תאצקה רשאל הייריעה

.ןוישר ולבק אל ס"ש לש רפסה יתבמ שילש ינש :(ה) 25.8

.םידרח - םילשוריב םידימלתה תיברמ :(מ) 30.8


.םידלי ןג לע םילשוריב ס"ש ישנא םע לומתא וטטוקתה םולש רוד ישנא :(מ) 30.8


 יללכ  שדח ריסא ונל שי  שדח אישנ ונל שי  
 םילבהו תלוויא  ךוניח  תינוליח הכפהמ  
 ףדה תליחתל    םידדושה רשע-העבשו אבאב-ילע תולילע  


םילבהו תלוויא   


תוקסעתהש ,ןועיטב רטופ יראה רפסה דגנ אצוי ידרחה ןמאנ דתי :(מ) 2.8
.תונקיר לע דמלמ םיינוימד םירפסב

תונולחב תובובל שארה תא דירוהל םישרוד םילשוריב תועינצה תורמשמ :(מ) 2.8
גדהש ,ונרמא דימת .םיידרחה םירבגה לש ירשפא יוריג עונמל :הביסה .הווארה
.ןבומכ ,תובובה לש אל .שארהמ חירסמ

היצילאוקה לש היאולחתל תוביסה תא שפחל עיצמ יקסנרש רבעשל רשה :(מ) 2.8
תא קודבל תחא לארשי ירבחל עיצה אוה סרפ לש ודספה ירחא .םיפוקשמב
!לארשי ,ךיגיהנמ הלא .תסנכב העיסה ירדח תותלדבו םהיתב תותלדב תוזוזמה

תינוליחה הזוזמה
webmaster :רתאה ךרד ראודב ןימזהל רשפא

תינוליחה הזוזמה


,ס"של ברוקמה ,יפצומ ברה :םכח שיא יפמ תיהולא המכוח דוע :(ynet ,מ) 10.8
םירדשמש םינבר םירסוא אל עודמ ןיינעמ) תיטאריפ הנחת לש רודישב רמא
ומכ ,םינומיא תנואתב גרהנש ,הכרבל ונורכז ןירג יש לייחה יכ (תויקוח אל תונחתב
העיגפ ללגב םהייח תאודביא ,סוטמ תנואתב גרהנש ,ןיגב םחנמ לש ודכנ םג
- םיימשב ונתוא ריהזהל ואב אל םא ?הז המ ,הפ םשה די אל םא" .ס"ש גיהנמב
הנואת אל וז ,דימ םשה שי - םיאור הנה .םימכח ידימלתבו יחישמב ועגת לא
תלוויאב שמתשהש ןושארה ןואגה היה אל יפצומ ."ליציו רומשי םשה .הליגר
,לארשי לש םינפה רש םעפ היהש הז ,ץרפ קחצי .םייתד םידעי תגשהל תעשורמ
םינובה תמוצב הבכרה ןוסאב םידלי 22 תומש (תושדח ןותיעב) 11.1.1986 -ב רמא
,זאמ םיכחה אל ץרפ ותוא .תבשה תרימש יאו תוזוזמ תורשכ תרימש יא ללגב םרגנ
שודיק לע ותמ םכינבש ךכב םתיכז" :םייהולא המכוח ירבד טלפ בוש הנשהו
לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי סכטב םילוכש םירוהל הנשה רמא "םשה
.(19.5.2000 ,"ןורשה תמוצ" ,"ןנער לוק" םינומוקמ)

.םילשוריב ידט ןוידטציאב קחצי ןונמא לש עוריאב םידרח ףלא 20 :(מ) 16.8
ףלאמ רצונש בהז הפוצמ רתכב טשוקש ,הרות רפס והזחל ץמיא הבושתב ריזחמה"
תצעומ תרבח .ףלא 22 :(י) 16.8 ."ויתואצרה ךלהמב םיריעצ ודירוהש םיליגע
.ןאריאב תולוטייאה לש העפוה יל ריכזה הז :ינולא ינור ,ריעה


 יללכ  שדח ריסא ונל שי  שדח אישנ ונל שי  
 םילבהו תלוויא  ךוניח  תינוליח הכפהמ  
 ףדה תליחתל    םידדושה רשע-העבשו אבאב-ילע תולילע  


םידדושה רשע-העבשו אבאב-ילע תולילע   


לש תומשנ ילוגלג - םיחצרנה" :האושה לע השרדב ףסוי הידבוע :(ה) 7.8 ,(מ) 6.8
תומשנ םה האושה יגורה"ש ,עבק "ול ערו קידצ" תלאשל הבושתבו "םיאטוח
ומכ םשפנ תא ךכזל ועייס האושב םיארונה םהירוסיי .םימדוק םילוגלגב ואטחש
ימ - הלאה םירבדב ןימאהל םיכירצ ונחנא ...םיגיסה לכמ ותוא םירהטמש בהז
."רקיעב רפוכ - ןימאמ אלש


וררועש הידבועה לש תורימאה שולש" :רימק ילאו ןיול ןור לש םתבתכ :(מ) 7.8
הלא םימדוקה תומשנ לש לוגלג הז :האושב ופסנש םינוילימה תשש לע :הרעס
הז ?םולש הז המ ;הזה םדא ןבל לכש ול ןיא קרב לע ;ואיטחהו ואטחש ,ושעש
ויה אל וירבדש ןיבמ ,קרב ומכ אל ,לכש הברה ול שיש ברהשכ ,ךכ רחא ?םולש
תועידי ."םירומג םיקידצ ויה םה - ואטח אל םה" :"ריהבמ" אוה ,לכש-יוור
.םישודק האושה יגורה :ריהבהל רהימ ברה :(7.8) תונורחא

:הידבוע ירבד לע םימעוז םיברעה :יאבג יפשו ןארדב דיעס תאמ הבתכ :(מ) 7.8
םע םולש הצור קרב" יכו ,"םילאעמשיה תא ארבש לע טרחתמ אוה ךורב שודקה"
:(קרב לע) תיעובשה השרדב רמא ברה" :שולא יבצ תאמ הבתכ :(י) 7.8 ."םישחנ
וחילצי הככ .םידוהיה לש םינכש ויהיש ,הקיתעה ריעהמ קלח םהל תתל ךלוה אוה
התא המ .ונידי לע םתוא םש התא המ .קומא ומכ םהירחא ץר אוה .םהב גורהל
תא ארבש טרחתה ה"בקהש בותכ וללה םיעשרה םיברעה .ונידי לע םישחנ איבמ
וירבדש הנעטב ףסוי הידבוע דגנ הנולת ושיגה םייברע םינטפשמ 15 ."לאעמשי
.תונעזגו התסה םה םיברעה לע

,ראואב הדוהי 'פורפ לש וירבד םה ונבל תמושתל רתויב םייואר :(מ) 7.8
לע הדיחיה הבוגתה ךרד" :םשו דיב האושה ןוכמ שארב דמועה ,האושה רקוח
גלפמ ,לארשי אנוש ,הזה שיאה לע ירסומו יתרבח םרח תלטה איה הלא םירבד
:תובוגת ןומה דוע ויהו ."םעה


םירבד" "ןליא-רב תטיסרבינואב ך"נתל רוספורפ ,ןומיס לאירוא 'פורפ :(מ) 7.8
:דירש יסוי כ"ח ."לינסו הטוש" :הידבוע לע דיפל ימוט כ"ח ."םשה לוליח םהש
."םהיתוחפשמ ינבו תונברוקה לש םרכזב העיגפ" :האוש ילוצינ ."ןטק םדא"

שאר ,תישארב 'פורפ לש וגולגל-ורמאמ - ןרמ לש תרתסנה ותמכוח :(ה) 8.8
תודוא םיינואגה וירבדו ףסוי הידבוע לע ,בגנב ריפס תללכימב תרושקתל הללכימה
,םיבתכמ 12 םוי ותואב "ץראה תכרעמל םיבתכמ" רודמב .האושה יחצרנ
.תואחמו םייוניג לש הכורא הרושל םיפרטצמש

רמייתמה ןושארה וניא ףסוי הידבוע" :בתוכ ימויה ורוטב רנקנד ןונמא :(מ) 7.8
רבכ יכ המוד ..ה"בקה לש תונובשחה ירפסב ץיצהל ודיל הלגלגתהש תוכזב
דיחיה יבויחה דצה .שדחמ םעפ לכב םימהדנ ונחנא הנהו ,רקפומה ויפל ונלגרתה
ותוא וצירעהש יממ םירכינ םיקלח םג יכ יופצש ,אוה השדחה השרפב םעפה שיש
םילילאה תדובעמ וחכפתי ילואו ,לובגה תא רבע םעפה יכ תודוהל וצלאיי םויה דע
."ותוא םידבוע םהש

לע לאה לש ומעז תא רכז אל הידבוע ברהש לבח" :ןמדירפ םחנמ 'פורפ :(י) 7.8
."ה"בקה לש ומשב רבדל טדנמ ןיא שיאל .בויא לש וירוסייל ונתינש תויונשרפה

האוש ילוצינ :(ה) .םיכוב םילוצינ לש םינופלט תואמב ףצוה "םשו די" :(י) 7.8
.םיצאנל היצמיטיגל שי ףסוי ירבדב :םירמוא

תדמולמה ותשרד תא יתעמש זאמ" :"ףלודא ,החילס" ורמאמב לאכימ 'ב :(י) 8.8
ץק ןיאו ,ןבומכ םי-ינמ םיקומע ןרמה ירבד ...החונמ תעדוי ישפנ ןיא ,ןרמ לש
,וילעש אוה השרדה ןמ דומלל ידוהי לכ בייחש ןושאר חקל יכ המוד ךא ,םחקלל
ףלודא 'ר קידצה ןמ הליחמו החילס שקבל ,לארשי תנידמ לכ לע םצעבו ,ילעו
וילע ורזגנ הפירשו קנח םגו ,רובה לא םילארשי םידז ידיב ךלשוהש ,ןמכייא
ונא ,תויוטשב ןימאמה לארשי תיב לכ םשבו ןרמ םשב ,ןכ לע רשא ...ל"ר
.הליחמו החילס ,ןמכייא ףלודא וטוא לרק ררהיפנבמרוטש ,ךממ םישקבמ
,ונעדי אל טושפ .ךיתויראש תא ונפרשו ךתמשנ תאצ דע ךתוא ונילת םתס
."ןמזב ונל הליג אל ןרמהו


תעיבת שיגמ ,האושב הדמשוה וירוה תחפשמש ,ימלשורי םיקסע שיא :(מ) 8.8
.ס"ש גיהנמ דגנ הביד


יסוי תאו תרושקתה תא ,םיאניתשלפה תא שמא ףקת בוש ףסוי הידבוע :(י ,מ) 9.8
לע ,ץראה ימעו םירוב ,םיעשופ םלוכ םה תרושקתה ישנא יכ רמא הידבוע" .דירש
דירש יסוי רבעשל ךוניחה רש לעו ,םיאמוטמ םיאמט םהש רמא םיאניתשלפה
."עשרו לבנ" רמא דירש לע :(י) ."איטחמו אטוח ,םלועב היה אל הזכ עשר רמא

ברה לצינ דציכ :תוישרפ יתש הוושמ תכרעמל בתכמב זועמ רשא 'פורפ :(ה) 10.8
האציש הלצהה תבכר תוכזב תיצאנה תפותה ןמ ,רמטאסמ יברה ,םיובלטייט לאוי
ידוהיה ךנחמהו הרומה ךלה דציכו ,תוומל ורתונ ותליהק ינב תיברמשכ ,הירגנוהמ
תורשפאה ול התיה רשאכ ,הקנילברטב תוומל וידלי םע ק'צרוק שונאי ינוליחה
תעשורמה ותשרד םע ףסוי הידבוע םלומלו ,גיהנמ הזו גיהנמ הז .לצניהלו ראשיהל
.תישונא-יטנאה

* הטוש אוהש ודיגת לא" :"יזנכשאה אטחה" המקמב רפח םייח :(י) 10.8
ךכ) אוה * התב ענענ םישל (!) תבשב רתומש ,הכלה קספב טילחהל עדיש ,אוה
,אוה * אטוח ונניא (!) תבשה םויב ףאב ועבצאב טטחמה יכ ,עבקש (םירפסמ
ויתוקיספו ויתורמא לכש ,אוה * הרוי אטאטמ םג - הצור םיהולא םאש ,עדויש
" ...עשר םתס אוה - הטוש ונניא אוה * השודק לש חורב תודפאנ


ןטשה יקוספ םא :הרו'גה" :ץח הרוי תשק יבליס :(תועידי תבש ףסומ) 11.8
ונניאש םידוק םה - הידבוע ברה ,עשורמה יטסיניימוחה ןקזה לש ויפ קיפמש
.ןעזגו ער שיא והז .הנידמה לש הרו'גה אוה ,ונלש םידוקב זא - ןיבהל םילגוסמ
דחאכ ,תיזבנ םיביב תפשב ףדגמו ףרחמ אוה .האנשו םינדמ לש דימת םה וירסמ
םדא .הלמחו סויפ ,הבהא לש הנירק םוש ןיא תוירוביצה ויתועפוהב .םיקירה
."הקיטילופהמ םגו ,הנידמל תדה ןיב דירפהל שיש תחצינה החכוהה אוה .רעוכמ


שממ .םיהולא יכרד תואלפומ " :דלפנזור םולש :(בירעמ תבש ףסומ) 11.8
םיברעה תא לישמה הבש ולש הנטישה תשרד תא ףסוי ברה אשנ ובש םוי ותואב
ליצהל ידכ תרניכל דחא "ילאעמשי" ץפק ,םתיא םולש יסחי ונכתי אלש ,םישחנל
השעמב וייח תא בירקמ ,ומש עד'ג ירמוע ,ומצע אוהשכ ,העיבטמ ידוהי דלי
."ינהמת ?קידצה ימו עשרה ,הזה רופיסב ,הפ ימ זא .הרובג


."התסה - הידבוע ברה ירבד :םיאנותיעה דוגיא" :(מ) 11.8

האושה תונברוק תמשא לע וירבדבש ןיבה הידבוע ברה" :דמלמ-זפ לעי :(מ) 13.8
רבכ הלגרתה התביקש ,תילארשיה הרבחה וליפא .םימודאה םיווקה תא הצח אוה
."ן"רמה ליטהש הארונה המשאה תלטה תא לכעל הלכי אל ,םילוגיפ ילכאמ הברהל

ןוסא טימהל תולולע הידבוע ברה לע תופקתהה :שמא רמא יערד הירא :(מ) 13.8
."לארשי לע

םינויצה" :הפה תא חתופ ,הידבוע לש םילכה-אשונ ,ירזינב םג וישכעו :(מ) 14.8
יתולג ידוהי לע דורח-ןיעמ הרפ ףידעש ורמא םה - האושב תומל םידרח וריקפה
םכלש םיר"ומדאה :םירמוא םה םויהו ,םייתד תוחפש המכ איבהל וצר םה .הינמרגמ
העונתב .דוריפו האנש ערוז ירזינב :םשו דיב םעז תבוגת ."תולעל םהל ונתנ אל
."ירזינב לש וזכ הפצוחל החילס ןיא" :ורמא תימרופרה


האושה ירקוח יריכבמ ,ראואב הדוהי 'פורפ רמא ,"ירזינב יפ לע" :(י) 15.8
תועשר ןיב תבולשת איה תאזה העווזה .ונמצע תא ונחצר ללכב ונחנא" ,םלועב
וא דורח-ןיעמ הרפה - האושה לע רתוי עדוי ימ רורב אל .תילאטוט תורובו תינוציק
."ירזינב


- ירזינב לבא .ףסוי הידבוע ירבד תא התניג תונותיעה תצעומ :(י) 15.8

."הפה תא ונל ומתסת אלו - לצנתמ אל" :(מ) 15.8

:וירבד תא חבשמו הידבועל גאודש ימ שי :םיבוצע ויהת לא לבא

םירבח ינש הנה ."תמא רמא ברה" :הללאבזיח גיהנמ ,הללארסנ חיש :(מ) 15.8
.ונינפמ התוא ריתסמ םהינש לש םיהולאש ,תמאה תא םיעדויש

ויתויואטבתה לע הללאבזיחה גיהנמ םסריפש הכימתה ירבד תובקעב :(מ) 20.8
:האבה הזרכה תא יוניש תעונת הקיפה ,ס"ש גיהנמ לש

הללאבזיח - ס"ש


תאמ הבתכ - "תונויצה דגנ םידרחה קבאמב קשנ קר איה האושה" :(ה) 15.8
םיבתוכ םידרחה ובש ןפואה תא תופשוח האושה לע תויואטבתהה :ןלוג המריבא
יפצומו יערד ,ירזינב ,הידבוע לש תויואטבתה זוכיר הבתכב .הירוטסיהה תא
ירזינב ירבד תא לומתא ףקת קרב דוהא הלשממה שאר .םינורחאה תועובשהמ
ךישממו ףקת ףקת .האושה ןמזב חצרל םידרחה תרקפהב תונויצה תא םישאהש
.ותלשממל ףרטציו הבוט ול השעייש ,ול קקלל

ורמא םינברה .זלעב ידיסחמ יתייה" :רמוא ,האוש לוצינ ,רבורג השמ :(מ) 16.8
לש ולוקב םיעמוש ויה םייתדה םידוהיה םא .חישמל תוכחלו זוזל אל ונל
."האושהמ םילצינ ויה ןילופ ידוהימ םיבר ,יקסניטוב'ז

,ראואב הדוהי 'פורפ לש ותבתכ-ותבוגת - "הרפכ ןיא תוטש ירבד לע" :(ה) 17.8
לש הצאנהו עשרה ירבד לע ,םשו דיב האושה רקחל ימואלניבה ןוכמה שאר
."תינויצה העונתה יצמאמ תוכזב האושהמ ולצינ םיבר םידרח םיגיהנמ" :הידבוע

םינויצה" :"םיהולא םהל ןיא" ארפק לכימ תאמ הבתכ :(בירעמ תבש ףסומ) 18.8
בריס ךכ רחאו הרעס ררוע ,ירזינב עובשה רמא "האושב תומל םידרח וריקפה
.הטמל שפוח תרעה האר .וירבד לע ןייארתהל

ופרה" :א"ת תטיסרבינואב היגולוכיספל רוספורפ ,רלדנ הירא :(ה) 21.8
תוליל דוע ימאל ואיבת לא :ותורמל םירסה וימכח ,ףסוי ברה דובכ !האושהמ
תא קודב ?רקי רוספורפ ,ןווכתמ התא קוידב ימל ?וימכח ?ברה דובכ ."האוש
!!ךיניעב םכח והימו ,דובכ ןתונ התא ימל ,ךמצע

רחונ ריזחש וא רעונ רומחש ,חבונ בלכש םעפ לכב םאה - ודיגת
?היזיוולטב טרס הז לע םישועו תרושקתה ילכ לכב תאז םסרפל םיצפוק םתא


אל טושפ ךירצ ..." :"הרות ןטק" :ןודיס םירפא :(בירעמ תבש ףסומ) 18.8
ונת ...אמויד יניינעב ןרותה ברה ישוריפ תא רקוב ידמ טטצל קיספהלו ,שגרתהל
תעפשה תפיגמלו תופירשלו תועיבטלו םיכרד תונואתל םירבסה אוצמל םהל
- הסרובה תליפנו תרניכה סלפמ תדירילו לובמלו דרפס ידוהי שוריגלו האושלו
"...םימשא םינוליחה דימת אליממ

,עזעוזמ יניא ,יתימעמ לידבהל ..." :ולש ריאמ :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 18.8
תמועל .האושל עגונב ס"ש ישנאמ המכ לש םהיתויואטבתהמ עתפומ וא ןוגי-הכומ
העידיה ילוא ?תורוב ?תושפיט .הזה הבשחמה חרוא לש ורוקמ המ ההות ינא ,תאז
וישכע לבא ?הנוגה בל-תמושת בינמ האושה לש רוכזא לכש ,תדבוע הטישהש
היה הז אשונב םגש זומרל םישקבמ םהש ןכתייה .תפסונ תורשפא יתעדב התלע
."ההמתא ?חופיק

'פורפ םע ןויאר - "הלחמ ,תוימשיטנא ,תורוב" :(בירעמ עובשפוס) 25.8
.ירזינב וילכ אשונו הידבוע לש םהירבד לע ,האושה ירקוח יריכבמ ,ראואב הדוהי


אוה ."םיאמוטמ םיאמט םיניטסלפה :תינש הכמ הידבוע ברה" :(Ynet) 25.8
םלוכ תרושקתה ישנא הלא" תרושקתה ישנא תא ,"לבנ" דירש יסוי תא ףקת
ךוניחה דגנ רביד ,"םהל ןיא הרות לש הפיט ,ץראה ימע ,םירוב ,םיעשופ םישנא
.דועו ,"שיוורדו תופש קר דומלל ,הרותה תא וגרה" םיינוליחה רפסה יתבב

רתוי ונתוא םיאנוש חורה ישנא :םינוליחה תא בוש ףקות הידבוע" :(מ) 27.8
םהיפלכ האנשהשו ,םייוג אונשל הבוחש ,אצומה תדוקנמ אצוי הידבוע ."םייוגהמ
-תינוימדה ותבשחמ ,ןכסמל ,ול הקיצמ .רתויב ההובגה המרב תויהל תבייח
דועו !!השק הלחמ וזיא .םייוגה תא רשאמ רתוי ותוא אנוש והשימש ,תידיאונארפ
יתייה םא ."התימ םהילע רזוג ,יתכלממב ולש םידליה תא םשש ימ" :ןרמה רמא
.תילילפ הצמשה לע ןידל הידבוע תא תעבות יתייה ,יתכלממב דליל אמיא םויה
.ןותיע ותואב ,הנזצ המלש תאמ הלודג הבתכ םג האר


 יללכ  שדח ריסא ונל שי  שדח אישנ ונל שי  
 םילבהו תלוויא  ךוניח  תינוליח הכפהמ  
 ףדה תליחתל    םידדושה רשע-העבשו אבאב-ילע תולילע  


חופש - יומן ארועים

 

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית