לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2000 ילוי :24 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןועמשו,הריש ,רחש ,יעור ,תינור ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,ןיעמ ,לבוי ,םייח ,דוד

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס


ינמוי לש תונושאר םייתנש םייסמ 2000 ילוי ןמוי
,1998 טסוגואב עיפוה ןושארה ןמויה .שפוח
-תד יאשונב תינויכרא תיתשת רוציל ותרטמשכ
:ולא םיאשונב רמוח שקבמש ימ לכל הנידמ
,תויתנש תודובע ךרוצל רפס יתבב םידימלת
םתסלו ,תוינוירנימס תודובעל םיטנדוטסל
וחרטש םיברה ויארוקל הדומ שפוח .םיניינעתמ
םירחאו םהש הווקמו ,םינמויל רמוח וחלשו ולמעו
.דיתעב םג (ונל ובתכ) ךכב וכישמי םיפסונ

!הכאלמב םישועה לכל הדות

 םידרחה ןומימ  לט תדעו  יערד הירא לש ןידה קספ  
 ךוניח  ?היידגרט וא החידב  יללכ  
 ףדה תליחתל     תלוויאה רודמ  


יערד הירא לש ןידה קספ   


דועו) דחוש תחיקל ןיגב עשרוה ,ס"ש תעיס שאר ,יערד הירא ,רבעשל םינפה רש
יערד לש ויתוריבע וקל הב הברה הרמוחה" .רסאמ תונש שולשל טפשנו (תוריבע
תועידי) ןוילעה טפשמה תיב עבק ,"תלטובמ-אל הפוקתל רסאמב ותשינע תא ובייח
םינב-בלב" ;"תותיחש ישעמ הרשפאש הריווא תריציל םרת יערד" ;(13.7 תונורחא
םשאנ לש ותנוהכ םור יכ ,יזוחמה טפשמה תיב ןייצ קדצב" ;"דחוש תריווא הררש
דחוש אלא ,םירז ןיב דחוש היה אל" ;"אלוקל אל ,הרמוחל אוה קומינ דחוש לבקמה
שמתשיש תנמ לע ,הלודגל הלעש םהמ דחאל ,רוביצה יפסכמ ,תדכולמ הצובק ןיב
שארב ותבצה ,הגרדב ותאלעה :ותגלפמ תבוגת ."הירבחלו הצובקל עויס ןתמל וחוכב
תיב יטפוש ,ויטפושו !יערד הירא ךלמה יחי .הנידמה תואישנל ותודמעומ תאלעה ,ס"ש
ורבח תסרגל .םיעשר םה ,ףסוי הידבוע ,יערד לש ורומו ובר תסרגל ,ןוילעה טפשמה
תעדלו !ןאריאל האמחמ וזיא .ןאריאבש הזל ונלש טפשמה תיב המוד ,לאילמג ,העיסל
!יאכז אוה !יאכז אוה !יאכז אוה !יאכז יערד ס"שב םירחאה


 םידרחה ןומימ  לט תדעו  יערד הירא לש ןידה קספ  
 ךוניח  ?היידגרט וא החידב  יללכ  
 ףדה תליחתל     תלוויאה רודמ  


דספנהו בעתנה קוחה - לט תדעו קוח


דספנהו בעתנה קוחה - לט תדעו קוח


קבאמה :"תוררועתה" יתבוש םע תוהדזה רוקיבב יחימע הדוהי ררושמה :(מ) 2.7
.בער תתיבשב "תוררועתה" יניגפמ .לארשי תואמצעל המחלמה ומכ - םידרחה סויגל


רמוא ,תובתותה םע ,םיידי יתש עוטק ל"הצ הכנ ,רטסל לבוי - הנומתב :(י) 3.7
."אבצב ידי תא דבאמ יתייה אל םא םג ןאכ יתייה :"תוררועתה" לש האחמה להואב
אבצל רובעל ךירצ !תירקש התיה יללכ סויגל קרב לש המסיסה" :רימת ילוי הרשה
."יעוצקמ

.םעב תסנכה לש הדיגב וז - םויה רובעי קוחה םא :בערה יתבוש :(מ) 3.7

סעחות ."םידרח סויגל ןייפמק תוריחבה ינפל יתמזיש רעטצמ ינא :קרב" :(מ) 3.7
?ןיא הככו ."גוליפ היהי קוח ילב" :ינפג ידרחה (שידייב םיזוכע קקלמ) !רעקעל

43 ודגנ ,םיכ"ח 52 ועיבצה קוחה דעב :תוטמתשהה קוח תא הרשיא תסנכה :(ה) 4.7
שולש לומתא דילוה לט קוח לע קבאמה :ענרב םוחנ :(י) .וענמנ 7 ,םיכ"ח
לש םיכ"חהו םינברה לצא ולש הלבקה ןחבמ תא רובעל טילחה קרב - 1 :תויוחתפתה
תא הנד הדובעה תגלפמ - 2 ;תרייסבמ ירזכא רתוי הברה ןחבמ והז - הרותה תודהי
תודהי ינבר לצא ןחבמל בצייתה ןורש לאירא םג - 3 ;תיביטקלוק תודבאתהל המצע
.ינוליחה רוביצה תא ומיר :דיפל ימוט כ"ח .הרותה

."תודיגבה לכ םא - ןורש לש ומואנ" ,"בגב ןיכס ונל עקת דוכילה" :םידרחה :(מ) 5.7

,קרב טפושה .יבגנ השמ תאמ הבתכ - דספנו בעתנ קוח :(בירעמ תבש ףסומ) 7.7
קוח קקוחל תסנכל רוסא :בתכ םיישדוח ינפל "לשממו טפשמ" תעה בתכב רמאמב
ךרע אלא ,דוסי ךרע קר אל אוה ןויוושה ךרעו ,הרבחה לש דוסיה יכרע תא רתוסה
.ונתרבח לש ןוילע

רוד תונש ךשמב ירה ?שערה המ לע ?םואתפ :רנקנד ןונמא :(בירעמ תבש ףסומ) 7.7
היירורעשה לש ,הזה ירסומה עשפה לש ,םנמא םינטור ,םיפתוש ונלוכ ונייה
תא :דאמ טושפ ?ןונמא ,הרק המ ?הרק המ ?ונל רבשנ םואתפו ,תאזה תירוביצה
?ךל קיפסמ אל הז !קוחב ןגעל ונתלשממ שאר טילחה תאזה תיזבנה היירורעשה

הירא תאמ הבתכ - "תוררועתה" תעונת הדלונ םיריעצ המכ לש לוכסתמ ךיא :(ה) 9.7
.קרב הלעהש תוטמתשהה קוחל תדגנתמש העונתה לע ןייד

לולע םידרחל אלמ רוטפ ןתמ" :לט תדעו תא הנושארל ףקות זפומ ל"כטמרה :(י) 13.7
."אבצב תרשל היצביטומב עוגפל

.לט ח"וד לע האחמב םיאולימ יסקנפ וריזחה םילייח :ל"כטמרה :(מ ,ה) 26.7

היצילאוקב (יוניש) דיפל ימוט :לט קוח תנכהל הדעווה תבישיב רעוס ןויד :(י) 27.7
לש יברעה כ"חה) הקרב דמחומשכ ,םידרחה דגנ (ל"דפמ) םולהי לואש םע הרזומ
ןונכתה תביטח שאר .קוחה תנכהב הייחד שקבת הדעווה :(ה) .םידרחב ךמות (ש"דח
םניאש תובישיה יטמתשמ רפסמב ךשמתמ לודיג שיש ,הליג ל"הצב םדא חוכ להנמו
.סויגל םידמעומהמ 10% -ל עיגמ םרפסמו ,ל"הצל םיסייגתמ


 םידרחה ןומימ  לט תדעו  יערד הירא לש ןידה קספ  
 ךוניח  ?היידגרט וא החידב  יללכ  
 ףדה תליחתל     תלוויאה רודמ  


םידלי תוכורב תוחפשמ קוח תועצמאב םידרחה ןומימ


םידלי תוכורב תוחפשמ קוח תועצמאב םידרחה ןומימ


."םידלי תוכורב תוחפשמ" קוח תא לומתא הרשיא החוורהו הדובעה תדעו :(ה) 19.7
הינש האירקל אבות העצהה .הנשב לקש דראילימ יצחב ותולע תמכתסמ קוחה יפ לע
171 םיבצקומ ןושארה דליל :שפנ לכל הווש הנניא הבצקהה .אבה עובשב תישילשו
אלל החמש" רמאמב דמלמ-זפ לעי .'ש 642 ישישלו ,'ש 582 יעיברה דליל ,שדוחל 'ש
לש תויהל תבייח םידלי לודיג לע תילכלכה תוירחאה :תבתוכ (11.7 בירעמ) "הכרב
םהידלי תא לדגל םיסנמ םידרחה :(יוניש) יקצירפ כ"ח .הנידמה לש אל ,החפשמה
:(19.7 ץראה) רלסרטש הימחנ (!םיחילצמ םה ,רקי יסוי ,םיסנמ אל םה) וננובשח לע
,(20.7 ץראה) לאוש אוה עיזהל המלו דובעל המל .רתוי םירקי םידלי שיו ,םידלי שי
תא יכה ואלב) םישדוח 9 לכ דלי איבהל .דובעל ילב תויחל רתוי יאדכו לק היהי
םינוליחה ןובשח לע םייח תושעלו ,(הבושח הניא התעדו ,םילאוש אל השיאה
.קבאמל אצוי שפוח רתא !םידרחה םתוא םיליכאמש ארח לכ םיעלובש ,םימטמוטמה

אוה טרפלה קוח :"םינב ידלת ףסכב" רמאמב לאכימ 'ב :(תועידי תבש ףסומ) 21.7
,אבצה ןמ םיכרבאה תא ררחיש דחאה .לט קוח לש ענמנ יתלבהו שקבתמה ויחא
ינפב רצואה רש בצייתי טעמ דוע .רוביצה לע םתסנרפ לועמ חתנ דוע ליטה ינשהו
ומצעל זא שחלי אל יתימא רייארפ קרו .ולש סמה תמרופרב התכימת שקביו תסנכה
"???יתונוכסח ךות לא די םיבחות םה הז ליבשב :יארה לומ םידרחה ןומימ  לט תדעו  יערד הירא לש ןידה קספ  
 ךוניח  ?היידגרט וא החידב  יללכ  
 ףדה תליחתל     תלוויאה רודמ  


יללכ


תודבועו הנידמה תודבוע לכ בייחתש ,הנקת םזוי (ס"ש) באז םיסנ כ"ח :(מ) 23.6
שארו אישנה ,ןבומכ ,עבקי תועינצה תדימ תא .עונצ שובלב הדובעל אובל תסנכה
םיארוק עבש-ראבמ תונוכש יליעפ :(מ) 30.6 האר :ףסוי הידבוע ,אבה הלשממה
.הנידמה אישנ דיקפתל ףסוי הידבוע תריחבל

השירדב םיאצוי םינבר :(מ) 5.7 .המיחל ידיקפתב םישנ דגנ ל"דפמה ינבר :(ה) 2.7
20.7 :םידרחל ענכנ אבצה ןאכ םג .םייברק םידיקפתב תונב תוריש עונמל :השדח
םינברל שי המ .המיחל ידיקפתב תולייח בולישל תודגנתהב ונודי םינברהו ל"הצ :(ה)
:(מ) 20 !רתויב ןכוסמהו עורגה גוסהמ לבה אוה םמע ןודל ןויערה םצע ?ןאכ רבדל
.תומחול םע ותרשי אל םייתד םילייח :םימייאמ ל"דפמה ישאר

,תותדה דרשמ יכמתנ לע תוח"ודב ןייעל השירדב ץ"גבל ורתע םימרופרה :(ה) 3.7
.הז אשונב עדימ קפסל בריסש

תויוכזה :טנרטניאה תייגוסב הנורחאל ןד םילשוריב לודגה ינברה ןידה תיב :(י) 3.7
םוסחתש ,ךכ תרקובמ ,תידרח טנרטניא תשר םיקהל ןויערה .ידרחה טנרטניאה לע
.המענ-יחא דוד תאמ הבתכ .סקס ירתאל השיגה תא םידרחה ינפב

םדא רסאמ" :רמאו ,ינבר ןיד תיב ידיב הרצענש השיא ררחיש קרב טפושה :(י) 4.7
ירוגז 'בג הטקנ הב ןושלהש רובס ינניא .תועש 48 -ב רבודמ םא םג ,דבכ שנוע אוה
םילימה ללגב רצעמל עובשה החלשנש ,ירוגז הנח :(י) 7.7 ."רסאמ הקידצה
וזיגרהש םיחרזא לש הכורא המישרל תפרטצמ (םיניידל הרמאש) "םכל ושייבתת"
ארוק ל'גרבא .רקויב ךכ לע ומלישו ,ל'גרבא ,עבש-ראבב ינברה ןידה תיב בא תא
םלועלו ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד קספ םייקל ןיאש עבוק ,םילאוסקסומוה תוכהל
טפשמה תיב לע רמא ףסוי הידבוע ברה :(ןאכ) תבתוכ תשק יבליס .ודובכ לע לחומ אל
הנח .הרק אל םולכו ,תודינ ילעוב םה ויטפוש יכו ,ןותחת טפשמ תיב אוהש ןוילעה
ובש ,הלש םישוריגה טפשמב םיניידה רבעל "םכל ושייבתת" הארק 45-ה תב ירוגז
םיימויל ינברה ןידה תיב בא י"ע החלשנ ,"תבש לוליח" התיה טגה תעיבתל הליעה
!ןייד שי לבא ןיד תיל - רמאנ ךכ לע .רסאמ

לשו םימרופרה לש םתריתע - יסכודותרוא-אלה רויגב ןוידה שדחמ ץ"גב :(ה) 5.7
.ת"מענ

,רייג ,רואיבא ברה תושארב רויגל דחוימה ינברה ןידה תיב :םידקת :(ה) 6.7
.םימרזה תשולשל ףתושמה ,תודהי ידומילל ןוכמה ירגובמ השיש ,הנושארל

קזנל יארחא אל אפור :םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב לש ימידקת ןיד קספ :(ה) 7.7
."רדסב היהיש רמא יברה" קינזר ןר תאמ הבתכ םג האר .בר תצע לשב םרגנש

סנכיהל ךירצ היהי :םולשה ךילהתל וסחייתהב ,לומתא רמא הידבוע ברה" :(ה) 7.7
ונחנאו .ל"הצ אלו תאז השעי חישמהש ןווכתה אוה :םינעוט ויברוקמ ."םיאניתשלפב
הרות לש הלהואב םיגרהנש ולאש ,ךכל ןווכתה הידבוע ברהש ,תועטב ונבשח ונמותל
הארנכ אוה םויה לש הידבוע :םולשה ךילהתל ותדמעו הידבוע בגא .תאז ושעיש םה
לעו םולשה לע זא רמא אוה המ וארת :םינש 10 ינפלמש הידבוע לש היצטומ
:םילשורי


םולשה לע הידבוברה


ןויאר :לדגש ירהנ לע הדלב :אלומ שוש תאמ הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 7.7
.ךוניחה דרשממ דירש שרפ וללגבש ,קינס"שה

ינבר לש םהיתורוכשמ תא ףשח (יוניש) יקצירפ כ"ח :(י) 12.7 ,(יזכרמ ןיינע) 10.7
.הנשב לקש 440,000 = ינוריע בר לש עצוממ רכש :לארשיב םירעה


ינוריע בר לש עצוממ רכש


תונואתה יוביר :ןח הנשוש תאמ הבתכ - "שיבכב םירקפומ םידרחה" :(י) 11.7
דוגינב םידלי תורשע םוי ידמ םיעיסמ םינשי בכר ילכ :ירקמ וניא ידרחה רזגימב
םג םימעפל םיסחדנ םירדנטל ,םיכרדב תוריהז דמלמ אל דחא ףא רפסה תיבב ,קוחל
.30 םוקמב םידימלת 45

לספ ומצע תעד לעש ,תותדה רש דגנ ץ"גבל הרתע תימרופרה העונתה :(ה) 12.7
צ"רממ ןיצק תידוהי םוקמב .הננערב תיתדה הצעומב הנוהכל תימרופר תדמעומ
.תרחא תדמעומ הצעומל סינכה


.לארשי הווקמב "דיתע" יגולוטנייסה רפסה תיב תריגסל ואיבה םידרחה :(י) 12.7
שושחל םיכירצ ונחנא" :ךומס יתד רפס תיבל עירפת היגולוטנייסהש ששח - םתנעט
וצ בורקב איצוהל ןווכתמ ךוניחה דרשמ ."ןאריאל ונכפה ,ונלש הבשחמה שפוחל
.רפסה תיב דגנ הריגס

תוטילקרפה רוערע רחאל ,לתוכב םישנ תליפת אשונב ףסונ ןויד םייקי ץ"גב :(ה) 14.7
.תילטב תופוטע ןהשכ לתוכב ללפתהל םישנל ןתנ ץ"גבש רושיאה לע

תונברה תא ךופהל טילחה ,תותדה רשכ םג ןהכמש ,ןילייב םיטפשמה רש :(מ) 16.7
המכוחה המ .םיישארה םינברל חוכ-רתי ןתונ אוה ךכב .תיאמצע תושרל תישארה
?ןילייב

םייערשהו םיינברה ןידה יתב :תותדה דרשמ תא קרפל שקבמ ןילייב יסוי :(ה) 18.7
קוריפל ותינכתמ םיקלח םסרפ םיטפשמה רש :(ה) 28.7 .םיטפשמה דרשמל ורבעוי
ינזבזב דרשמ אוה תותדה דרשמ יכ ורמאב קדוצ ןילייב :בתוכ "ץראה" .תותדה דרשמ
.רתוימו

הללמואה תיצוביקה העונתהש ןמזה עיגה .לאומש ןגל ורזח תבשה יחקפ :(מ) 16.7
תיישעתמ תורשכה יחיגשמ לכ תא התיבה חולשל - לשמל .ןודנב יניצר והשמ השעת
!םינדחפ ,םכתא הארנ .הלש הבחרה ןוזמה


רוביד ,תבשב ןושיע ומכ ,תד תוריבע לע םישנענ ידרחה ל"חנה ילייח :(ה) 17.7
יפ לע הריבע וז תבשב ןושיע ירה ?הקעצה המ לע .הפיכ תשיבח-יא ,תבשב ןופאלפב
לע - הפיכ תשיבח-יא !הכלהה יפ לע הריבע איה םג תבשב ןופלטב רוביד !הכלהה
זא !!!םיידרחה םילייחה לש הכלהה ירה וזו !הכלהה יפ לע הריבע המכו המכ תחא
,הכלהה לע רתוול ץילממ שפוח רתא ?הלטבל וא הכלהה לע רומשל - ןאכ םיצור המ
תויוכזל הדוגאה לש םימכחה תא וארת זא .לארשי לע םולש אבו ,אבצב קר אל
:חרזאה


השירדב ישארה יאבצה טילקרפל עובשה התנפ חרזאה תויוכזל הדוגאה :(ה) 20.7
םא !תוטש וזיא .אבצב תויתכלה תוריבע לשב םיידרחה םילייחה תשנעה תא לטבל
- שנעיהל םיצור םניא םאו !ושנעייש - םייח םיהולא ירבד ,םהל הרקי הכ הכלהה
!שפוחל ופרטציש


תודיחיב תונב תוריש ללגב ץ"גבל רותעל םייאמ ןמקורד כ"ח :(ענענ תושדח) 20.7
.תודינ ילעוב םניא ויטפושו ,ןירדהמל רשכ ץ"גב ול םיקוקז םהשכ .תויברק

תא םיגציימ םניא וישנאו יערד" :"תוריהי לש ןברוק" רמאמב ינולא דורמנ :(ה) 17.7
."תורקפומהו תולשחנה תא אלא תויחרזמה


תודהי) שורפ כ"ח תנעטלשכ ,יבכמ םילוח תפוק לע םרחב ידרח םויא :(י) 17.7
.הווהי ידע תכ םע הנמנ ,סירפ-הד ר"ד ,הפוקה אפור (הרותה

לככ לדגת םתרוכשמ :ץראב אשידק תורבח ילהנמ 100 -כ רפ'צל העצה :(י) 18.7
.תוניינעמ תואקסיעל ער אל ןויער .םישנא רתוי ורבקיש

.הקיקחה דוסי קוח רושיא תא ולכיס בוש תויתדה תוגלפמה :(ה) 19.7

תדעו :(י ,ה) 27.7 .םייחב רבק תקלח רובע 'ש 50,000 הבוג אשידק הרבח :(ה) 19.7
,םייחב רבק תוקלח תשיכרל םומיסקמ יפירעת לומתא הרשיא תסנכה לש םינפה
תומייאמ אשידק תורבח .תוקלח ןתוא יריחמ לש תרכינ התחפה איה תועמשמהו
.ןירדהמל רשכ םואתפ ןאכ השענ צ"גב .צ"גבל רערעל

,ןירג יטומ ברה ד"וע יפמ שדוק ירבדל וניזאה :(בירעמ עובשפוס) 21.7 ,(מ) 20.7
תא לרטינו רקיע קרב אישנה" :"ןוילעה טפשמה תיבב ןושארה ידרחה החמתמה"
ךוב ידואו םימודא הלעממ רבנע יטומ ,אבס רפכמ לג הירא ."תודהיה לש התמשנ
:(7.82) בירעמ עובשפוס תכרעמל םיבתכמב ןירג ד"וע לש וירבד לע םיביגמ הפיחמ

בירעמ עובשפוס תכרעמל בתכמ


בירעמ עובשפוס תכרעמל בתכמ


בירעמ עובשפוס תכרעמל בתכמ


שי" :ולומינ אלש םהידליל תרגסמ קינעהל ידכ ונגראתה תוחפשמ 40 :(ה) 23.7
רפשמ הז ,אירב הז ,הפי הזש ןמזה לכ םיעמוש םירוהה .אשונב ץראב חומ תפיטש
."ךפיהה תא קוידב םיארמ םישדחה םירקחמה לכש העשב ,ןימה ייח תא


זכרמ" - תויעב ןורתפ לע יארחאה חומב רוזאה תא וליגש םינעוט םינעדמ :(ה) 23.7
תידרח-תיתדה הסריגה יפ לעש - ולוכ ך"נתבו הרותבש ,תעדי םאה ."היצנגילטניאה
םעפ וליפא העיפומ הנניא הבישחהו םיבצעה זכרמכ "חומ" הלימה - הב יוצמ לכה
.(וז תניינעמ הדבועל ונבל תמושת בסהש םייפש ץוביקמ םניע רואינשל הדות) ?תחא
,ד"כ קוספ א"כ קרפ ,בויא רפסב ,תחא םעפ קר ך"נתב העיפומ חומ הלימה
תוילכה קר ."הקושי ויתומצע חומו בלח ואלמ ויניטע " :תומצעה ןמוש לש תועמשמב
והימרי) "בלו תוילכ ןחוב" - תעדה לוקישלו הבישחל םיארחאכ ך"נתב ורכוה בלהו
.הרותה לש יאופר-יעדמה גשיהה איש היה הז .('כ קוספ א"י


לומתא ריעה ,"וראווצ לע תחנומ ברחשכ קר לעופ תותדה רשש הארנכ" :(מ) 24.7
םוכסב טפשמ תואצוה םלשל רשה לע ליטהו ,ןוילעה טפשמה תיב אישנל הנשמה
תדעו סנכל םיכסה רשהש םושמ תאז ."ידוהי םזילרולפל זכרמל 'ש 20,000 לש גירח
ונפ םימרופרהש רחאל קרו ךא הפיחב תיתדה הצעומה לש הדוקפת רוריבל הריקח
.צ"גבל


הנה .ןטרסה תלחממ תמש ,ימיה ודנמוקה לייח ,ל"ז ילאומש ןרע לע הבתכ :(מ) 26.7
אוה הזכ םויבש ול הרמא (ותומל ךומס) םילוחה תיבב וב הלפיטש האפור" :עטק
:ל"ז ןרע הל בישה .םיהולאמ החילס שקבל ךירצ

."יל השע אוהש המ לע החילס ינממ שקבי םיהולאש"


תורייסל םג סייגתהל ולכוי רדסהה תובישי ידימלת :תובישיב ךפהמ :(מ) 27.7
.אלמ תוריש בייחמש רבד ,תורחבומ

תולעבבש חטש-בכרש ,ןעוט יסחנפ לארשי הצעומה רבח :(הרדח עצמא) 28.7
"הרקמב" ףשח םג יסחנפ .תויטרפ תועיסנל םג שמשמ הרדחב תיתדה הצעומה
.'ש 600,000 ךסב ,תבייח תיתדה הצעומהש "בוח"

עידוה םתוא אישה התע הזש בר רשאכ רבעש עובשב ומהדנ הלכו ןתח :(מ) 30.7
.הבותכה תא םהל ןתיי אל אוה לקש 500 לש "המורת אלל" יכ ,םהל

ס"ש לש דמעומו ןולוחב ישאר בר םג אוהש ,הידבוע לש ונב ,ףסוי םהרבא :(ה) 30.7
."ןווע אוה תיאבצה תונברב תורישה"ש ,רמאמב בתכ ל"הצ לש ישארה ברה דיקפתל
.ןאכ קסעתמ התא ימ םע עדת ךל

רקחמ" :"שדח עסש םולש ,ןשי עסש תוארתהל" ןייד הירא תאמ הבתכ :(ה) 30.7
םיכמות םידרחהמ 27% -ו םילחנתמהמ 30% יכ ,עבוק הפיח תטיסרבינואב ךרענש
םה םילחנתמה תיברמו רחאמ .םיחטשמ הגיסנ עונמל ידכ תיקוח אל תוליעפב
רקוב .םיינוליחל םייתד ןיב - שדח עסש ןאכ רצונש ,איה הנקסמה ,םיידרח-םייתד
!םייק עסשהש הנש 30 רבכ ?חריהמ תלפנ !לאימחרי בוט

וצ" רמאמב לאוש "םדא תויוכז ןעמל םינבר" העונתה רבוד ,ןמרופ ברה :(ה) 31.7
לשכומ רשאכ םיחמש ךכ לכ םייתדה םידוהיהש הז ךיא" :"יהולאה םולשה
אוה םולשה" :עבוק אוהו !ןמז אלמ הז תא םילאוש ונחנא םג !הללאוו "?םולשה
,םיהולא םע רוביד ול שי רקוב לכ !בר הלחא ."ונימי לש תיהולאה תיתדה השירדה
אב אוה המ זא .ולש תיתדה השירדה קוידב יהמ ול רפסמ םיבכוכה ןיב רגש קבחסהו
- עידומהלו ןמאנ דתיל ,ץיברלו שורופלו הידבועל ךליש ?"ץראה"ב הז תא ונל רפסל
!ידואל םיניוואד תושעל וקיספישו ,םהל רפסיש םידרחה ןומימ  לט תדעו  יערד הירא לש ןידה קספ  
 ךוניח  ?היידגרט וא החידב  יללכ  
 ףדה תליחתל     תלוויאה רודמ  


?הנשה תיידגרט וא הנשה תחידב    


?הנשה תיידגרט וא הנשה תחידב


."סרפ תייכז תא הארנכ וחיטבי םידרחה :הנידמה אישנ תריחב םויה" :(ה) 31.7

17.5 :הנשה קוקיל :(2000 יאמ ןמוי האר) ופלחש םישדוחב היה המ הארנו ואוב
ירחא ץרמנ רוזיח עסמב סרפ ןועמש רשה חתפ תואישנל תוריחבה תארקל" :(ץראה)
תוברתמ קלח איה אבצב תורישה תייחד :רזיפש תורהצהה ןיב .םידרחה תולוק
יפלא הליצה ס"ש לש ךוניחה תשר ;יתימאהו טלחומה רורחשה איה תבשה ;המואה
- ה'לעמיש ה'לעמיש יוא ."תבשב לעפש תיבב וידרה תא יתצפינ דליכ ;םידימלת
?ךל ראשנ המ - ... לש םעטמ ץוחו ,תקקילו תקקיל


 םידרחה ןומימ  לט תדעו  יערד הירא לש ןידה קספ  
 ךוניח  ?היידגרט וא החידב  יללכ  
 ףדה תליחתל     תלוויאה רודמ  


ךוניח


תא ריבגהל תנווכתמ וז תשר :תימרופרה ךוניחה תשר איה ס"של הבושתה" :(י) 4.7
אוה יתימא ידוהי ךוניח .יחיג יחיג ."ידוהי ךוניחל תיתימא היצפוא תווהלו התשירפ
םאה - דיפל ימוטו דירש יסוי .םיהולאב הנומאמו תדמ ררחושמ ,יללכ ,ישפוח ךוניח
ךירצ םייבויח םירבד הברה המכ וארת ?הז ןוויכב דחאתהל םכילעש םתנבה אל ןיידע
:דחיב תושעל


ךוניחה תודסומ תא םיבזוע םידלי תורשע :"ןייעמה לאל תינוליח הבושת" :(מ) 4.7
תובקעב ס"ש לש ךוניחה תודסומל םושירב הדירי :(ה) 5.7 .הנומידב ס"ש לש
תשר ליעפהל הלחה םולש רוד :(י) 25.7 .םורדב םניח ךורא ךוניח םוי טקיורפ תבחרה
לע תולטומה תויולעה דוסביסב תפתתשמ איה הבש ,"יח" םשב ךרה ליגל ךוניח
.ס"ש לש תידרחה ךוניחה תשרב קבאיהל המגמב ,םירוהה


.חומצל ךישממ ס"ש לש םידימלתה תבוטל רעפה :ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 6.7
!חופיק לע םתקעזו םתקעצ הלדג ןכ ,לדג םתבוטל רעפהש לככו

העבצהה :(י ,מ ,ה) 20.7 .םידליל "תויכוניח תוכמ" רשפאל עיצמ ץיבר כ"ח :(י) 19.7
,חמש רוא תבישי שאר רבעשל ,ץיבר ידרחה ,עדונה םידליה בהוא שיגהש קוחה לע
רש לש ותכימתב עובשב התחדנ "תויכוניח תורטמל" םידלי תוכהל הריתמה
:ץיבר לע 28.7) בירעמ עובשפוס) רבוקמ ירש לש התבתכ .ןילייב םיטפשמה
תחא הבוט הטיעב הווש המכ דמלו אצ ."םילימ ףלאמ רתוי הווש תחא הכמ םימעפל"
לקמב םישפיט םיכ"חב טובחל עיצא :ביגמ יקצירפ יסוי כ"ח !קוחב דימ ןגעל .זוכעב
.םדוק םהב תוכהל שיש םירחא שי :ביגמ דירש יסוי כ"ח .דבלב תויכוניח תורטמל
תסנכב םיכמותו םיצמאמ םינוליח םיכ"חש הזמ םילודג םילבה שי :ביגמ שפוח רתא
:הכוראה תינוליחה ןושלה תורחת םייקתת בורקב .םידרחל קוקיל לש יליוואה ךרוצל
לש ותנומת תאו (הידבוע-ירודכ-ץיבר) ע"כר סרפ תא לבקי רתוי בר ןמז קקלמה
.םירופב הנידמה אישנכ סרפ ןועמש


קוח קקוחל ץיבר לש ותעצה לע תרוקיב חתומ רעונל טפשמה תיב אישנ :(י) 27.7
!םהייח תא ןכסי הזכ קוח :םידלי תוכהל ריתיש


.בצקתמ אוה םתוא ,יסכודותרואה רויגה ינפלוא תא רוגסי ךוניחה דרשמ :(ה) 20.7


 םידרחה ןומימ  לט תדעו  יערד הירא לש ןידה קספ  
 ךוניח  ?היידגרט וא החידב  יללכ  
 ףדה תליחתל     תלוויאה רודמ  


תלוויאה רודמ   .הלוכ הנידמה תא הזה רודמל סינכהל עיצמ לאימחרי


לע - קידצ ךל הנקו בר ךל השע :גרבניילק דעיבא תאמ הבתכ :(םימי 7 ףסומ) 30.6
.שדוחה תחידבכ ץלמומ !שממ לש הישעת :םיקידצ ןחלופו םינבר ירבק

.יזנכשא רומחהו ."ידרפס היהי חישמהש ,עבק ףסוי הידבוע ברה" :(י ,מ) 5.7

תקסיע חטב וז ."םיתורישב ירבע ןותיע אורקל רוסא" :הידבוע לש הכלה קספ דוע :(מ) 16.7
.ידרפסה חישמה תאיבל הנכהכ ,תידרפסב םינותיע םע האמה

לש וניינעב ןידה תערכה רחאל ןוילעה טפשמה תיבב חלתשמ ףסוי הידבוע :(ה) 13.7
חטב אוה ."םתוא העטמ ןטשה ,םייוג לש הרות שי ןוילעה טפשמה תיבל" :יערד
.ישיא ןויסינ ךותמ עדי הזו ,(ןטשה תא) ותוא ריכמ

ליטהש הללק ןיעמ - אדיפקה תא - ריסהל תונויסינב חתפ יערד" :(מ) 25.7 ,(ה) 24.7
תנשב ברה ליטהש "אדיפק"ה תובקעב וילע ואב ויתורצ יכ ןימאמ יערד .ךש ברה וילע
,םולש ובלכ גג לע דומעל :אתיירואדמ קירבמ ןורתפ שי החו'ג-ןב לבהאל ."1990
הללקה הנש םישש דועבו ,"אקיחר שיק שיק אדיפק אדיפק" םויב םימעפ 24 אורקל
.יטמוטוא ןפואבו דימ רסות


אל םה באב 'ט -ב וקחשי םאש ,םילשורי ר"תיב תא ריהזמ ירודכ ברה :(Ynet) 29.7
םא ול םיארוק ויה ךיא זא !ירודכ ול םיארוק םתס אל !אלאוו .הנשה ראות ףאב וכזי
?םיקינקנל תשורח תיב לש הצובקב היה רבודמ


 םידרחה ןומימ  לט תדעו  יערד הירא לש ןידה קספ  
 ךוניח  ?היידגרט וא החידב  יללכ  
 ףדה תליחתל     תלוויאה רודמ  


חופש - יומן ארועים

 

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית