לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2000 ינוי :23 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןועמשו הריש ,ריש ,רחש ,יעור ,תינור ,ןנור ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,לבוי ,םייח
ןור :ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

  תולוועו תולוויא   שדוק יצירע   יללכ  
  םיטפוש דגנ םינבר   אבצהמ תוטמתשה   ךוניח  
  ףדה תליחתל   םידרוסבאו בוצע קוחצ   הפ לובינו תוצמשה  


:שדוחה תעידי

עיגהל דחוימ סובוטוא םירכוש :םילשוריב ןוכית ידימלת לש המזוי :(מ) 6.6
םורופ תא ומיקה םידימלתה .הרזחו ביבא-לתב םיה ףוחל תבש לכב ותא

רתאב שמתשהל םורופה יליעפ תא ןימזמ שפוח רתא .ימלשוריה רעונה
.תונושה םהיתועדוהל המבכ

תומוסרפהש תיתד הייפכ :םילוורשל םג תכשמנ תידרחה תוטלתשהה :(בירעמ םיקסע) 30.5
תוליעפה זכרמש ,רבתסמ .דלפננוז-יליזרב ילט תאמ הבתכ - םיכורא םילוורש םע ויהי םידגבל
:לארשי דע הייפכו הטילש תועורז תוחלשנ םשמו ,ןילקורב הנכשמש הדעווב םקוממ תידרחה
,ץראב תוצוח םוסרפב םסרפתהל תדמועש העדומ לכ לבא ,תולגל ועתפות"          
תמייק" - "קרוי-וינבש ןילקורבב תבשויש הדעווה רושיאל הליחת תרבוע          
םוסרפש ,תוימוקמ תוצעומו תויריע ,םימסרפמ ןיב הקיתשבש המכסה          
."הדעווה תמכסהב הנתומ תוצוחה          


םישנ לש ןתוכזב לומתא ריכה ץ"גב :ימאמו אמא לש ןוחצינה :(מ) 31.5 ,(י) 30.5
:ינפג כ"ח ידרחה .ןהמ תחא לש ןבל תוהמא יתשכ תימשר תורכומ תויהל תויבסל
יטפוש לש םתוכזב :ץיבר כ"ח" ."דמש תלשממ לעכ ץ"גב לע וזירכי הרותה ילודג"
ומשריי תויבסל יתש :ץ"גבב םידקת :(מ) ."הרומעו םודס תנידמ תויהל ונכפה ץ"גב
דעצו תידוהיה החפשמה לע רגית תאירק :(ל"דפמ) בלרוא כ"ח .דחא דליל תוהמאכ
."שפנ לעוג ררועמ הז" :(לארשי תדוגא) טרפלה כ"ח ."הקוריפל ףסונ

םתא .ףסוי הידבוע תארוהב ודיקפתמ רבעומ ןהכ קחצי תותדה רש :ס"שב חמש :(י) 31.5
.התומלגתהב ס"ש חסונ היטרקומד יהוז ?םיאלפתמ

תפוקתב ןוכישה דרשמש ,עבקו ישפוח םע תתומע לש התריתע תא לומתא לבק ץ"גב :(י) 31.5
תובטה ולבקש ,דעלא בושייב םידרח םיבשות ,קוחל דוגינבו ,הבוטל הלפיה והינתנ תלשממ
.םינוליחל ונתינ אלש תוגילפמ

כ"ח .תבשב תיתד הייפכמ שפוחל ינוליחה קבאמה לע טלבנירג בד תאמ הבתכ :(א"ת ןמז) 2.6
היסנכ שי םש ,הפוריאב שיש בצמל עיגהל תמ ינא !תבשה תא חרזאל" :רמוא יקצירפ יסוי
םינוק ךכ רחאו היסנכל םיכלוה םישנא .רדהנ רבד הז .קושה תא שי רצחב זאו ןושאר םויב
."טגבו םיירט תוקרי


תעפות :םינעוט ישפוח םע .הפיחב בורוזולרא בוחרב תבשה קבאמ ךשמנ :(הפיח תועידי) 2.6
.תכשמנ ריעב תידרחה תוטלתשהה

טוגנייו םהרבא" לע - "בקעיו קחצי ,םהרבא" אחומ-רב יסוי תאמ קנע תבתכ :(ץראה ףסומ) 2.6
לש ףסכה תא תולבקמש תורבחו הנידמהמ ףסכ תולבקמש תותומע לש רוגס לגעמ םיקהש (יתד)
.אורקל ץלמומ ."תותומעה

ודראודא תשרפ תובקעב הטיו ירצומ תא םירחהל םינוליחל ארוק (צרמ) ןואליג ןליא כ"ח :(מ) 2.6
םוקמב ?וישכע רכזנ התא המ - ןואליג .רתאב האר .םידרחה ץחלב ותדובעמ שורפל ץלואש ,סופמק
תיינקל לודג םוסרפ עסמב םמודה בורה לוקו שפוח יצמאמל ףרטצהו אוב לגלגה תא איצמהל
!צ"דב לש לגר תסירדו תמתוח אלל םירצומ


הנפואה זכרמ דגנ םילשורי תיריע האיצוהש הריגסה וצ תא לטיב םילשוריב טפשמה תיב :(מ) 4.6
.תבשב חתפיי ןוינקהו ,רבעש עובשב חתפנש

איה לארשי ץראמ םיחטש תריסמ" :םימודק לש הבר ,הליש לאינד ברה :(מ) 4.6
רשפיאש ןורוויע ותוא אוה הגהנהה לש ןורוויעה" - "ידוהיה םעה יפלכ רומח עשפ
."שחרתהל האושל


,תוירופה תודבעמב חוקיפ תוליעפמ תד תוחיגשמ :יניס יתור תאמ הבתכ :(ה) 5.6
,הנכס - השעמל ?היעבה המ - הרואכל .תויפוג-ץוח תויציב תולתשה םיעצבמ ןהב
תוכלשה ןאכ שי" :םישנה תויוכז תרקוחו תינטפשמ ,ולש למרכ תרמואש יפכ
ונתחתי אל ךכ רחא ,אלמ יתכלה חוקיפב דלונ אלש ימש בצמ רצווי .תכל תוקיחרמ
!!השעמה ייחמ תרכומו תישממ הנכס ."ותא

דגנ הריקח תחיתפ לע תורוהל םאה לקוש ןיידע ןייטשניבור יטפשמה ץעויה :(י) 6.6
.הטיש וז םג .תונשייתהה ליגל דאמ רהמ עיגנ הזכ בצקב .הידבוע ברה

דשחב ,וריעב םימס ירחוס 17 לש םרצעמל איבה עברא תירקמ רואיל ברה :(מ) 6.6
ימ לע ןישלהל רתומ ויפל ,הכלה קספ עבק בר ותוא .רעונ ינבל םימס וציפהש
לעפתמ בירעמ .הכלהה יפ לע הריבע תבשחנ אל הנשלההו ,םימסב שמתשמש
הרבחב ספות אל הכלה קספ םוש ,ונמעטל ."ימידקת ןיד קספ" עבוקו ,קספהמ
יפ לע תויחל הרבחל רשפא יא .אל ותו הנידמה יקוח םה ונלש םיקוחה ןכש ,תיללכה
הז - םהל חונשכ .ןאכ לעפתהל הממ ןיאו ,ינשה תא דגונ דחאשכ ,םייקוח םידוק ינש
תכרעמ לע ,תיללכה הרבחה - םהל חונ אלשכ .תיללכה הרבחל םג םיאתמש קספ
.סואימה תמחמ הצקומו האמט - הלש טפשמה


ינבר םירזוח ,ןיבר חצר ירחא םינש יצחו עברא :הלועפל םירזוח ע"שי ינבר" :(י) 6.6
,(אמט רישכמ ,ופט) היזיוולטב םיעיפומ םה .תירוביצה הריזה בל לא ע"שי
םינברל :םירמוא ע"שי תצעומב .םיתמצב תונגפה םיננכתמו תעד ייוליג םימסרפמ
.םוקמ אוהש הזיאמ הז תא םיעדוי ונחנא ."םהלש םידימלתה לע הלודג העפשה שי

רוזיפ דעב עיבצהל וידיסח םיכ"חה תא החנה ,רוגמ יברה ,רתלא בקעי ברה :(מ) 7.6
תמוח תא ועקעק םילשוריב טפשמה תיב יטפוש - ץ"גב דגנכ האחמה" הלשממה
."ריעב תבשה

העצה ונל שי .היסורל ישאר בר םישפחמ ןוטנילקו ןיטופ םיאישנה :(ה) 7.6
!ףסוי הידבוע :תממהמ


קר .תועובשה גחב לייטל קרב הלשממה שאר לש ותאירק דגנ םיחומ ס"שב :(מ) 7.6
,יאלקח גח אוה ורוקמב תועובשה גחש ,לארשי יחרזא ראשלו שפוח יארוקל ריכזהל
תיבל וב עיגהל םיווצמ לארשי ינב ויה הרותה תווצמבש ,םילגרה תשולשמ דחא
םהש ומכ גחה תא םמצעל וסכינ םייתדה .רבד ותוא הז - לייטל - עיגהל .שדקמה
םג ומכ ,תדל רשק אלל ,ולוכ םעה תלחנ דימת ויהו םניהש םירבד ינימ לכ םיסכנמ
.דועו ,יברעמה לתוכה


רודיס טלחהב הזו ,העתפה אל וז .םילשוריל ןופצמ שדח ידרח בושיי ךנחנ :(מ) 7.6
תטילק תרשאמ אל בושייה לש הלבקה תדעו :תרחא איה העתפהה .יבויחו חלצומ
איה הביסה .שוקשק ."םתנומאב םיקזח קר םילבקתמ" הנעטב ,הבושתב םירזוח
.טלחהב תרכומ איהו ,ןיטולחל תרחא

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש םיטנדוטסה תדוגאו ישפוח םע תתומע :(ה) 8.6
םומינימ תחטבהכ תותדה דרשמ םלשמש םולשתה תא לטבל השירדב ץ"גבל ורתע
.המוד הכימת םילבקמ םניא םהש םושמ ,הילפאל םינעוט םירתועה .םיללוכ יכרבאל


הרוגס םילשוריב הקיתעה ריעהש וזירכה םידרחה לש תועינצה תרמשמ :(ה) 8.6
דחא בלש איה וז הזרכה ,ידרח רוקמ ירבדל ."לודגה ןוקיתה" תפוקתב םישנל
םישנל םידרפנ םיליבש ןיקתהל (רוג תודיסח) ץיבונרפס ברה לש הלודג תינכתב
.םינימה ינש ןיב עגמ לכ עונמל ,לתוכה תבחרב םירבגלו

םייח ןבא דסומהו (םתור הוונ תשרפ - רתאב האר) לילבוב לאפר ברה :(מ) 11.6
תיב תריגסל לעופ אוה יכ ךוניחה רש תא םימישאמ צ"גבל הריתעב הנח סדרפב
התרחש ,צרמ תא םדקל ןוצרו םייטילופ-םיישיא םילוקיש לשב" דסומה לש רפסה
המו ,רבדמש ימ ."לארשי ידליל יתד-ידוהי ךוניח לש ןממס לכ תפידר הלגד לע
תינכת" תרגסמב התשענ רפסה תיב תריגסש איה ךוניחה דרשמ תבושת .רבדמש
.תשרה םע אלמ םואיתב התשענו "תשרל הארבה

קוח תעצה ורשיא ,הבישיב ףתתשה אל םדבלמ שיאש ,םיידרח םיכ"ח ינש :(מ) 13.6
תונפהל שי תונעטה לכ תא .תואירב סממ תורוטפ ויהי תובישי ינב לש תוחפשמ היפל
ונעמלשו םהב רחבש ,ינוליחה רוביצל םתבוח תא םיחינזמש ,םיידרח םניאש םיכ"חל
!םילעופ םה


םירענב הדובעה דרשמ לש תבשה תמחלמ לע ןנור השמ תאמ הבתכ :(י) 14.6
.ס'דלנודקמב תותבשב םידבועש

- ונלוכ לש אוה סנקה :ס'דלנודקמ ןינעב רלסרטש הימחנ :(ץראה ףסומ) 16.6
םעפהש יואר ןכל ,תשרה לש ןוזמה ירצומל םג תשלוג ס'דלנודקמ דגנ תיתדה הייפכה
.ס'דלנודקמ לע לטוהש סנקה תא וסיכמ ןממיו ןגראתי ינוליחה רוביצה

ינא המל ןיבמ אל ינא :ןדפ ירמע" ?ברקל תאצוי ס'דלנודקמ :(בירעמ עובשפוס) 23.6
,ןיבמ אל התא תעכ קר .שודק הנרוא תאמ הבתכ - "םיטיזרפ לש רוד סנרפל ךירצ
םינשה לכ תייה הפיא ?ךלש הסנרפה תלבי לע ךל וכרדש ירחא קר ?ןדפ ירמוע
?זא תייה הפיא - הלועפ ףתשל תחא אל ךילא ונינפ ?תונורחאה


םויכ הרוקש המ לע יול בקעי תאמ הבתכ :(תונורחא תועידי ,םימי 7 ףסומ) 16.6
:םייחה ןמ תונהיל הצור אוה םגש ,תוגורסה תופיכה ישבוח ,ימואל-יתדה רעונל
- ונילא ואוב !יתד רעונ ,הפי תויחל עיגמ םכל םג ."עדתש יתיצר ,ילש םיהולא"
!םכל םג חותפ ונלש בחרמה


קוח" תא האילמב ריבעהלו היצילאוקה תא סיבהל לומתא וחילצה םידרחה :(מ) 20.6
תוחפשמ ולבקי יפ לע ,(הרותה תודהי) טרפלה כ"ח םזיש ,"םידלי תוכורב תוחפשמ
וניגיצנ לש שיבמ לדחמ בוש .תוילכלכ תובטה לש הכורא הרוש םידלי תובורמ
!תסנכב

הנש ףוס תביסמ שבשל וסינ םידרח :םינוליחל םייתד ןיב תינומה הטטק :(מ) 20.6
רפסה תיב ביבס םיניינב תוגג לע םילוקמר וניקתה ,םינוליח ןוכית ידימלת לש
...אב אל חישמ לבא ."חישמ חישמ" תואירק ועימשהו

יטפשמה ץעויה :(מ) .תבשב םיקסע סונקל רתיה הלבק ביבא-לת תיריע :(ה) 21.6
.תבשב םידוהי םיחקפ תקסעה ריתמ ןייטשניבור

השמ עידומ ךכ ,ריעהמ ואצוי שמש תיבב ריזח תורכומה תויונח :(י) 23.6 ,22.6
דיפל ימוט .ריזח רשב רוכמל רוסא :הטילחה ריעה תצעומ .ריעה שאר ןגס ,לובטובא
.ךשוחה תוחוכל ףסונ ןוחצינ :ביגמ

תולעל אבה עובשהמ לחה ולכוי םיב ץוחרל וצרייש םידרחה קרב ינב יבשות :(ה) 22.6
אלל ועסייש - םישנלו םירבגל םידרפנ םיסובוטוא - ןד תרבח לש םיסובוטוא לע
ףוחב ץוחרל םיגהונ םידרחה םויכ .הילצרהב םהל הצקויש דרפנ ףוחל רשייה הריצע
קלח אלל ןקלח ,םישנל ףשחיהל םילולע םהש ךכמ םידרטומ םהו ,ביבא-לתב ןותרש
סובוטואל התלעש ,הריעצ :(מ) 27.6 :םהל תורקל לולע המ וארת ?סובוטואבו .ןוילע
םיעסונ דצמ תוללקל התכז ,ןטב תצלוח השובל איהשכ קרב-ינבל הווקת-חתפ ןיב 92
הדריו ,הידש תא םיללקמה ינפב הפשח ,הצלוחה תא המירה הבוגתב .םיידרח
.סובוטואהמםיחתופ םינוליחה .תמדקומ התיה תינוליחה החמשה - הלפקתה בוש הטיו :(י) 25.6
,ןואליג כ"ח לש ותמזויב קבאמ ,רתאב םג האר) ןנור השמ תאמ הבתכ - שדח קבאמב
.(צרמ

םיכירצ ונחנא וישכע" :תונברה לש השדח הריזג לע םימעוז תוריפה ילדגמ :(מ) 27.6
םיאלקח תבייחמ תונברה .ירוזמ הילד תאמ הבתכ - "הלרוע יחיגשמ םג ןממל
םינשה 3 -ב הליכאב םירוסאה םילובי תדמשה ירחא ובקעיש םיחיגשמ קיסעהל
.ץעה לש תונושארה

:יטילופה ןקבאמב םיהולא תא תובלשמ "קוריב םישנמ רטמ תורו הידנ" :(י) 27.6
ברע לכ !תועדוי ןהש חוטב לע ."םתונדגוב לע ןילייבו סרפ ,קרב תא שינעי םיהולא"
'א 'ב לאומש) "םכילע רטמ לאו תור לא" :רמאנש ,(םיהולא םע) ותא השיגפ ןהל שי
.ם-א-א-תס .(21


ףוכאל ץמאמב תואטיסרבינואב תומצעה ינסחמ לע םיטשופ םידרחה :(ה) 27.6
.הלכשההו עדמה תבהא בורמ הז .תומצע תריקח רוסיא

,הדרחתה םאה יכ באל ורבעוי גוז ינב ידליש עבק עבש ראבב טפשמה תיב :(י) 28.6
םידקתב רבודמ .םתביבסמו באהמ םתוא תקתנמו רימחמ ןפואב םידליה תא תכנחמו
תקולח :העבק תטפושה .םאה תקזחל ורבעוה 6 ליג דע םידלי רבעב ןכש ,ץימא

ידרחה .באה לצא וראשיי םידליהש ףידע .םלועה ןמ הרבע תיתרוסמה םידיקפתה
."הצימא הטלחה וז" :רשואמ יקצירפ ינוליחה ."הירורעש וז" :סעוכ ץיבר

דימעהל אלש הנידמה תטלחה דגנ צ"גבל ורתע םילשורימ םיטילקרפ ינש :(ה) 28.6
.תונעזגל התסה תמשאב ,"רבגה ךורב" רפסה לש ורבחמ ,גרובזניג ברה תא ןידל
."הליפת תעב םימלסומ חצרל הרותה םשב רשכה ןתנ אוה הז סרטנוקב"דגנ םידרח לש תוימשיטנא תורימא שי" :(צרמ) ןזח ימענ כ"ח :(ה) 28.6
!םידרחל םסחיב םינוליח לצא קר שי תוימשיטנא !תויהל לוכי אל ."םיביטוורסנוק
.(הרותה תודהי) ץיבר כ"ח הרבעל ארק "תימשיטנא תא" :(מ)

הרבעש (ל"דפמ) בלרוא ןולובז כ"ח לש קוח תעצה :(מ) 29.6 ,(ענענ תושדח) 28.6
הרוסאו ,תוללעתה איה יונל בלכ לש םיינזואו בנז ץוציקש ,תעבוק הנושאר האירקב
רתומ םימי 8 ןב קונית לש ונימ רבאב ץוציק לבא .רוסא ץוציקה בלכ לצא .קוח יפ לע
?יוצר םגו

תועצמאב רפסה תיבל ימוסרפ ןייפמק תולעהל ןנוכתה ירוקנא ןוכית ס"יב" :(ה) 29.6
תוצוחה םוסרפ תרבח .תופושח םייפתכ םע םלוצ ןקלחש ,תודימלתו םידימלת
םימרוגש קומינב ,םיסובוטוא לע תועדומה תא תולעהל הברס בהז-ילגלג-הידמיסקמ
םידחופ המכ דע ,ןיינעמ ."םיסובוטואל םיקזנ ומרגיו טולישל ולכנתי םינוש םיידרח
לכ .רהוס תיב ןיאו ,הרטשמ ןיאו ,קוח ןיא םואתפ - "םיידרח םימרוג"מ םל-ו-ו-ו-כ
יניגפמל וא ,םיימשיטנא םינוליח םתסל וא ,םיטנדוטסל ,םתסה ןמ ,םיניתממ ולא
.םיקוריה הביבסה תוכיא

,הידוושו היגברונ ,ץיווש - תויאפוריא תונידמ 3 -ב הרוסא הרשכ הטיחש :(ה) 29.6
.ינמוה אל ןפואב תעצבתמ איהש קומינב  תולוועו תולוויא   שדוק יצירע   יללכ  
  םיטפוש דגנ םינבר   אבצהמ תוטמתשה   ךוניח  
  ףדה תליחתל   םידרוסבאו בוצע קוחצ   הפ לובינו תוצמשה  


 


ס"ש לש רשקה תשר - תויטאריפה תונחתה :(ה) 16.6
:ןליא רחש תאמ הבתכ
.הבושתב הרזחהל תירוחאה תלדה
הבושתב םיריזחמה תלועפ תושק העגפנ 90 -ה תונש תישארב"
".ל"הצ תונחמל הבושתב םיריזחמו םינבר תסינכ לע רוסיאה לשב

?וז העיגפל םרוגה היה ימ :היווירט תלאש
,(רתאל קילק שפוח לש םאה תתומע) .ה.ל.ע תתומע :הבושת
.וז הטלחהל האיבה 1989 תנשב תצרמנה התוליעפבש


,קקלל םיצורשכ .ס"ש לש וידרה תונחת תא רישכהל ךרד אצמנ :ןילייב :(י) 16.6
...תורשכ חיגשמ ךפוה ןיליב יסוי םג

תלבק לע ס"ש לש "שדוקה יצורע" ןיב המחלמה" :שולא יבצ תאמ הבתכ :(י) 20.6
,םיינרופצ םיפלוש םיצורעה ילעב .המוציעב תאצמנ יקוח ןפואב רדשל רושיאה
."ץוחב וראשיי םא בוחרה תא ריעבהל םימייאמו םינברו םירש ןיב םיצצורתמ

היגוגמדה לע תבאוכ תויניצב גלגלמ לאכימ 'ב - "שדוקה יצירע" :(ה) 23.6
.תינופוידר הפטהל "שדוק" חנומב יניצה שומישהו ,תיל"דרחה

ינוילימב תורגאו םיגולמת םולשתמ תורוטפ ויהי ס"ש לש וידרה תונחת :(מ) 28.6
םואתפ המ .תירוביצה הפוקה תא םידדוש :תוביגמ ירוזאה וידרה תונחת .םילקש
ומכ התיכ לכו ,המילש התיכ ומכ דלי לכ םהל ןממל עיגמ !םהל עיגמ הז ?םידדוש
וליפי אלש םהל עיגמו ,אבצב םיתרשמ אל םידרחהש הז דעב םהל עיגמו ,רפס תיב

:ןותיעב בתכנ דוע .קרב הצורש המ הז יכ ?המל - םהל עיגמו םהל עיגמו ,קרב תא
תא םעפ םתעמש .ןתלעפהל תואכז רשאתו תונחתה ינכת לע חקפת תונברה יכ עצומ
?בלחה לע רמשש לותחה לע רופיסה

.יתד וידר םיקת רודישה תושר :(ה) 29.6

  תולוועו תולוויא   שדוק יצירע   יללכ  
  םיטפוש דגנ םינבר   אבצהמ תוטמתשה   ךוניח  
  ףדה תליחתל   םידרוסבאו בוצע קוחצ   הפ לובינו תוצמשה  


 


תונש עבש ליטהל "ץ"גב ףקוע" קוח תעצהש רחאל תסנכב הרעס :(ה ,מ) 1.6
םיכ"ח דבלמ .תימורט האירקב הרבע תילט םע לתוכב ללפתתש השיא לע רסאמ
- דוכילהמ םיכ"ח םג קוחה תעצהב וכמת (ל"דפמו הרותה תודהי) םיידרחו םייתד
דוחיאה) ןמרביל רודגיבאו ,ארזע ןועדגו ואדנל יזוע ,םולש ןבליס ,ןילביר ןבואר
כ"ח לע רסאמ תונש 7 ליטהל :ידגנ קוח העיצמ ת"מענ .(ונתיב-לארשי-ימואלה
ורוטב לאכימ 'ב :(תונורחא תועידי לש תבש ףסומ) 2.6 .םיכושח םיקוח עיציש
לאכימ 'ב) יתכלה עדי עקר לע האב ותלאש "?רוסא םישנל המל" :לאוש יעובשה
רוסיא ןיא דומלתה יפ לע םג .רתומ רבדהש עבק ם"במרה וירבדלו ,(הפיכ שבוח
."הרורב הנשמה" רפסה לעב ,א"מרה ?םישנב לוספ אצמ ןכ ימ .רבדל יתכלה
:םדא לכל תנבומ ןושלב א"מרה לש וירבד תא איבמ לאכימ 'ב

יכ ,ןיליפת וחיני םישנש יואר אל "הרורב הנשמה" תעדל"
לאכימ 'בו ..."הליפתה תעשב וצילפי םישנהש ששח שי
םירבגל םג ,ןכ" :תשקבתמ הלאשל הבושת םג ףיסומ
לעב סרוג ךכ ,םהילע לבא .ןיליפת חינהל רוסא םיצילפמ
.קפאתהלו רהזיהל ועדיש ךומסל רשפא ,"הרורב הנשמ"
."אל - םישנ לע


תליפתב לומתא ופתתשה לתוכה תושנ תצובקמ םישנ האמכ :םימולצת :(י ,מ) 5.6
ןמצע וטעו ןוילעה טפשמה תיב תטלחה תא תומשיימ ןהשכ לתוכה תבחרב תירחש
.תותילטב

תפטעתמה השיא לע רסאמ תונש 7 ליטהל העצההש רורב" :ןודנול ןורי :(י) 11.6
תושנ לש ןניינעב ץ"גב תקיספ םא קפס לבא ,תשפוטמ לתוכה תבחרב תילטב
."הנובנ לתוכה

ילשש עבק אוה ךורב שודקהש ,בתכ "עובשה תורתוכ" ידרחה ןותיעה" :(מ) 20.6
והשימ - דואמ ינבצע אוה ךורב שודקה ."הנואתל הל םרגו ,דוע רדשת אל ץיבומייח
םרג - ותוא הנבצע ץיבומייח ילש ,ותוא גורהל לולע אוה - הזוזמ םש אל
.הנואתל הל
.רקובה יברעמה לתוכב תימרופרה הגהנהה תליפת תא החנת תינזח :(ה) 27.6

  תולוועו תולוויא   שדוק יצירע   יללכ  
  םיטפוש דגנ םינבר   אבצהמ תוטמתשה   ךוניח  
  ףדה תליחתל   םידרוסבאו בוצע קוחצ   הפ לובינו תוצמשה  


 


-ביבא-לת תייריעל :ס"ש לש םינגה דגנ םלש רודו הייריעה :(ריעה) 2.6 ,(ה) 1.6
.תילמרופה-תיללכה תכרעמב ס"ש לש ךוניחה תודסומ בולישל תינכת ופי


ףינס לומתא החתפ ס"ש לש ןיעמה לא תעונת :םישוע ולאו םירבדמ ולא :(ה) 1.6
תמייקתמ העונתה לש תוליעפה בור .ביבא-לת םורדב רזעילא הוונ תנוכשב שדח
.םידליו רעונ תוינודעומל םירהצה רחא םיכפוהה תסנכ יתב ךותמ

.תונבל םינב ןיב תרושקתל תיתדה הללכימה הדירפמ םינברה ץחלב :(י) 18.6
םינש ךשמב .תרושקתו עונלוק ידומילל דיחיה יתדה דסומה איה "תולעמ" תללכמ
.ינוליחה םלועל רוביחבו תוחיתפב םש ואגתה

םחוריב יתד-יתכלממ רפס תיבל לבקתה אל יתד תיבמ הנומש ןב :(מ) 20.6
.(הידוהי הנניא ומא) ידוהי ונניאש ,הנעטב

ס"ש לש ךוניחה תשרל םימרוזש םיפסכה :חוקימ ףלקכ ס"ש ידלי :(י) 23.6
תאמ הבתכ - םהירומלו םיקקזנה םידליל םוקמב םיברוקמ לש םהיסיכל םיעיגמ
.תליג יכרדמ

יארחא ימ - םיידרח ךוניח תודסומב ואצמנ םירומח תוחיטב ייוקיל :(ה) 25.6
.ארק ךורב תאמ הבתכ ?םידרחה םידימלתה לש םמולשל

  תולוועו תולוויא   שדוק יצירע   יללכ  
  םיטפוש דגנ םינבר   אבצהמ תוטמתשה   ךוניח  
  ףדה תליחתל   םידרוסבאו בוצע קוחצ   הפ לובינו תוצמשה  


 


(םימדוק םינמויב לט תדעו האר) אבצב תורישהמ תוטמתשהה

רצקמ היה םידרחה סויג :רמואו לט תדעו תונקסמ תא ףקות א"כא שאר :(י) 31.5
."םישדוח 4 -ב תורישה תא

,תובישיה (יטמתשמ) ידימלתמ שילשמ רתויש ,רמוא א"כא שאר :(ה) 1.6
רכינ קלח יכ ,רשאמ ל"הצ רבודו !םידבוע - "םתונמוא םתרות" לע םיריהצמש
הנוכנ ולאל .םידמול אלו םידבוע השעמל "םתונמוא םתרות" לע םיזירכמהמ
"!םתוטמתשה - םתרות" הרהצהה

לט תדעו תוצלמה לע ךרבמ גרוב םהרבא כ"ח תסנכה ר"וי :(תסנכה רתא) 5.6
!ונ ונ ."תינוליח הייפכ היהתש רוסא תיתד הייפכ היהתש רוסאש םשכש ,רמואו
תבוחל תיתד הייפכ ןיב רשק המ :תוניצרב הזה גרובה תא תחקל לולע דוע והשימ
ןיבל וניב ןיאש ,יתכלממ תוריש יולימ תבוח ןיב רשקה המ ?הנידמה יקוח יולימ
ןושלב יורקה ארבנ אלו היה אלש רוציל ,תוטמתשהה תבהאמ דבל רשק םוש תד
הנגהבו אבצב ותרש ןכל םדוק דועו הנידמה םוק זאמ ?"תינוליח הייפכ" גרוב
הייפכ" רבדב הזה שוקשקה המ - םייתד םימחולו םילייח י"חלבו ל"צאבו
?"תינוליח הייפכ" ללכב הז המ ?"תינוליח


םישדוח 3 לש הכרא תתל ןוחטיבה רש תשקב תא לומתא לבק ץ"גב :(מ) 5.6
תורמל תובישיה (יטמתשמ) ירוחב לש תורישה תייחד רדסה לטובי םרטב
.רלסר הדוהי ד"ועו ןייטשניבור ןונמא כ"ח ,םירתועה לש םתודגנתה

לבקמ ,15% הזש ,םידרח םירבג 7 לכמ דחא"ש ,הבתכב רפסמ ןליא רחש :(ה) 6.6
יבייח ללכ ברקב דבלב 3% תמועל תאז ,תוישפנ תוביסמ יאבצ תורישמ רוטפ
."סויגה

קוח תא 4 -ל 1 לש בורב לומתא הרשיא הקיקח יניינעל םירש תדעו :(ה) 6.6
ןילייב יסוי ועיבצה קוחה תעצה דעב .לט תדעו תונקסמ תא ןגעמה ,תורישה תייחד
היה דגנ עיבצהש דיחיה .(ס"ש) ןהכ קחצי ,(1 לארשי) רימת ילוי ,(1 לארשי)
.(צרמ) ןורוא םייח

תוכיאל העונתהו תוררועתה תתומע ירבח לש בער תתיבש :(ה) 30.6 ,(י) 29.6
קוח תרבעה עונמל הרטמב ,םילשוריב הלשממה שאר ןינב לומ ןוטלשה
.תידרחה תוטמתשהה  תולוועו תולוויא   שדוק יצירע   יללכ  
  םיטפוש דגנ םינבר   אבצהמ תוטמתשה   ךוניח  
  ףדה תליחתל   םידרוסבאו בוצע קוחצ   הפ לובינו תוצמשה  


 


תא תושוע תויבסלה" :תויבסלה אשונב תסנכב ןוידב (ס"ש) באז םיסנ כ"ח :(מ) 1.6
?תאז תדמל ונממש ךלש ןויסינה והמ ,ה'לםיסנ ,ןיינעמ ."תומהב ומכ הז

ךלמה לש ותומדל דירש יסוי ךוניחה רש תא שמא המיד ףסוי הידבוע ברה" :(מ) 4.6
."לארשי םעב הרות דומילל עירפהש ללגב אבה םלועב קלח ול ןיאש ,זחא

:לארשי תנידמ לש תואירבה רשל תינמז הנומש ,הבושתב רזוח לש ןושלה ינינפמ

תוגהנתה ןיב האוושה ךרע ירזינב :(מ) ."םיצאנל דירש תא הוושיה ירזינב" :(י) 13.6
:םרבעל ארק ותואטבתה תא וניג צרמ ירבחשכ .האושה ןמזב הלומעתל דירש רשה
המ" :רמא רואמ תנע כ"חל ."שיכמ אוה הינש הלימ לכש !שחנ לש יפואםכל שי"
."ןעזגו רדייה-רפוס" :ירזינב רמא דיפל כ"ח לע ."חבונ ימ תעדוי תא ?תחבונ תא

המלש רשהש הז" :עובקה הרודמב תשק יבליס :(תונורחא תועידי תבשל ףסומ) 16.6
תרושקתה ?שדח דוע המ זא ,האלנ יתלב ןצחשו ,ךלכולמ יסרא הפ לעב אוה ירזינב
הגצה הל קפסמ דימתש טסילדנקסכ ,םינש רבכ ותוא תחפטמ תינורטקלאה
."תיתיירורעש:ןייוצמ הרומ ירזינבל ול שי

רבעל ינלטק םיליהת רומזמ הנפיה הידבוע ברה :(י) 16.6 ,(מ ,הלאוו תושדח) 15.6
םיליהת קרפ ךותמ ארק "הנמלא ותשאו םימותי וינב ,םיטעמ וימי ויהי" :דירש יסוי
.בקעי ןב ףסויל ןווכש

ארק ברה :ס"ש רבוד .םיליהתמ תוללק דירשל שידקהל :הידבוע ברה :(י) 16.6
.דירש יסוי אוה םהבש לודגהו ,הרות יפדור דגנ ללפתהל
(הרותה תודהי) ץיבר םהרבא" .תסנכב הוואגה םויב םידרח םע תומיע :(ה) 14.6
,הלוח הער ,םיטוס םילאוסקסומוהה תא הנכמ אוה וב ,םיכ"חה ןיב בתכמ ץיפה
תא" :(ס"ש) םיסנ באז כ"ח :(מ) 13.6 ."סדייאה תלחמ יציפמ ,םילשחנ ,יפוא ישלח
עדיה רואל ."שפנה תואירבל האפרמב ןייצל ךירצ םיאומוהה לש הוואגה םוי
רש תא דימ ףילחיש םיצילממ ונחנא ,ה'לםיסנ לש ריבכה יתואירבה-יאופרה
.תואירבה


  תולוועו תולוויא   שדוק יצירע   יללכ  
  םיטפוש דגנ םינבר   אבצהמ תוטמתשה   ךוניח  
  ףדה תליחתל   םידרוסבאו בוצע קוחצ   הפ לובינו תוצמשה  המיאב ונל רפסמ ולש יעובשה רוטב ולש ריאמ :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 2.6
ררחתשה ןובנ רמ ישארה יאבצה ברהש ,תממהמה הדבועה לע (ןבומכ ,תיניצ)
,העידיה איה הדיחפמו תממהמ .ףילחמ ול אצמנ םרטו ,םימי המכ ינפל ודיקפתמ
הכימת ילב ,ינחור העור אלל" ,ולש בתוכ ,םימי רפסמ רבכ םייורש ל"הצ ילייחש
םישרודל ףרטצמ שפוח רתא ."םישיטפ ןיי יכושחו תינומא הכרדה ילוטנ ,תיקולא
רתוי תולוזו תוטושפ םיכרד שי ."ישאר יאבצ בר" לש רתוימה דיקפתה תא לטבל
.אבצב םייתד םילייח לש םהיתויוכז לע רומשל


,הנעטב ג"ק 300 הלקשש ,הנמש השיא רובקל וברס אשידק הרבח ישנא :(מ) 2.6
וא םישרשרמ וא ,תוטחוב וא ,תובו'ג תצק .רתוי םיזר םישנאל םידעוימ םירבקהש
.קא'צ-קי'צ היעבה תא םירתופ ויה םילצלצמ

היה קוידב המ !ןיינעמ .תבשב הרדיש "תמאה לוק" תידרחה וידרה תנחת :(י) 6.6
הרותהש ךכ לע ורביד העש טעמכ .תבש לוליח דגנ תבהלנ השרד" - ?רודישה ןכות
הנחתה ילהנמ ."הליקסו םוניהג וניד תבש ללחמש ימו ,יתימאה רבדה איה
.חלוס אל םיהולא .תינכט הלקת התיה וז :םיננוגתמ

!ףיכ הזיא .ל"וחב שופנל רוסא םידרחל :הכלה קספ :(י) 23.6  תולוועו תולוויא   שדוק יצירע   יללכ  
  םיטפוש דגנ םינבר   אבצהמ תוטמתשה   ךוניח  
  ףדה תליחתל   םידרוסבאו בוצע קוחצ   הפ לובינו תוצמשה  


חופש - יומן ארועים

 

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית