לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2000 יאמ :22 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל (*)רמוחה ףוסיאב ועייס
ןועמשו הריש ,רחש ,יעור ,דדוע ,ןצינ ,לארשי ,דהוא ,יבא

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס


:הנשה קוקיל

רוזיח עסמב סרפ ןועמש רשה חתפ תואישנל תוריחבה תארקל" :(ץראה) 17.5
איה אבצב תורישה תייחד :רזיפש תורהצהה ןיב .םידרחה תולוק ירחא ץרמנ
ךוניחה תשר ;יתימאהו טלחומה רורחישה איה תבשה ;המואה תוברתמ קלח
."תבשב לעפש תיבב וידרה תא יתצפינ דליכ ;םידימלת יפלא הליצה ס"ש לש


.דיספי אוה ,דיחיה דמעומה היהי םא םגש ,רמוא ךורב


  תוטמתשה   לתוכה   יללכ  
  הידבועו ס"ש   הנידמה רקבמ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   האנש   םילבה  


יללכ


.תויולחנתה תונפל הדוקפ ברסל האירקב ךמות (ל"דפמ) ןמקורד כ"ח :(מ) 2.5

והשמ תרומתש ,רמוא ךורב .תבש ברעב תונותח ךורענ אל :תונברה :(מ) 2.5
.רוחאל ןועשה יגוחמ תא זיזהל םג רשפא

םירזוחה תא ףקות (הזת) א"ת 'ינוא לש םיטנדוטסה ןואטיבב רמאמ :(י) 3.5
ילארשי חרזא לכ לש ותבוח .ךתביוא איה תדה ,חרזא" :תדה תאו הבושתב
."ונלוכ דחכינ - אל םא .הב םחליהל

אלש הנידמה תטילקרפו הלשממל יטפשמה ץעויה וטילחה גירח דעצב :(ה) 3.5
יונימ לע הריתע השגוה ודגנש ,ןהכ קחצי קינס"שה ,תותדה רש לע ץ"גבב ןגהל
.םיביטברסנוקו םימרופר םיגיצנ הב לולכל ילבמ תיתדה הצעומל הנוממ הדעו


-לת תייריע דגנ תיגוציי העיבת שיגה ביבא-לת בשות :(ןמאנ דתי ,סבולג ,ה) 3.5
עידומה .תבשב דובעל םיחקפל רוסא :הנעטה .תותבשב םיחקפ תלעפה לע ביבא
.תינרטנק הריתע איה וזש ,ןעוט


ימואל-יתדהו ידרחה רוביצה :תוגורס תופיכ לש רדע :רשש לאכימ :(מ) 4.5
בוט רקוב .תד ינקסעו םנמז רבעש םינבר תבוטל תימצע הבישח לע רתוומ
?הנש םירשע רבכ םיקעוצ ונחנא המ !הקירמא תא הליג !והילא

ןועמשש זאמ :העוסש ריע :ןייד הירא תאמ שמש תיב ריעה לע הבתכ :(ה) 4.5
.תודרפנ םירע יתשל שמש תיב הכפה תוידרח תונוכשל הינב רתיה רשיא סרפ
ףורשל םג לגוסמ םילגד ףרושש ימש ,רמוא ךורב .םילגד םש ופרש רבכ עובשה
.םדא ינב

תא שיגפהל תיבסל לע רוסאל ינבר ןיד תיב תטלחהב ןודלמ ענמנ ץ"גב :(מ) 7.5
.התרבח םע היתונב

הבתכ - "ונדגנ תונערופ תפוקת םה ןורכיזה ימי" :םילליימ םידרחה :(ה) 7.5
דגנ השפכה עסמ" :ןינת תועמד ליזמ "ידרחה "םויל םוי" .ןליא רחש תאמ
תיתרושקת התסה" לע רפסל עדוי ידרחה "עובשה לוק" ."ידרחה רוביצה
הנידמהו הרבחה תא ץימשהל שייבתמ אלש ,רלכייא לארשיו ,"תנגרואמ
םידיתע תונערופהו התסהה"ש ,ךכב ידרחה רוביצב דחפו המיא ליטמ תינויצה
."םידרחב וחבטי םינוליחהש ךכל םורגל


תונויצה לע רלכייא לארשי


.הנידמה דגנ םירוחש םילגד ולתנ םירעש האמב :(י) 8.5

םויבו ןורכיזה םויב תספותב קחשל קיספהל ןמזה עיגה" :םיק הנח :(ה) 9.5
.לגד םיפינמ םניאו םוד םידמוע םניאש םידרח םתוא תא דוכלל ידכ ,תואמצעה
חרואב קובדל םתוכז ,תינויצה המוקתה לש םילמסל םיפתוש תויהל אלש םתוכז
."םתנומאו םהייח

לש ברקתמה םויסה חכונל ישארה יאבצה ברה דגנ הריתעה החד צ"גב :(י) 9.5
.ודיקפת

וז .תואמצעה םוי תליפתמ הכרב טימשהל הרוה ואל ישארה ברה :(ה) 11.5
.הנידמל תד ןיב דירפהל ידיימה ךרוצל תכתוח הייאר

ואבש ,םידרח השולש לע בגנ תליא תאמ הבתכ :"וזעהש םידרחה" :(י) 11.5
םיקידצ השולש .ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי תא דבכלו ללפתהל לצרה רהל
!םודסב

ילוליח תדדועמ ביבא-לת תיריעש לע ןנוקמ ןותיעה :(ידרח ןותיע םויל םוי) 11.5
יתממ :לזגנש קזוק תועמדכ .תותבשב םיליצמה רכש תא הלידגמ איהשכ ,תבש
.ףסכ רתוי םילבקמ תבשב הדובע רובעו !ודבע דימת ?תבשב םיליצמ ודבע אל
.םוקמ לכב ומכ


תיקוח אל תיתד הינב אשונב םייתדל םינוליח ןיב קבאמב :םילשורי :(ה) 12.5
םהילעש םירובסה םהיניב שיו ,םינוליחה תא הריקפמ הייריעהש םישח םיבר
.חוכב ביגהל

תעשופ ,סאיסא הזור לע - "תלמוגה תכרב" הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 12.5
תידרח איה םויהו הדרחתה ,םיפויזו תובינג ,םימסב רחס לע אלכב הבשיש
תיב לע הפידע תידרח הבישיש ,ונרמא דימת .םישנל הלימג דסומ תלהנמש
?הזור ,ןוכנ .רהוס

ונינב תא בירקהל םינכומ םה - קבאמ שרדיי םא - 15.5

:סידובא תריסמל םידרחה לש םתודגנתה דגנ םיאצוי םינונש רוט ילעב ינש

ףוסה דע תכלל ןכומ אוה ...שורופ ץימאה לייחה" :15.5 בירעמב ןודיס םירפא
לעש ריהבמ שורופ ברה ןכלו ...ונינב תא בירקהל םינכומ םה שרדיי קבאמ םאו
...ריזחי אוה סידובא תא התמה ונתפוג


ראשה ןיב םמוקמש המ ..." :15.5 ,תונורחא תועידי תבש ףסומב תשק יבליס
תריסמ דגנ םידרחהו ס"ש לש תיטנטילימה םתוסייגתה הז סידובא תשרפב
."לכה ץצופתי םא ומחליי םהינב אלו םה אל יכ תיניצה העידיב ,םירפכה


,דנר ילוש דרחתמה רמוא "להקהמ יתלבקש הבהאל עגעגתמ ינא" :(י) 16.5
.דרחתהו ןוויכ הנישו ,חילצמ ןורטאית ןקחש ךפהו הלאשל אצי ,יתד רענכ דלונש
.ובנ סומע תאמ הבתכ

םידרחהו ,עובשב םימי 7 לעפתש תונח דוע חתופ 2000 רוטסגארד לעב :(ה) 19.5
םיקסע 130 וחתפנ טרמלוא לש וימיב .תבשב ובלכה תחיתפ תא עונמל םיחיטבמ
תבשה תומחלמ תא שדחל םימייאמ םידרחה :(י) 26.5 .םילשוריב תבשב
.תבשב ולש ןוינקה תא חתפיש לי'גרבא השמ לש ותעדוה עקר לע ,םילשוריב

ורעתסה םיפלאו ,(תבש) לומתא חתפנ ןוינקה םידרחה ימויא תורמל :(י) 28.5
טרמלוא .תבשב תונחה תליתפ דגנ לומתא וניגפה םידרחה :(ה) .תוינקל וילע
:(מ ,י) 29.5 .תבשב תונחה תריגסל לועפל הייריעה לש יטפשמה ץעויל הרוה
.המחלמ חיטבמ םזיה .תבשב לעופש ןוינקה תא רוגסנ :טרמלוא

ךסב ?םישגרתמ םתא המ .יוויל תרענ םע רתסב םלוצ ידרח רנוילימ :(י) 19.5
.לתוכה דיל תילטב שמתשהל אל ךיא התוא דמיל אוה לכה

3 ךותב לעייתת אל םא קרופת א"תב אשידק הרבח :קספ ץ"גב :(ה) 19.5
.םישדוח


ןומימ רוצעל תותדה רשל תורוהל ץ"גבל הרתע תימרופרה העונתה :(ה) 19.5
.הדוקפת-יא רבדב הריקח תדעו תונמלו ןועבטב תיתד הצעומ


רועב םיהכ םימתכ :הבישי ירוחבל תידוחיי רוע תלחמ ופשח םירקוח :(י) 22.5
תנומסת :הלחמה םש .הליפתב רתי תודנדנתה לש האצות הארנכ ,ןותחתה בגה
םידרח לצא התלגתהש תישימח הלחמ רבכ וז .(ללפתמה תנומסת) "רענעוואד
םיבאכ - רעגוזניליפת תנומסת ,חנ-חנ-נ-נ-נ םוגמגה תנומסת רחאל ,םימייוסמ
תורישהמ המיאה - המיאה תנומסת ,שארה לע ןיליפתה ץחל רחאל חצמב
.הנידמל תורישהמ טמתשהל הבהאה - הבהאה תנומסתו ,יאבצה


לארשיל תולעל םישקבמה םייפויתא םידוהי :השדח הירורעש :(ה) 22.5
םגוז תונב/ינבמ שרגתהל הבבא סידאב םינפה דרשמ יגיצנ ידי לע םישרדנ
.םירצונה

תיתדה הצעומל םיפסכ םירזהל הכישממ הרדח תיריע :(הרדח תושדח) 26.5
.היריעה ביצקתל דוגינב

תינוליח תוטמתשהב הילע לע טיבש הירוא תאמ הבתכ :(ץראה ףסומ) 26.5
!רתומ םלוכל - רתומ הלאל םא .אבצל סויגמ

רחש תאמ הבתכ) תובישיה ידימלת רפסמב ההומתו הלולת הילע :(ה) 28.5
תורמל ,תובישי ידימלת ףלא 13 -כ לש הילע הלח סרמ-ראורבפ םישדוחב :(ןליא
.םייתדה רפסה יתבבו תונפלואב ,תובישיב םידימלת לש הטילק ןיא ראורבפבש
.הקידב הווש

םיחוויד ושיגהש תד תודסומ דגנ תויצקנס טוקנל דגנתמ תותדה דרשמ :(ה) 28.5
.תומודק תועד אלמש ,ינרטנק להונב רבודמש ,ןעוט (ס"ש) תותדה רש .םיבזוכ

ןייד הירא תאמ הבתכ - ךש ברה לש ודכנ דגנ יערד הירא לש וברוקמ :(ה) 29.5
.הרותה לגדל ס"ש ןיב ערק לע

יתשש עבק ץ"גב :תדה תועשר לע קדצה לשו ןויגיהה לש ןוחצינ דוע :(ה) 30.5
.דלי ותואל תוהמיאכ ומשריי תויבסל

האירק ותועמשמש ,ץ"גב יטפוש תא םירחהל םילקוש הרותה ילודג :(י) 30.5
תא רידגה (ידרח) ינפג כ"ח" .ץ"גב תוטלחהל עמשיהל אלש ידרחה רוביצל
םה ...ונילע התעד תא תופכל הצורש תיטנטילימ תינוליח הרובח" ץ"גב יטפוש
לש ףינס תויהל וכפהו תודהיה תודוסי לכ תא עקעקל הרטמ םמצעל ומש
."יוניש


תתל הלשממה לע רסאו ישפוח םע תתומע תריתע תא לבק ץ"גב :(מ ,ה) 31.5
סלכאל תדעוימה ,דעלא ריעב תוריד תשיכרב םיידרח-םייתדל תופדעומ תובטה
.םידרח


.תוריש תונש 24 רחאל ודיקפת תא םויה םייסמ ישארה יאבצה ברה :(מ) 31.5
.הז לש ושנועמ ונרטפש ךורב

  תוטמתשה   לתוכה   יללכ  
  הידבועו ס"ש   הנידמה רקבמ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   האנש   םילבה  


תורתוכל הלוע לתוכה


תיביטברסנוקה העונתהמ םירבגו םישנ תליפת רשפאי ידוס םכסה :(י) 22.5
.ןוזניבור תשק רוזאב

ןיב גשוהש םכסהל תדגנתמ תוקיתעה תושר :(ה) 23.5
ןוזניבור תשק רתא ךופהי היפל ,תיביטברסנוקה העונתל הלשממה שאר ריכזמ
תלבקמ אל תימרופרה העונתה .יברעמה לתוכה םוקמב םרובע הליפת םוקמל
:םימרופרה םיקדוצ .לתוכה תבחרב תברועמ הליפת םייקל ךישמתו ,הז רדסה
ללכב הז !תיתדה הדעה לש יטרפה השוכר ונניא לתוכה !העינכ ךותמ םכסה והז
!ימואל ירוטסיה רתא הז - תסנכ תיב אל


תונש 11 רחאל :"לתוכה תושנ" תצובקמ תויתדה םישנה ןוחצינ :(מ ,י ,ה) 23.5
תופוטע ןהשכ לתוכה דיל ללפתהל םישנל רשפיאו צ"גב לומתא הנענ קבאמ
.הבתכה תרתוכ תרמוא "ןלוכ לש לתוכה" .לוקב הרותב תוארוקו ןיליפת ,תילט

סנכיהל ילבמ !יתד ךוישו תד לדבה אלל !םלוכ לש אוה לתוכה :םיפיסומ ונחנאו
םדאה תויוכז לש ןוחצינ ןאכ שי ,ללכב וא לתוכה דיל ,ללפתהל הפיאשה םצעל
רקבל שקבמש ,ינוליחה רבגה לש היהי אבה צ"גבה .תידרחה תוטלתשהה לע
וא ידרח יתד ,םדא ףאל ןיא רשאכ ,ירוטסיה רתאב רוקיבכ ,הפיכ אלל לתוכב
:םדוק ונרמא רבכ .ושאר לע חינהל המלו שובלל המ וילע תופכל תוכז ,רחא
ךיישה ,ירוטסיה רתא ולוכ לכו ,תסנכ תיב היה אל םלועמו ונניא יברעמה לתוכה
שפחמ שפוח רתא .םמצעל ותוא סכנל יהשלכ תוכז םייתדל ןיאו ,חרזא לכל
.הזכ צ"גבל בדנתמ


.תונלבוס-יא םע םילשהל ןיא :קרב טפושה :(ה) 25.5

  תוטמתשה   לתוכה   יללכ  
  הידבועו ס"ש   הנידמה רקבמ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   האנש   םילבה  


תובישיה יטמתשמ סויג


דוהא לש תירוקמה ותעצה תא תסנכה רושיאל שיגי דיפל ימוט כ"ח :(ה) 17.5
.תובישיה יטמתשמ סויגל קרב


יטמתשמ רורחש דגנ םילשוריב האחמ תדעצ וכרע יוניש יריעצ :(י) 18.5
המ) תובישיה ינב סויג ןיינעב קוחה :הדוה קרב .לט תדעו יפ לע תובישיה
.תוריחבה ברע יתדמעמ הנוש היהי (!גשומה הז יטמתשמ ?ינב םואתפ

תחת ביבא לת תטיסרבינואב לומתא וניגפה םיטנדוטס ףלאכ :(ה) 23.5
,ה) 23.5. ?קרב השוע המו .לט תדעו תונקסמ דגנ "דחא םד דחא םע" המסיסה
לש הקיקחה תרדסהל םיפסונ םישדוח 3 לש הכרא ץ"גבמ שקבמ קרב :(מ
!זוב .תובישיה יטמתשמל רוטפה

.תיצחמב םיאולימה תא רצקי םידרח סויג :א"כא שאר :(מ) 31.5

  תוטמתשה   לתוכה   יללכ  
  הידבועו ס"ש   הנידמה רקבמ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   האנש   םילבה  


ךוניח


ךוניחה ללוכ ,ץראב ךוניחה תודסומ ילהנמ לכל הייחנה חלש ךוניחה רש :(י) 1.5
.האושה םוי תא ןייצל םיבייח םלוכ היפל ,ס"ש לש ינרותה ןייעמה תשרו יאמצעה

."ונחורל הניאש םידומיל תנוכתמ ונילע ופכי אל" :יאמצעה ךוניחה ר"וי

60%-כב תוינודעומה יריחמ תא הדירוהו ךוניחה תא הליזוה ביבא-לת תייריע :(י) 3.5
.ס"ש תודסומב זא דע ודמלש ,ןג ידלי 700 תיללכה תכרעמל הריזחהו


אלש תוידרחה ךוניחה תותשר ישארל הרוה ךוניחה דרשמ :(הלאוו תושדח) 9.5
םילשוריבו קרב ינבב םיידרח רפס יתב לבא .תואמצעה םויב רפסה יתב תא חותפל
.תואמצעה םויב םידומיל םייקלו הארוההמ םלעתהל םינווכתמ

.ישארה יאבצה ברה תחדהל תטיישה ללח תחפשמ תריתע החד ץ"גב :(ה ,מ) 9.5

הארי אלש ידכ" ,ןאש תיבב ורוקיב תעב ס"ש לש ס"יבל סנכוה אל דירש :(מ) 17.5
םידמול ובש ס"ש לש יכוניח דסומב רוקיבה לטוב ישי רשה תארוהב" ."ראפה תא
"התיכב םידימלת 20 -מ תוחפ

ןיב םידירפמ "בקעי תונב" תונבל ידרחה רפסה תיבב :(ביבא-לת ןותיע) 19.5
הארוה וז" :ס"היב לש יביטרטסינימדאה להנמה .תויזנכשאל תוידרפס תודימלת
."םינברה לש

  תוטמתשה   לתוכה   יללכ  
  הידבועו ס"ש   הנידמה רקבמ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   האנש   םילבה  


הנידמה רקבמ ח"ודםידיקפתל ונומ ברה לש םינתח ינש .םיבו'ג ולבק הידבוע לש םינתחה :(מ ,ה) 4.5
הנשב םילקש ינוילימ הקליח םילשוריב תיתדה הצעומה .הקדצה ילב םיריכב
.תוכמס אלל הקדצ ינוגראל הכימתכ

וקליח קלופו ג"בלר :םילשוריב תיתדה הצעומה ישאר לש תיטרפה הפוקה :(ה) 4.5
.םילהנ לע הריבע ידכ ךותו קוחל דוגינב םיבר םינוילימב תובצקה

  תוטמתשה   לתוכה   יללכ  
  הידבועו ס"ש   הנידמה רקבמ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   האנש   םילבה  


הידבועו ס"ש


תאו .ישארה יאבצה ברל ףסוי הידבוע לש ונב תא תונמל תשקבמ ס"ש :(מ ,ה) 8.5
ןינה תאו ,הנידמה רקבמל דכנה תאו ,רצואה רשל ןייחאה תאו ,ץוחה רשל דוד ןבה
ןכומ םג קרב דוהא .הלשממה שארל רחאה ןבה תאו ,ןוילעה טפשמה תיב אישנל
.םולשה בהוא ףסוי הידבוע ןעמל ואסכ לע רתוול


הז דיקפת קר אל .ישאר רמאמ - "רתוימ ישארה יאבצה ברה דיקפת" :(ה) 12.5
יחיגשמ םג .תורתוימ תויתדה תוצעומה םג .רתוימ תותדה דרשמ םג .רתוימ אוה
.םירתוימ וננובשח לע תורשכה


.ףסוי ברה תריקח לע רתווי ןייטשניבורש םיכירעמ תוטילקרפב :(י ,ה) 19.5

ךוניחה תשר ישאר לש תוינוכמה תא ףילחהל :ס"שב השדח השירד :(י) 22.5
.תשרה ל"כנמ ןעוט "ןוכנ הזו קדוצ הז" .'ש 000,600 ןכרעש תוינוכמב

ךוניחה תשר תארבהל תינכתה תא חותפל ורשיא יטפשמה ץעויה תכשלב :(י) 23.5
ךא ,(ןוילימ 25 עיצה ךוניחה דרשמ :24.5 ץראה ;ס"של ןוילימ 20 לש קנעמ ךות)
.לופכ םוכס םישרוד ס"שב

  תוטמתשה   לתוכה   יללכ  
  הידבועו ס"ש   הנידמה רקבמ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   האנש   םילבה  


םילבה םתסו לבה תונומא  


ליפשמ טוטיח סכט הנשה חספב ךרענ ןוסניליב םילוחה תיבב :(ץראה ףסומ) 28.4
תורשכ אל תויגוע תולגל ותרטמש םילוחה תיבב םירקבמה לש םיישיאה םהיצפחב
.תונברה תמתוח אלל תוריינובנוב וא

ןורכיז סכטב הפיכ שבח אלש לע דירש רשה תא ףקת יאלוזא דוד כ"ח :(י) 2.5
:םילמ המכ הז לע בתכ רתאה תווצמ דהוא .השרו וטיג ידרומל

!רבג-הלחאה ןפתשה ךיא

שפוח רתא תווצמ דהוא


,דירש יסוי ,ךוניחה רש ךיא ל"הצ ילגב יתעמש ,2.5.2000 ,האושה םוי רקובב      
תאושב םיצאנה ידיב וחצרנש ידוהיה םעה ינב םע תודחייתהה סקטב דמע      
וליפא !יסוי רבג הלחא הללאו !ושארל הפיכ שבח אלו ,השראווב ךרענש ,הפוריא      
,"יתד םוקמ אל הז" .רטמילימב ול זיזה אל ,ותוא ףקתש ,יאלוזא דוד קינס"שה      
לכו ,ינוליח םדא ינאו ,יתד סכט אל הזו" ,ירבגה ,קומעה ולוקב רבגה ול הנע      
."הפיכ שובחא אל ינאו ,םיינוליח םה ןאכ םידימלתה      

ול תונקל רהמ יתוא החלש ילט !ךילע יל אב !יסוי אי אבאבס !םילימ הז המ      
אלש לזמ .ול עיגמ .יסוי רשה אוה רבג הלחא הזכש ,הנתמ ול חלשנ :םיחרפ      
רבג הלחאה ,היזיוולטה לש תושדחב ,םויה ,םירהצה ירחא שמחב המל .יתינק      
הפיכשכ ,םאנו ואנקריבב סקטב ןכודה לע דמע דירש יסוי רשה .ןפתשה רבכ      
.ושארל הרוחש      

רקובבש ,םידימלתה לכ םג .יתד סכט תויהל םואתפ ךפה סכטהש המל חטב הז      
.לפנ דחא דוע .דרחתה ינוליחה ךוניחה רש םג .םייתד וכפה ,םיינוליח ויה      
!יסוי אי ,תנפתשה ךיא ךיא ךיא      

שפחל ךירצ וישכע .ךל חולשל וניצרש ייחב .םיחרפה תא ונל תכסח ?המ לבא      
.רחא רבג הלחא      

.ןיא םייתניב      


רשה תא ףקתש ,יאלוזא דוד קינס"שה כ"חה תא ףקות לגס לארשי :(י) 3.5
ונל םג !ןאכ דע !יד" :השרו וטג ידרומ לש ןורכיזה סקטב הפיכ שבח אלש דירש
םוקמבו ,ונא ונכרדב תאזה תוצלפה לומ דומעל רתומ םיינוליחה םידוהיה
םמצע לע ורזגיש םוקמב ,וניתמ לע לבאתהל ךיא ונל ורויו רסומ ונל ופיטיש
עובתל זועה וישכע שי םהל - םילימ רתוי םהב תואצמנ אלש תומוקמב הקיתש
."ונלוכ לע הפיכב לושמל םישקבמ םהו ,םכרד יפ לע גוהנל ונתאמ םג


למשחה תרבח ינחשמב תולקתש ,םינעוט םידרחה םינועובשה :(מ) 4.5
."ולקלקתה םינחשמהו ,המקנ תבשה :"תבשה תמקנ" לש האצות םה ןולקשאב
םינחשמה םא םגו .םיניקת םינחשמה - רעי אלו םיבוד אל :למשחה תרבח רבוד
ידכ דע יונפ םיהולאש םיחוטב םתא - למשח םוקמב הפק רצייל וליחתי
?םינחשמב קסעתהל


תונעזגה" :אתא תירקב תורבקה תיבב םידרפסל םיזנכשא ןיב הדרפה :(י) 7.5
הקידב תדעו םיקהל הצלמה :(י) 29.5 ?הרק המו ."המדאל תחתמ םג תכשמנ
םע תתומעש רחאל ,אתא תירקב תורבקה תיבב תמייקה תיתדעה הדרפהל
.הדרפהה תא לטבל השרד ישפוח

רמא לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי סכטב :(הננער ןומוקמ - ןנער לוק) 19.5
:םילוכש םירוהל ,םינפה רש רבעב היהש ,ץרפ ןודא ,הננער לש ישארה ברה
תעיס ירבחו ,הרעס ומרג םירבדה ."םשה שודיק לע ותמ םכינבש ךכב םתיכז"
יבויח רשק רוציל לגוסמ חומ הזיא .ץרפ דגנ הפירח האחמב ואצי הצעומב צרמ
םינפ רש ותויהבש ,ץרפה ותוא הז ?"לוכש"ו "תוומ" ןיבל "םתיכז" םילימה ןיב
ראוניב םינובה תמוצב תבכרה ןוסאב וגרהנש םידלי 22 לש תוחפשמ בילעהו עגפ
תומל האיבה תולוספ תוזוזמש ,ךכב םירומה תאו םירוהה תא םישאהשכ 1986
.םידליה


םיהולאש ומכ ?םילייחה לש םתומל םרגש הז אוה םיהולא ,יריקי ץרפ ,המ זא
?םידלי 22 גרה אוהש ךכ ידכ דע תולוספ תוזוזמהש הזמ ןבצעתה ךכ לכ


  תוטמתשה   לתוכה   יללכ  
  הידבועו ס"ש   הנידמה רקבמ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   האנש   םילבה  


האנשה תרהוט לע,תסנכה לש ךוניחה תדעו ר"וי ,בלרוא ןולובז קינל"דפמה ידרחה תאמ רמאמ
תינוליחה האנשה" :לארשי סרפ תא ינולא תימלושל קינעהל הטלחהה תונגב
תלבקמ ורובעבש םייחה לעפמ ןעשנ המ לע םיקדובשכ" ."רשכהל התכז
םיחרזאל המרגש באכה תמצוע תא רוכזל שי - לארשי סרפ תא ינולא תימלוש
"הנידמב םייתד

.ןאכ - האנש לע םירבד המכ ארקתו ןולובז ידידי ,אוב

  תוטמתשה   לתוכה   יללכ  
  הידבועו ס"ש   הנידמה רקבמ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   האנש   םילבה  


חופש - יומן ארועים

 

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית