לדף הנושא כח חילוני לדף הביתשפוח רתא
רחש לש ימלשוריה ןמויה
2000 / 2 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
שפוח םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ םיעובצ
תישפוח תונותיע :קורי עובצ
תידרח תונותיע :רוחש עובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

,לוכשא-תומר תנוכשב תוריד תשיכר הנורחאל םידדועמ הייריעב םידרח םינקסע :(ריעה לכ) 11.2
רמשמ בוחרב תוריד תיינקב םיזכרתמ תעכ .ריעה ןופצב תונורחאה תוינוליחה תונוכשה תחא
ינפלו הנפד תולעמ רושע ינפל הדרחתה ךכ .תוידרח תוחפשמ לש קזח ןיערג שבגל הרטמב ,לובגה
הז הנש 15 ינפל :לארשי יבחרב םינוליחה םיגיהנמהו םינקסעה לכ בל ומיש .הירדהנס הנש 15
,םירחא תומוקמ ןומהבו הנח-סדרפב םייתנש ינפל ,תליאב םינש שמח ינפל ,לאנביב םג ליחתה
הטיש ונינפלש ןיבהל םילגוסמ אל !םימוס !םירוויע ןיידע םתאו - ביבא-לתב ביבא-תמרב הז םויה
!ידמ רחואמ היהי הז וניבתשכ !תננכותמו הקודב

אל םיפסכ תרבעהל דשח תקדוב הייריעה תרקבמ :"תנתונ הינש די ,תדשוח תחא די" :(ןמזה לכ) 4.2
.חש ןוילימ 35 דוע ולבק ןה ליבקמב .תוידרח תותומעל הניקת
ןושרג ברה ,תידרחה הדעה ר"וי לש וידגב תבינג תובקעב תועדומב התסוכ םירעש האמ :(ןמזה לכ) 4.2
?םישדח םידגב בונגל רשפא יא רבכ ןודנולב ?שערה המ לע .ןודנולל חרבש ,רמטש
קוחה לע ורבעש תויניירבע תוידרח ךוניח תותומעל ח"ש ןוילימ יצח הביצקה הייריעה :(ריעה לכ) 11.2
.תורוכשמ ןהישארל ומלשו
עשרו יטפשמ ץעור :ןייטשניבור םיקילא לע ,הידבוע ברה לש ונב ,ףסוי םהרבא ברה" :(ריעה לכ) 12.2
."ץעהמ קוחר לפנ אל חופתה" רמאנ ךכ לע ."הרותל רתויב לודגה קיזמה ,עשורמ
ישפוח םע תתומעו םיס"נתמל הרבחה ,הליג ס"נתמ תלהנה ,דירש ךוניחה רש :(סקדניא ,ריעה לכ) 12.2
תא לצנל קחצי ןונמא ידרחה ףיטמל רשפאל םתודגנתהב "תוירוחאה םיילגרה לע עובשה ודמע"
שפוח תנגהל ץלחנ יזוחמה טפשמה תיב" !טפשמה תיב ?ןונמאה תא ליצה ימ .ויתופטהל ס"נתמה
.הפל הפמ אלמ םלוא ינפב ונוחצנ תא גגח קחצי ןונמאו ,עודיה ףיטמה לש יוטיבה
אחספד-אחמק יפסכמ ח"ש ףלא 20 םינקסעל ריבעה תרשבמ בר דיקפתל ס"ש דמעומ" :(ריעה לכ) 12.2
."ותודמעומב וכמתיש ידכ
ושמשיש יזוחמב םיטפוש יונימב וטו תוכז תוידרחה תועיסל חיטבה םיטפשמה רש :(הריבה לכ) 12.2
.םינוש םיאשונל ץ"גב ןיעמכ
תושמשמה ,ןימולאקיא תולולג קפסל אלש ריעב תחקרמה יתב תא ריהזמ יזוחמה חקורה :(ריעה לכ) 12.2
השיאה תואירבל ןכוסמ םינברמ 'תואקתפ' יפל רישכתב שומיש" .םשרימ אלל ,הדוליה תרבגהל
תוידרח תורענ לע ךרענש ,9.7.99 ,"גורהל ןוישר" - "ןמזה לכ" לש ריקחת תובקעב הז היה ."הייחלו
.ריקחתה יאצממ תא הרשיא יזוחמה חקורה לש הקידבו ,תולולגה תא שוכרל םינברמ תואקתפ ולבקש
.כ"בשה ידיב ונב רצעמל ןיפיקעב ומרגש ימכ ס"שב םימרוג םישאמ ףסוי בקעי ברה" :(הריבה לכ) 18.2
רב שיבכ תא רוגסל הרותה תודהי לש קוחה תעצה תא םוסחל היצילאוקב תונויסינ :(הריבה לכ) 18.2
.תבשב ןליא
תואריהל ךירצ אוה" :טפשמה תיבב רוערע תבישיב עיפוהל וירבח לע רסוא יערד הירא :(ריעה לכ) 18.2
.ויברוקמ םירמוא ,"הטוחש הלגע ומכ
ךלהמב דביא "םילייחה" דחא ."ףאונ" דגנ ןישנוע תלועפל ואצי תועינצה תורמשמ :(ןמזה לכ) 3.3
.ןוגראב תורבחל דשחב ותוא הרצע הרטשמה .םיהזמ םיטרפ םע ועבוכ תא עצבמה
תינוריע עקרק לע היינכרצ המיקה ץינ'זיו תודיסח לש התומע :"תמלתשמ תוניירבעה" :(ריעה לכ) 3.3
.סנקב קפתסהל המיכסה הייריעה .רפס-תיב תמקה ךרוצל הלבקש
ירחא שופיחב "ישישה םוי" ידרחה ןועובשה ידרשמ לע רבעש עובשב הטשפ הרטשמה :(ריעה לכ) 3.3
.ןימיה תותומע תריקחל םירושקה םיאצממ

רוטקובורפה" :בותכ הבתכב .ומוקמ אלממל רלימ םייח ונגס תא הנימ טרמלוא :(ריעה לכ) 3.3
רבחמ םילועה תא" ראיתש ,"טוטרמסכ הנידמה לגד תא רבעב ראיתש" ,חכשש ימל ,םלוכמ לודגה
םוריע תונומת"כ םשו-די ןואיזומב האושה ימולצת תא ראיתשו ,"תורצו תותיחש םיאיבמכ םימעה
."תויפרגונרופ

הייריעה יפסכמ הנקנש ןיינב לע הריד רכש לבקמ ,יערד הירא לש ויחא ,יערד הדוהי" :(ריעה לכ) 3.3
."הרות דומלת תלעפה ךרוצל ח"ש ףלא 400 ךסב
םינשב םילשורי תא םיבזועהמ 50% -מ הלעמל :הלגמ הייריעב שדח רקחמ :(ידרח סקדניא) 3.3
.הירפירפה יבושייב רוגל ורבע תונורחאה
ריעה שאר ינגס םיעבות ןכל ,קוחה לע רומשל שקעתמ ,הייריעה ל"כנמ ,רוניד ןנער" :(סקדניא) 3.3
."ותוא חידהל
האיצומ (ס"ש) תותדה רש תכשל עודמ :תסנכב התליאש השיגה תואנ תידוהי 'פורפ כ"ח :(סקדניא) 3.3
.שדוחל חש 3000 -כ םירכתשמה םידבוע ורטופ ליבקמב ?שדוחל םידוביכ תואצוהל ח"ש ףלא 20
!םירטופמה תא דבכל המב היהיש ?תוהובגה תואצוהה המל
תירקב תידרחה הכירבה תלעפהל תנוכתמ עיצתש הדעו םיקהל הטילחה הייריעה תצעומ :(ריעה לכ) 3.3
.(רתאב 1 'סמ ןמוי האר) לבוי
ולש חוקלל .ןייד דגנ הנלבוק שיגהל זעהש בוטש ד"וע תא םירחמ ינברה ןידה תיב :(ריעה לכ) 10.3
.םיקדוצ םיניידה :םיניידה תא הבגמ ןידה יתב ל"כנמ .ןיד-ךרוע ףילחי םא קר לפוטי וניינעש ,רמאנ
דחא ,הדוגא דחא ,ס"ש םיינש :תיתדה הצעומל םיגיצנ 5 הנימ (ס"ש) ןהכ תותדה רש :(ריעה לכ) 24.3
םינווכתמ םימרופרה !קוי - םיביטברסנוקה ,םימרופרה ,ל"דפמה .ריעה שאר תעיס דחא ,הרות לגד
.(הריבה לכ) ץ"גבל רותעל
לופונומב םחליהל ןויסינב (םינג-ריעבו ת"פב) םילשוריב םינורהצ 2 תחתופ םולש רוד :(ריעה לכ) 24.3
!ןמזה עיגה םשה ךורב .ס"ש לש
זכרמו היחש תכירב תונבל תינכת :לוכשא תמר תודרחתה תעינמל לעופ טרמלוא :(סקדניא) 24.3
.טרופס

ידרשמ :ןעוט םילשוריב הדובעה תגלפמ לש ילכלכה הטמה ר"וי ,סה הירא :(סקדניא) 24.3
לע הדובעהו תחא לארשי תגלפמ וליאו ,הנידמה ביצקתמ 30% לע םישלוח ס"ש ידיבש הלשממה
.13% לע צרמו ,דבלב 20%


ףדה שארל

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית