Subject Koach Hiloni Home

דוע לאירא םש ארקי אלו הדיחכנו וכל

הלאשל אציש תצבושמ הצלוחו םילדנסב יתד ינויצ לש ורופיס


ינמי יתייה .ואיבנ קוק ה"יארבו ,םיהולא לש ומויקב תוקיפס יל ויה אל ןוכית דימלתכ
תולבגומ תולוכי םע ורצי םייהולאה הבכרהה ייאנכטש הגונו בוצע דלי םגו ,ינוציק
.ויתושגרב םירחא ףתשל דואמ
תא יתבהא .םויה ותוא תונכל דיפקמ ינאש יפכ ,תואבצ הוהי וא ,'ה - דחא רבח יל היה
ירשפא יניעב הארנ לאוסקסומוה ינאש ןויערה .ילש התיכב םינבה לע רתסב יתזטנפו ,'ה
הכזאש וא ,חספ דעומה לוחב הניבגו םאה ךירכ לכוא 23 ליגבש ןויערה ומכ ךרעב
.הרזחו חריל םייחה לכל הסיט יסיטרכב

םיגשיהל טרפ רבדל תויועמשמ ויה אל וב אכדמו יתורחת ןוכית רפס תיבב יתדמל
תוביסמש אלא ,הלא תועוצקמב םיהובג םיגשיה יל ויה אלש אל .הקיסיפו הקיטמיתמב
תורמל ,ןקת תויטס יתשמ רתויב עצוממהמ םיכומנ םינויצ לבקמ יתייה ןירותסמ תופופא
.םידומילה לספסל ירבח לש הלאל תוהז ויה ייתובושתש
תלוכי וא תוינויח לש ץמש לכ אכדל ידכ דואמ הבר היגרנא ועיקשהו יל ולכנתה םירומה
וליפשה ,תיאופר הקדצה הל התייה אלש המויא הטאיד לובסל יתוא וצליא ,הדימל
.ןוסאל הללמוא אליממ התייהש תודלי וכפהו (תיסיפ יתוא וכה םג םימעפלו) תילולימ יתוא
טויסה תא קיספי ,"םילכה תא ורבש"ש טילחי ,'ה ,ספוא ,תואבצ הוהי עגר דועש יתעדי
םע לאוסקס-א יתייהש חוטב יתייה זא) לאוסקסורטהל יתוא ךופהי ,רפסה תיבב
.יל ללוע אוהש המ לע לצנתיו (םייטורא-ומוה םיכיבסת

םילגמ דבלב םינבל רפס יתבב לבא ,םידרפנ רפס יתבב ודמל םכמ המכ עדוי אל ינא
,סחייתמ חנומה תולועפ וליאל טרפל חונב שח אל ינא .םזיציטוראומוהל תמזגומ תונחלס
םינוש םהש ןיבהל יתלוכי אלש הטושפה הביסהמ זא ידידימ הברהב תושק יתעגפ לבא
(.יגרוריכ לופיטל ינממ ריעצ רענ קקזנ םסרפל חונב שח אל ינאש םויא הרקמב) .ינממ
.םיישיאה םייחל תדה ייח ןיב דירפהל םלועל יתלוכי אל יכ ילש תודליה לע רפסמ ינא
לש םהיבתכ תא (םימויאה ארמגה ירועישמ קמחתמ יתייהשכ וא) תולילב ארוק יתייה
ךותמ הלאה םייחה תא ילע רזג אל 'הש חוטב יתייהו ,רוגקריקו רבוב ,קי'צייבולוס
.תורכש וא המויא תועט ךותמ םתסה ןמ אלא ,תועשר
תיסיפ יתוא וכה ;תפרוג םינויצ תדרוה קידצהל ידכ ילש הדימלה ייוקיל תא ולצנ ןוכיתב
וליפשה ,ידגנ התיכל ירבח תא ונרמת ;יתוא תוכהל התיכהמ םינוירבל הארוה ונתנ וא
תימשר יתוא וקיחרה םעפ ידמו ,םירוגס םירדחב יתוא ואלכ ,תועש ךשמב תילולימ יתוא
ארקנ םיברב ורבח ינפ ןיבלמה"ש ורמא ל"זח .שאר ייופחו לפשומ יתוא ריזחהל ידכ
.הקיסיפו הקיטמיתמב םינויצב אטבתמ וניא (הלוגס ש"יר) עשר לבא ,"עשר

shpinoza
רדסהה תבישיב יתרחב .הבישיב דומלל התייה ישפנ תאשמו ,רפסה תיב תא יתמייס
ינאש הדבועב יתרכה אל ןיידע .רדחל יפתושב תורופס תועש ךות יתבהאתה םש ,םחוריב
."ונלצא םייק אל הז"ש ,ש"מי רמה ןולובז לש ותנשמ לע יתכנוחש םושמ ,לאוסקסומוה
ינפב יתידוותה הארונ תימויק הקוצמ ךותמ .הזכ ינאש ימצעל יתידוה םירופס םימי ךות
.הנב לש "ותלחמ" לע ימאל עידוהל רהימש ,הבישיה שאר
לש ףסוא ותוא דומילב תונעתהל םוקמבו ,ארונה ארמגה דומיל לע יתדפקה אל הבישיב
לש םהירפסב ארוקו יכב ררממ ,ירדחב בשוי יתייה םידירחמו םימויא םיטסקט
.ילבאב ףתתשמו יתיא ךלוה 'ה היה םוקמ לכל .רוגקריקו רבוב ,קי'צייבולוס

ילע הביבח התייה (הרות תחמשב תרמאנה) םשג תליפתש דימתמו זאמ ועדי הבישיב
דבכי ,םיגחבו תותבשב םידוביכה רדס תא עבוקה ,יאבגהש יעבט ךא הז היה .רתויב
ריבעהל הליפתה ינפל תוקד יתשמ תוחפ הרוה הבישיה שאר .הביתה ינפל רובעל יתוא
בקע ינממ ללשנ דובכהש םירשאמ רבד יעדוי תורוקמ .רחא דימלתל דובכה תא
;רוכז בכשמל הוואתמה ידוהי שודק רובצ שארב דימעהל האי ןיאש ןוויכמ ,"יתאמוט"
.הריבעהל ה"בקה לא ללפתמו וז ותוואת םע םלש וניא אוהש תורמל

תובר םימעפ) תונשנו תורזוח תועיגפ הללכש תויצלופינמ לש תכסמ יתרבע הבישיב
העיגפב םימויאו תוילולימ תולפשה ,הבישיה ידימלת בור ידי לע יטרפה ישוכרב (םוי לכ
יב םישמתשמ ויה םינברה .היפוסוליפ אורקל יתזעה לע ישיא ןוט תלעב הפיזנו ,תיסיפ
וז םא רורב היה אל תופוכתו "םישיט"הו תוחישה ןמזב לזאזעל ריעש רותב תופוכת
יתוהש םויסב .תישונאה הנובתה ינפמ קומע דחפב הלוהמ האנש וא ,ילא תימוהת האנש
יתקחרוה ףוסבל .יביטרטסינימדאה הלהנמ ידי לע םיימעפ יתיכוה ףא הבישיב
םא "יחרזא" דרמ לש םוטמיטלוא הבישיה שארל וביצה םידימלת ינשש רחאל ,הבישיהמ
.יתוא קיחרי אל

shpinoza
.הווקת לש וא תוינויח לש ץמש יב רתונ אל .ייח ףוס תא ןמסמ ינא ,19 ליגב ,וזה הדוקנב
,"םינותמ"ה םיימואל םייתדה םינוגראב תוליעפל ינמזמ לודג קלח שידקהל יתלחתה
.ןליא רבב בשחמה יעדמ ידומילל יתמשרנ ליבקמבו
רפסא ,הרצקב ."ןליא רב תאנש לש ימשרה רתא"ב ירופיס תא וארק יאדו םכמ םיבר
תינימה יתייטנ רבד תא םסרפ רטוזה לגסה ןכו ,ורגסנ בושחמה תכרעמב ייתונובשחש
תורוקמה .רוכז בכשמ רסואה קוספה לע יתרוקב רמאמ םוסרפ בקע תאז לכ .הקלחמב
םייתד םינוגרא לשו ןליא רבב תורחא תוקלחמ לש םימוסרפ ,בגא ךרד ,ויה ילש רמאמל
הליחתה ןליא רב תטיסרבינואש אוה םיעדוי םניא םכממ םיברש המ ."םינותמ" םיימואל
אשונב השמתשהו טנרטניאה תשרב שמתשהל יתלחתהש ינפל דוע םיישיאה ייחל רודחל
,תססובמ ךא תימינונא תודע יפלש םיעדוי םכניא יאדו םג .לוז ץוריתכ לוכיבכ "יתד"ה
תומדכ יתרכהש ןוראה ךותב לאוסקסומוה אוה תוללעתהה תא םזיש תוכרעמה להנמ
.תיתימאה ותוהזל יתרשק אלו תילאוטריו

shpinoza
.דוע המע שגפיהל אלש תנמ לע יתפיכמ יתדרפנ םישדוח רפסמ רחאל
העונתלו תיטסינויצורטסנוקרה תודהיל תינויער ברוקמ תאז םעו ,טסיאתא ינא
.תידוהי תושדחתהל

תוינוציק תוצובק ?םיזירג רהל לבוי ןיינע המ יכו :איה לאשיהל היוארה הלאשה
.יל רזע אלש םיהולא תא ןטק דלי ומכ םישאמ ינאו ,םתוכמס תא הערל ולצנ (?םנמואה)

ומויקל תישחומ הייאר ןיאו חכומ וניא ומויקש לאב הנומא ,תישאר :תודוקנ המכ ןאכ שי
ומויקב ןימאהל יתכנוח ינאש לאה ןיב ןוימד לכ ןיאש יל ררבתה .הבר הדמתה תשרוד
לכ .סרוהו אנוש םהלש ,ךמותו בהוא ילש :וב םינימאמ םלועה ידוהי ראשש הז ןיבל
.המימת הנומאב הכורכ ,רשפאה לככ יטילנא הנכות היהי םג ,םיהולאב םדא לש הנומא
"Occam לש רעת"ל קקדזאש ילבמ ןימאהלב הרומג תולפת יתאצמש רורב ידש בשוח ינא
.וב ןימאמ אל רחא דחא ףאש םיהולאב

תוריחבה תמסיס תא וינפב ךילשהל ךירצ ינא ,"םיהולאה אוה הוהי" םא םג ,תינש
,םלועב השענב העיגנ ןיא וא שי םיהולאל םא תועדה תובר ."תסאמנ ,תלשכנ ,תחשומ"
ןיא ךכ לעו ,םלועה לש הליחתכלמ ומויקב םשא אוה וב םינימאמה םיבר תעדל ךא
.הליחמו החילס

ךירכ לכ םע יתחמשב חמש אוהש ירה ,ביטמו בוט אוהו ,םיהולא שי תמאב םא ,תישילש
וחימצהש םישואיבה תורפב שייבתמ יאדוב אוה ,בוט םיהולא שי םא .לכוא ינאש ןוקייב
שייבתמ אוה .תדה לש לבהה יקוסיע ראשו תרעוכמה ארמגה תאו הכלהה תא
,םישנא תוצובק יפלכ האנש .סרהו האנש חפטל ידכ ומש תא ומתרש םיטנסרטניאב
.םהילע רפש אל םלרוגש םידיחיב תוללעתהו האנש לש תומוצע תויומכו
אל רשא" םדא תונברוק םיבירקמה הרזה הדובעה ידבוע דגנ ולוק תא םיהולא עימשי םא
םיבר םישנאש ןכתיי (םייק אוהש רובס יניא ינא .םייק אוהש החנהב ,בושו) "יתיוויצ
.ןיליפת וחיני אלש יאדו לבא ,וב ונימאי


Dixi et salvavi Animam meam
(יל חוורו יתרביד)


(תילגנא) לאירא לש םימשה תסיפ לא
Subject Koach Hiloni Home