Subject Page Secular Power Home

Daat Emet - Click here!

,םדא-תעיז היושע הניכ
תמאו תעד ,המדא יושע רבכע

ידרחהו יתדה רוביצה ברקב םהיפלאב םיצפומש ,"תמא תעד" םשב םיסרטנוקל בל תמש יאדווב
רתאב רבכ םסרופ םקלח) םיסרטנוק 4 ומסרופ הכ דע .םילשוריו קרב-ינבב תוידרח תונוכשב
םיחמומ ידיב ובתכנ םיסרטנוקה .היוטנ םימסרפמה לש םדי דועו ,(בורקב םסרופי םקלחו
םימעפל םינוכמה הלא) הלאשב םיאצוי הארנכ ,תידוהיה הכלהה תורפס רתיבו דומלתב
םידרוסבאה תגצה ךות ,תורפס התוא ךותמ תמא תואמגוד םיגיצמ םה .("הלאשב םירזוח"
ףלא ינפל הנוכנ התיהש הדמע וא ,הנבהב תועט ,יוגש עדימב רבודמ םא ןיב ,ןהב םימייקש
תוקודב תודבוע םיגיצמ םיסרטנוקה .םילבה לבהב רבודמש רבתסמ םויהו ,הנש תואמ ששו
ינפלמ תודמעב תורגתסהו ,עדי רדעה ,תורוב לע רוערעל תנתינ הנניאש הרוצב תודמלמש
!םינש תואמ

הולא ידימ הנתינש ,תטלחומ תמא לאכ הכלהב בותכל םיסחייתמ תידוהיה תיתדה הנומאה ילעב
ירבחמ .םימשמ "השודק" ךכב םיאור םה דחפבו טטרבו ,לארשי ינב לכלו םינקזל ונממו השמל
הרקמב ,הייעטהב וא ,בוטה הרקמב ,תועטב רבודמש ןבל יבג לע רוחש םיחיכומ םיסרטנוקה
.תורובבו טלחומ רקשב ,םייניע תזיחאב ,עורגה

תועבוקה ,םיריכב הכלה תורוקמ לש הרוש תאבומ 1 'סמ סרטנוקב ?םיסרטנוקב בותכ המו
תידוהיה הכלהה לצא וכל ?םינימאמ םכניא .םדא תעיזמ וא רפעמ ורצונ םיניכהש
םירבכע שיש ,י"שר לצאו הנשימב ןעטנ דוע !םכיניע ומב וחכוויתו ,תרבוחב םיטוטיצה יפ לע
.המדא םייצחו רשב םייצח המדאמ םירצונש

המישנה הנקש ,סרוג י"שרשו ,סרא שי ףרט תויחלש ,ל"זח תנעט לע רפוסמ 2 'סמ סרטנוקב
תורבוחה ירבחמ .(תטלחומ תורוב) בללו דבכל ,(ןוכנ) האירל םינק חלושו , 3-ל לצפתמ
רדעהבו ,םתפוקת לש יללכה עדיה תא המאת ל"זח לש םתעידיש ,ךכב לבהה ירבד תא םימכסמ
.םילבה לבהכ וא רקשכ עודי םויהש המ תמאכ ולבק םה עדי

תא הנמ ,"םיהולא רבד" לביק לוכיבכש ,ונבר השמש הרק ךיא ,הלאשה תא גיצמ 3 'סמ סרטנוק
!הריג ילעמ םניא םה ירהש ,הריגה-ילעמ םייחה ילעב ןיב תבנראה תאו ןפשה
לכש ,תסרוג תידוהיה תדה לבא ?ומצעבו ודובכב םיהולא ,ילוא ,וא ,ונבר השמ ?ןכ םא ,ןאכ העט ימ
?ונ !אוה תמא הרותב בותכה

תחלצ ןיעמ ,חוטש לוגיע איה ץראה" היפל ,ל"זח לש םתעד תגצומ 4 'סמ סרטנוקב
,רודכ יצח תרוצב איה וז הפיכ .עיקרה תפיכ תבשוי הילע רשא ,החוטש
ךותב לולסמב םויה תועשב תאצמנ שמשה .עיקרה אוה הפיכה לש ןפודהו
."עיקרה תפיכל לעמ לולסמב איה הלילבו ,וזה הפיכה

,ועבק םירחאו "ךורע ןחלוש" ,םת ונבר ,ן"במרה .םיל"זחו םינבר ירבדמ םיטוטיצ סרטנוקב
זיעהל ןושאר היה אנליומ ןואגה ."המחה תעיקש רחאל תוקד 72 אוה םיבכוכה תאצ"ש ,לשמל
םויהו ,"המחה תעיקש רחאל תוקד 18 איה םיבכוכה תאצ"ש ,עבקו ,וז "תמא"ב רופכלו
:הרורב ,םירבחמה םיבתוכ ,תוררועתהל הביסה .ןיטולחל הנוש בושיחה
לכ ןיא .תואיצמהו תמאה תנבהו תעדה ,דומילה ,הלכשהה תפוקת המק"
."קבאמב חצנל תויתואיצמה תודבועה ףוסו ,תמאה תא רוצעל ךרד

ונבר השמ" םשב רמאמב ןליא רחש םכסמ ,"ןוכנה ןוויכב בושח דעצ םה תמא תעד יסרטנוק"
טנרטניאה רתא תא חבשמ םג ןליא רחש .26.1.1999 םוימ "ץראה" ,"תבנראבו ןפשב העט
- ונלש רתאה תא ,םתסה ןמ ,ריכמ אל ןליא רחש) "תמא תעד" יסרטנוק תא םסרפמש ,"גוג"
ףא "ללה" הלאשב םירזוחה ןוגרא" ןליא רחש רמוא דוע .(!הנתמב רקיטסו ףד ול חלשנ
ץוליחב השוב וזיא שי וליאכ ,תוירנויסימ תולועפ טקונ וניא אוהש בושו בוש ריהבמ
"גוג" רתא לש וימזויש ,ןכו ."םהל םידעוימה תורעבהו הלטבה ייחמ םידרח םירענו תורענ
הבישיה ירוחב תא דמללו ,ידרחה רוביצה ברקב םיסרטנוקה תצפה תא ריבגהל שיש םינימאמ
תידרחה הרבחל רתוי הלודג הנכס ןיא יכ" ,תונוכנה תולאשה תא לואשל
."תולאש םילאושש םימכח ידימלתמ

תא דימשהל הרומה ,קספ ואיצוה רבכ םה ?ץחל הז המ !הארונ הדרחב םידרחה - ןכאו
הפוריאב םידרחה ופרש ם"במרה לש וירפס תא םג) םירפס תפירשב םיחמומ םה .םיסרטנוקה
אלא ,הריתסהלו ךישמהל קר רשפא .תמא לסחל םלועב ךרד ןיא יכ .(םהל רזע אלו ,ותעשב
רגתסהל החוכ לכב הסנמה וז ,תידרחה הרבחה ךותב םג ,הלגתת איה רחואמב וא םדקומבש
לע ,"תמא תעד" יסרטנוק לע .ונימי תונב תותימאלו תואיצמל רושקש רבד לכמ םלעתהלו
,האווסהה דסמימ תא ףושחלו ךישמהל םירחאו "סורוקיפא" ,"גוג" ,"שפוח" טנרטניאה ירתא
תא גיצהלו ,"הבושתב הרזחה"ה תוכרעמו תוירנויסימה תופטהה ,הדחפהה ,תואמרה ,רקשה
.םתוורעבו םתורובב םהירצויו םהיפיטמ ,םהיחלוש


: םיאבה םיעטקב אשונב םיידרחה םינותיעה םיבתוכש הממ תצק

Hamodia doesn't like the koontressim?!

Yated Ne'eman Says the koontressim are evil?!

Daat Emet - Click here!

ףדה שארלSubject Page Secular Power Home