Subject Page Secular Power Home
14.6.00 -ב קרב ינבב תמא תעד יסרטנוק תקולח
תרבגתמ תומילאה
"תמא תעד" ב ליעפ ,םתור:השעמה

- םיאליגה לכמ ,םייביטקא םינוליח 15 - ונאצי ,יעיבר םוי ברעב ךירדתו תוסנכתה רחאל
קרוע אוהש ,בוחרה זכרמל דע רתוי תונטק תוצובקב ונכלה .קרב ינבב אביקע יבר בוחרל
.קרב ינב ךותב קומע ונייה .להק חיטבמש המ ,ריעב םיקסעו תויונח

ויה .אורקל ורצענ םלוכ ,םיבשו םירבועל םירמאמהו םיסרטנוקה תא קלחל ונלחתהשכ
דימו ,ונב וטיבהש ויהו "?הז המ" לואשל ורזחו ומות דע וארקש ויה ,וקרזו וערק ,והיזש
.ןפלטל ידכ בורקה ןופלטל וצר


יתרשקתה" :ול תרמואו ךרבאל הנופ הרוחב יתעמש ,הטקש הקולח לש תוקד רשע ירחא ,ךכ
םתוא ואיצויו בוחרל ואצי םיכרבאה לכש השקב לש ןושל לכב ושקיב םהו ,"םיחאל בל"ל
שובל ,קארפ שובל 55 ןבכ ידרח .בוחרה תא תוהזל ןתינ היה אל רבכ הקד ךות ."ןאכמ
,"םה הז ,םה הז" וקעצש הבישי ירוחבב ףקומ בוחרל אצי ,תיאטילה הליהקה ידבכנל רומשה
ורבע ."!תטלקה תא יל איבת" קעוצ אוהש ךות ,ותוא ףוקתל לחהו ונלש ואדיווה םלצל עיגה
ואילפהו םלצה לע ולפנתה ,םש ויהש םיאצומהו םימרזה לכמ ,םיכרבאה לכש דע תוינש 7 דוע
שיבכל וקרז םה וילע ןגהל הסינש רוחבה תא .הפצרה לע בוכש אוהש ךות ,םהיתוכמ תא וב
םהב וטבחש ,םידרח תורשע לש לגעמ י"ע ודדוב ונתיאמ םיינש לכ .תעסונ תינוכמ לומ לא
וכל !קרב ינבמ ואצת !םכלש אל הז !הפמ וכלת" - בוחרה תא שדג תוקעצה שער .םחר אלל
םיאב םה שדוח לכ" :יניעב תיתועמשמ יכה הקעצהו - !ונלש הז הפ !הינמרגל וכל !א"תל
.קבדיפ ףוס ףוס ."!קרב ינבל


ליכהש קיתה תא ול תחקל וחילצה ףוסבלו וסינש ,םהמ המכ י"ע ףקתוה ונלש ימלשורי רוחב
המ לכ יב וחיטהש השימח י"ע יתפקתוה ינא .םיישיא םיצפח ראשו תוחתפמ ,ירלולס ןופלט
דע םליצש המ לכ תא םהל ןתנ אלש דע ובזע אל םה םלצה תאו .תויונחהמ איצוהל וחילצהש
.םמצעל ונבש וטגהמ ונתוא איצוהל הרטמב תוקעצו תוטיעב ,תופיחד ,ןתנש עגרבו - זא

.וילא סנכיהל רוסא םינוליחלש ,ןד שוג זכרמב בושיי ,הנידמ יפסכ תלבקמ ,לארשיב ריע
םוי םא םג ,לכות אלש איה הדבועה .תוירזול וז "וילא סנכיהל הצור אל ינא םג" רמול
.ךנב תא םשמ ץלחל ,הצרת דחא


חרט םיכרבא לש דבכנ רפסמ .בוחרב סליטס תומלצמ וצצ ,ואדיווה תטלק תא ופטחש ירחא
ףוצרפה רחמ ?םכל המל" :םיחיטבמ םהש ךות ,תושדעה לומ ונתוא דימעהלו ,ונתוא סופתל
"!תוזרכב ,םינותיעב !ריעה לכ ינפ לע עיפוי םכלש

,ןומההמ בר ישוקב ונתוא ופלש םידדובה םירטושהו ,םייתש וא תדיינ .העיגה הרטשמה
.ריעה תולובג לא ונתוא ועיסהו תדיינל ונתוא וסינכה

הגורס הפיכ שבוח יתד רוחבש ,רתיה ןיב ,ונל עדונ ,םוי ותואב רבכ ונלביקש תובוגתמ
י"ע ותינוכמ סרהל םשמ ונאציש ירחא הכז ,םש ונל רוזעל שחו תומילאהמ עזעדזהש
.ןומהה
!ונילא ופרטצה !ןמזה הז

ךכ לכ המכסהב תלעפומ השק ךכ לכ תיזיפ תומילא וב בצמה תא הבר הרמוחב האור "תמא תעד"
הב ,הליפא םוהתל תרדרדימ וזה הנידמה .העפשה לעבו לודג ךכ לכ רוביצ יגיצנ לש תפרוג
עגונ םדא ייחל ךרעהו תועמשמ םוש ןיא םיקוחל הב ,עצבתיש המ היהי ברה קוספיש המ קר
.תווצמו הרות ירמושל קר

,דחא-לע-דחא תקולח ,ראודב רמוח תקולח - םיבר םיפסונ םירושימב תלעופ "תמא תעד"
םינוליח-םידרח לש חיש ישגפמ ,הרבסה ,םינוליח דצל םידרח םייח םהב םירעב םינכוד
.'וכו עדמ לומ הנומא יאשונב

אל - ךכ לכ הבושחה תוליעפל םיליעפה תורשעל ופרטציש םירבגו םישנ הכירצ "תמא תעד"
םינש שולש תוחפל םהל שי - ןמז לעבו בצקותמ ,דחא דצ ידיב להונת תוברת תמחלמש ןכתיי
עופישה תיווז לע ןנולתמו תיבב בשוי ינשה דצה דועב - םייחב ונל שיש הממ רתוי תויונפ
.ןורדמב


.ונילא ופרטצה .ןמזה הז
;03-6106688 רסמלטב םכיטרפ תא וריאשה
;www.daatemet.org.il -ב ורקב
.61393 א"ת 39425 .ד.ת לא וא daatemet@netvision.net.il לא ונילא ובתכ

.אבה םלועב םינימאמ אל ונא
.הזה םלועב םייופש םייח םכל חיטבהל קר םילוכי ונא
.הלועפ שרוד הז .וילאמ הרקי אל הז לבאףדה שארלSubject Page Secular Power Home