םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא


ארחא ארטיסה לש ןורחאה ןויסנה

"ארקמב תויתוא גוליד" אשונב האצרהמ םימשר

ףשר איגו ולש ןור תאמ


.הפיח ,ןנאש-הונ ,"הליהת תיב" : םוקמה
.רלגיצ םייח "ןעדמה"/"ברה" : הצרמה
1999 ,יאמ 18 :ךיראת


רשא ,יארקמה טסקטב םיגשומו םילימ תאיצמב קסועה אשונ וניה ארקמב תויתואה גוליד
הליהקה ברקב בר ןינע ררוע אשונה .תופוצר תויתוא לש עובק רפסמ תטימש י"ע םירתונ
םירמאמ רפסמ ובתכ תירבעה הטיסרבינואב םיצרמ גוז רשאכ ,םינש רפסמ ינפל תיעדמה
תיעדמה הלטצאה .דבוכמ יעדמ ןותיעל םקלח תא סינכהל וחילצה ףאו ,אשונב
םיריזחמל תרשפאמ (םלועב תיעדמה הליהקה י"ע טלחומ ןפואב הלספנ םייתניבש)
.תדה ירקיע תא םיחיכומ םתנעטל רשא "תויעדמ תוחכוה" גיצהל הבושתב

טעמכ הלחה האצרההו רחיא ברה .הדועיה העשב רבח תיוולב האצרהה םוקמל יתעגה
הטיסרבינואהמ טנדוטס דציכ וניאר, האצרהה תליחתל הייפיצ ידכ ךות .ןכמ רחאל העש
שרוג אוה תוקד יתשכ ךות .ןולאש ורובע אלמל האצרהה יפתתשממ םידחא ענכשל הסנמ
ליבשהמ םג שרוג תופסונ תוקד שולש רחאלו ץוחב ליבשה לא הנבמהמ "תיבה םא" י"ע
.הרטשמ תנמזה ימויאב

םינוליחה ןיב. םישנ ותיברמ רשאכ ,יתד היה להקה בור .םישנא םישולשכ ויה םוקמב
לע םירבסהב גילפה רלגיצ ברה ."וניתוחוכ"מ םיינש יתיהיז םלואב וחכנש םידדובה
,ברה ריבסה ,תואמגודהמ קלח .תואמגוד םיללוכה םיפקש תנרקה ידכ ךות תויתוא יגוליד
תובוגת ותואתשה תואירק וטחס תואמגודה .הבושתב רוזחל לארשי םע לעש תוחיכומ
תללוכה ,המלש העפוה ןתנ ברה .דירחהל תוילאנב ויה ןקלחש תורמל ,להקה ןמ תושגרנ
וריכזה תוירוחאה תורושהמ תובהלתמה תואירקה .'וכו ,תויטילופ תורעה ,תוחידב
איה האצרהה תרטמש רהמ יד ררבתה .ב"הראב םורדה תונידמב םיפיטמ לש תויסנכ
יגוליד םוחתב "םירקחמ"ה תואצות תא גיצהל אלו ,תושגר תרעסב להקה תא ףוחסל
םייעדמ םיטרדנטסב םידמוע ולא םירקחמש ןועטל ברל עירפה אלש המ) תויתואה
.(םילבוקמ

ןנשי יכ תונעט ונלעה .תולאשב האצרהה אשונ תא ףוקתל ונלחתה ןמז המכ רחאל
,ךכל ףסונב .ןכות לכ תויתואה גולידב ןיא ןכלו יארקמה טסקטב תורתיו תורסח תויתוא
לאושל הנע" ללכה רחא תונקדקדב אלימ ברה .ברה לש תואמגודב םימגפ המכ ונאצמ
םילימב םיצבושמ ןכות לכ ירסח םיטפשמ ויה ויתובושת בור ."הלאשל אלו
ןבסל הסנמ ברהש ןיבהל הקיטסיטטסב יסיסב סרוק רגובל תומרוג ויהש ,תויעדמ-ודואספ
הטלחהבו ,להקב תוניוע וניתולאש וררוע, יופצכ ,רהמ יד .להקה תאו ונתוא
ולחה ליבקמב .האצרהה ףוסב םינינועמל תולאש לע בישי ברהש טלחוה "תיטרקומד"
.םתוא ארק האצרהה יאבמ לודג קלחו ונלש רמוח םע םיפד םלואב עונל

ויה םיחכונה הב תולקה ונתוא המיהדה .ונדיצמ תוישוק טעמ םע הכשמנ האצרהה
םא) להקב םיטעמש רורב היה .(הברה רמא אוהו) ברה רמאש תוטש לכ עולבל םינכומ
הממוח הריוואה ,ךכל ףסונב .ברה תונעט תקידבל םייסיסב הבישח ילכ ילעב םה (ללכב
ןב עגיימו ךורא רופיסב לחהו ןורחאה ףקשה תא ןירקה ברה .ברה לש םילתשומה י"ע
םיקוחצ וטחסש תוימוק תותחנתא ללכ רופיסה .'וכו בער היהש יוג לע תוקד םירשע
תובושת ןתממ ענמהל ידכ ונתוא ףייעל הסנמ ברהש ונל רורב היה .להקה ןמ םיצרפתמ
עשעשמה רופיסה תא םייס ברה .תולאשה ןמזל וניכיחו ונרבשנ אל ונחנא .וניתולאשל
תא ובזע ליבקמב .תולאש לואשל תושרה הנתינו (תורעוס םייפכ תואיחמב לבקתה רשא)
.םישנאה תיצחמכ רדחה

יבומ" ומכ םירפס לע "םייעדמ" םיללכ םתוא יפל אשונב ושענש תודובע לע ברל ונרפיס
דמועו יולת רבדהו האנוה ישעמ ושענ ולא תודובעב יכ ןעט ברה ."םולשו המחלמ"ו "קיד
יעצבמ) ספירו םוטציו יכ הנע הפיאו ימ תא עבות ימ ונתלאשל .טפשמה תיבב תעכ
המחלמ"ב תויתוא יגוליד לע יוסינה יעצבמ תא םיעבות (ך"נתב תויתוא גוליד לע רקחמה
(???העיבתה לע ררבל #1 תיב רועיש) ןכיה עדוי וניא אוה יכו "םולשו
לש ותויחישמ תא "םיחיכומ"ה ארקמב תויתוא יגולידל תעשעשמ המגוד ול ונגצה רשאכ
םה תויתואה יגוליד לכ יכ ונעטו ותיא ונמכסה ,דבלב םירקמ ףוריצ והז יכ ןעט ,ושי
.םירקמ יפוריצ

לש ןורחאה ןויסנה הז ,םולכ םכל רוזעי אל" :ןנסמ להקהמ םדא ונעמש ונירוחאמ
."ארחא ארטיסה
םורגל םג םילוכי תוניצרב םיחקלנה תויתוא יגוליד יכ הנעט ונילעה ברעה ךלהמב
יגוליד יבגל םילאושה דחא םע חוכיו ךלהמב ,ברעה ףוס תארקל .דמתשיש ידוהיל
ול יתינע "…הפיכה תא דירומ ינא ןוכנ הז םא", ברה טלפ "םולשו המחלמ"ב תויתואה
,תויתוא יגולידב הנומטה הנכסה תאו ,וניתונעט תונוכנ תא החיכומ קר ותבושתש
היה עגרלו קחצ להקהו ,ןיעל רכינ ןפואב זגרתה ברה .ותנומאמ בר ריבעהל הלולעה
.ונתיא

ישוקב ונייפאתה תוחישה .האצרהה יאבמ םייתד םישנא ונתיא ורביד דוע הצוחה ךרדב
ותוא טיסהל וסינ ונחיש ינבו רחאמ (אמגודל תויתוא גוליד) םיוסמ אשונ לע רומשל
ומתס !םותס םכלש חומה !םימותס םתא" :ונרבעל הארק םישנה תחא .םירחא םינווכל
ידכ ךות די תציחלב ברהמ ונדרפנו ,הבוט חור לע ונרמש ."!ןוינכטב חומה תא םכל
תא ול יתתנ .יטנוולר רמוח ינממ שקיב חכונ היהש יתד םדא ."ואוש"ה לע תואמחמ
.האצרהב היהש ףסונ םדא לע עיפשהל ונחלצה יכ יל הארנו ,שפוח רתא תבותכ

השורד ,םילתשוממו שארמ םיענכושממ בכרומ להקה בורו רחאמ .דואמ ונינהנ לכה ךסב
םויב עובש לכב .תויביטקפא רתוי תואצותל עיגהל תנמ לע להקב תיביסמ רתוי תוחכונ
ל"נכו ,"הבושתב הרזח"ל םירושקה םיאשונב האצרה "הליהת תיב"ב תכרענ ישילש
גיצהל לכונ ,(יטנוולר רמוח םע) ולא תואצרהב םיפסונ םישנא ועיפוי םא .ןוינכטב
לש םתומימתו םתורוב תא םילצנמ רשא ,ולא םיירנויסימ םיפיטמל תיתימא הביטנרטלא
.לבה ירבדב םחומ תפיטשל םיחכונה.רתאב תויתוא יגוליד לע דוע

לש תקדקודמ הניחבל םלש קרפ שידקמה ,"תושפנה ידייצ" רפסה ץלמומ הבחרהו ןויעל
.תויתואה גוליד אשונ

ףדה שארל


םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא