Subject Koach Hiloni Home

Killing the pigeon

ןויצל ןושארמ שפוח ירירגש
"האצרה"ב רוקיב לע םירפסמ
קחצי ןונמא ידרחה ףיטמה לש

לייאו ינוי , רוא תאמ

תוסנל :הרטמה .צ"לשארב קחצי ןונמא לש "רגתא תאצרה"ל ונכלה 8.3.00 -ה יעיבר םויב
.חוכיוו תולאש תליאש :םיעצמאה .הבושתב רוזחל סנכל ואבש םינוליחמ עונמל

ידכ) לתש ברהש םישנא םקלחב ,הבושתב םירזוח םה סנכה יאב בורש וניליג ,ונעגהשכ
השיש לכל ינוליח ךרעב אוה סחיהשכ ,םינוליח םג ויה .("בהוא" אוהש תולאש ולאשיש
לש רוחיאב עיגה ,םית"בחמ לש םלגרהכ ,(הבושתב ריזחמ) ת"בחמה .הבושתב םירזוח
.םייתעש

"המורת" בתכנ הסינכה יסיטרכ לע :ןיינעמ והשמ וניליגו ,םיסיטרכ ונינק הסינכב
תונקל בייח היה סנכיהל הצרש ימש יפ לע ףא - "סיטרכ" אלו ,הבושתב הרזחה ינוגראל
יאדוב הז ."תואצוהה יוסיכ"ל םילקש 10 לוע הסינכש בתכנ שרופמב העדומבש תורמלו ,הזכ
.ילוא ?סמ תריבע .תורוטפ ןניא םיסנכמ תוסנכהש דועב ,םיסיממ תורוטפ תומורתש םושמ

ןימאמ אל ןאכ ימ ?םלועל ארוב שיש ןימאמ אל ןאכ ימ" הלאשב "האצרה"ה תא חתפ ת"בחמה
,הבושתב םירזוחה יוביר ללגב ."?תוומה ירחא םייח שיש ןימאמ אל ןאכ ימ ?םיימשמ הרותש
.תישילשה הלאשל הבוגתב עיבצהש ,ינוי דבלמ ,עיבצהל אל ונטלחה

םא הבושתב רוזחי אוה םא ,לכ םדוק ותוא לאשו ,הנושארה הרושב תבשל ונממ שקיב ת"בחמה
3 שי יכ רפסל ת"בחמה ליחתה זא .ןכש בישה ינוי .תוומה ירחא םייח שי יכ ול חיכוי
רביד אוה ,המ םושמ ."עדמה ןמו ,תורוקמה ןמ ,תיגול" :'אבה םלוע' שי יכ תעדל םיכרד
תוומ ותמש םישנא לע םישודנה םירופיסהמ המכ רפיס אוה ,תישאר .תישילשה ךרדה לע קר
תא ףוקתל לחה אוה ןכמ רחאל .'וכו 'וכו ץוחבמ םפוג תא ואר ,תועש המכ ךשמל ינילק
:תולאשב ינוי


?המשנה וא םייניעה ,האור המ :ת"בחמה
.םייניעה :ינוי
?ךכ םא הנתשה המ .האור אל אוה תמ םדאשכ .האור אוה יח םדאשכ :ת"בחמה
.תמ אוה :ינוי
?ול רסח המ ?תוומ אוה המ לבא ,ןכ :ת"בחמה
.המשנה :ינוי
.םייניעה אלו האור המשנהש ירה ,ןכ םא :ת"בחמה


תא הנע אוהש ,ונל רפיס ינוי ןכמ רחאל .שושימו העימש יבגל ןמצע לע ורזח תולאש ןתוא
המכ ת"בחמל גיצהל לכוי הנעיש רחאל ילואש בשחש םושמ ,עומשל הצר ת"בחמהש תובושתה
.תאז תושעל ול ןתנ אל ת"בחמה .ולשמ תושק תולאש

הארהו ,תומשנ ילוגלג ןכו םיסנאיס םידיעמ אבה םלועה םויק לעש ת"בחמה רמא ןכמ רחאל
,ירמגל קרבופמ הארנ טרסה) ןטק דלי לש המשנל הלגלגתה ותמשנו תמש יזורד לייח לע טרס
.(םירושק וא םינוכנ ויה אל תיברעמ םימוגרתהמ קלחו

קלח .תולאשל ןמז הניפו וחכוה תוומה רחאלש םייחה יכ ת"בחמה טילחה טרסה םויסב
לגלגתהל הלוכי ידוהי לש המשנ םאה") םיתמה תייחתבו תוומה רחאלש םייחב וקסע תולאשהמ
תווצמב םירושקה םיאשונב וקסע תורחא תולאש .("אטחש םיאטח לע שנועכ ,ןכ" ,"?יוגב
תומכ יפל ,רורב יד היה הז) ת"בחמה לש םילתשומ י"ע ולאשנש תולאש טעמ-אל םג ויהו
.(וילע רבדל הצר אוהש המל "הרקמב" ותוא ואיבה תולאשהש יפלו ןהל שידקה אוהש ןמזה

ומצע תא האור םדא דציכ זא ,האור המשנה םא" לואשל ידכ תולאשל ןמזה תא לצינ לייא
םדאהשכ שפנל הרוק המ לע המלש האצרהב ת"בחמה בישה ךכ לע ."?םלוח אוהש ןמזב ץוחבמ
תוחכוה איבמ אוה המל ת"בחמה תא רוא לאש ,ןכמ רחאל .לייא לש הלאשל תונעל ילבמ ,ןשי
םיסנאיסש ת"בחמה בישה ךכ לע .("היחת אל הפשכמו") הרותהמ םירוסא םה ירהש ,םיסנאיסהמ
.ויתונעט תא םיחיכומ ןיידע םה ךא ,אטחב םיעצובמ םנמא הלאכ

שי עודמ הלאשב לחה אוה .ותיא חכוותהל לחהש ינוליח םדא תולאשל ןמזה תא לצינ דוע
עירפה אל הזש ןבומכ) םיאטוחל םישנועכ תומייק תולחמש ת"בחמה הנע ךכ לע .םלועב תולחמ
ןתינ היהיש ידכ הזה םלועב רתוי בוט לרוג םילבקמ םיאטוח יכ רתוי םדקומ ןועטל ול
תא םימעפל תדגונ תבשה תרימשש ינוליחה ןעט ןכמ רחאל .(אבה םלועב רתוי השק םשינעהל
לע .הסנרפ ףיסוהל ינעמ וא ,ותחפשמ םע יוליבל עוסנל םדאל העירפמ איהש םושמ ,רסומה
דוע .ויתווצמ תא אלמל שי ןכלו ,םיהולאמ םיאב הסנרפהו החפשמה אליממש ת"בחמה בישה ךכ
תויתימאה תוירסומה תווצמהש ינוליחה הנע ךכ לע .רסומל ךנחמ תווצמ םויקש ףיסוה
קוחה תא לבקמ אל אוהש טילחהל לוכי ינוליחש הז לע רמא ת"בחמה .םינוליחה לצא תואצמנ
רזוחל ןתנש ךכב ןוידה תא קיספהו ,םיהולא לע הזכ רבד דיגהל לוכי וניא יתד םדא דועב
.רובידה תושר תא והשלכ הבושתב

וריכזה םה .רובידה תושר תא ולביקו ינוי דצל הנושארה הרושל לייאו רוא ורבע ךכ-רחא
םינימאמ אל םהש וזירכהו ("...ש ןימאמ אל ןאכ ימ") האצרהה תליחתב ויתולאש תא ת"בחמל
יכו םלועל ארוב שי יכ םהל חכויו הדימב הבושתב ורזחי םא םתוא לאש םעפה םג .םיהולאב
.רוא םע ת"בחמה רביד הליחתב .בויחב ונע םה .תידוהיה תדה לש ארובה והז

תורסח תורימאה לכ תא טימשהל ונפדעהש םושמ ,ונושלכ ןאכ עיפומ וניא גולאידה :הרעה)
םינועיטה תא קר ריאשהל ידכ תאז .הלאכ הברה ויהו ,גולאידה ךלהמב ורמאנש תועמשמה
(.םיבושחה


.ךתוא ארבש ימ שי .ךמצע תא תארב אל התא :ת"בחמה
.ילש םירוהה - ןוכנ :רוא
.ארב והשימ ךלש םירוהה תא םג לבא ,וילא יתנווכתהש ימ אל הז :ת"בחמה
.םיארוב לש תיפוסניא תרשרש לבקנ ךכ ךישמנ םא לבא .םהלש םירוהה - ןוכנ :רוא
.תרשרשב ןושאר ארבנ תויהל בייח ןכל .ירשפא יתלב הז לבא :ת"בחמה
.ןוכנ :רוא
.םיהולא והז .ותוא םג ארב והשימ ירה ,ןושאר ארבנ שי םאו :ת"בחמה
.ארבנ אל םלועה ילוא .ארבנ אלו דימתמו זאמ םייקתה ןושאר ארבנ ותואש ןכתיי .חרכהב אל :רוא
.ארביהל בייח רמוח .רמוח אוה םלועה :ת"בחמה
?עדוי התא ךיא :רוא
.יחצנ וניא ליג ול שיש המ .14 ןמחפ תרזעב םינעדמ י"ע עבקנ אוה .ליג שי רמוחל :ת"בחמה
רמוחה לש ליגה .'וכו ןבא ,ץע - תומיוסמ תורוצב םינגרואמ רמוחה לש םימוטאה :רוא
,ץעכ םינגרואמ ויה םה ןמז המכ - תיחכונה םתרוצב םימוטאה ואצמנ ןמזה המכ קר רמוא
.םייחצנ םה םמצע םימוטאה םלוא -לשמל


?ןוכנ ,וידממב לבגומ ץראה רודכ :ת"בחמה
.ןוכנ :רוא
?ותוא ליבגה ימ ,ןכ םא :ת"בחמה
.ךכ טושפ אוה ,ותוא ליבגה אל דחא ףא :רוא
.לבגומ אוה .וידממ תא לידגהל דחא םוי טילחהל לוכי וניא ץראה רודכ לבא :ת"בחמה
.ותוא ליבגה אל דחא ףא לבא .בשוח אל אוהש םושמ טילחהל לוכי אל ץראה רודכ :רוא


?'א' תואה תא לבקתש יוכיסה המ ,הפמ לע התוא ךופשתו ויד תסק חקית םא :ת"בחמה
.דואמ ןטק יוכיס :רוא
.םימעפ הברה הברה תוסנל ךרטצת זא :ת"בחמה
.ןכ :רוא
'מ' לבקתו תפסונ ויד תסק הפמה לע ךופשתש יוכיסה המ ,וישכע .תחלצהש דיגנ :ת"בחמה
?'אה תא םיתכהל ילבמ
.רתוי דוע ןטק :רוא
תא תקחמש ירה תחא םעפ לשכית םא יכ .םימעפ הברה תוסנל לוכי אל התא םעפה לבא :ת"בחמה
.חילצתש יוכיס ןיא ןכל .'אה
,תושדח ויד תותסקו השדח הפמ תחקל לוכי ינא ,'אה תא םיתכא םאש םושמ .ןוכנ אל :רוא
.הלחתהמ ליחתהלו
.'מה םע דחא ןויסינ קר ךל היהי בושש ירה ,'א דוע תושעל חילצת םא םג לבא :ת"בחמה
הפמ לכ אלו הנושארה הפמהמ 'מ רוציל תונויסינה תא רופסל שיש םושמ .ןוכנ אל :רוא
.המצעלשכ
.יוכיס םוש ןיא ןיידע :ת"בחמה
.ןכש החיכומ הקיטסיטטסה :רוא
.'א התיכל הרזחב הקיטסיטטס ךתוא דמילש ימ תא חולשל ךירצ זא :קחצי ןונמא
(הרקמב רצוויהל לוכי היה אל ץראה רודכש חיכוהל תוסנל אב ןורחאה יטוידיאה עטקה)


?ןוכנ ,ץראה רודכ תא הפיקמ שמשה םימי 365 ךשמב :ת"בחמה
.שמשה תא ףיקמ ץראה רודכ ,ןוכנ אל :רוא
ץראה רודכ תא חירכמ ימ ,הרקמ לכב .דואמ ער ?רפסה יתבב םויה םידמלמש המ הז :ת"בחמה
?שמשה תא ףיקהל
.הכישמה חוכ :רוא
קיספמ אוהש דחא םוי טילחהל לוכי אל ץראה רודכ .לכש ןיא הכישמה חוכל לבא :ת"בחמה
?הכישמה חוכ תא ןווכמ ימ .שמשה תא ףיקהל
.ונממ טלמיהל לוכי אל ץראה רודכו ,םש טושפ אוה ,ותוא ןווכמ אל דחא ףא :רוא


:לייאל ת"בחמה רבע הלאה "םינועיט"ה לכ רחאל
?ןוכנ םלועה תאירב לע םצעב ורביד םייוכיס לע ךלש םירובידה לכ :לייא
.ןוכנ :ת"בחמה
.תונויסינ ןומה שי ןכלו ,םינש דואמ הברה ורבעו ,םיבכוכ דואמ הברה שי ,ןכבו :לייא
.דואמ הלודג איה םייחל תורבתסההש עבונ ןאכמ


ןיאש חיכוהל םיסנמ םלוכשכ ,םהיניב רשק ירסח םירבד לש לובמל ת"בחמה רבע וזה הדוקנב
10 תושרדנ DNA -ל יכ ןעוטה רקחמה תאו ןעשה לשמ תא בוש ריכזה אוה ראשה ןיב .יוכיס
ףוסבל .(לודגה ץפמה זאמ רבעש ןמזהמ רתוי הברה הזש) יארקאב רצוויהל םינש 84 תקזחב
:הנוש השיג תוסנל טילחה


?ןוכנ ,דועו ןצמח ,ןמחפ - םינוש םימוטאמ בכרומ חומה :ת"בחמה
.ןוכנ :לייא
.לכש ביכרהל לוכי אל לכש ילב םירבד לש ףסוא .לכש ןיא םימוטאהמ דחא לכל לבא :ת"בחמה
.לכשה תא ןתונש הז אוה םיהולאה
.הבישח רשפאמש ,םימוטאה לש ימיכה רודיסהמ האצותכ רצונ לכשה :רוא
לכ תא איבה החכוהלו ,יפוג-ץוח אלא ירמוח רבד וניא לכשהש ת"בחמה ןעט וז הדוקנב
.(ינילק תוומ) תוומ-טעמכ ירקמ לע םימדוקה םירופיסה


"תוחוכה תא ןווכמ"ש "ארובה" אוהשו ,קובקבב דש תיבב יל שיש ,ךל רמוא יתייה םא :לייא
?הז תא ךירפמ תייה ךיא ,"ןושארה ארבנה תא ארב"ו
ןתינו לבגומ רבד אוה דש ,לכה ירחא .דשה תא ףרושו התיבה ךילא אב יתייה :ת"בחמה
.ותוא דימשהל
לכ אוהש ,דש שיש ךל רמוא יתייהש חיננ ,רדסב :(הבושתבש םוטמטהמ ששואתהש רחאל) לייא
.הז תא ךירפמ תייה ךיא ,אוה הפיא עדוי אל ינאש קר ,יתנייצש םירבדה
אוהש ןעוט אל התאו ,תרמאש םירבדה לכ אוהש ,לוכי לכ חוכ שיש ןעוט התא םא :ת"בחמה
רבד ותוא לע םירבדמ טושפ ונחנא .הז תא ךירפהל םעט יל ןיאש ירה ,םייוסמ םוקמב אצמנ
.םיהולא ול ארוק ינאו דש ול ארוק התא -


.םירבדה יפוליח לכמ סאמנ רבכ להקלש וארש םושמ ,רתוול לייאו רוא וטילחה וז הדוקנב
םע רביד ינוי הזה ןמזה לכ ךשמב .רחא והשימל רובידה תושר תא ריבעה ת"בחמהו וקתש םה
םע תוקפס םהב ליטהל חילצה אוהש ךירעמ אוהו ,ודיל ובשיש הבושתב םירזוחו םינוליח
אוה לייאו רוא םע גולאידה רחאל םגש םושמ ,ת"בחמל תולאשה תא הנפה אל אוה .ויתולאש
תולאש ותוא לואשל ךישממ להקהשכ הכשמנ האצרהה ךליאו ןאכמ .רובידה תושר תא לביק אל
ךרדב .סנכה םויס ינפל בוזעל ונצלאנ תרחואמה העשהמ האצותכ .הבושתב הרזחה לע תויללכ
ונתנ .םירמאמלו ארמגל ראשה ןיב ,םינוש תורוקמל ונתוא ונפהו םישנא ונילא ונפ הצוחה
לש םירזועה דחא ונילא הנפ ונבזעש ינפל תצק ."תמא תעד" לש םיסרטנוק םהמ קלחל
יכ ונתוא ריהזהו םש הלאכ םירבד קלחל אל ונל עידוה ,םיסרטנוקה תא ונל ריזחה ,ת"בחמה
תפטה קוח" - קוחה לע הריבע םיווהמ הלאה םיסנכה םג יכ ול ונינע .קוחל דגונמ רבדה
היה םא רתוי םיחילצמ ונייהש ןכתיי .16 ליג דע םיניטקל תד תפטה לע רסואה - "תדה
היה תרחמלש הדבועב בשחתהב ,ראשיהל ונלוכיש ןמזל לובג שי םלוא ,האצרהה ירחא ןמז ונל
.םידומיל םוי ונל

אוהש להקל תוארהל שקיב ת"בחמהש אוה ,ונתעדל ,סנכב ונל היהש ירקיעה גשיהה :םוכיס
תולאשל תוינוליח תובושת שי יכ ונחכוה ונחנאש דועב ,לא םויקב םינוליח ענכשל לגוסמ
ונתוא ףקת אל אוה היגוגמדה לכ תורמל יכ ,רמאיי ת"בחמה לש ותוכזל .ולש תויטוידיאה
.ונרביד ובש סומינה תא חבשל ןייצ ףא אוה .תומילא ענמו להקה תא עיגרה ףאו ,תישיא

.ויתונעטל סוסיב ןיא ת"בחמלש להקל תוארהל תוסנלו ,הלאכ םיסנכל תכלל יוצר :הנקסמה
רחאל םכילא ונפיש םישנאה םע חכוותהלו סנכה ףוסל ראשיהל ,רשפאתמ הז םא ,םג יוצר
לש םירקשהו היגוגמדה לכב םישמתשמ אלו הבושתב ריזחהל ידכ ואב אל הלא םישנא .סנכה
סומינב ת"בחמה לא תונפל שי ,תאז םע .רתוי הרופ היהי םמיע חוכיוה ןכ לעו ,ת"בחמה
.םכדגנ תונפלו ומיע תוהדזהל להקל ומרגת תרחאש םושמ ,ותוא ףוקתל אלו

Killing the pigeon

ןאכ - "הבושתב הרזחה" לש םיסנכ לע דוע

ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home