Subject Koach Hiloni Home

Killing the pigeon

"תידוהי הקיטסימ" ברעמ םימשר
.ביבא תמרב "ם"במרה" תסנכה תיבב

זועמ תורח תאמ

םעטמ התיה הנגפהה .1990 תנש זאמ יהשלכ הנגפהל יתעגהש הנושאר םעפ וז התיה
והשימ ןכש ,ךכש בוט .הזפוחב הנגראתהו ,רבד לש ופוסב ררבתה ךכ ,"יוניש"
ןוויכ םלוא ,תסנכה תיבל ץוחמ רדס תרפה שיש הנעטב הרטשמ ןימזה האצרהה יבשוימ
םירטושה וענכתשה ,הסוהמ היה רובידהו ,הרבגה יעצמא אלל ,שיא 50-מ תוחפ םש ויהש
הרוחש הפיכ שבוח םרג הדיחיה רדסה תרפה תא ,השעמל .קוח תרפה ןאכ ןיאש תולקב
הנקז") תוצאנו תוללק ינימ לכב םידמועה תא לליקו בושו ךולה םיינפוא לע בכרש
תא ץימחי יכו .ךכ-רחא רזח אוה םלוא ותוא וקיחרה םירטושה .('וכו ,"תמטמוטמ
.האצרהה יאבמ קלחל םיזורכ קלחל ונחלצה ,הרקמ לכב ?האצרהה

המלש (?) ברה ,ברעה בכוכ עיגה אל ןיידע ,תסנכה תיבל ונתיאמ המכ וסנכנ רשאכ
.תולפה ןיינעב תרבוח ךותמ אירקהו ,המבה לע הבושתב רזוח דמע ומוקמב .רפוע
רישכמ ינפמ עתרנ רבועה" ומכ םינינפ ויה תרבוחב םלוא ,עצמאב יתסנכנ ירעצל
לש רואית ,ןבומכו ,"וב תרבוע תוומ תדרחש תוארל ןתינ .וילא ברקתמה תכתמה
לש הטיחש (םישנ ובורב היהש) להקל םיראתמ ויה ול ,ןבומכ .רבועה ירביא תעירק
שיגדה שיאה .תוינוחמצל תוכפוה ןלוכ ויה ,םימוד םיחנומב הרוע תטישפו תלוגנרת
."חצרנ"ש קונית ,שונא רוציב רבודמ ןאכש

םיקלח רבועה תא איצוהל רתומ ,םאה תא ןכסמ ןוירה םאש ,ןיד םייקש רוכז אקווד יל
,שפנ חוקיפב קר ףקת ןידהש רמואו ץפוקש ימ .שפנ חוקיפ ינפמ ,םחרה ןמ םיקלח
אוה !רבועה לש שפנ חוקיפ ןאכ ןיאש איה הז ןידב הדוקנה .הדוקנה תא איטחמ
."חצר" ןאכ ןיא אליממו !שפנכ בשחנ וניא

Killing the pigeon

םינוליחה ינש אקווד ויה יתוא בזכיאש ימ .ברעה לש בזכאמה קלחה לחה הז בלשב
ירבדל וצרפתה םה םלוא ,תולעופה תושפנה תא הריכמ אל ינא .יתיא דחי וסנכנש
."ורחנל רתומ ץראה םע" ןיינע ומכ ,ןיינעה ןיממ םניאש םיאשונ ולעה ,הצרמה
ןאכ רבודמש םשורה ילצא לבקתה ,היהאש לככ תיטסיאתאו תינוליח ,דצה ןמ הפוצכ
םיפעומ ויה ,הרוצ התואב םיעירפמו הטיסרבינואב האצרהל םיעיפומ ויה ולש ,םישנאב
,םמחתה להקה .תיביטקורטסנוק הניא וזכ הדובע תרוצ .לבחו .קדצבו םלואה ןמ
סורהל םיאבש חור יסג םה םיטנטילימה םינוליחהש ענכתשהו ,"ותקדצ"ב רגתסה
תפושח ,תחא תינוליח התיה רתויב יתוא ליהבהש רבדה .םירחא םישנא לש םירועיש
תחא וז .הל םיעירפמ םיינשהשו ,עומשל האבש הזירכהו הדמענש ,ונלוככ תועורז
רחש תורסח תויוטשב רבודמש ןיבהל הל םורגל םוקמב .םיינזאמה ןושל לע תדמועש
תעדל הצור אל ינא ."םיערה הנחמ"מ האב איהש בושחל הל ונמרג ,תירנויסמ הפטהו
.אבה שדוחב היהת איה ןכיה

תינוליח הבזע םתיא דחי .םוקמה תא בוזעל םיינוליחה וניגיצנ וצלאנ ,רבד ףוס
,ינמוד ,הנגפהב יתיא ויהש הלא לכמ .ןיינעהמ הל סאמנו ונתיא הסנכנש תישילש
תוריתסה תא םר לוקב רמולו דומעל ץמואה יל ןיא - הדומ ינאו .ינא קר יתראשנ
יפלכ רוציל יתחלצה םא םג ,להקב הדיחיה ינאש תעדוי ינאשכ ברה תאצרהב יתאצמש
,למלמלב יתקפתסה תאז םוקמב .םימ סוכ הנקז השיאל יתרבעהשכ תמייוסמ הדהא
.תובשוחו תועמוש לספסל יתונכשש תווקלו

תוביבסב) יתאציש עגרה דעו ,ברה עיגהש עגרהמ .האצרהה תא עומשל יתראשנ ,ןכבו
םה תומש וליאו ,דליל תתל בוט תומש וליא .תומש ביבס האצרהה הבסנ ,(22:00
האירקב ןודי האצרהה ךשמהש יתנבה .תומש ףילחהלו תומש ףיסוהל שי יתמו ,םיער
.הדובעה ןמ רשי ירה יתעגה - הזב דומעל יתלוכי אל לבא ,ערה ןיעבו דיה ףכב

Killing the pigeon

תמש םדא םש לע דליל אורקל רוסאש ,םיבוט םידוהי ,םכל ועד .תומשה ןיינעל ,ןכבו
תנואת התיה דודל .ודוד םש לע הנבל הארקש אמא לע רפיסו גילפה ברה .ריעצ ליגב
ופוסו .ךכ ןבה ףאו ,השק הלחמב הלח ןכמ רחאל דודה !ךכ ןבל םגו ,4 ליגב םיכרד
.סחאנה רבע ,הפוהו - דודה לש ומש לע רתוי ארקנ אלש ךכ ,םש ול ופיסוהש רבד לש
לש םמש לע אורקל רוסא .גרהנש לייחה ויחא םש לע דליל אורקל ,ןכ םא ,רוסא
להצ יגורהו האושה תונברוק ונודינ םאה - ההות ינאו .האושב ופסנש םישנא
לק ,םילפונה תאו האושה תא ורכזי אל םישנא םא .יתוא אילפמ אל הז ?החכישל
...ביטימו בוט לאהש םתוא ענכשל היהי

,אלכב ובשי םא .םימי וכיראה וליפאו .ער םלזמש םישנא לש םמש לע אורקל רוסא
ירהש .קוניתב קובדי ערה םלזמ - תובר םימעפ ושרגתה ,םילוח-תיבב בר ןמז וליב
,רמא ברה - הז תא יתאצמה אל .ארקנ אוה ומש לע םדאה לש ותויחמ טעמ באוש קונית
ידוהיש אוה םישוריפהמ דחאו ,לארשיל לזמ ןיאש רמאנש תרכוז המ םושמ ינא .ייחב
אלו םינקז דבכל ,לשמל ,דליה תא בייחי הז לבא .וישעממ אלא לזממ עפשומ וניא
?םינוליח לש תונגפהב גהנתהל דציכ עדי ךיא זאו - "תמטמוטמ הנקז" םהל אורקל

,ברה ךכ ,"וללה" .םיגולורמונל ךלוהש ימל יובאו יואש ברה ונל ריבסה זאו
םירבד םישוע םהו ,תודהיה ןמו הלבקהמ םיעבונ םניאש ,רחש ירסח םילבהב םיקסוע"
רועישל יתכלה ולש ברעתהל הנכומ ינא ."!םישנא םיתיממ שממ .תומשה םע םימויא
וא "לחר" םשב הדליל אורקל רוסיאה לע רבד ותוא ךרעב יל םירמוא ויה היגולורמונ
,םצעב .(ילאס אבבהמ הז ,"הניד"ה ןיינעבו ,האל-לחר רתומ ,םתיהת םא) ."הניד"
תיב יורק ומש לע ,ם"במרה תומשה ןיינע לכ לע רמוא היה המ ?קוחר תכלל המל
םויהש ברה ונל עידוה וב עטקה היה דואמ ףלאמ ?המיכחמה האצרהה הכרענ וב תסנכה
םיזחתמו םהידיב תועונת םישוע ,תויבלגב םמצע םיפטוע ,תובאב ינימ לכ םימק
.ןבומכ ,ינממ ץוח דחא ףאל ונימאת לא ,םינטלרש םירחתמה לכ .ארונ שממ .םינברל

םירבוע) םילפנו ריעצ ליגב םירטפנש תוקונית לש ןיינעה תא :םכמצעל ונמס ,בגא
אל ,תאטוח המשנ לש לוגלג רחאל "ןורחא ןוקית" םצעב םהש ,(תיעבט הלפהב ולפוהש
לש ,הרוהט םחרמ םילפנב קר רבודמה ,הז ןיינעבו .י"ראהמ הז .קחצי ןונמא איצמה
תרמש אלש םושמ הז ,תיעבט הלפה תלפה םא !אלפנ רבסה .הדינ תווצמ הרמשש השא
דחא אוה ךמש םאו .אטוח תמשנל ןורחא ןוקית הז זא ?תרמש ןכ םא המו .הרהט
הרזגהש ךכ לודג קידצ התאש אוה תוא ,ךלצא רדסב לכה תאז לכבו ,םייתיעבה תומשהמ
ןיב (דורמנ וא המענ ומכ) םייתיעב תומש םהל שיש םישנאה לע המו .ךילע הלח אל
ןיבו םניב המיסח שי - םלצא רדסב לכה אל ,הא ?םלצא רדסב לכהו ,םינוליחה
!םתנומא רסוח לע םשנוע הזו ,םינימאמ אל םה .ארובה

לש ומש םינשמ ובש חסונל ברה לש ורואית היה יתניחבמ ברעה לש סושה ,ךכ וא ךכ
םא" :ךכ ךרעב ךלוה הז .הרזגה עור תא וילעמ ריסהל ידכ וילע םיפיסומ וא םדא
אוה ירהש ,הקבר ןב קחצי בקעי לע הלח הניאש ירה ,הקבר ןב בקעי לע הרזג תמייק
ספספי רוודה - םשה תא תיניש ,םייוסמ םש לע ןתינ םיימשב וצהש ןוויכ "!רחא םדא
,תודינ לעבנ ,םינפש לולזנ ונלוכ הבה :ןייוצמ ןויער הזש ימצעל יתבשח ...ךתוא
האר) "ברה" ,לשמל ול ףיסונ .ונמש תא הנשנ ,ונלוכ ,זאו .םיימש םשו תבש ללחנ
...אבה םלועב ונישעמ לע שנועמ לצנינ דיימו ,(רהוז ירוא הרקמ


ןאכ וקילקה ?שודקה י"ראה לש וינינפ תא אורקל

Subject Koach Hiloni Home