לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

ןייו תודחא ,תודהי ברע
זבלא ןבואר ברה ,םיריזחמה לודג םע

םתור תאמ

מחרדים את היונה

אשונב ,זבלא ןבואר ברה דמעמב תקתרמ האצרה ה"ב םייקתת 3.1.ס"שת-ב"
.תוער יבחרב ולתנש תוינחרזה תועדומה וחיטבה ךכ ,"תודהיו תודחא
.םיכלוה   ?ילש ש"שפחב דועו   ?ונריע יינע ברקב הבושתב הרזחה

תוערב יטרפ תיב ,םוקמה :עקר תצק ,המצע האצרהה לע םכל רפסאש ינפל
.הלק הייתש ,לק דוביכ .םישנא 45 -כ םיחכונ ,(ןועמש תחפשמ ,45 תשק 'חר)
התייהש רמול רשפא .םיבר תואסיכ לש תפסות םגו ןופורקימו הרבגה תכרע םג ויה
םייתד םישנו םירבג 20 -כ ליכה להקה .םילקש תואמ המכ תוחפל לש העקשה םש
הפיכ ערואמה דובכל ושבחש ,"םייתרוסמ םינוליח" םירבגו םישנ 25 דועו ,םידרחו
הככ - "קזחתהל" אבש להק - רוציקב .חתפבש הזוזמב בר ןיינע וליגו םשאר לע
גשגשמה ינוליחה םייחה חרוא בקע ,םינימאמ םה המב םיחוטב אל ללכבש ,הלא
תסנכ יתב תפודר תודלי תונורכיז םיצבור םבור לצא .הזל םיארוק ,םילהנמ םהש
.םשא תשוחתכ

.דכנה לע בושחל וליחתתו אבסה תא וחכש - םהילא יתאירק

לש רוחיאב עיפומ ברה - הבושתב הרזחה יברעב דחוימב לודג הירטסיהה םדקמ
םתאשכ :הנטק הצע .עיגה התיאש הפוסכה תינפיל גהנ ול שיש תורמל ,העשמ רתוי
.דבל םתס וכחת תרחא ,םתא םג ורחאת הלאכ םיברעל םיכלוה
תידרח השיא ונילא השגינ - תואצרהה ינפל םג םירוק רתויב םיעשעשמ םירבד
,9.1.ס"שת-ב תוערב ה"יא ךרעיש "תודהיב ןירותסמ" ברע לש םירייאלפ הקליחש
."דקורו ללותשמש ,ןקז ילב ,קילדמו ריעצ" בר הזש ונל החיטבהו
."םיכרע" לש תשורחה תיבמ ,רוצ ןב ילאיבצב בגא רבודמ

םיסנה לע רפיס ונתוא חריאש תיבה לעבש ירחאו ,ובשייתהו ועיגה םלוכש ירחא
- ןיינעה ךרוצל ו'צנס ול ארקנ - ברה לש רזועהש ירחאו ,ברה םע ול ורקש תואלפנהו
ונתאמ ץוח םלוכש) ברה עיגה ,תומש רפסבש םיעדרפצהו םיסנה תוכיא לע לפלפתה
לש תוריחב יריש תזורחמב וחצפו הקוברד וספת ה'רבחהו ו'צנס זאו ,(ודובכל ומק
.("הרישא רשא" ללוכ ,עמשנ הז תוחפל הככ) ס"ש
וגהנמ ךכש םייתפש קתמב (תמאב ןבצעמ רוחב) ו'צנס זירכה ,הרמיזה המתש רחאל
.הרותה ירבד לש םתעש העיגמ - חתפנ בלהשכ - זאו ,הקיזומב חותפל ,ברה לש
.האצרהל ,םתס םיאב אל םיריעצ ,ךישמה ,הבישיב ונלצא םג ךכ
.םינרקתסמ זאו ,םיאב םהו םהל תפכא המ זא ,תרומזת ,הקיזומ שי םא
."םייחה רוא"ב ונלצא םיכרבא םלוכ ,םשה ךורב םויה

.הטישה וזש םינימאמ אלש םכלש םירבחל הז תא ורפסת

מחרדים את היונה

ארובל חבש ירבד רפסמב (ירזינב תא הבושתב ריזחה הז זבלא ,בגא) ברה חתפ ןאכ
איצות םא וליפאש ךכ ידכ דע םלשומ רפס איהש ןבומכש ,ונל ןתנש הרותלו םלוע
רבודמש םיחכונל תולגל םוקמה היה הז ילוא .רפסה לכ תא תטטומ תחא תוא םשמ
.םדקומ הכ בלשב "ףשחיהל" היה לבח לבא ,טלחומ שוקשקב
וא רחש ירסח םירבד רפסמו גהלמ ברה - עירפמ ןיאב העשמ רתוי הכשמנ האצרהה
עומשל םיכסה אלש ריוואה ליחב ריכב ר"סר לע תוקד םירשע לש רופיס) תויטנוולר
םג - םש לודג יכה ברה היהנ הבישיב םיימוי ירחאו ,תולאש ףלא ול שיש ןעטו תד לע
חלוקו בוט קיפסמ הז תא השוע לבא ,(הקיזומה יברע ךרד ,רופיסה פ"ע ,עיגה אוה
.המרב פא-דנטס .הלאש ליחשהל ןוכנל אצמ אל - ירבחו יתוא ללוכ - שיאש ךכ

ילע) הדי תא המירה ןיינמה ןמ תידרח השיא זאו ,םכסל הנפ זבלאשכ לח הנפמה
- תונב ...דיה ףכ קרפ דע חבשל תויואר תועינצו תוינניחב הסוכמ התייה איה ,ןייצל
.האושב םתנומא תא ודביא םיקודא םידוהי המל הלאשו (ץוחב םש רק !ךורא ושבל
םירשעכ רבידו ,האוש תולאשל הרומשה םינפה תשרא תא הטע ,לבלבתה אל ברה
זנאצ תיירק תא םיקהש ר"ומדאה - רופיס רפיס זאו ,םולכ רמול ילב ףוצר תוקד
ונעמש ונחנא ,לוזב הלוע הז םכל) רבעש בר לבס ירחא םשו ,האושב היה הינתנב
,ךלמ ומכ האושהמ אצי הנהו ,הלבנו הפירט לוכאל בריס (םייח םייטסאלפ םירואית
לוכאל אל הרומח הריבע וז" - הלועפל יתסנכנ ינא ,קפיס הז התוא .לכהו ר"ומדא
הרומשב םילארשי םילייטמ 2 דוביאל וכלה הנש ינפל .שפנה חוקיפב רבודמש םושמ
(!שודק רפסמ) םוי 21 -ו ,(סובולגב יתוא וספתת לא ,דרפסב וא) הקירמא םורדב
."ולצינ ףוסבו (רומח יד רוסיא הזש ,םישמר) םילמנ ולכא םה
ריבסה ףוסבו ,ןיינעב ארמגב שיש תועדה קוליח תא ינפב חטש ,ןכומ היה ברה
ארמגב עייסמד אנתמ קתפ ול היה תמ היה םא ןכל ,הרותב לודג היה אוההש
.יתידוה ,"ןכ" "?ךל יתינע ,רדסב" :בוט ותבושת תא םייס אוה .הלעמל תוארהל
.םיעדוי אל דוע םתא םג .ול הכחמ המ עדי אל אוה

האצרהה ךלהמב רמאנש והשמ לע הזה בלשב םערתה "םייתרוסמ םינוליח" ץמוק
םא" המל ולאששכ - (םש ויהש תויתרוסמה תוינוליחה תא םישרהל ידכ הארנכ)
םיתיז יליתשכ ךינב" בותכ אלה :ברה רמא ,תונבה םא אלו זולעל הכירצ "םינבה
!ךתיב יתכריב" רמא - ול דובכה לכו - םהמ דחא םק זא ."הירופה ןפגכ ךתשאו
ביבס םיתיז יליתשכ ךינב ,ךתיב יתכריב הירופה ןפגכ ךתשא" אוה טוטיצה
!תיבה הצקב הקורז השיאהו ןחלושה די לע םינבה .(3 ח"כק םילהת) "!ךנחלושל
חיכוהלו אלמ טוטיצ טטצל ינוליח עדוי םוי לכ אל תאז לכב ,תורושב הכובמ התייה
.םתועמשמ לש ינודז ךופיהו םרשקהמ םירבד תאצוה לע ברה תא
,הלילה ותואב ןחלושל בסמ היהש יזנכשא בייר הזיא ,ורבח ץלחנ ןבואר תרזעל
."הבקנ ןושל תא םג ליכמ רכז ןושל ,עודיכ ,תירבעב" :רמאש
,השוריל תויאכז םישנ תעכו ,תודהיב םוצע ךפהמ לח ךכ םא" ,יתארק ,"!אלפנ"
:תחא רפסמ תוקמחתהה תבושתו להקב הנטק הלומה "!הרק אל וישכע דעש המ
.הזה בלשב יתעד תא וחינה "קמועל הז תא דמלתו הבישיל אוב ,תחא לגר לע אל"
:רמא ברהו ,תינוויכ-ודה תורבדהה תובישח לע ההובג ההובג והשימ רביד הפ
."ונלצא וצריש עדמו אבצ ישנא ילש הבישיל ןימזמ ןמזה לכ ינא ,יאדוו"

,וינזוא ועמשש םיציבה יתופתיפ תומכמ שתומ היה רבכש ריעצה יחא ,הז בלשב
ואיבת - ינוליח תויהל בוט המכ ורפסיש םינוליח איבהל המכח אל" :רמאו די םירה
."םכלש הנומאה לע םכתא ורבדיש "תמא תעד" ישנא תא
.הככ הזמ אציש בשח ."?תמא תעד" :לאוש טבמב וירבע ינשל טיבה ברה
רחבמ םע ותיילמפלו ברל יתשגינ דימו יתקעזנ ,"?םיריכמ אל םתא ,הא"
תלוכי אל הקד ךותו ("םג איבת ,םג איבת") וטשוה םיחכונה לכ ידי .םיסרטנוק
ויהש תובבושה םיניכה לע האילפב ארק אלש דחא תוזוזמ קשנמ םש אוצמל
.ל"זח ישאר לע תוצפקמ
,םירצונ םירנויסימ הזש וקעצ םיכרבאה ,הנטק אל הלומה התייה רבכ זא
ןואג יכה ברה היהא ינא הבישיל אובא קר םאש יל וחיטבה םלוכו ,אלש רמא ברה
םלוכ ףוסבו" ,יתינע ךכ לע ,ברה חיטבה ,"םינווגה לכמ םישנא םיאב ונילא" .םש
."עבצה ותואב םיאצוי

מחרדים את היונה

ןיי קובקב יקיתמ יתפלש .ןמזה עיגהש יתטלחה ,"םייחה רוא"ל תונמזה דוע ירחא
ינאש ידכ ךותו םיחטוב םידעצב ןולסה תא יתיצח ,(צ"דב ללוכ) ןירדהמל רשכ םודא
אובא ינאש הז דובכל םייחל התשנ אוב" :(םלוכל םצעבו) ,ברל יתרמא סוכ גזומ
,יבחר לכמ ועמשנ תוינטנופס םייפכ תואיחמ .הירופואב היה להקה ."ךלש הבישיל
."םכילע םולש ונאבה" יתעמשש יל היה המדנ םיקחרמבו
תא יתקחרה ךא סוכה תא ומצעל גוזמל ידכ קובקבה תא יל ףוטחל הסינ ברה
"?םייחל" :יתלאשו ילש תא יתפנה ,ולש סוכה תא וינפל יתחנה .ונממ תוסוכה
לוקב יתוא לואשל ליחתהו םיידי בליש ,רוחאל בשייתה ,ריווחה זבלא ןבואר ברה
.21 ןב" :ילשב ינא לבא ,"?תרשמ התא הפיא ?ךל םיארוק ךיא ?התא המכ ןב" :ךומנ
ו'צנס םק ירמגל קתתשה אוהשכו דיסכ ריווחה ברה ."?התשנ .םתור ימש" ,"?התשנ
אוהש ךות קועצל ליחתמו (!האצרהב הזה עטקה דע ןשי אוהש םכל עבשנ) וצברמ
ידכ םילאושש הלאכ שיו ,ת-ע-ד-ל ליבשב םילאושש הלאכ שי" :יבג לע חפוט
."!הזה רוחבה ומכ ,ל-ו-א-ש-ל
תיסוכב עגונ אל ברה המל ןיבמ ונניאש ,לבלובמה רוביצל יתבבותסה הזה בלשב
.היסהרפב תבש ללחמ ינאש םושמ ןייה תא יתיא התשי אל ברה" :יתרבסהו ,ןייה
".תורבדה םכל הנה

!הבישי רוחב אוהו ךלש ליגב דכנ יל שי ינא" :ךישמה (לואש ול וארק תמאה) ו'צנס
,ם-י-ל-ש-ו-ב-מ ץראב תונייה לכש ,עדתש זא !תצק קר תדמל התא !םכח דימלת
.ינוליחו יוג וב ועגנ םא םג תותשל םהל רתומ לשובמ ןיי) "!םתוא תותשל רתומ ןכלו
ינא לבא ,לשובמכ ןייה לש וניד םא בותכ תיוותה לע .ןכ ינפל דוע הז תא יתעדי
עוטנ בשי אוהו יבור יברל זיזה אל הזה עדימה לכ הרקמ לכב .אלש הזכ יתאבה
האמוט הזיא םשמ ץופקת ילוא עדוי ימ ,הדרחב סוכב טיבמ ,ןבא ומכ ומוקמב
.(וילע לפנתתו תינוליח

ונילא ואב םיחכונה לכ ךרעב .הזה בלשב ורזפתה רתוי וא תוחפ להקהו האצרהה
.ולש ברל רשקתנש וא ולש תסנכה תיבל אובנ םא המלש הבושת חיטבמ דחא לכשכ
.םינופלט לש בר ללש םע ברעה ותואמ אצוי יתייה ןקז יללבודמ בבוח יתייה םא

רבדמש הצרמ לכ לע םושייל ץלמומ אוהו ,ןייה קירט םע ךישמהל םיננוכתמ ונחנא
.תורבדהו סויפ ,תודחא לע

.םכמצעב םיגזומו קובקבה תא םיחתופ םתאש ודיפקהו בל ומיש
...ולש םשה תא וחק ,הקוספו הבותכ הכלה לע רבוע םכתא התשיש ימש בל ומיש
םינש 18 ול ואלמ םרטש ימל םיפירח תואקשמ לש השגה וא הריכמ
!קוח יפ-לע הרוסא
:בל ומישו

.החלצהב ,ונינהנ ונחנאש ומכ ונהתש הווקמ ינא

מחרדים את היונה

ףדה שארל


לדף הנושא כח חילוני לדף הבית