Subject Koach Hiloni Home

Killing the pigeon

הלוח תויהל הצור אל ימוט המל ןיבמ ינא
תונעזגה תכלממב ירזינב תואקתפרה :וא

יקנלמ רימא :תאמ

תיב לש הסינכה תלד דיל יגיגחה רטסופב ןיוצש יפכ 20:30 -ב הבושתב הרזחהה ברעל יתעגה
ינשה ירחא דחא .(העשב טעמכ רחיאו ןמזה תא חקל ירזינב) ןיעידומב ןדופיק בוחרב תסנכה
תרטע ,וירחאו ןיעידומל ישארה ברה ,תסנכה תיב לש ברה :ןיעידומ לש רודה ילודג וסנכנ
.ירזינב המלש ברה ונישאר

,"םעונ יכרדב הנומאו תודהי" היה (ואוביש תואצרה לש הרדס חתפ קרש) ברעה לש אשונה
לע (ןבומכ ,םעונ יכרדב) תוללק המכב האצרהה תא חתפ אוה .ירזינב לש תויחמומה
אב :הז אוה דחוימב רכוז ינאש דחא לשמ .האצרהה םות דע םהמ הפריה אלו םימרופרה
רמוא רבכ הז) "?שישח לע םיכרבמ המ ,יבר" :ותוא לאושו יסכודותרוא ברל ןמוקרנ
:ברה ול הנוע .(.מ.א .שישח לע םיכרבמ המ ול תפכיא היה אל תרחא ,יתד אוה ןמוקרנהש
הנוע .הלאשה התוא תא ותוא לאושו ימרופר ברל הנופו ןמוקרנה בזכאתמ ."?שישח הז המ"
."!?הכרב הז המ לבא ,שישח הז המ עדוי ינא" :ברה ול

םתוא רידגה אוה ,תודהיב םרזכ םרידגהל םוקמבו םימרופרה םע "'גראל" היה םג ירזינב
םימרופרל ולש האנשה .הבלעהכ הז תא האור ינא ,"תוי'גראל"כ הז תא האר אוה .השדח תדכ
דגנ תעגופ הרעה ןיב .לינווהו ערה ,בוטה םעטה תולובג לע הלוע ידרח אלש ימ לכל םצעבו
ג"ירתש םתעדי" ומכ תוקרבה איצוה אוה ,םימרופרה . . .דגנ בילעמ לשמ ןיבל םימרופרה
"םיקולא דגנ" םג הז ארמגש עדוי אוה םא ותוא יתלאש ."?'וה ילב תואירב הז הירטמיגב
תודוס שי"ש רמאו םוקמב לתפתהל ליחתה אוה .'וה םע ,"אמט רג" הז ףסוי הידבועשו
הירטמיגה ירזינב יפלש םכתא ברעתמ ינא .אל שיו הנוכנ הירטמיג שי :רמולכ ."הירטמיגל
."ןמה"כ ץ"גב תא הרידגהש וז איה "הנוכנ"ה

Killing the pigeon

תומכ יתפלש ,םימרופר ינידב קוסעל ךישמהו היירטמיגה לע תויוטשה םע םייס אוהש רחאל
שקיב ומש תא רכוז יניאש והשמל רוטקוד .שולש רפסמ "תמא תעד" יסרטנוק לש תכרובמ
ברל ריבעהש תסנכה תיב לש ברל ריבעה ,ארק אוה .קתוע ול יתתנש ןבומכו דחאב ןייעל
הריזחהו (םינפבמ תחרוצ השודקה תא יתעמש) תרבוחה תא טמיקש ,ןיעידומ לש ישארה
םע תמעתאש ינא ימ לבא ."הריפכ ירבד הז ,ןאכ הז תא קלחת לא" :ילא העדוה םע רוטקודל
םירפסה ךותב ולבקי ?וצרי אל !ולבקי ?וצרי" איה תוידדהה ילצא ?שוקיבו עציה יקוח
ןמזה עיגהו האצרהה המייתסהש דע םש םישנא המכ דועל םיסרטנוק יתקליח ."!תסנכה תיבב
.תולאשל

םלועב (!יופ) םייוגל הרוק המ" המימתה הלאשה תא לאש ןדיע םשב דחוימב קירבמ אל רוחב
ידוהיה לש וזמ השודקו הבוט תוחפ םנמא ,המשנ םייוגל שיש ול ריבסה ירזינב רמ "?אבה
!ונל שי דמחנ םיהולא הזיא) םהלשמ אבה םלועל םיכלוה םה ןכלו המהב לש ומכ אל לבא
רבסהה תא םייס אוהש רחאל .ונלשמ בוט תוחפ אוהש (!רוצי לש גוס לכל אבה םלוע ןיכמ
תא לאשש רענה תא לבלבל הרטמב ךראתהו רתויב ךורא היה אוה ,רבסהה לכ תא יתאבה אל)
לש המשנל ידוהי לש המשנ ןיב לדבההש בתכ וירפסמ דחאב קוק ברה לבא" :ול יתינע (הלאשה
תא רמאו רוחאל ןעשנ ירזינב ."המהב לש המשנל םדא-ןב לש המשנ ןיב לדבההמ לודג יוג
שי קוק ברה יפלש ול יתרבסה ינא !?ונ המ ."?ונ" :םעפ יא ונעש רתויב תלזלזמה הבושתה
.הזה הרקמב רתויב הליעיה הנגהה ךרד איה תומלעתהש טילחה אוהו לדבה

יתפקתוה לבא תוקמחתה אוה ("גוגמד"ל היירטמיגב הוושש) ולש "?ונ"הש ול ריבסהל יתלחתה
יתתנ .ללפתהל ידכ רקובב 6:00 -ב ררועתהל םיכירצש םייתד לש לטובמ אל רפסמ י"ע דימ
,עדוי התא" :רמאיו תינוכית הבישי רוחב יתוא רצעשכ האיציל יתינפו ירזינבל סרטנוק
!תירבע התוא אל וז .תבנראהו ןפשה לש עטקל הבושת יל שיו ךלש הזה סרטנוקה תא יתארק
ותוא יתלאש ."!!!הקדצ הרותה . . .זאו הרפ םויה תויהל לוכי ןפש בותכ היה ך"נתבש המ
המל זא" :ותוא יתלאש זא ,הלילשב הנע ןבומכ אוהו ונושש םילימה לכ םע חתפמ ול שי םאה
דוע המ עדת ךל ?המודא הפיכ הז ך"נתה לכ ילוא ?בלכ הז הוהי ילוא ?תבנראו ןפשב רוצעל
םע החישמ .וכרדל ךלהו סרטנוקה תא חקל ,דחוימב הפי הרוצב קתש רוחבה .םודיו ."הנוש
בוחרב תסנכה תיבו ןמז המכ דוע ונילא עיגי לשרגיונ םגש יתנבה תסנכה תיבב םיאבגה דחא
לכ םע ריילפ םסרפל יאבגל יתעצה .הבושתב הרזחה זכרמל םשה תרזעב ךופהי ןדופיק
םייח ,הרוחש הפיכ !ורכזו .שקבמה לכל ותוא איבא ריילפה אצישכ .בורקב ויהיש תואצרהה
.(םתורל הדות) םירוחש

Killing the pigeon

Subject Koach Hiloni Home