Subject Koach Hiloni Home


תודרחתה לש טושפ רופיס

לע ןתינש ,יודב םש אוה תינרוא .תינרוא ידיב ונילא חלשנ הז רופיס
המש תא בותכל תשרופמ המכסה םנמא ונל הנתנ תינרוא .ונידי
תובישיה תומש תאו התבותכ תא ,התחפשמ ינב לכ תומש תא ,אלמה
ומצעלשכ רופיסה .שיאב עוגפל וננוצרב ןיאש אלא ,תוידרחה
תא סינכה דרחתמ ןבש ,החפשמ לש תיתרגש השרפ ראתמו ,טושפ
החפשמה-ינבמ והשימל םרגיהל לולעש לבס לשב .ץחלל םלוכ
לכ .רופיסב תולעופה תושפנה תומש ןויסיח לע רומשל ונפדעה
.שפוח תכרעמב םירומש םיטרפה

רבדל אצוי אוהש ימאל רמוא אוהשכ ,תיבהמ יחא אצי דחא ברע .1998 ראורבפב לחה רופיסה
.גואדל אמיא הלחה ,רזח אל יחאו ,תרחואמ התיה תילילה העשהו ,תועש ופלחשמ .םירבח םע
ריבגה קר הז לבא ,ףטחנ אל יאדוובש ,ירמאב העיגרהל יתיסינ .ביגה אל ולש ןופאלפה םג
הזו ,הנוכשה ןב ,ידרח ךרבא םע תולבל ךלה יחאש ,ונל רבתסה רקובב קר .היתוששח תא
ץחלב יורש היה ,םייתנשב ינממ ריעצ ,א"י התיכב זא ,יחא .הבושתב רוזחל ותוא ענכשל חילצה
יתד אוה יחא ,םייתרוסמ-םייתד םה ירוהש ,רמול ילע .תונוש תויתרבח תויעבו תויורגב ללגב
.הרומג תינוליח ינא םויה .ימואל תוריש יתישעו ,הייתד זא יתייה ינא םגו ,הגורס הפיכ שבוח
:רופיסל רוזחנ זא

ךרבא ותואל יחא תא חקל ,הבושתב רוזחל הצר אוה םגש ,התיכל ריאמ יחא לש רבח ,ןליא
,םיקתממו םידוביכ ינימ לכ ול ןתונ היה ,ותיבב יחא תא חריא הז ךרבא .םדוק ךל יתרפיסש
.הבושתב רוזחתו רפסה תיב תא בוזעת .םונהיגל תסנכנו טעמכ .ןמזב קוידב תעגה" :ול רמאו
.ףסכ ןתונ םיהולא יכ ,דובעל ךירצ אל םג .הנידמה לע רמוש םיהולא יכ ,אבצל תכלל ךירצ אל
הל רמאו ,ימאל תאז רפיס יחא תרחמל .תויוטש ינימ לכ דועו ."תמאה תא ךל הלגאו ילא אוב
יחאש אלא .ליפט היהיש התצר אל איה .המיכסה אל ימא לבא ,הבושתב רוזחל הצור אוהש
:ריאמ ,יחאל ורמא םש .קרב-ינבב הבישיל ןליא םע דחי עסנ תרחמה םויבו ,הנממ םלעתה
ךכ רחאו ,םימי הרשעכ וז הבישיב ההש יחא .תיבב ומכ שיגרהל ול ונתנו ,"!ןמזב קוידב התאב"
לכל ודגנתה ירוה .תיבל רתוי בורק ,"םיקזחתמל" תדעוימה תידרח הבישיל ,ןליא םע דחי ,רבע
אלא .הבישיב דומלל ךלי ךכ-רחא קרו ,תורגבה תא םייסי לכ םדוקש ושקיב םה .וללה םידעצה
אל םדליל םירמוא םירוהה םא !םאו בא דוביכל םדוק הרות דומיל" :יחאל ורמא הבישיבש
."םירוהה תא דבכל אל ותוכז - הרות דומלל

בוטל טרפה שפוח תא תדבכמש ימ רותבו ,הזה ךילהתה תא יתנבה אל ןיידע הפוקת התואב
(זא) יתבשח אל יכ ,בוט ול השוע הז םא ,םירוהה לע ףצפציש יחאל יתרמא ,תולובג ילבו ,ערלו
.יחאב אלו ירוהב אל תכמות יתייה אל םויה !יתיעטש המכ ,וה .םייטאנאפ םישנא םה םידרחהש
.ותוא יתדביא שממ ינאו ,טובורל שממ ותוא וכפהש אוה יחאל ףוסב הרקש המ

Religion Merchants

,י'צומ-י'צופ ותוא םיקנפמ ,םוח ול םינתונ םשש רפיס אוה .םימי שדוח ךשמב הבישיב הליב יחא
יהוזו ,"ףחרמ שיגרמ" אוה םשש רמוא ,םיננעב םש שיגרמ אוה ,ותוא םיניבמו ול םיבישקמ
.םינמזה-ןיב תושפוחל עיגמ היה תיבל ."הרות דומללו הבישיב תויהל םלועב הבוט יכה השגרה"
לש וירבח :תינמז לבא ,תיבויח תינפת הלח ,רדסה-ליל ינפל םימי המכ ,הנש התוא לש חספב
ךשמהב לבא ,ברס אוהו ,ןבומכ ,וצחל םירוהה םגו ,תורגב רומגל ותוא ולדיש ןמזה לכש ,יחא
היזיוולטה תא ורדחל וריזחיש שקיב םג !רפסה תיבב םידומילל רוזחל ,הברה ונתחמשל ,םיכסה
היה אל הזש תעדוי ינא .א"י התיכ תא םייס רבד לש ופוסב ךכו ,הבישיב היהש ןמזב איצוהש
,הבישיל רזח אל לודגה שפוחה רחאל .תידרח הבישיב שדוח הליבש רחאל דוחייב ,ורובע לק
ידמ .ולש םינברהמ עגמ קתינ אלו ,חכש אל הבישיה תא לבא .ב"י התיכ תא םג םייסו ךישמה
הלוכי ינניא ...םונהיגה תודוא םינשיה םימויאה ורזח - התיבה אבשכו ,םש רקבל ץפוק היה םעפ
חומ-תפיטש לש םירפסו תורבוח ,תוטלק ינימ לכ התיבה איבמ היה הבישיה תפוקתב ךיא חוכשל
.םימויא םתוא ורזח בוש תעכ .םונהיגב ףרשאש ילע םייאמ היהו ,הבושתב הרזחה לעו תדה לע
!קבחל רוסא" :רמאו ,רבעב היהש המל דוגינב ,יב תעגל אל וליפא ,יתוא קבחל ברס םג יחא
לכב לבא ."!םונהיג הז לע לבקל רשפא !השרמ אל ינודא !םישרמ אל םינברה !השרמ אל הרותה
...יל רטוס היה אוהו .הבהאו םוח ןומהב ,תצק ,ותוא קבחלו וב תעגל החילצמ יתייה תאז

.הבישיל עסנ ברע ותואב רבכו ,הקיטמיתמב ,ולש הנורחאה תורגבה תניחב התיה 1999 ינויב
,"תמא-תעד" לש םיסרטנוקה תא זא ול יתיארה .רוקיבל התיבה אבשכ ,דאמ טעמ םישגפנ ונייה
ול ורמא ולש םינברה לבא ."!הפיכה תא דירומ ינא - תמא הזב שי םא" :רמאו םהב ארק אוהו
יכ" ,אורקל אל ןבומכו ,םיארוקש ינפל שומישה תיבל סרטנוקה תא קורזל וילע יכו ,תוטש וזש
."הריפכ רבד הז

ינא .(רקי רתוי אוהש) צ"דב לכוא ונקי םירוההש יחא שרד ,םיינש ילוא ,םישדוח רפסמ רובעכ
םושמ ,ומצעב גישיש הצור אוה םאשו ,רקי לכוא ול םינתונ םהש םירייארפ םהש ,םהל יתרמא
רשב קר שרד הלחתהב :היה הז ךכ תמאבו .לובג אלל דועו דוע םהמ שורדי אוה תאזכ הרוצבש
רשכ קיפסמ אל הז יכ ,תונברה לש רשכהב לכוא לוכאל רוסא .לכואה לכ רבכ הז םויהו ,צ"דב
תבשב ,שדח ילכ לכ ליעגהל ,הטימש תנש לש תוקרי לוכאל אל ,תוקרי רשעל ךירצ .וליבשב
הפוקת התיה .םיקו'ג ינימ לכ דועו ,הפ-ימב הפה תא ףוטשל קר רתומ אלא םייניש חצחצל רוסא
ןורחאה ץיקב .(קלדנ רואה תלדה תא םיחתופשכ יכ) תבשב ררקמהמ הרונמה תא ואיצויש שרדש
רגוסש תבש-רותפכ םש שי לבא ,הרונמה תא ונממ איצוהל רשפא-יאש ,שדח ררקמ ונק םירוהה
.רואה תא

לומתא - ידרח ןויבצ וב טילשהלו תיבה לע טלתשהל ולש המגמהו דרחתמה יחא םע הז הככ
?רחמ שורדי המ עדוי ימ ?רחמו ,תבשב ילש תוירגיסה תא םירחהל הז םויה ,ררקמב רוא הז
שישה תא תוסכל שרד חספבו ,תבשב ילש קסיד-טקפמוקב הקיסומ עימשהל ילע רסא אוה
!םייתד ילש םירוההו !הזכ רבד ונישע אל םעפ ףא .םוינימולאב חבטמב

סינכהל אל תוכז ךל היהתו ,הצרתש המ ךלש תיבב השעתו ןתחתת ,ריאמ עמשת :יחאל יתרמא
ךירצ אל" :דימת ול ענכנ אבא לבא "!ידרח ןויבצ היהי אל ונלש תיבב ןאכ לבא .םשל יתוא
הנצקהה ללגב ילוא - תינוליח יתכפהש ,ינא קר .ףוסב הענכנ אמיא םג .יל רמא ,"ותוא זיגרהל
ותוא וכפהש אוה יחאל הרקש המ .ויתושירדלו ול ענכיהל הנכומ אל ינא קר - יחא לש הארונה
,דמעמ קיזחא ןמז המכו ,בירא יתמ דע תעדוי אל ינא .ותוא יתדביא שממ ינאו ,טובורל שממ
.םלוכ דגנ הדיחי הככ

.לבח המכ .תיבה תא בוזעל אלא ,הרירב יל היהת אל

Religion Merchants

ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home