אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תבש דובכל הבשחמל רמוח
(הבשחמ הברה ,רמוח טעמ)

("חישמ לש ורומח" רפסה תעפוה לגרל)

לע הבתכה ךותמ ,11.9.98 ,תונורחא תועידי) ללכב םישנלו תויתדה םישנל הבשחמל רמוח
:("חישמ לש ורומח" רפסה

םימעפ ,הבושתה .תווצממ םישנה תורוטפ עודמ ,הלאשה הלוע . . . הבושתב הרזחל םיסרוקב"
. . . תווצמה בורמ הרוטפ ןכלו ןוקיתה םלועל רתוי הבורק ,רבגה לע הלענ השאהש איה ,תובר

. . . רנימסה תבושתמ ןיטולחל הנוש תרייטצמה הנומתה . . . םיידוהיה תורוקמב

הניאש ,האירבב תבשחנ הבקנה ןיא" :עבוק . . . הרותל רתויב בושח שורפ לעב ,ייחב ונבר
."בנז ל"זח הוארק ךכיפלו . . . ושימשת ךרוצל ונממ חוקל ,רקיעה לא לפטנ רבדכ אלא

,שרדמבו ארמגב הישרושש ,הקיספה תא םיצעמ . . . תיסחי הנותמ ןיינעל ותשיגש ,רהוזה
. . . ןטשה גציימ אוהש ,שחנה תאמוט םישנב היפלו

דועו ,תווצמב תודהיה תוזכרתהב ץוענ ןיינעה רקיע ,הלעבל תויצהו האמוטה תלאשל רבעמ
,ם"במרה עבוק ךכ .םהב הלחנ השאל ןיאש םיבגשנ םיניינע - הרותה דומילב ךכמ רתוי
םיאתמ וניא םישנה לש ןלכשש - "תולפת הדמיל וליאכ הרות השאה תא דמלמש ימ"ל ףסונב
(תונורחא תועידימ טוטיצה ןאכ דע) ". . . הרותל

. "השא ינשע אלש ךורב" ב אורקלו ךישמהל יעבט קר ןאכמ

:םייתדה םירבגל הבשחמל רמוח

.םכרובע םג תדעוימ תמדוקה הקסיפה

אוהש ,םיינוליח ןב ינוליח ,יביבל טרפבו ,לאמשו זכרמ ,ןימי ,םיינוליחל הבשחמל רמוח
:חישמה לש ןרותה רומחה

י"ע בתכנ הזה קלחה .11.9.98 תונורחא תועידי ,"חישמ לש ורומח" לע הבתכהמ ףסונ קלח)
(ןודנול ןורי

יגולואידיא יכה בושייה ,הרפוע לש הבר ,רסיג יבא םע החישל יתדעונ תודחא םינש ינפל"
תותירכ טג םייתדה ונתי הבש ,תעה האבו הברק יכ ,יל ריבסה רסיג ."םינומא שוג" לש
העשמ לבא ,בושח דיקפת םינוליחה ואלימ תונויצה לש התמשגה ךילהתב . . . םינוליחל
".הלואגה ךילהת תא םיבכעמ םה ,אברדא .ךרוצ םהב ןיא בוש ,חישמ ימעפ םיעמשנש

:םיינמיה םינוליחל הבשחמל רמוח

(11.9.98 ,ביבא לת ןותיע ,תנבל רומיל םע ןויאר ךותמ)

תגאדומ דאמ ינאש םכל דיגהל הצור ינא זא ,הז לע םירבדמ ונחנא רבכ םא . . . "
. . . ונייח תוחרוא לכ לש יונישל איבי הז . . . תואבה תוריחבב ס"ש לש תוקזחתההמ
,םייטילופ םימעטמ ,ס"של הרשפיא . . . הינפל הלשממ לכ ומכ ,הב תבשוי ינאש הלשממה
םימיב רתוי הז לע רבדא ינאו דאמ דאמ יתוא דירטמ הז .הצור איהש המ לכ תושעל
".םיבורקה

,2 רפסמ ןוילג ,"ישפוח םע" תתומע ןותיע ,"ישפוח ןותיע" ךותמ) םלוכל רמוח תצק ושכעו
:(1998 טסוגוא

:הלעמ יפלכ ונלש בוחה לע

ןברקה ערזמ אל יכ תונברק בירקת לא .הטמו הלעמ יפלכ בוחמ רוטפ ,תדלונ ישפוח םדא"
באז) ". . . !ךלת ךלהני רשאל ,ךגיהנמ אוה ןוצרה .חבזמ הנבת ךנוצרל .הכרב ירפ חמצי
(ןושאר ךרכ ,םירחבנ םיבתכ ,"ייח רופיס" ךותמ .יקסניטוב'ז

בורה ובש םויה קוחר אל) היהי המ קוידב רמא רבכ לצרה באז ןימינב :היהי המ לעו
םיליחתמש םיבר םייתד ופרטצי הזה ינוליחה בורה לא ;דחאתי ,םינלאמשו םינמי ,ינוליחה
:(תיטרפ החגשהבו ילנוסרפ לאב הנומאה הניה ןויגה תרסח המכ דע ןיבהל

ונתוא השוע עדמה ,ונתוא תדכלמ הנומאה !אל ?היטרקואית ףוסבל ונל היהת םולכ ןכבו"
ונא .שאר םירהל ונלש תדה ישנא לש םייטרקואית םיפחדל ללכ ןתינ אל ,ןכ לע .םיישפוח
". . . םיניטקרסקב ונלש עבקה אבצ תא קיזחנש םשכ ,םהלש תסנכה יתבב םקיזחהל עדנ
("םידוהיה תנידמ" ךותמ ,לצרה באז ןימינב)אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא