תונובשח תלהנהו םיבשחמ ודמלי םידרחה - םיברברשו םיחחפ ,םיפצר ויהי םינוליחה
םידרח תמועל םיינוליח םילטבומ הערל תולפמ הקוסעתה תוכשל
ןומיר הצינו ינרק לבוי תאמ
(31.10.97 -ב "תונורחא תועידי"ב םסרופ)
 

םידרחה ;ישי ילא ,החוורהו הדובעה רש לש הייחנה תובקעב הרצונ הילפאה
תשיבח אוה םיבשחמ סרוקל לבקתהל יאנתה" ;"םייתרקוי"ה םיסרוקל םיחלשנ
תא סינכהל הדעונ הטלחהה" :הדובעה דרשמ ;םינוליחל רמאנ ,"הפיכ
"הקוסעתה לגעמל תידרחה היסולכואה


םיסרוקל םינפומה - םיינוליח םילטבומ הערל תולפמ הקוסעתה תוכשל
םיסרוקל לבקתהל םיכוזה ,םיידרח םילטבומ תמועל - "םיתוחנ" םייעוצקמ
.תיאופר תוריכזמו םיבשחמ ןוגכ ,החוורהו הדובעה דרשמ לש "םייתרקוי"

,(ס"ש) ישי ילא ,החוורהו הדובעה רש לש הטלחה תובקעב הרצונ היילפאה
.םידרחל םידעוימה הלאכ ןיבל םינוליחל םיסרוק ןיב דירפהל הרוהש

יכ תולגל ומהדנ ,א"תב הדובעה תכשלל הנורחאב ועיגהש ,םילטבומ
,ףוציר ,בכר תוחחפ ,תואלמשח דומילל םייעוצקמ םיסרוק ועצוה םינוליחל
ונפוה ,תאז תמועל ,םידרחה .סופדו תואנולמ ,תוחבט ,ךותיר ,תוברברש
."םייתרקוי" םיבשחנה םיסרוקל

סרוק ל לבקתהל יתשקב" :א"תב הקוסעתה תכשלל עובשה העיגה (30) ןרק
."'דבלב םידרחל סרוק הז ,םירעטצמ' :יל ורמאו ,תויאופר תוריכזמ

הנענ ,תונובשח תלהנה סרוקל לבקתהל שקיבש ,"תונורחא תועידי" בתכ
."דבלב םידרחל סרוקב רבודמ" :הביסה .הלילשב

...'וכו 'וכו


ןדלקה תאו םכתא תואלהל אל ידכ הבתכה לכ תא ונאבה אל :תכרעמה תרעה
20 % ,ןויסנמ ?הנקסמה המ .פיצנירפה תא םתנבהש םיחוטב ונחנא .ונלש
תושעל רשפאש םינימאמ אל 30 % ,םישידא םתיא םירבדמ ונחנאש םינוליחהמ
םלוכלש הארנכ ,הלחתהב ונמאה אל ונחנא םג ,ןכ) 50 % ךרעבו ,והשמ
םיכירצש םיענכתשמ (םיבצעה לע ולע תידרחה תוטלתשההו תיתדה הייפכה
."ללה" ומכ תותומעב ךומתלו ,"ישפוח םע" לש וז ומכ תונגראתהל ףרטצהל
בותכ וא ,"ללה"ל וא ,"ישפוח םע"ל הנפ ,זוחא םישימחהמ דחא התא םא
!ונילא