Subject Power! Home

30.12.98

!צ"גבל הדות

,האבה תינורקעה העיבקה תא ןוילעה טפשמה תיב עבק ,30.12.1998 םויב צ"גבכ ותבישיב
תוכלשה הל שי ,תישארה תונברה לש הזבמהו תאשנתמה ,הפוכה ,תינטלתשה התוגהנתה חכונלש
:הנד איה וב אשונל רבעמ

תומלואמ תורשכ לולשל תונברל רוסא
.רטסבליס תוגיגח ןיגב

!קלחו דח

לולשל תונברה לע רוסאל ךרדה הללסנ ךכבש ,םיווקמ ולוכ ישפוחה רוביצהו "שפוח" רתא
הייפכהמ רורחשל ךרדה תחתפנ ךכבו ,הליכאהו לכואה ןיממ םניאש םיעוריא ןיגב תורשכ
.תובר םינש הזמ ונילע תיפכנש ,תיתדה

!צ"גבל הדותו


:ליחתה הז הככ

19.12.98

תיתד הייפכלו תורובל ,תונעזגל הנעמה
ץ"גבל היינפו תיטפשמ העיבת איה

(רטסבליסב ולש שדוקה תמחלמו םי תבמ שודקה יברה :וא)

.(10.12.98 "ץראה") רטסבליס יעוריא ךורעל אלש תוחמש תומלוא לע המייא םי-תבב תונברה
ךורעל ןיא" יכ ,ריעב תישארה תונברהמ םיבתכמ ולביק "יטייסוס"ו "ןוטפנ" תומלואה ילעב
"תורובו תונעזג" .םהל ןתינש רשכהה רסוי - תאז וכרעי םאו ,"רטסבליס עוריא םוש
רזוח הנש לכ" :(11.12.98 "ץראה") ,"תשק יבליסמ ץח" הרודמב תשק יבליס ךכ לע הביגה
ינעזג ןויסינב דחא דצמ רבודמשכ ,"רטסבליסה יפשנ דגנ תאצוי תונברה :םטמוטמה רופיסה
לכ םירצונה לצאש םושמ ,תורובב ינש דצמו ,ויגח תא גוגחל ותוכז תא יתד טועיממ לולשל
,רטסבליס אוה שודקה הז הרקמב .םהלש רחא שודק םש לע יורק הנשה תומי 365 -מ םוי
זא .רחא ירצונ שודק ש"ע יורק ,לשמל ,רופיכ םוי .רבד לכל יחרזא גחב רבודמ השעמלשכ
לפנש ירצונה שודקה ןיגב הז םויב םהלש תסנכ תיבב תולבל םייתד םידוהי ולדחי םאה ?המ
?"םירופיכה םוי לש שודקה" תויהל וקלחב

דגנ ,הירוטסיהה לכ ךרואל ,םהיתוצראב טועימ ויהשכ ,םידוהי וקעז אל םאה :דועו תאז
?םהיגהנמ תא םייקל םהילע ורסאש תוריזגה

!שפוח רתאב ידעלב
,םי תבמ שודקה ברה
ותיב רצחב םלוצש יפכ
(ץעה ירוחאמ דמוע)
Bat Yam Rabi

תובקעבו ,ץ"גבל ורתע םה .תידוהיה תיתדה הייפכל ענכנ אל ופיב ירצונה רוביצהש אלא
לטבת אלו ,הטרחתה םי-תבב תונברה" :"הטרחתה" םי-תבב תונברה - אלפ הז ואר - תאז
םוימ "ץראה" .(15.12.98 םוימ "בירעמ") "רטסבליס תביסמ ךרעית וב םלוא לש תורשכ
רטסבליס עוריא רשפאל םי-תבב תונברל הרוה ןורוד-ישקב ברה" -ש ,רפסל עדוי 15.12.98
."ןוטפנ ימלואב הביסמה םויק רשיאו הארוהה רחא אלמ םי-תב לש ברהו .ריעב

השענ המ ונל ורשאי וא ורויש וללה םינברה םה ימ - "רשיא ברה" ,"הרוה ברה"
,ךדיב ,ידיב !ונב קר יולת רבדה ?םיישיאה ,םייטרפה ונייחב השענ אל המו
יתלב תוטלחהו תיתורירש הייפכ עונמל לגוסמ ינוליחה רוביצה - ונידיב
אל םי-תבב םייתדה .ץ"גבל היינפה איה םיכרדה תחא .םייתד םיפוג דצמ תויקוח
תאז ופכ :םירצונה לש טרפה תויוכזב תובשחתה וניגפה אלו ,םנוצרמ "וטרחתה"
!ךרדה איה וז - סונמ ןיא םא !ץ"גבל היינפב םהילע

:םינורחאה םימיה ןמ ץ"גבה תוכזב החלצהל - "תוירט" - תופסונ תואמגוד רפסמ הנה

,צרמ ל"כזמ ,ןיקמט ינבו רקוצ ידד כ"ח ושיגהש ץ"גבל הריתע תובקעב :13.12.98 "ץראה"
תורבק יתבל תועקרק תאצקהל ךרד ללס רבדה .תיחרזאה הרובקה תונקת לע תותדה רש םתח
.ץראב םינוש םירוזאב םייחרזא
שרגל רסאו חרזאה תויוכזל הדוגאה תריתע לומתא לבק ץ"גב :17.12.98 "תונורחא תועידי"
.זוגא תרייסב תרשמה ,ירצונ באו הידוהי םאל ןב ,הלוע ץראה ןמ
,צרמ ר"וי לשו הדימלת םא לש םתריתע לומתא לבק ץ"גב :17.12.98 "תונורחא תועידי"
רפס תיבל הרבעוהו האצוה ונממ ,ינוליח רפס תיבל 9 תב הדלי ריזחהל הרוהו ,דירש יסוי
.היבא תשירדל ,הינתנב ינבר ןיד תיב י"ע יתד

:אופיא ,איה הדיחיהו תחאה הנקסמה

!התלב ןיאו ,ךרדה וז - לארשיב הקוח קקוחתש דע


:םיילושב תורעה יתש דועו

וא ,םייניבה ימיב םייחש םישנא לש םתוגהנתהל המגוד קר ,ןבומכ ,אוה הזה רופיסה
לבא ,םירצונ לש הגיגחל תודגנתהב רבודמ הזה הרקמב .םייניבה ימי ינפל הברה םצעב
קשנל :ןויגהל דוגינב לועפלו בושחל ונממ םימכחו םילודג ידי לע ךנוח םי תבמ ברה
אטח אוה תבשב עוסנלש בושחלו ,ארונ אטח איה תבנרא רשב תליכאש בושחל ,תוזוזמ
.תוחפ אל ארונ

הארונהש ,תודירחמ תויוטש הברה דוע םי תבמ ברה תא ודמיל םימכחו םילודג םתוא
םידוהי ןוילימ 6 דימשהל תבשוחמ תינכות ירוחאמ דמע םיהולאש ,ןבומכ ,איה ןהבש
.ןיבהל םילוכי םילודג םימכח קרש יהולא ןויגה ללגב ,האושב

,הזה ןבה לש םימכחה וירבח וא ,םי תבמ הטושה ברה לש םכחה ןבה ,התאש ןמזה עיגה
ישארה ברל םגו םי תבמ ברל םג ורפסי ,הלאה תויוטשב םשאר תא םיאלממש ימ לכ וא
לכמ לבא ,םיאלפנ םירבד םה תשרומו םיגחו תרוסמש ,יזנכשאה ישארה ברלו ידרפסה
.סאמנ טושפ לבהה ירבד
:היינש הרעהו
עיגמ .צרמ ישנא לש םתלחנ תויהל קיספת תידרח-תיתדה תוטלתשהב המחלמהש ןמזה עיגה
,תישילשה ךרדהו ,היילעב לארשיו ,תמוצו ,רשגו ,הדובעה תגלפמו ,דוכילה ירחובל םג
םג אלא ,םוקיה לש היגטרטסיאבו םמצע לש אסיכב קר אל וקסעתי ורחב םהבש םישנאהש
הנידמה לע ,רלכייאו ירזינבו ץיברו יערד ,םייניבה ימי ישנא לש תוטלתשהה תריצעב
.הלאה תואסיכה יבהוא לכ תא ריעהל ,ןבומכ ,לטומ ונילע .ונלש האלפנה

!הבוט הנשSubject Power! Home