םא ,לסרפוש תשר תא םירחהל םימייאמ םידרח
הוקת חתפב ןוינק תבשב ליעפת
 

"תומלועה לכמ הנהיתש ןכתיי אל .ידרחה רוביצהמ תלעות הברה קיפהל העדי לסרפוש"
(1997 רבמבונב 19 ,"ץראה"ב םסרופ) ןליא רחש תאמ

"תנבא" ןוינק תבשב לעפי םא ,לסרפוש תשר תא םירחהל םימייאמ םידרח
יסכנ" תרבח םע ףותישב ,וימזימ תחא איה לסרפושש ,הוקת חתפב
."םירוזא

,ןומולס ןועמש ךורב ,הוקת חתפ לש הבר ךילומ ןוינקה דגנ קבאמה תא
לעפי אל ןוינקהש תשרופמ תובייחתה שרדו ,לסרפוש תלהנהל בתכמב הנפש
םיפתושה דחא קר איהש ,ןומולסל הבישה לסרפוש .םיגחבו תותבשב
םימזיה תנווכב שיש ךכל רושיא וז הבושתב האר ןומולס .טקייורפב
,תבשה ןעמל הדעווה ר"וי.תבש יברעב ןוינקב רודיבה יקסע תא ליעפהל
תלעות הברה קיפהל העדיש הרבח איה לסרפוש" :םושלש רמא ,רנסלג יבצ
ונל בושחה רבדה איהש ,תבשה אשונב םג ונתוא ודבכיש ,ידרחה רוביצהמ
."רתויב

םג םהש ןכתיי אל" ,רנסלג ירבדלו ,תוידרח תוינכרצ המכ הליעפמ לסרפוש
."תבשה תא וסרהי םגו ,ונלש ףסכהמ ונהיי

םאש ,רושיא םהמ לביקו םינברה יבושח םע שגפנ ןומולסש רפיס רנסלג
לכ לש האירק אצת ,ןוינקב תבש לוליח היהי אלש ובייחתי אל לסרפוש
.תשרה תויונח תא םירחהל םינברה


לוקשנ :לסרפוש

תרבח" :הבוגתב רסמ ,גרובצניג בקעי ,לסרפוש תרבח לש קווישה ל"כנמס
חתפיי ןוינקה יכ ,העד עיבהל תנווכתמ הניאו ,אשונב הנד הניא לסרפוש
לוקשנ .ונל םיבושחה םיאשונה שארב דמוע אל הז .םייתנש דועב קר
."ןמזה עיגישכ

ךרד לע "תנבא" ןוינק תא תומיקמ לסרפושו "םירוזא יסכנ" תורבח
ר"מ ףלא 20 ויהי ןוינקב .ןוסנילייב םילוחה תיב לומ ,יקסניטוב'ז
.םידרשמ ילדגמ ינש ונביי ןילעמו ,רחסמ יחטש

תוארטאית עונלוקה יתב תשר :ןוינקב םיחטש ורכש רבכש תורבחה ןיב
יתב תותשר ןכו ,לסרפושל תכיישה לכרפיה תשר ,ןכרצל ריבשמה ,לארשי
.יקסלופקו ופורפא הפקה


,תאזה הבתכהמ םכלש הנקסמהש םיוקמ דאמ ונחנא :"שפוח" רתא תכרעמ תרעה
לש וז ומכ תינוליח תונגראתהל ,דימ ,ףרטצהל איה ,תורחא תוברמ ומכ
היהי אל ,דאמ טושפ ,תרחא ."ללה" תמגודכ תותומעב ךומתלו ,"ישפוח םע"
.םידרחה לש ןסורמ יתלבה ןובאיתה תא רוצעיש ימ