Subject Page Koach Hiloni Home

17.4.1999


םיהולא תא יתשגפ ןילופב


תא זיגרהש רענה" לע גלפ השמ רפסמ ,17.4.99 -ב "ובלכ" יאפיחה ןותיעב המסרפתהש הבתכב
ןויצל תרצעב ארקש ,הפיחב תוער רפסה תיבב ןורטאיתל המגמ דימלת אוה "רענה" ."םייתדה
:(עודי וניא רבחמה) "םיהולא תא יתשגפ" םשב ריש ,הייריעה המייקש הרובגהו האושה םוי

/ .תובא רבקל אב אוה םג / .םיהולא תא יתשגפ ןילופב"

/ .שירחמו ןנובתמ ןנובתמ ,ןבאל ןבאמ ,הבצמל הבצממ הדדמ ותוא יתיאר

/ .םתחילס תא שקיבו םיתמה םע ללפתה אוה קנדיימב

/ .הדוותהו אטח לע הכיה ,םיעלסה ירוחאמ ךרב ערכ אוה הקנילברטב

/ .םיטעמה תריחב לע המתו 'ץיבלינא תטרדנאב ןנובתה אוה השרווב

/ .תועמד וגלז ויניעו יב ןנובתה אוה ?תייה הפיא ,ותוא יתלאש ךרדב

."לבגומ לבס חוכ שי םיהולאל םג / .עיגה אל רבכ אוה ואנקריבו ץיוושואל:הבתכב גלפ השמ רפסמ

יתדה רוביצה" םשבו ומשב חלש אוהו ,ןהכ בושי ראש ישארה ברה תא וזיגרה רישה תולימ"
,הייריעה לש תוברתל הקלחמהש ךכ לע ענצמל ףירח האחמ בתכמ "עוריאב חכנש ידרחהו
יפלכ ףודיגו הריפכ ירבדב לבוג וב רמאנהש" ,רישה תא אורקל הריתה ,עוריאה תא הקיפהש
ךכ לע החומ ינא ...םהיריקי רכז םע הז ברעב ודחייתהש םינימאמה תושגרב עגופו הלעמ
תובייחה ,ריעה לש תוימשר תוינכתב הז גוסמ םיעטק תללכה עונמל לכה השעייש שקבמו
ןייד ךורב' תא רמול ןוגי תעב אקווד םיעדוי םידוהיה ונא .לכה לש סוזנסנוק גצייל
."'תמא

:םידרחהו םייתדה תאחמל רשקב בתכה תלאשל הבושתב ,ראשה ןיב ,רמא רישה תא ארקש רענה
ומש תא שיפכהל ונווכתה אל .וילע ונבשח יאמבה אלו ינא אלש ןפואב רישה תא ושריפ םה"
."םיהולא לש

- האושב םשא אל םיהולאש ינפמ טושפ ,"םיהולא לש ומש" תא ןאכ שיפכה אל דחא ףאש ןבומ
םג תפלוח יאדווב םעפ ידמ .ןהכ ברה לש תמעזנה ותבוגת םג תנבומ .םש היה אל טושפ אוה
וניא וב ןימאמ ינאש םיהולא ילוא ?שחרתהל האושה הלכי ךיא :הבשחמה ברה לש ושארב
םג ןכתיי ."הריפכ"ה תובשחמ תא קיחדמו רחא והשמ לע בושחל ברה רבוע וז הדוקנב ?םייק
השענ לכהש ןמחרה םיהולא ךיא "תוריבסמ"ש ,תומשנה ילוגלג לע תוישעמה לכב רכזנ ברהש
וא .םידוהי םירגובמ יצחו העבראו םידלי יצחו ןוילימ לש םתחיצר תא ןנכת השעמל ,ורבדב
,ונחנא) םיהולא לש בגשנה ןויגהה תא ןיבהל ידכמ םינטק ונחנאש ומצעל ברה רמוא ילוא
.(הצור םיהולא המ ןיוצמ ללכ ךרדב "עדוי"ש ברה םג רמולכ

ולומ דימעמ והשימש ךכמ ותמשנ יקמע דע עגפייש רורב ,וחומב תורבוע הלאה תובשחמהש ימ
לכמ ונב רחב'ש םיהולא ,םדאה ינב לע חיגשמה םיהולא ותואש ,רורבב ,האור אוה הבש הארמ
.םייק וניא טושפ ,'םימעה

לבא ,האושה לע תושק תולאש המכ הזה םיהולא תא לואשל םיצור דאמ ונייה ונחנא םג
ראש תאו ברה דובכ תא הנפנ ,םייתניב .הזה אשונב ןויד לכמ קמחתמ םיהולא ונרעצל
האוש" רודמב ,רתאב םירמאמה ףדב םיעיפומו ,רתאב ועיפוהש אשונב םירמאמ ינשל ונירקבמ
."הנומאו


(הבתכה תא ונילא ריבעהש יקסבוזילב יבא ל הדות)


Subject Page Koach Hiloni Home