Subject Page Koach Hiloni Home

9.4.1999


רקפהה ירענו "חמש רוא"

"תונורחא תועידי - םימי 7"-ב אלומ שוש תאמ הבתכ


יחילש תועצמאב לארשיל תולעל םיתפתמ םימעה רבח תוצראמ םיריעצ תורשע
תבישי לש םיחילש .תדל הקיז םוש םהל ןיאש תורמל ,"חמש רוא" תבישי
.םייוליבו םידומיל ,םירוגמל םהל וגאדיש םיחיטבמ םילשוריב "חמש רוא"
.הבישיב "םייח" לש תיתימאה תועמשמה תא הרהמ דע םילגמ םה ץראב לבא
עויסה ילב ,הלוע תרשא םדיב היהתש ילב ,בוחרל הרהמ דע םיטלפנ םה
:הרזעל תונפל תבותכ ילב וליפאו החפשמ ילב ,הנידמהמ הלוע לכ לבקמש
ןיא - הטילקה דרשמב .םדא-ינבב תוללעתה וז :םירמוא םילשורי תייריעב
הלע אלש ימ :םהמ םירענתמ תידוהיה תונכוסב .העפותב דדומתהל ךרד ונל
!ורדתסיש ,םירגובמ םה ?"חמש רוא" להנמ רמוא המו !וש"בז ונכרד


,תוילשא תריכמ לש ןוגרא איה "הבושתב הרזחה"ה תכרעמש בטיה עודי
תכרעמה י"ע תוטקננה תוטישל תחא המגוד קר יהוז .תודחפהו םירקש
.תאזה


,"םייחה רוא" ,"וקל וק" ,"הרותה שא" ,"םיכרע" לש םירנימסה ידמעומ
תא םתרחיא םרטו ןכתיי !וליכשהו וארק - "עמשנו השענ" ,"םינב בל"
!ןוסאה תורק ינפל תבכרהמ תדרל דעומה
Subject Page Koach Hiloni Home