?תושעל המ התיבה רזוח ינא

(: הרטפהה ןמ רופיס ועמשת

םע הטימב ויתוליל תא תולבל טילחהש ,18 ןב רוחב םינכמ םתייה דציכ
?68 תב תרבג

?71 ןב םע חצנ תוסלעתה הפידעהש ,21 תב הרענ םירידגמ םתייה ךיא

?םיילמרונ אל ?םיעגושמ
?םיקאינאמ ?לכשב םיקופד

תחא השיא לע 19.4.98 ,םישנ ,בירעמב תבתוכ דמלמ-זפ לעי .הרטפהה ןמ רופיס ועמשת זא
רבגה .הנש םישימחב הנממ רגובמה רבג םע הנתחתהו דחא םוי המקש (הדע וזיאמ בושח אל)
אוהו ,םילבלובמ וירבד ,עמוש ישוקב רבגה .49 תב איה השיאהו ,100 -מ הלעמל ןב רבכ אוה
תלכאהב המוי לכ תא הלבמ איה .השיא התוא לש המלועמ רוא תונש יפלא קוחרה םלועל ךייש
ריאשמ אוהש לכואה תויראש לש תרזוח הסירגמ תלבקמ איה הקופיס תאו ,םויב םימעפ 3 הלעב
.תחלצב

לש םלופיטל קהבומ הרקמ הפ שיש ,םכמצעל םירמוא םתייהש ,לעי תבתוכ ,חינהל שי
.םירטאיכיספ

תרנכ תצובק תב לע רופיסה אוה הזה הומתה רופיסה .םירבדה ינפ הלא ןיא הז הרקמבש אלא
תא הריבעמו ,תידרחל הכפה ,ירודכ םישחלהו תועימקה בר םע הנתחתהו הכלהש ,תירוד םשב
.ברה לש ותלכאהב הימי

העונתהש ,םינעוטו ץוביקה ירבח םיאב ,שפנה תואירב םוחתל ךיישכ הרקמ תא תוארל םוקמב
.העיגהש ןאל העיגה ץוביק תבש ,רבדה הרק ךאיה שפנ ןובשח תושעל הכירצ תיצוביקה

םירבד ינימ לכ התסינש ירחאו ,הנפרחתה יהשימש הדבועה עודמ !רקיעה ןמ תוקמחתה וז
תקדיצ-יא לע דיעהל ידכ הב שי ,ירודכ ברה לש וקיח לא העיגה ,הייחב םינושמו םינוש
?תיצוביקה העונתה לש ךרדה

ונלש ךרדהש םיחוטב דימ ונחנא .םיינוליחה ,ונלצא אל לבא ,תרושקתל ןייוצמ רופיס והז
ונחנא .ונעגה ךכלש ונל יובאו יואשו ,תטלחומ לגר תטישפב םייוצמ וניכרעש ,הנוכנ תוחפ
,תודבועה לש הירוטסיהה תא םיתוועמ ,הבושתב רוזחל טילחמש דחא לכ ישיא ןפואב םיחקול
,הבושתב םירזוח רשאמ הלאשב םירזוח רתוי שיש ךכ לע םירבדמ םירפסמה לכש ךכמ םימלעתמ
ליבומ ונכרד תקדצל רשאב ונלש ןוחטבה רסוח .הדרחב הלוהמ תוננוגתה לש בצמל םירבועו
.םייטנבלר יתלב טעמכ ,םיפרנ ,םישלח שוחל ונתוא

,םזילרביל ,םזינמוה :םיכרעבש םינוכנהו םיפיה לע תתתשומ תינוליחה םלועה תפקשה
,תישפוח הריחב ךותמ ,ונוצרכ וייח תא תויחל טרפה שפוח רקיעבו ,הלכשה ,םדא-ייח תשודק
.רוחבל ותלוכי לש אלמ דובכ ךותמו

רבודמש ךכ לע תירוביצ חומ-תפיטשב לחהו ,םתוא תוויע ,חקלש ימ היה וללה םיכרעה תא
ליגר אלש ימ .המולשלו הרבחל תיתימא הנכס ,תחפ-יפ ירבע לא הדירי ,היכראנא ,תורקפהב
ותנומא יפכ וייח תא תויחל טרפה לש אלמה הריחבה שפוח תא ךכ האור תישפוח הרבחב תויחל
.וכרדו

וניא ,ותנומא תא םירחאה לע תופכל ידכ יטילופה וחוכ לכ תא לצנל וילע הבוחש רובסש ימ
םירוחש םיעבצב םיינוליחה םיכרעה תא עבוצ אוה ךכ םושמו ,םזילאודיבידניא לכעל לוכי
.םדגנכ המרוח-תמחלמל אצויו ,םירדוקו

ונממש ,"שפנ ןובשח" םישוע ,םיקדוצ תאז לכב םה ילוא םיבשוח ,םיינוליחה ,ונחנאו
.םיחוטב תוחפו תוחפ .ךפיהל אלא ,םישוחנו םיקזוחמ םיאצוי אל ללכ ךרדב ונחנא?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו