!ךרבא ץמאל הטילחה ולש הנידמה !םחול ץמא

לכאנ המ ?וניתומב לע הארנ המ םיעבוק םידרחהש ,ךכ לע אלפתמ התא -
?השענ אל המו גחו תבשב השענ המ ?תובשנ יתמו דובענ יתמ ?וננחלוש לע
לעב םג אוה האמה לעב ירה ?רבקינו תומנ ,דלנ ,ןתחתנ דציכו ימ םע
!העדה
?האמה ילעב םה הז דציכהו -
?ףלא ?האמ .ונידי ומב תאז ול םינתונ ונחנא ירה !תמאב ,ונ -
תרקבמ ח"וד תא תארק אל םולכ !!!םינוילימ תואמ !יתוא תקחצה ?ןוילימ
:ארקו רהמ ,ץור זא ??לומתא הנידמה


:6.5.1998 םוימ "בירעמ

קלח שידקמ ,תרופ-ןב םירמ לומתא השיגהש ,48-ה הנידמה תרקבמ ח"וד"
אל ,ררבתמ ,הנידמה .םידרחל הנידמה הקינעמש תומוצעה תוכימתל לודג
"ןידכ םימלושמ םה םאהו ,הלאה םיפסכה םימלושמ קוידב ימל הגאד

"היצילאוקה לע רומשל ידכ םידרחל םינוילימ תואמ המירזמ הלשממה"
"תד תודסומ 2,000-כב תותדה דרשמ תכימת תולע ח"ש 800,000,000"
"שירח ידרחה בושיב רוידה תובטה תולע ח"ש 500,000,000"
"דבלב םידרחל ילמס ריחמב הרכשהל תוריד תיינב תולע ח"ש 170,000,000"
"תוחנזומ תורחא תויסולכוא .רוידב תומוצע תובטהב םיכוז םידרח"
"סויגה יבייח ללכמ 7.5% = 1997 רבוטקואל ןוכנ "סויגמ םירוטפ 28,772"
"םירוטפ ןתמב 356% לש הילע"
"לופכ בוצקית ולבק ,םיימעפ ומשרנ םידימלת"
"תחא הבישימ רתויב םימושר הרות ידימלת"


םיחפוקמ םיינוליחה םאה
?הזל רבעמ הברה ילוא וא ןבצעמ םתס הז םאהו

יאל תואמגוד רפסמ קר ונאבה .97 רבמבונב הנושארל ונבתכ הזה ףדה תא
תא וכפה םינורחאה ביצקתה יללעמ .םיינוליחל םייתד ןיב ןויוושה
ןחוכ תא דימתמ רתוי ולצינ תוידרחה תועיסה .תוקיחצמל הלאה תואמגודה
.ידרחה רוביצל תוגילפמ תובטה ןתמל

(עיגה אוה ןמזמ) ןמזה עיגהש קפס ןיא .םילכהמ ונאציו ונעמש ונלוכ
'וכו ימע ןב המלשו תנבל רומיל ,ןהכ ןנערו תירטש ריאמ ,קרבו יביבש
תידרחה תוטלתשהה תא רוצעל ידכ םיישיאה םיקבאמה תא דצב וחיני ,'וכו
ןכל .דחוימב םיימיטפוא אל ונחנא ,תמאה תא רמול .הנידמה יבאשמ לע
הסרוכהמ םוקל ךירצ ,ובילל הרקי הנידמהש ימ לכ ןכלו ,םיקבאנ ונחנא
.והשמ תושעלו

ל"כטמב ףולא אוהש ימ בטיה הנורחאל אטיב םיבשוח ונתאמ םיברש המ תא
:(16.1.98 ,לארה סומע תאמ , "ץראה")

חתמ ,סיגס ימע ףולאה ,ל"הצב הקיטסיגולהו היגולונכטה ףגא שאר"
רובע המרתה יעצבמל ל"הצ תוקקדזה לע רוגס םורופב תרוקיב הנורחאב
,"םחול ץמא" תוגלימה ןרקל רקיעב סחייתה סיגס .םייברקה םילייחה
םידומיל תוגלימ ןממל הדעונו םיקסע ישנא תצובק הנורחאב המיקהש
החיתפה ברעל ותוסח תא ןתנ ,יכדרמ קחצי ,ןוחטבה רש .םייברק םילייחל
.עוראב ףתתשה ,קחש ןונמא ,ל"כטמרהו ןרקה לש יגיגחה

קלח לע זירכהל היהי אצמנש תונורתפה דחאש ןכתיי" יכ ףיסוה סיגס
םג ךכ .תוידרח תובישיכ ןונבל םורדב ןוחטיבה רוזאב ל"הצ לש םיבצומהמ
וקקדזי אלו הנידמה ביצקתמ תורישי ףסכ לבקל ולכוי ןונבלב םילייחה
."לארשי לוק"ב הנושארל לומתא ומסרופ םירבדה ."תומרתהה עסמל

עקר לע ל"הצב םיריכב םיניצק םישחש לוכסת םיאטבמ סיגס לש וירבד
םיצוציק םישענ ןוחטיבה ביצקתבש העשב ,תד תודסומל תובצקהה תיילע
ףולאל ריעי יכ ,"לארשי לוק"ל לומתא רמא ןוחטבה רש .םיינויח םיפיעסב
".ותואטבתה לע סיגס


 

תנשב .יתד יתכלממ רפס תיבב 26 תמועל , םידימלת 40 שי ינוליח רפס תיבב התיכב
תועש 4 תרזחה הנתמ ךוניחה דרשמ .םידומיל תועש וצצוק תיחכונה םידומילה
.(ביבא - לתב ס"יב תלהנמ) דבלב תודהיו תד ירועישל וצקויש ךכב תויעובש

-כ תמועל שדוחל ח"ש 1000 -כ וניה תמענ וא וציו תמגוד ינוליח םידלי ןועמ ריחמ
םגו תוחורא ,ךורא ךוניח םוי ללוכ הז םשו ,"ןייעמה לא" לשמל ,יתד דסומב ח"ש 100
.םניח תועסה

.ססובמ דמעמ לש תונוכש ןניה םא םג הנונראב החנהמ תונהנ תויתד תונוכש
רתוי לש (!) תעצוממ תישיא החנה ,תירוזאה החנהה לע ףסונב שי ,תידרח הנוכשב
:רסחה תא םלשמה ימו .רתויב ךומנה אוה היבגה זוחא תאז תורמלו זוחא 50 -מ
ןוממ ןיזגמב םסרפש יפכ לארשי רקחל םילשורי ןוכמ לש חוד ךותמ) .ינוליחה רוביצה
(13.6.97 -ב תונורחא תועידי לש

תונוכשל דחא לקש אל ףאו תוידרח תונוכשל קרו ךא םיפסכ ריבעמ ןוכישה דרשמ
( 4.7.97 א"ת לוק ךותמ) תורחא הקוצמ

רפס תיבב הקיסיפו הקיטמתמ ומכ םיישפוח תועוצקמ דמלל לוכי אל ינוליח הרומ
.ץופחיש רפס תיב לכב עוצקמ לכ דמלל לוכי יתד הרומו .יתד יתכלממ

ישנא תועוצקמל םניה - הדובעה דרשמב תיעוצקמ הרשכהל םיסרוקהמ שילש ינש
- 'וכו ם"תס ירפוס ,םיטחוש ,םינלב ומכ תד

אלל 13% תמועל םיידרח תודסומל םינפומ הדובעה דרשמ לש הכימתה יפסכמ 87%
200 -מ הלעמל תועיפומםהב ךמות הדובעה דרשמש רוביצה תודסומ תמישרב .םידרח
ומכ םירחא תודסומ 15 קרו דרשמה י"ע תובצקותמה הרות דומילל תוידרח תובישי
(ביבא -לת ןותיע) ...'וכו ,ת"מענ ,רעונ תועונת