?תושעל ה/לוכי ה/תא המ !התיבה

  "הלאשב הרזח" ןעמל םיבתכמ ולביק םידרח
 

ןיבהל םיכירצ םידרחה" :תנעוטה ,"ישפוח םע" תתומע י"ע וחלשנ םיבתכמה
."תינוויכ-וד איה ךרד לכש

(19.10.97 -ב םסרופ) "תונורחא תועידי" בתכ ,הסיוס השמ תאמ

:ריוואה גזמ ללגב אלו ,םילשוריב תוידרחה תונוכשבו קרב ינבב תוחור תרעס
ושמתשה םינוליחל םידרחה ןיבש תוברתה תמחלמ תודלותב הנושארל
.םמצע םייתדה לש קבאמה תוטישב םינוליחה

קחצי ןונמא ברה לש הבושתב הרזחהה תוכרע יחולשמ לע לומג תלועפכ
םיבתכמ ףלא 20 תינוליח הצובק הציפה ,סויג ינפל םידמועה ב"י ידימלתל
םיריעצל וארק םהבש ,םילשוריבו קרב ינבב םידרח םיבשות לש ראודה יאתב
.םכרד יבגל "שפנ ןובשח" ךורעל םירגבתמה םידרחה

ןעמל תלעופה תינוליח התומע ,"ישפוח םע" תתומע י"ע וצפוה םיבתכמה
םתרטמ יכ ורמאו םיבתכמה לע וסעכ םידרחה םיבשותה .ןופצמו תד שפוח
.הלאשב םריזחהלו הרותה ךרדמ םהידלי תא טיסהל איה

ךרד לכש ןיבהל םיכירצ םידרחה" יכ רסמ ,התומעה להנמ ,ילאיתוקי ןנרוא
."תינוויכ וד איה


אלא ,הלאשב הרזחל וארק אל וחלשנש םיבתכמה :"שפוח" תכרעמ תרעה
."ישפוח םע" תתומעל ףרטצהלו היטרקומדה תונורקעב קובדל וארק

?תושעל ה/לוכי ה/תא המ !התיבה